Gjendje civile

Pershendetje, Cilat jane procedurat per te ndryshuar emrin? Faleminderit,


Qytetari: S. M. Data: 11 February , 2021, Kategoria: Gjendja civile.

One response to “Gjendje civile”

 1. Pershendetje.
  Kerkesa per ndryshimin e emrit behet nga vete personi personalisht ne dy raste, kur eshte emri i perkohshem, ose kur ka shkaqe papershtatshmerie.
  Emrit i përkohshëm quhet emri i vendosur nga prindërit dhe ky mund te ndryshohet me kerkese te vete personit, brenda një viti nga data e mbushjes së moshës madhore, pra 18-19 vjec. Në këtë rast kërkesa përmban datën dhe nënshkrimin e kërkuesit, i cili duhet të përcaktojë qartë emrin e përhershëm që kërkon të marrë.
  Raste te papershtatshmerise, konsiderohen emrat fyes, diskriminues, etj.. Referuar ligjit per gjendjen civile, kërkesa duhet të përmbajë arsyen/shkakun e ndryshimit të emrit dhe emrin e ri që kërkohet të merret.
  Kërkesa paraqitet personalisht nga kërkuesi në zyrën e gjendjes civile përkatëse. Kërkesa për ndryshimin e emrit duhet të bëhet vetëm një herë.
  Kërkesa duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:
  a) vërtetimin e gjendjes gjyqësore/formularin e plotësuar të vetëdeklarimit të gjendjes
  gjyqësore;
  b) vërtetimin nga prokuroria se nuk është në ndjekje penale;
  c) vërtetimin nga gjykata se nuk është në proces gjyqësor;
  ç) kopjen e letërnjoftimit;
  d) certifikatën e lindjes dhe certifikatën e përbërjes familjare;
  dh) vërtetimin se nuk është marrë ndaj tij ndonjë urdhër dëbimi/largimi nga ndonjë shtet
  tjetër;
  e) vendimin gjyqësor, i njohur sipas legjislacionit shqiptar, në rast të ndryshimit të emrit apo mbiemrit në një vend tjetër, jashtë rasteve të parashikuara nga Kodi i Familjes.
  Nuk lejohet ndryshimi i mbiemrit per shkak te debimit nga nje shtet tjeter. Kjo eshte e parashikuar nga neni 57/3 i ligjit per gjendjen civile.
  Rastet kur ndalohet ndryshimi i emrit dhe mbiemrit
  Emri dhe mbiemri nuk ndryshohen në rastet kur:
  a) shtetasi është në proces gjyqësor ose nuk ka mbaruar ndjekja penale;
  b) vërtetohet se ndaj shtetasit është marrë urdhër dëbimi/largimi nga ndonjë shtet tjetër.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet