Ndryshimi i vendimit te gjykates

Pershendetje,

Kerkoj ndihmen tuaj juridike per ndryshimin e vendimit nr. X, date, ……2018 te Gjykates Administrative te shkalles se Pare Tirane, duke vendosur pranimin e padise sipas objektit te saj. Si mund te me ndihmoni? Faleminderit,


Qytetari: I. B. Data: 24 January , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Ndryshimi i vendimit te gjykates”

  1. Pershendetje. Platforma juristionline ofron ndihme ligjore paresore, pra keshillim, orientim dhe informacion ligjor, por jo perfaqesim ne gjykate. Vendimin e gjykates ju tashme duhet ta keni ankimuar. Ne momentin qe nga ana e Gjykates Administrative te Apelit, te caktohet data e gjykimit, ju keni te drejte qe vete, apo nepermjet nje perfaqesuesi ligjor, te paraqisni me shkrim, spjegime shtese ne mbeshtetje te ankimit.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet