Nderrim i emrit dhe mbiemrit

Jam nje qytetar qe nuk kam ndryshuar kurre emer dhe mbiemer. Doja te beja nje kerkese tani. Nuk kam dhe nuk kam patur kurre probleme ligjore. A mund ta bej kerkesen tani ne 2020? E lejon ligji aktualisht? Faleminderit


Qytetari: H. H. Data: 9 December , 2020, Kategoria: Gjendja civile.

One response to “Nderrim i emrit dhe mbiemrit”

 1. Pershendetje,

  Kerkesa per ndryshimin e emrit behet nga vete personi personalisht dhe paraqitet në zyrën e gjendjes civile përkatëse. Referuar ligjit per gjendjen civile, kërkesa duhet të përmbajë arsyen/shkakun e ndryshimit të emrit dhe emrin e ri që kërkohet të merret. Kërkesa per ndryshimin e emrit duhet të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe papërshtatshmërie.
  Nese nuk ndodheni ne kushtet e papershtatshmerise se emrit, atehere vleresojme se ZGJC-ja eshte ne kushtet kur duhet te refuzoje kerkesen tuaj per ndryshim emri. Ne rast refuzimi te kerkeses tuaj nga ZGJ-ja dhe nese pretendoni se refuzimi nuk eshte i bazuar ne ligj, ju mund t’i drejtoheni gjykates per te vendosur ne lidhje me kerkesen tuaj per ndryshim emri.

  Kërkesa prane ZGJC duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:
  a) vërtetimin e gjendjes gjyqësore/formularin e plotësuar të vetëdeklarimit të gjendjes
  gjyqësore;
  b) vërtetimin nga prokuroria se nuk është në ndjekje penale;
  c) vërtetimin nga gjykata se nuk është në proces gjyqësor;
  ç) kopjen e letërnjoftimit;
  d) certifikatën e lindjes dhe certifikatën e përbërjes familjare;
  dh) vërtetimin se nuk është marrë ndaj tij ndonjë urdhër dëbimi/largimi nga ndonjë shtet
  tjetër;
  e) vendimin gjyqësor, i njohur sipas legjislacionit shqiptar, në rast të ndryshimit të emrit apo
  mbiemrit në një vend tjetër, jashtë rasteve të parashikuara nga Kodi i Familjes.

  Nuk lejohet ndryshimi i emrit per shkak te debimit nga nje shtet tjeter. Kjo eshte e parashikuar nga neni 57/3 i ligjit per gjendjen civile.

  Rastet kur ndalohet ndryshimi i emrit dhe mbiemrit
  Emri dhe mbiemri nuk ndryshohen në rastet kur:
  a) shtetasi është në proces gjyqësor ose nuk ka mbaruar ndjekja penale;
  b) vërtetohet se ndaj shtetasit është marrë urdhër dëbimi/largimi nga ndonjë shtet tjetër.

  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet