Per perfitimin e pages se luftes

Ne ate kohe te veshtire qe ishin mbyllur te gjith bizneset une punoja dhe kam qene ne pune dhe skam bere pushim fare. Doja te dija a perfitoj page lufte. flm.


Qytetari: X. H. Data: 29 May , 2020, Kategoria: Uncategorized.

2 responses to “Per perfitimin e pages se luftes”

 1. Pershendetje,

  Lista emerore e individeve perfitues te Paketes Financiare nr.2 dhe lista e NIPT-eve te subjekteve tatimpaguese perkates jane publikuar ne faqen zyrtare te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.
  https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/1404/aplikimet-nga-subjektet-per-paketen-e-zgjeruar-te-ndihmes-financiare-do-te-pranohen-deri-ne-date-5-qershor-2020

  Nese rast se figuroni ne listen e perfituese, aplikimi duhet te behet nga punedhenesi juaj deri me date 05 qershor 2020. Ne rastin kur subjektet nuk aplikojne per perfitimin e ndihmes financiare per te punesuarit apo ish te punesuarit e tyre, ndihma financiare do te jepet pas miratimit nga administrate tatimore bazuar ne te dhenat qe zoteron ajo dhe ne te dhenat qe te punesuarit apo te ish punesuarit do te dorezojne prane saj.

  Te dhenat e meposhtme:
  I. Te dhenat e subjektit tatimpagues;
  II. Te dhenat identifikuese te perfituesit;
  III. Banka dhe numri i llogarise bankare te perfituesit, duhet te dorezohen deri me date 05.06.2020.

  Faleminderit,

 2. Pershendetje,

  Vendimi i Keshillit te Ministratve Nr.305, datë 16.4.2020, i ndryshuar, parashikon:
  1. Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore mbi 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që kanë mbyllur aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë në datën e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave.
  2. Dhënie ndihme financiare, prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh, për ish-të punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet ose janë mbyllur sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data 1 mars 2020 deri në datën 17 maj 2020.
  3. Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

  4. Nuk e përfitojnë ndihmën sipas pikës 3, punonjësit:
  a) të cilët kanë përfituar sipas pikës 2;
  b) të punësuar në subjektet:
  i. me objekt veprimtarie tregtim të produkteve ushqimore, fruta – perime, farmaceutike;
  ii. e regjistruara që ushtrojnë aktivitet në profesione të tilla si: avokat, noter, mjek i
  specializuar, farmacist, infermier, veteriner, arkitekt, inxhinier, mjek-laborant, projektues,
  ekonomist, agronom, ekspert kontabël i regjistruar, kontabilist i miratuar dhe vlerësues i pasurisë,
  që lejohen të kryejnë aktivitetin sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

  5. Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për punonjësit e subjekteve,
  persona fizikë ose juridikë, që ushtrojnë aktivitetin si struktura akomoduese, të cilët figurojnë në
  listëpagesa deri në datën e urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Nëse subjekti ushtron disa lloje aktivitetesh, e përfitojnë ndihmën financiare vetëm të punësuarit në aktivitetin e strukturës akomoduese.
  6. Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për punonjësit e Rafinerisë së Naftës, Ballsh, të cilët figurojnë në listëpagesën e muajit dhjetor 2019 dhe që kanë një pagë bruto nën masën 100 000 (njëqind mijë) lekë/muaj.

  Nese ju beni pjese ne nje nga kategorite e mesiperme, te cilat rezultojne perfituese, atehere duhet te aplikoni online ne faqen e Drejtorise se Tatimeve.

  Per nje informacion me te detajuaj per menyren e aplikimit mund te konsultoheni me linkun: https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/1404/aplikimet-nga-subjektet-per-paketen-e-zgjeruar-te-ndihmes-financiare-do-te-pranohen-deri-ne-date-5-qershor-2020

  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet