a e perfitoje pagen e luftes ne kushtet e shkurtimit te vendit te punes?

Pershendetje,

A e perfitoje une pagen e luftes si e larguar nga puna, per shkak te shkurtimit te vendit te punes? Kam qene punonjese ne UKK. sha dhe jam larguar ne dt 17 mars 2020? Faleminderit,


Qytetari: U. X. Data: 17 April , 2020, Kategoria: Uncategorized.

One response to “a e perfitoje pagen e luftes ne kushtet e shkurtimit te vendit te punes?”

  1. 1

    Pershendetje,
    Jo, ne rastin e largimit tuaj nga puna nuk mund te perfitohet “paga e luftes”.
    Ne piken 7, germa “c” te VKM nr.305, datë 16.4.2020 “Per percaktimin e procedurave, te dokumentacionit dhe te mases se perfitimit te ndihmes financiare per te punesuarit aktuale dhe punonjesit e larguar nga puna si pasoje e COVID-19” percaktohet se:
    “Nuk përfitojnë ndihmë financiare, sipas këtij vendimi, punonjësit e institucioneve shtetërore si dhe të punësuarit në shoqëritë me kapital shtetëror”.

Leave a Reply


Kthehu tek pyetjet