Heqje grade

Me eshte hequr grada nga rradhet e policise pa miratimin e Drejtorit te Policise. Ju lutem me udhezoni sesi mund te veproj, ku duhet te drejtohem? Faleminderit,


Qytetari: B. . Data: 3 June , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Heqje grade”

 1. Pershendetje!

  Ligji nr 108/2014 “Per Policine e shtetit” i ndryshuar parashikon, ne nenin 60 te tij, procesin e ankimit:
  1. Punonjësi i policisë ka të drejtën e ankimit në komisionin e apelimit në çdo fazë të procesit për fitimin në gradë. Ushtrimi i së drejtës së ankimit brenda afatit të përcaktuar në Rregulloren e Policisë pezullon nxjerrjen e urdhrit të Drejtorit të Policisë së Shtetit dhe efektet e aktit të vlerësimit të komisionit të gradimit që është ankimuar.
  2. Komisioni i apelimit kryesohet nga Zëvendës-drejtori i Policisë së Shtetit. Përbërja dhe mënyra e funksionimit të komisionit dhe afatet e ankimit përcaktohen në Rregulloren e Policisë.
  3. Gjatë procesit të ankimit, punonjësit të policisë duhet t’i garantohet e drejta për t’u informuar, dëgjuar dhe mbrojtur në përputhje me parimet e Kodit të Procedurave Administrative.
  4. Vendimi i komisionit të apelimit është i zbatueshëm menjëherë.
  5. Procedurat për fitimin e gradës nga momenti i shpalljes së procesit të konkurrimit deri në përfundim të procesit të ankimit përcaktohen në Rregulloren e Policisë.

  Ju bejme me dije se akti i heqjes apo uljes se grades eshte akt administrativ dhe mund te kundershtohet ne gjykaten administrative te vendit ku ju ushtroni detyren. Madje per rast te ngjashem me tuajin ka praktike edhe te Gjykates se Larte. Si fillim, ne vemendje duhet te keni ezaurimin e rruges administrative dhe kujdesin ndaj afateve per te ngritur padi ne gjykate. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet