JURISTI ONLINE

Rreth Nismës

Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, për të garantuar aksesin e qytetarëve nëpërmjet ndihmës juridike falas, do të vijojë ofrimin e shërbimeve ligjore online nëpërmjet platformës juristionline.al.

Nëpërmjet kësaj platforme çdo qytetari do ti mundesohet aksesi në shërbime juridike nëpërmjet ofrimit të ndihmës juridike parësore të parashikuara nga ligji nr. 111/2017.

Konkretisht, qytetarët do të këshillohen dhe informohen lidhur me gjithë legjislacionin e miratuar ne kuadër të parandalimit të përhapjes së virusit Covid-19, aktet normative në fuqi, të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të ligjit dhe metodat për ushtrimin e këtyre të drejtave në procesin gjyqësor dhe në atë jashtëgjyqësor, dhënien e ndihmës në hartimin dhe përpilimin e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën shtetërore ose për të kërkuar ndihmë juridike dytësore.

Juristët tanë janë në shërbimin tuaj çdo orë të ditës.