Afatet e shqyrtimit te ankimit penal

Pershendetje
Ne kushtet aktuale te gjyqesorit, shqyrtimi i ankimeve ne apel Tirane per dergimin e ceshtjes ne gjyq, mund te shqyrtohet vertete brenda 15 diteve sipas nenit 329 te K.P.P? Faleminderit,


Qytetari: .. .. Data: 31 January , 2021, Kategoria: Uncategorized.

One response to “Afatet e shqyrtimit te ankimit penal”

  1. Pershendetje
    Kodi i Procedures Penale percakton afatin 15 ditor si afat brenda se cilitm nga momenti i dorezimit te akteve, duhet te gjykohet ceshtja. Ankimi shqyrtohet në dhomë këshillimi, brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga marrja e akteve (neni 329 paragrafi 3 i KPP).
    Megjithate duke pasur parasysh kapacitetet aktuale te gjykatave, periudhen e pandemise apo arsye te tjera objektive, shqyrtimi i ceshtjes mund te behet edhe pertej ketij afati. Sipas percaktimeve ligjore gjykimi i ceshtjes duhet te behet brenda 15 diteve. Faleminderit

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet