Ndarje pasurie (ndertese) ne bashkepronesi.

Ndertesa eshte ne proçes legalizimi. A mund te beje gjykata ndarjet perpara se te dale çertifikata e pronesise? Faleminderit,


Qytetari: B. D. Data: 25 November , 2019, Kategoria: Ceshtje pronesie.

2 responses to “Ndarje pasurie (ndertese) ne bashkepronesi.”

  1. Nuk mundet qe nje pasuri qe ende nuk eshte formalizuar juidikisht (sic eshte ne rastin tuaj), t’i nenshtrohet ndarjes gjyqesore.

  2. Në rastin tuaj gjykata nuk mund të marrë në shqyrtim një çështje e cila nuk ka titull pronësie. Për këtë ka edhe një vendim Unifikues ku mendimi i pakicës është që pasuria mund të ndahet edhe pa titull pronësie. Megjithatë praktika tashmë është e konsoliduar dhe nuk mund të bëhet objekt “pjestimi gjyqësor” një send që është pa titull dhe jashtë qarkullimit civil.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet