Pushimi nga puna

Me pushuan nga puna pa asnjë arsye vetëm se kërkova rrogen edhe pse data kishte kaluar. Si duhet te veproje? Faleminderit


Qytetari: J. L. Data: 1 May , 2020, Kategoria: Pune.

2 responses to “Pushimi nga puna”

 1. Pershendetje,

  Ne rastin tuaj eshte nderprere marredhenia e punes nga ana e punedhesit ne menyre te menjehershme dhe pa shkaqe te justifikuara. Nga sa informacion percillni, ne kete rast nuk eshte respektuar as afati i njoftimit dhe as procedura per nderprerjen e marredhenies se punes sic parashikon Kodi i Punes. Brenda 6 muajve nga momenti i nderprerjes se marredhenies se punes, ju keni te drejte t’i drejtoheni gjykates per te kerkuar demshperblim.

  Faleminderit

 2. Pershendetje

  Se pari, largimi juaj nga puna ka qene i paligjshem. Largimi behet vetem duke respektuar dispozitat e Kodit te Punes: njoftimin, zhvillimin e bisedimeve, njoftimin e largimit, pagesen e periudhes se njoftimit, pagesen e vjetersise (nese keni mbi tre vite). Persa kohe keto nuk jane respektuar, ju keni te drejte qe brenda gjashte muajsh nga periudha e largimit t’i drejtoheni Gjykates per te kerkuar demshperblimet perkatese.

  Se dyti , ju bej me dije se ju mund te perfitoni pagesen e papunesise (asistencen) bazuar ne VKM nr. 161 date 21.03.2018 “Per pagesen e se ardhures nga papunesia”. Përfitojnë të ardhura nga papunësia personat, të cilët plotësojnë kushtet e mëposhtme:
  – Të kenë kontribuar në sigurimin shoqëror për një periudhë të paktën 12 mujore, (për cdo rast përfitimi).
  – Të jenë regjistruar si punëkërkues të papunë pranë zyrës përkatëse të punësimit.
  – Të kenë paraqitur kërkesën me shkrim dhe të kenë plotësuar dokumentacionin përkatës prane Zyres se Punes, brenda 60 ditëve nga data e lindjes së të drejtës, për t’i përfituar këto të ardhura.
  – Të pranojnë të punësohen ose të kualifikohen kur u ofrohet nga zyra përkatëse e punësimit;
  – Nuk marrin përfitime të tjera nga ligji i sigurimeve shoqerore, me përjashtim të pensionit të pjesshëm të invaliditetit.

  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet