Prokur

Shprehje vullneti për të lejuar vajzën time të mitur për të udhëruar jashtë teritorrit së bashku me nënën e saj?

Qytetari: L.M.
Data: 13 Mars 2023, Kategoria: Noterizimi

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

 1. Përshëndetje,
  Menyren se si femijet mund te levizin jashte kufirit e percakton ligji Nr. 18/2017, “Per te drejtat dhe mbrojtjen e femijes”, i cili ne nenin 11 pika 1 te tij percakton: “Zhvendosja e fëmijës brenda ose jashtë vendit bëhet me marrëveshjen e të dy prindërve ose, në rast mosmarrëveshjeje ndërmjet tyre, me vendim gjykate, pasi të jetë marrë mendimi ose pëlqimi i fëmijës.”
  Menyra se si rregullohet marreveshja e prinderve percaktohet me tej ne aktet nenligjore. Konkretisht i fundit eshte Udhezimi Nr. 640, datë 20.12.2019, “Për përcaktimin e rregullave të veçanta të kalimit të shtetasve shqiptarë të mitur në kufi”, i cili ne piken 2 te tij percakton:
  2. Në rastet kur i mituri udhëton në shoqërinë e njërit prej prindërve, prindi që e shoqëron duhet të jetë i pajisur me deklaratë noteriale të prindit tjetër, ku autorizohet udhëtimi i të miturit në shoqërinë e prindit, ose me vendim gjyqësor që e lejon të udhëtojë të miturin me njërin nga prindërit
  Ju mund të drejtoheni në një prej noterëve për të bërë një deklaratë noteriale ku shprehni vullnetin për të lejuar fëmijën të udhëtojë nën shoqërinë e prindit tjetër.

  Ju faleminderit!

Lini një Përgjigje