Per certifikate online

Si mund te mare nje çertifikate online, nga zyrat e gjendjes civile ne Laç?  Banoj ne Greqi. Ju faleminderit .


Qytetari: F. . Data: 29 July , 2020, Kategoria: Gjendja civile.

One response to “Per certifikate online”

  1. Pershendetje,

    Ju mund te pajiseni me certifikate personale online permes protalit e-Albania. Shërbimi elektronik “Certifikatë personale” ju mundëson të shikoni dhe verifikoni të dhënat personale, dhe të gjeneroni certifikatën personale me vulë elektronike. Ne vijim mund te klikoni ne linkun per t’u rregjistruar https://e albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=38

    Bazuar në Vendimin Nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike” si dhe Vendimin për disa shtesa në Vendimin Nr. 332, datë 17.03.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e formës, elementëve përbërës, mënyrës së mbajtjes e afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga shërbimi i gjendjes civile”, të ndryshuar, ky dokument me vulë elektronike i gjeneruar përmes portalit e-Albania ka të njëjtën vlerë ligjore si dokumenti fizik me vulë të njomë.

    Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet