Terheqja e Padise

Pershendetje! A mund te terhiqet padia?A ka nje afat te caktuar per te terhequr padine?


Qytetari: M. . Data: 20 May , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Terheqja e Padise”

 1. Spiro Maliqi Spiro Maliqi says:
  2

  Pershendetje,

  Ne lidhje me heqjen dore nga gjykimi, ne nenin 201 te Kodit te Procedures Civile percaktohet se:
  1. Paditësi në çdo fazë të gjykimit në shkallë të parë, mund të heqë dorë nga gjykimi i padisë. Heqja dorë ka efekt nëse i padituri e pranon atë. Megjithatë, pranimi i të paditurit nuk është i nevojshëm nëse ai, në kohën kur paditësi paraqet kërkesën për heqje dorë nga gjykimi, nuk ka dorëzuar ende deklaratën e mbrojtjes për themelin e çështjes.
  2. Gjykata mund të vendosë pushimin e gjykimit edhe nëse mospranimi i të paditurit nuk ka shkak të ligjshëm

  Ne lidhje me heqjen dore nga e drejta e padise, ne nenin 201/a te Kodit te Procedures Civile percaktohet se:
  Paditësi në çdo fazë të gjykimit mund të heqë dorë krejtësisht ose pjesërisht nga e drejta e padisë. Në këtë rast padia rrëzohet dhe paditësi nuk ka të drejtë të ngrejë përsëri po këtë padi. Heqja dorë nga e drejta e padisë përpara gjykatës së apelit sjell si rrjedhojë prishjen e vendimit të gjykatës të shkallës së parë dhe rrëzimin e padisë.

  Kujdes: Ka dallim midis heqjes dore nga gjykimi i padise dhe heqjes dore nga e drejta e padise. Ne rastin e pare, pasi heq dore nga gjykimi i padise, paditesi ka te drejte ta ngreje perseri kete padi. Ndersa ne rasti e heqjes dore nga e drejta e padise, paditesi nuk ka te drejte ta ngreje serish po kete padi.

  Faleminderit,

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet