Leja e pushimit vjetor te paguar

Jemi ne kushtet kur nje punonjes i ndermarrjes tone (shteterore) ka shkeputur marredheniet e punes ne menyre te menjehereshme me daten 16 shtator 2020 dhe ka filluar pune ne nje institucion tjeter shtetror me daten 17 shtator 2020. Si trajtohet leja e pushimit vjetor te paguar dhe a perfiton shperblime te tjera punonjesi i larguar me kerkesen e tij?

Faleminderit.


Qytetari: L. M. Data: 16 October , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Leja e pushimit vjetor te paguar”

  1. 2

    Pershendetje. Ne mometin qe kontrata e punes eshte zgjidhur me deshiren e vete punemarresit ai nuk gezon te drejten e asnje prej shperblimeve te parashikuara nga Kodi i Punes.
    Punedhenesi ka detyrimin t’i paguaje ne leke, pagen e diteve qe i takojne nga leja vjetore e pakryer. Leja vjetore është te pakten 4 javë kalendarike per nje vit. Ne baze te muajve qe punemarresi ka punuar pa marre leje vjetore, ju do te beni llogaritjen e diteve qe i takojne si leje vjetore dhe me pas te pages perkatese.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet