Leje martese

Miredita! Cfare dokumentash duhet te coj te gjendja civile, per te marr nje leje martese? Martesen do e bej jashte Shqiperise me shtetas te huaj. Faleminderit


Qytetari: O. C. Data: 19 February , 2021, Kategoria: Gjendja civile.

One response to “Leje martese”

 1. Pershendetje,

  Nese jeni shtetase shqiptare, rezidente ne Itali, ju mund te aplikoni online per leje martese prane portalit e-Albania. Linku i aplikimit: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9781

  Nderkohe, nese aktualisht jeni ne Shqiperi dhe interesoheni per marrjen e lejes se marteses prane zyres se gjendjes civile ku keni vendbanimin, me qellim lidhjen e marteses ne nje shtet te huaj, atehere procedura eshte si me poshte:

  Paraqiteni prane zyres se gjendjes civile ku keni vendbanimin, mjafton qe ju te keni karte identiteti ose pasaporte. Nga bashkëshorti juaj i ardhshëm (shtetasi i huaj) paraqiten dokumentet për shpalljen e martesës, të legalizuar, përkthyer, noteruar*:
  – certifikatë lindje, e plotësuar me të gjithë përbërësit e gjendjes civile, që pasqyrohen në rubrikat e Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile;
  – dokumentin/certifikatë që vërteton se nuk ka pengesë ligjore në vendin e tij për lidhje martese (vërtetim për leje lidhje martese);
  – dokument ku vërtetohen të dhënat e vendbanimit në shtetin e huaj;
  – fotokopje e dokumentit të identifikimit;

  Shpallja e martesës kryhet në Bashki / Njësi Administrative, ku ka vendbanimin bashkëshorti i ardhshëm (shtetasi shqiptar). Pas kalimit të afatit 10 ditor nga e nesërmja e shpalljes, shtetasi shqiptar që do të lidhë martesë pajiset me dokumentacionin e mëposhtëm:
  – certifikatë lindje;
  – certifikatë lindje me shënimin “për lidhje martese”;

  Dokumentet duhet të legalizohen në institucionin e Prefekturës dhe në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe më pas bashkëshortët e ardhshëm ndjekin procedurën sipas legjislacionit të vendit ku do të lidhet martesa. Aplikimet për legalizimin e dokumenteve kryhen nëpërmjet Postës Shqiptare.

  Pas lidhjes së martesës në shtetin e huaj, dokumenti i martesës (certifikatë martese /ekstrakt akt martese) i legalizuar, përcillet për regjistrim në shërbimin e gjendjes civile në Shqipëri në zyrën e gjendjes civile, ku bashkëshorti shqiptar ka vendbanimin.

  Faleminderit,

  *Këto dokumenta duhet të jenë të legalizuara nga Ministria respektive dhe Prefektura, dhe me
  vendet që kanë hyrë në Konventën e Hagës duhet vulë Apostile.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet