Vendimi per largimin nga banesa

Pershendetje,

Nese merret vendim per largimin nga banesa e pales paditur me Urdher Mbrojtje, ai behet i ekzekutueshem menjehere, edhe pse mund te behet ankim ne gjykaten e Apelit apo ekzekutohet pasi merr forme te prere? Vendimi per kerkesen civile per shtyrjen e urdherit mbrojtjes pas sa ditesh mund te merret ne sekretari? Faleminderit


Qytetari: A. H. Data: 24 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Vendimi per largimin nga banesa”

  1. Sipas Neni 21 te Ligjit 9669/2006, kundër vendimit të gjykatës për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes mund të bëhet ankim brenda 5 ditëve nga shpallja e vendimit ose nga dita e marrjes dijeni. Paraqitja e ankimit nuk e pezullon ekzekutimin e vendimit të gjykatës për lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes apo të urdhrit të mbrojtjes.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet