A lejohet ankim ndaj vendimit per urdher te menjehershem mbrojtje?

Pershendetje,

Me date 23.12.2020 isha prezent ne seance gjyqesore prane gjykates se shpalles se pare, ne cilesine e pales se akuzuar ndaj te cilit kerkohej te merrej urdher mbrojtje i menjehershem nga paditesja (nena ime).  Pergjate seances gjyqtari nuk lejoi te futej ne salle avokaten time me prokure, ne kundershtim te hapur me ligjin. Pretendimi i nenes sime ishte qe dy muaj me pare e kisha qelluar me shuplake, pretendim te cilin e hodha poshte si te pavertete dhe per te cilin nuk u paraqit asnje prove pervec fjales se paditeses kunder meje. Megjithate gjyqtari nuk hezitoi te pranonte pretendimet e pabaza dhe urdheroi leshimin e urdherit te menjehershem te mbrojtjes. Ne kushtet kur pretendoj se gjykimi ishte i njeanshem dhe i pabazuar ne prova, a kam te drejte te ankimoj nje urdher te menjehershem mbrojtje? Nese po, cili eshte afati dhe procedura. Ne pritje te pergjigjes suaj, ju falenderoj.


Qytetari: E. J. Data: 23 December , 2020, Kategoria: procedura gjyqesore.

One response to “A lejohet ankim ndaj vendimit per urdher te menjehershem mbrojtje?”

 1. Pershendetje. Vendimi i Gjykates per leshimin e Urdherit te Menjehershem te Mbrojtjes përbën titull ekzekutiv dhe nuk mund të ankimohet. Vendimi ekzekutohet menjëherë nga organet e policisë, në bashkëpunim me shërbimin përmbarimor gjyqësor dhe zyrën e shërbimeve sociale të njësisë së vetëqeverisjes vendore ku janë me banim të përhershëm ose të përkohshëm viktima dhe personat e tjerë, të parashikuar në vendim.
  Gjykata jo më vonë se 20 ditë, nga dita e lëshimit të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, cakton seancen per vertetimin e urdhrit te menjehershem te mbrojtjes. Në përfundim të ketij procesi gjyqësor, gjykata:
  a) vendos anulimin, si dhe ndërprerjen e efekteve të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, të lëshuar më parë me vendim gjykate, kur ky i fundit nuk arrin të provohet;
  b) refuzon lëshimin e urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate, kur nuk arrin të provohet urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes, i lëshuar më parë me vendim gjykate;
  c) lëshon urdhrin e mbrojtjes.
  Kunder ketij vendimi ju keni te drejten e ankimit brenda 15 diteve nga shpallja, apo momenti i njoftimit.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet