Ndryshim mbiemri

Doja te ndryshoja mbiemrin tim, por per momentin jam me Gjermani. A mund te shkoj babi me nje prokure qe ja dergoje une me noter qe te bej veprimet per llogari timen?  Ju lutem si te veproj? Faleminderit,


Qytetari: K. R. Data: 8 July , 2020, Kategoria: Gjendja civile.

One response to “Ndryshim mbiemri”

 1. Pershendetje. Pervec rasteve te ndryshimit te mbiemrit per shkak te marteses, kerkesa per ndryshimin e mbiemrit behet nga vete personi personalisht dhe kur ka shkaqe papershtatshmerie. Referuar ligjit per gjendjen civile, kërkesa duhet të përmbajë arsyen/shkakun e ndryshimit të mbiemrit dhe mbiemrin e ri që kërkohet të merret. Kërkesa paraqitet personalisht nga kërkuesi në zyrën e gjendjes civile përkatëse. Kërkesa për ndryshimin e mbiemrit duhet të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe papërshtatshmërie.
  Kërkesa duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:
  a) vërtetimin e gjendjes gjyqësore/formularin e plotësuar të vetëdeklarimit të gjendjes
  gjyqësore;
  b) vërtetimin nga prokuroria se nuk është në ndjekje penale;
  c) vërtetimin nga gjykata se nuk është në proces gjyqësor;
  ç) kopjen e letërnjoftimit;
  d) certifikatën e lindjes dhe certifikatën e përbërjes familjare;
  dh) vërtetimin se nuk është marrë ndaj tij ndonjë urdhër dëbimi/largimi nga ndonjë shtet
  tjetër;
  e) vendimin gjyqësor, i njohur sipas legjislacionit shqiptar, në rast të ndryshimit të emrit apo
  mbiemrit në një vend tjetër, jashtë rasteve të parashikuara nga Kodi i Familjes.
  Nuk lejohet ndryshimi i mbiemrit per shkak te debimit nga nje shtet tjeter. Kjo eshte e parashikuar nga neni 57/3 i ligjit per gjendjen civile.
  Rastet kur ndalohet ndryshimi i emrit dhe mbiemrit
  Emri dhe mbiemri nuk ndryshohen në rastet kur:
  a) shtetasi është në proces gjyqësor ose nuk ka mbaruar ndjekja penale;
  b) vërtetohet se ndaj shtetasit është marrë urdhër dëbimi/largimi nga ndonjë shtet tjetër.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet