Kerkese per ndihme ligjore

Pershendetje, Keni mundësi të ndihmoni me këshilla juridike sepse tre avokate të pa nderuar me kanë shitur tek kundërshtari im, i cili ka pozitë më të favorshme në drejtësi para meje që skam njohuri nga drejtësia? Faleminderit,


Qytetari: F. G. Data: 13 February , 2021, Kategoria: procedura gjyqesore.

One response to “Kerkese per ndihme ligjore”

 1. Pershendetje,

  Nese keni nevoje per nje keshillim apo informacion ligjor, ju mund ta referoni shkurtimisht problematiken tuaj ketu platforme ose mund te paraqiteni prane Klinikes se Ligjit/Qendres per Ndihme Ligjore Falas me te afert me vendbanimin tuaj.
  Gjithashtu, ju mund te komunikoni direkt me juristet e platformes ne Nr jeshil 0800 1010, cdo dite nga e hena ne te premte, ora 10.00-14.00 per te marre keshillim ligjor falas.

  Nderkohe, nese keni nevoje per te vene ne levizje gjykaten dhe keni nevoje per nje avokat falas qe t’ju hartoje kerkesepadine dhe t;ju perfaqesoje ne proces gjyqesor, atehere ne baze te ligjit qe rregullon ndihmen ligjore falas, cdo person qe ploteson kriteret e percaktuara ne kete ligj, ka te drejte t’i kerkoje gjykates qe t’i caktoje nje avokat te paguar nga shteti.
  Ne faqen e jurisitit online, ne seksionin ndihme dytesore, (https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/ ) mund te shkarkoni formularet qe duhen plotesuar per t’u paraqitur ne gjykate. Ne baze te formularit keni mundesi dhe te vleresoni nese ju i plotesoni kushtet e percaktuara ne ligj, dhe nese beni pjese ne nje nga kategorite qe perfitojne nga ndihma ligjore falas. Kerkesa depozitohet ne gjykate dhe eshte gjykata qe vendos nese ju i plotesoni keto kritere.

  Perfitues te sherbimit ligjor falas jane te gjitha kategorite e percaktuara ne nenin 11 dhe 12 te ligjit 111/2017 “Per ndihmen juridike te garantuar nga Shteti”. Konkretisht, ndihma juridike i ofrohet kategorive te personave të mëposhtëm:
  – kategorite e individeve me të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme;
  – viktimat e dhunës në familje, të abuzuar seksualisht dhe të trafikimit,
  – viktimat e mitur dhe të miturit në konflikt me ligjin;
  – fëmijët në institucionet e përkujdesjes sociale dhe ato nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin
  një proces pa miratimin e kujdestarit;
  – personat me aftësi të kufizuar, të verbërit;
  – personat, ndaj të cilëve kërkohet heqja, kufizimi ose rifitimi i zotësisë për të vepruar;
  – përfituesit e skemave të mbrojtjes sociale;
  – përsonat, të cilët janë cënuar nga një veprim diskriminimi,

  Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet