Aktet nenligjore te ligjit 20/2020

Pershendetje,

Doja te dija nese jane miratuar aktet nenligjore ne zbatim te ligjit 20/2020 “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise në RSH”? Nese po, cilat jane? Faleminderit,


Qytetari: A. P. Data: 23 November , 2020, Kategoria: Legjislacion.

One response to “Aktet nenligjore te ligjit 20/2020”

  1. 3

    Pershendetje. Deri me tani eshte miratuar vetem VKM Nr. 827, datë 30.9.2020, “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit te pronesise, te objekteve pa titull pronesie, trojeve te tyre funksionale dhe te oborreve ne perdorim”. Kjo VKM eshte publikuar ne Fletore Zyrtare ne dt.2.11.2020.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet