Shpifje dhe perhapje sekreti vetjak

Kam nje ceshtje gjygjesore per shpifje. Kerkoje ndihmen tuaj.


Qytetari: M. T. Data: 13 October , 2019, Kategoria: Kerkese per ndihme juridike dytesore, Penale.

2 responses to “Shpifje dhe perhapje sekreti vetjak”

  1. Çështja është penale apo civile? Në çështjet penale “Shpifja” nuk ndiqet nga Organi i Akuzës, por nga i Dëmtuari Akuzues. Në rast se çështja është civile mund t`ju kërkojnë dëmshpërblim. Por në çdo rast shpifja duhet të provohet dhe barrën e provës e ka pala kërkuese (në rastin penal) dhe pala paditëse (në rastin civil).

  2. Çeshtja eshte penale apo civile? Ne çeshtjet penale “Shpifja” nuk ndiqet nga Organi i Akuzws, por nga i Demtuari Akuzues. Ne rast se çesthja eshte civile mund tju kerkojne demshperblim. por ne çdo rast shpifja dohet te provohet dhe barren e proves e ka pala kerkuese (ne rastin penal) dhe pala paditese (ne rastin civil).

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet