Per permbarimin gjyqesor

Pershendetje,

Si dhe ku mund te ankimoj nje vendim te permbarimit i cili me ka pushuar ceshtjen? Faleminderit,


Qytetari: J. D. Data: 3 January , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Per permbarimin gjyqesor”

  1. 1

    Pershendetje

    Pezullimi i ekzekutimit, përveç rastit kur vendoset nga gjykata, si dhe pushimi i ekzekutimit vendosen nga përmbaruesi gjyqësor. Kundër këtyre vendimeve mund të bëhet ankim në gjykatën e shkallës së parë (neni 611 i K. Pr.Civile).

    Kur vendimi i pushimit të ekzekutimit merr formën e prerë, përmbaruesi gjyqësor e heq sekuestron e vënë mbi sendet e luajtshme ose të paluajtshme dhe në rastin e parashikuar nga shkronja “b” e nenit 616 të këtij Kodi, i kthen urdhrin e ekzekutimit kreditorit, i cili ka të drejtë të paraqesë kërkesë të re për ekzekutim brenda kohës së parashkrimit. Në këtë rast, parashkrimi i ri fillon nga dita që vendimi për pushimin e ekzekutimit ka marrë formën e prerë.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet