A kam të drejtë të marr mbiemrin e nënës?

Pershendetje,

Unë kam qenë në azil politik dhe me kane djegur për të ikur në Europë.  Babai dhe nëna ime janë divorcuar, tani unë dua të marr mbiemrin e nënës, a është e mundur kjo gjë të bëhet në baze legjislacionit shqiptar ?
Ju faleminderit!


Qytetari: N. L. Data: 6 July , 2020, Kategoria: Gjendja civile.

One response to “A kam të drejtë të marr mbiemrin e nënës?”

 1. 1

  Pershendetje. Kodi i Familjes percakton se prinderit kane te drejte qe te zgjedhin se cilin mbiemer do t’ju japin femijeve te tyre ne momentin e lindjes dhe te regjistrimit te tyre prane Regjistrit te gjendjes Civile. Pas ketij momenti, ndryshimi i emrit dhe mbiemrit behet ne raste te percaktuara nga ligjit per Gjendjen Civile, neni 57 e vijues me kerkese te personit te interesuar. Kërkesa duhet të përmbajë arsyen/shkakun e ndryshimit të emrit/mbiemrit dhe emrin/mbiemrin e ri që kërkohet të
  merret. Kërkesa paraqitet personalisht nga kërkuesi në zyrën e gjendjes civile përkatëse. 3. Kërkesa për ndryshimin e emrit ose mbiemrit duhet të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe papërshtatshmërie.
  Kërkesa duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:
  a) vërtetimin e gjendjes gjyqësore/formularin e plotësuar të vetëdeklarimit të gjendjes
  gjyqësore;
  b) vërtetimin nga prokuroria se nuk është në ndjekje penale;
  c) vërtetimin nga gjykata se nuk është në proces gjyqësor;
  ç) kopjen e letërnjoftimit;
  d) certifikatën e lindjes dhe certifikatën e përbërjes familjare;
  dh) vërtetimin se nuk është marrë ndaj tij ndonjë urdhër dëbimi/largimi nga ndonjë shtet
  tjetër;
  e) vendimin gjyqësor, i njohur sipas legjislacionit shqiptar, në rast të ndryshimit të emrit apo
  mbiemrit në një vend tjetër, jashtë rasteve të parashikuara nga Kodi i Familjes.
  Lidhur me rastin tuaj, eshte i ndaluar ndryshimi i emrit dhe/ose mbiemrit per shkak te debimit nga nje shtet tjeter. Kjo eshte e parashikuar nga neni 57/3 i ligjit per gjendjen civile.
  Rastet kur ndalohet ndryshimi i emrit dhe mbiemrit
  Emri dhe mbiemri nuk ndryshohen në rastet kur:
  a) shtetasi është në proces gjyqësor ose nuk ka mbaruar ndjekja penale;
  b) vërtetohet se ndaj shtetasit është marrë urdhër dëbimi/largimi nga ndonjë shtet tjetër.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet