Akt dhurimi

Xhaxhai ka nje prone dhe do te ma dhuroje mua. Cfare kushtesh apo tarifa ka ne lidhje me kete akt?


Qytetari: A. L. Data: 4 January , 2021, Kategoria: Civile - Trashegimia.

2 responses to “Akt dhurimi”

 1. 1

  Pershendetje,

  Ne zbatim te percaktimeve ligjore, dhurimi i sendeve të paluajtshme, si nje veprim juridik per kalimin e pronesise duhet të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet, përndryshe është i pavlefshëm. Per te bere kalimin e pronesise, prona duhet te jete e regjistruar ne pronesi te xhaxhait tuaj. Per lidhjen e kontrates se dhurimit do te duhet te paraqiteni prane nje noteri publik, i cili kryen verifikimet perkatese mbi gjendjen juridike te pasurise ne rregjistrin elektronik te pasurive te paluajtshme, sqaron palet mbi te drejtat dhe detyrimet perkatese dhe harton aktin noterial te dhurimit.
  Kostot e transaksionit te dhurimit te pasurise jane: Tarifat e sherbimeve noteriale; tatimi mbi te ardhurat nga kalimi i se drejtes se pronesise; tarifat e sherbimit qe ofrohen nga ASHK per regjistrimin e kontrates se dhurimit dhe leshimin e dokumentave te pronesise ne emer te pranuesit te dhurimit (certifikate pronesie, kopje kartele dhe harte treguese te pasurise).

  Faleminderit

 2. 1

  Pershendetje. Kushti i vetem eshte qe prona te jete ne pronesi vetem te xhaxhait tuaj dhe te jete e regjistruar prane regjistrave kadastrale. Nderkohe per tarifat, pervec tarifes per kontraten noteriale, do te duhet te paguani edhe tatimin mbi fitimin per pronen e dhuruar. Kjo llogaritet ne baze te vleres se prones. Per te pasur nje perllogaritje te sakte te detyrimit qe ju takon te paguani, perpara se te nenshkruhet kontrata, mund te paraqiteni prane nje zyre noteriale me nje kopje te Certifikates se pronesise, apo te karteles se pasurise.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet