Pandemia dhe vendi i punes

Pershendetje,

Doja te dija se nese punedhenesi te pushon nga puna, a eshte e vlefshme te perdoret pandemia si arsye e shkurtimit nga puna? Faleminderit,


Qytetari: J. M. Data: 7 September , 2020, Kategoria: Pune.

One response to “Pandemia dhe vendi i punes”

  1. 1

    Pershendetje

    Kodi i Punes percakton ne menyre eksplicite shkaqet e zgjidhjes se kontrates se punes, te cilat lidhen me: 1)sjelljen e punemarersit, 2)aftesine e punemaresit dhe 3)kerkesat operacionale te punedhenesit. Pertej ketyre shkaqeve, asnje shkak tjeter nuk mund te perbeje shkak te ligjshem per zgjidhjen e kontrates se punes. Pandemia mund te shkaktoje nevojen e per tu ristrukturuar, per te ndryshuar organigramen etj., cka mund te passjelle shkurtim te vendeve te punes, po ne cdo rast pandemia ne vetvete nuk mund te sherbeje si shkak per zgjidhjen e kontrates se punes. Ne rast se pandemia ka shkaktuar nevojen e punedhenesit per tu riorganizuar, pra si kerkese operacionale e punes se tij, punedhenesi ka detyrimin ta provoje kete perpara gjykates, ne rast se ceshtja behet objekt shqyrtimi gjyqesor.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet