Paga e luftes dhe aktivitet e lejuara per te punuar

A perfitojne page lufte punetoret e furrave te bukes te cilet gjate pandemise u lejuan te punojne, por me orare te reduktuara?


Qytetari: i. s. Data: 1 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Paga e luftes dhe aktivitet e lejuara per te punuar”

 1. Pershendetje,

  Sipas VKM nr. 305, date 16.04.2020, te ndryshuar (Paketa e Zgjeruar e Ndihmes Financiare nr.2 ) percaktohen masat e meposhtme:
  1. Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore mbi 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që kanë mbyllur aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë në datën e hyrjes në fuqi të këtyre urdhrave.
  2. Dhënie ndihme financiare, prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh, për ish-të punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet ose janë mbyllur sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data 1 mars 2020 deri në datën 17 maj 2020.”
  3. Dhënie ndihme financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh për të punësuarit në subjektet me të ardhura vjetore deri në 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, që janë lejuar të kryejnë aktivitetet sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët kanë qenë në punë deri në datën e hyrjes në fuqi të urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

  Nese subjekti ku ju punoni (furra e bukes) ka te ardhura vjetore deri ne 14 milion leke dhe eshte lejuar te kryeje aktivitetin sipas urdhrave te ministrit ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (ne dijenine tone, furrat e bukur jane lejuar), atehere ju mund te perfitoni nga masa 3 e paketes se ndihmes financiare nr.2.

  Ne rastin kur subjektet nuk aplikojne per perfitimin e ndihmes financiare per te punesuarit apo ish te punesuarit e tyre, ndihma financiare do te jepet pas miratimit nga administrate tatimore bazuar ne te dhenat qe zoteron ajo dhe ne te dhenat qe te punesuarit apo te ish punesuarit do te dorezojne prane saj.

  Te dhenat e meposhtme:
  I. Te dhenat e subjektit tatimpagues;
  II. Te dhenat identifikuese te perfituesit;
  III. Banka dhe numri i llogarise bankare te perfituesit, duhet te dorezohen deri me date 05.06.2020.

  Lista emerore e individeve perfitues te Paketes Financiare nr.2 dhe lista e NIPT-eve te subjekteve tatimpaguese perkates jane publikuar ne faqen zyrtare te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve.
  https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/1404/aplikimet-nga-subjektet-per-paketen-e-zgjeruar-te-ndihmes-financiare-do-te-pranohen-deri-ne-date-5-qershor-2020

  Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet