Demshperblim per largim nga puna

Pershendetje,

Si mund te ngre nje padi per punedhenesin pasi ka shkelur kontraten per proceduren e largimit nga puna? Faleminderit,


Qytetari: I. R. Data: 19 November , 2020, Kategoria: Marredhenie pune.

One response to “Demshperblim per largim nga puna”

  1. 1

    Pershendetje. Ne rast se punedhenesi juaj ka shkelur proceduren dhe afatet e zgjidhjes se kontrates se punes, ju keni te drejte t’i drejtoheni gjykates me kerkese padi, duke kerkuar shperblimin e demit perkates. Padia paraqitet ne gjykaten civile te vendbanimit tuaj. Taksa gjyqesore eshte 3000 leke. Per te hartuar kerkese padine do t’ju duhet keshillim ligjor profesional. Nese ju nuk keni mundesi te paguani nje avokat, mund t’i drejtoheni gjykates me kerkese per te marre nje avokat pa pagese. Per kete duhet te plotesoni formularin per kerkimin e ndihmes juridike dytesore.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet