Pyetje

Une jam ndare nga familja ne gjendjen civile (pra nga prinderit) mbasi mbusha moshen 18 ,por per disa arsye dua te bashkohem prap ne certifikate. Ka zgjidhje ky problem?


Qytetari: K. H. Data: 8 February , 2021, Kategoria: Gjendja civile.

2 responses to “Pyetje”

 1. Pershendetje
  Per bashkimin familjare ne trungun e familjes , ne mbeshtetje te Ligjit Nr.10129, datë 11.05.2009 “Për Gjendjen Civile”, ju duhet te paraqisni
  në zyrën e gjendjes civile dokumentat si meposhte :
  • Kërkesë me shkrim (Formular i gatshëm që plotësohet në zyrën e informacionit dhe
  protokollohet) Kërkesa plotësohet nga kryefamiljarët e dy familjeve që bashkohen; këtë
  formular e nënshkruajnë të gjithë anëtarët madhorë të familjeve.
  • çertifikatë familjare të familjeve që do të bashkohen
  • fotokopje të letërnjoftimit për çdo anëtar të familjeve që ka mbushur moshën 16 vjeç dhe
  janë dakord të bashkohen
  • Dokument që vërteton vendbanimin si:
  – Dokument pronësie të banesës (hipotekë)
  – Kontratë qiramarrje/ huadhënie/ përdorimi
  – Çdo dokument të ligjshëm sipas legjislacionit në fuqi që i jep shtetasit të drejtën e
  përdorimit të banesës. (vetëdeklarim legalizimi)
  Dokumentet që dorëzohen duhet të jenë origjinalë ose fotokopje të noterizuara.
  Taksa për proçedurën bashkim familjar është 1000 lekë.Kjo taksë paguhet në zyrën e gjendjes
  civile.
  Faleminderit

 2. Përshëndetje! Ju duhet të drejtoheni pranë Zyrës së Gjendjes Civile, për të kryer procedurën e bashkimit familjar. Pranë Zyrës së Gjendjes Civile do plotësoni një kërkesë me shkrim (formular i gatshëm që plotësohet pranë zyrave të gjendjes civile); çertifikatë familjare të familjeve që do të bashkohen; dokument që vërteton vendbanimin. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet