Pagesë papunësisë

Si te veproj per pagesë papunësie për djalin shtruar në një Qendër rehabilitimi

Qytetari: E.S.
Data: 12 Shtator 2023, Kategoria: Sigurimet shoqërore

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

 1. Përshëndetje,
  Përfitojnë të ardhura nga papunësia personat, të cilët plotësojnë kushtet e mëposhtme:
  a) Të kenë kontribuar në sigurimin shoqëror për një periudhë të paktën 12 mujore gjithsej, (për cdo rast përfitimi).
  b) Të jenë regjistruar si punëkërkues të papunë pranë zyrës përkatëse të punësimit.
  c) Të kenë paraqitur kërkesën me shkrim per aplikim, dhe të kenë plotësuar dokumentacionin përkatës, brenda 60 ditëve nga data e shkeputjes se marredhenieve financiare me punedhenesin. Jashte ketij afati perfituesit e humbasin te drejten e pageses se te ardhures nga papunesia, me perjashtim te rasteve kur jane te papafte per pune, e vertetuar kjo me raport mjekesor ose dokumenta shoqeruese, qe kane qene te shtruar ne spital( flete hyrje dhe flete dalje nga spitali).
  Personat, të cilët aplikojnë për të përfituar të ardhura nga papunësia, duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm: Dokumenta qe do paraqese vete personi perfitues:
  a) Librezë pune;
  b) Kartë e identitetit (fotokopje);
  c)Vërtetim për ndjekjen e shkollës, për fëmijët deri ne moshën 18 vjeç qe jane te perfshire ne sistemin arsimor, dhe ata që studiojnë apo janë të paaftë për punë (KMCAP) që kanë mbushur moshën 25 vjeç; ( ky vertetim nuk eshte i perfshire ne listen e dokumentave on-line)
  Te gjithe dokumentat e meposhtme do te nxirren on-line nga specialisti i zyres se punesimit.
  Çertifikatë gjendjes familjare;
  Vërtetim nga dega e tatim-taksave, se personi nuk është subjekt i regjistruar pranë këtyre organeve;
  Vertetim nga dega e tatim taksave ose e sigurimeve shoqerore se personi ka derdhur kontribute per periudhen e kerkuar sipas shkronjave (a),(b),(c), dhe (ç), te pikes 4, te vkm-se.
  Personat duhet te njoftojne brenda 5(pese) ditëve, zyrën përkatëse të punësimit, nese gjate periudhes se perfitimit te pageses te se ardhures nga papunesia.
  a) punesohen ose vetepunesohen
  b) ka ndryshime në gjendjen familjare ( lindje apo vdekje)
  c) personat, që janë në ngarkim të tij, kanë mbushur moshën 18 vjeç, dhe ata që studiojnë apo janë të paaftë (KMCAP) kanë mbushur moshën 25 vjeç ( te shoqeruar me vertetimet perkatese).
  Faleminderit.

Lini një Përgjigje