X

A esht e mundur qe te rishikohet. Je vendim I formes se prer I mar ne shkallen e par te vitit 2008,pasi (sot qe flasim esht e dokumentuar qe te gjitha dokumentat e perdoruara ne gjykim jan te fallsifikuara.


Qytetari: F. M. Data: 17 January , 2020, Kategoria: procedura gjyqesore.

2 responses to “X”

  1. Nese sot qe shkruan jane te provuara qe aktet e perdorura ne gjykim jane te falsifikuara, ke te drejten e Rishikimit siaps neneve 494 e vijues te Kodit të Procedurës Civile.

  2. Ka një hapësirë ligjore ku Gjykata mund të bëjë “Rishikimin e vendimit” në nenet 494 – 500 të Kodit të Procedurës Civile. Në rastin tuaj parashikohet në nenin 494 germa “ç” e Kodit të Procedurës Civile. Në këtë rast falsifikimi i dokumenteve duhet të jetë i provuar me vendim penal të formës së prerë “neni 495 i Kodit të Procedurës Civile”. Gjykata kompetente (lëndore dhe tokësore) përcaktohet në nenin 497 të Kodit të Procedurës Civile.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet