Vendimi i trashegimise

Pershendetje,

A mund te behet korigjimi i vendimit te trashegimise ligjore kur eshte bere gabim, pasi jane shtuar trashegimtare qe nuk duhet te ishin sepse nuk ju takon me ligj? Faleminderit,


Qytetari: B. X. Data: 16 December , 2020, Kategoria: Civile - Trashegimia.

One response to “Vendimi i trashegimise”

  1. Pershendetje,

    Nese celja e deshmise trashegimtare eshte bere prane Noterit, ju informojme se kjo deshmi mund te korrigjohet. Ne nenin 107, shkronja “b” te ligjit “Per noterine” percaktohet se: b) nëse lind nevoja për të hequr, shtuar, ndryshuar gabimet e konstatuara në aktin apo veprimin noterial përkatës, ndryshimi i të cilave është thelbësor për përmbajtjen e aktit apo veprimit noterial, ato vihen në kllapa, nënvizohen dhe në vijim përmendet dhe specifikohet ndryshimi i bërë dhe përmbajtja e hequr. Përbri tyre nënshkruajnë palët dhe noteri. Në rastin e lëshimit të dëshmisë së trashëgimisë, nënshkruan kërkuesi”;
    Pra, kjo do te thote qe nese ju keni konstatuar gabime, mund te drejtoheni tek noteri per te bere korrigjimet perkatese. Ndersa nese keni pretendime ne lidhje me rrethin e trashegimtareve te percaktuar nga noteria mbi bazen e akteve te gjendjes civile, atehere cdo pretendim i juaji do te duhet te adresohet ne gjykate duke kundershtuar deshmine e trashegimise.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet