Pallat ne proces rregjistrimi i lene pergjysem

Pershendetje,

Ne vitin vitin 2003 behet kontrate porosie midis meje dhe pales ndertuese per blerjen e nje apartamenti, te nje pallati te ri qe do ndertohej. Ne vitin 2005 pallati perfundon dhe banoret marrin ne dorezim apartamentet perkatese. Problemi qendron pikerisht ne faktin se subjekti ndertues pasi beri dorezimin e apartamenteve e braktisi procesin e rregjistrimit te objektit. Pra, qe nga viti 2005 investitoret/firma ndertuese eshte zhdukur dhe nuk ka premisa per te vazhduar procesin e lene pergjysem prej 15 vitesh.
Pallati eshte i rregjistruar ne bashki, i ka te gjitha lejet e nevojshme, pra nuk ka asnje problematike, madje dhe procesi i rregjistrimit fillestar duhet te jete nisur nga investitoret ne 2005, por u braktis dhe ata u zhduken.
Cila eshte rruga e duhur per te bere kalimin dhe rregjistrimin perfundimtare te apartamenteve? Mundet Agjensia Kombetare e Kadastres te vazhdoje me rregjistrimin individual te apartamenteve ne kushtet ku investitori e ka braktisur procesin prej 15 vitesh? Cilat ligjeve mund t’i bazohem per te bere nje kerkese per rregjistrim te ASHK?

Ju faleminderit


Qytetari: F. P. Data: 1 July , 2020, Kategoria: Ceshtje pronesie.

One response to “Pallat ne proces rregjistrimi i lene pergjysem”

 1. Ada Dimo Ada Dimo says:

  Pershendetje,

  Ligji 20/2020 “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise ne Republiken e Shqiperise” ka rregullime të posaçme për një sërë rastesh që paraqesin nevojë për zgjidhje, sic eshte rasti i ndertimeve te ngritura nga personat juridikë në kushtet e prishjes së shoqërisë.

  Konkretisht, ne nenin 31 te ketij ligji percaktohet se, për ndërtimet pa leje, që kategorizohen si objekte me shkelje të lejes së ndërtimit, kur subjektet ndërtuese/investitore janë në kushtet e prishjes së shoqërisë tregtare, falimentit ose pezullimit, sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi për tregtarët dhe shoqëritë tregtare, ose nuk plotësojnë detyrimet që burojnë nga ky ligj, duke braktisur procesin legalizues, miratimi i legalizimit kryhet për poseduesit e ndërtimit që kanë hyrë në marrëdhënie kontraktore me ta.
  Detyrimet për pagesat, në zbatim të këtij ligji, dhe detyrimet tatimore, që i ngarkohen subjektit ndërtues, nuk pengojnë legalizimin në favor të poseduesve dhe nuk shuhen, por mblidhen nga organet tatimore, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.

  Nisur nga sa parashtroni ne pyetjen tuaj, me sa kuptojme objekti ku ju banoni e ka te plote dhe pa probleme dokumentacionin tekniko-ligjor dhe nuk kategorizohet si objekt me shkelje të lejes së ndërtimit. Ne te tilla kushte, vleresoj se situata ne rastin tuaj paraqitet me e thjeshte per zgjidhje. ASHK-ja mund te vijoje me rregjistrimin e objektit ne teresi ne emer te subjektit ndertues, ne baze te dokumentacionit te konfirmuar dhe percjelle nga bashkia dhe pas me rregjistrimin e kontratave te porosise, ne njesite e individualizuara te objektit (apatamente, dyqane, garazhe etj) ne favor te subjekteve perkates posedues. Ne te njejten linje me percaktimin e mesiperm ligjor, detyrimet për pagesat dhe detyrimet tatimore, që i ngarkohen subjektit ndërtues, nuk pengojnë rregjistrimin në favor të poseduesve dhe nuk shuhen, por mblidhen nga organet tatimore, në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.
  Pas kryerjes se ketyre veprimeve, me qellim rregjistrimin tuaj si pronar i pasurise se individualizuar (ne kushtet e mungeses se nje kontrate perfundimtare shitje me subjektin ndertues), vleresoj se ju duhet t’i drejtoheni gjykates civile, ku te kerkoni njohjen si pronar te njesise se ndertimit dhe regjistrimin e saj ne emrin tuaj. Ne gjykate ju paraqisni kontraten e porosise me subjektin ndertues, mandat pagesat ne lidhje me vleren e likujduar, njoftimet perkatese ndaj subjektit per lidhjen e kontrates perfundimtare te shitjes, etj.

  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet