• Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Kontrate qiraje

  Përshëndetje! Një nga kushtet për t’u pajisur me leje qëndimi në Shqipëri është kontrata e blerjes ose marrjes me qira e banesës. Pra, është kusht kontrata e qirasë, e cila vleresoj se duhet të bëhet me akt noterial. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/25 at 12:53 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Informacion mbi ndryshimin e mbiemrit pas divorcit

  Pershendetje,

  Ne lidhje me aplikimin per psaporte shqiptare do te duhet te ndiqni proceduren e shpjeguar nga kolegia ne pergjigjen paraardhese. Nese vendimi i gjykates per zgidhje martese eshte rregjistruar prane rregjistrave publike te gjendjes civile ne Shqiperi, atehere pasaporta shqiptare do dale me mbiemrin tuaj te vajzerise.
  Ne lidhje me shqetesimin tuaj nese ndryshimi i mbiemrit do t’ju hape probleme me aplikimin per rinovimin e dokumentave italiane, kjo ceshtje rregullohet nga rregullat e brendshme te shtetit italian, per te cilat juristet e platformes nuk disponojne informacion. Ne cdo rast, vleresojme se duhet te depozitoni prane autoriteteve italiane nje kopje te vendimit gjyqesor per zgjidhje martese, te perkthyer, te noterizuar dhe me vule apostile, se bashku me nje certifikate personale tuajen, ne te cilen reflektohet fakti se jeni e divorcuar dhe keni marre mbiemrin e vajzerise. Faleminderit,

  Go to comment
  2021/01/25 at 10:22 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Demtim prone private

  Pershendetje,

  Ne kushte ne te cilat ndodheni e vetmja rruge zgjidhje eshte ajo gjyqesore. Ju duhet te hapni nje gjyq civil, padi mohuese (Neni 302 Kodi Civil), ku te kerkoni nga fqinji pushimin e cenimit te prones si dhe t’ju shperbleje demet qe ju ka shkaktuar.
  Nese jeni subjekt i Ligjit 111/2017 “Per ndihmen juridike te garantuar nga shteti”, ju mund te plotesoni formularet dhe dokumentacionin perkates per marrjen e nje avokati falas, ne perputhje me parashikimet e ketij ligji.

  Padia mohuese
  Neni 302
  Pronari ka të drejtë të kërkojë nga cilido që e cenon në pronësinë e tij, por pa u zhveshur nga posedimi, të pushojë cenimin dhe të mos përsërisë këtë në të ardhmen, dhe, kur është rasti të shpërblejë dëmet që mund t’i ketë shkaktuar.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/25 at 9:53 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Shitja e Tokes Bujqesore

  Pershendetje
  Ju bejme me dije se, ne lidhje me pyetjen tuaj, juristet e platformes kane kthyer pergjigje, te cilen mund te konsultoni ne linkun ne vijim: https://juristionline.al/questions_of_civil/shitja-e-tokes-bujqesore/ Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/25 at 9:43 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Informacion mbi ndryshimin e mbiemrit pas divorcit

  Pershendetje,

  Ne lidhje me proceduren e aplikimit per pasaporte te re shqiptare, ju bejme me dije se shtetasit shqiptare qe jetojne jashte vendit mund te aplikojne permes portalit e-Albania ne linkun ne vijim https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9765 . Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, pranohet aplikimi dhe aplikanti ftohet të ndjekë procedurat për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë. Qytetari është i detyruar të paraqitet më pas në përfaqësi për të lënë shenjat e gishtërinjve.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/25 at 9:41 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Drejtim mjeti ne gjendje jo te rregullt

  Pershendetje
  Ju mund t’i drejtoheni zyres se permbarimit shteterore ose privat, per te kerkuar ekzekutimin e vendimit gjyqesor, per pjesen e disponimit ku shprehet per kthimin e sendit (makines). Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/25 at 9:28 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Informacion mbi kalim kufiri me pasaporte

  Pershendetje,

  Per te udhetuar ne Itali nuk keni nevoje per vize. Shtetasit shqiptarë mund të qëndrojnë në vendet si më sipër, për 90 ditë brenda një periudhe 6 mujore. Numërimi i ditëve të qëndrimit fillon në momentin e hyrjes së parë. Nga data e hyrjes së parë llogaritet 6-mujori përgjatë stë cilit, shtetasit nuk mund të kalojnë afatqëndrimin prej 90 ditësh. Për hyrje-dalje të shkurtra, afati i qëndrimit është shuma e ditëve për secilin udhëtim.

  Motivi i vetëm i qëndrimit pa vizë në hapësirën e vendeve të Schengen-it është qëndrimi afatshkurtër për qëllime turizmi, kontakte pune, biznesi, aktivitete kulturore dhe vizita familjare. Shtetasit nuk kanë të drejtë të shfrytëzojnë qëndrimin pa vizë për qëllime punësimi, trajtime shëndetësore ose shkollim. Për të qëndruar përtej afatit 90 ditor për 6 muaj, shtetasit janë të detyruar të kërkojnë vizë qëndrimi (vizë të tipit D). Pajisja me vizë D garanton marrjen e lejes së qëndrimit, për qëndrim afatgjatë.

  Kërkesë parësore është paraqitja e pasaportës së vlefshme biometrike. Në përputhje me motivin e udhëtimit shtetasi është i detyruar të justifikojë me dokumente mbështetëse, nëse kërkohen, motivin e udhëtimit dhe aftësinë e tij për të përballuar financiarisht udhëtimin. Autoritetet kufitare të huaja, kanë të drejtë të refuzojnë hyrjen e shtetasit, i cili nuk është në gjendje të justifikojë motivin e udhëtimit.
  Hyrja në hapësirën Shengen u refuzohet personave, të cilët më parë janë dënuar nga njëri prej vendeve të zones Schengen, për mosrespektim të legjislacionit të qëndrimit.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/24 at 10:35 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ndryshimi i vendimit te gjykates

  Pershendetje. Platforma juristionline ofron ndihme ligjore paresore, pra keshillim, orientim dhe informacion ligjor, por jo perfaqesim ne gjykate. Vendimin e gjykates ju tashme duhet ta keni ankimuar. Ne momentin qe nga ana e Gjykates Administrative te Apelit, te caktohet data e gjykimit, ju keni te drejte qe vete, apo nepermjet nje perfaqesuesi ligjor, te paraqisni me shkrim, spjegime shtese ne mbeshtetje te ankimit.

  Go to comment
  2021/01/24 at 8:05 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Martese me nje shtetas te huaj ne Shqiperi

  Përshendetje,

  Ju informojme se juristet e platformes ofrojme informim dhe keshillim ligjor vetem ne lidhje me legjislacionin shqiptar dhe jo ate te huaj, prandaj nuk ju informojme dot se cila eshte menyra me e mire per ju per perfitimin e vizes apo bashkimit familjare ne Britani.

  Më poshtë po ju informoj mbi procedurat dhe dokumentet qe duhet te paraqesin shtetasit per Lidhje Martese:
  – Përpara lidhjes së martëses, nënpunësi i Gjëndjes Civile bën shpalljen e saj. Për këtë duhet të paraqiten pranë zyrës të dy bashkëshortët ose personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme, te cilet duhet të paraqitin një kërkesë dhe dy çertifikata lindje me shënimin “për shpallje martese”.
  – Lidhja e martesës (celebrimi) bëhet pas 10 ditësh. Të dy bashkëshortët duhet të dorëzojnë çertifikatë për lidhje martese me fotografi.

  Në rastin kur njeri nga bashkëshortët është shtetas i huaj dhe lidhja e martesës bëhet pranë një zyre të gjëndjes civile në Shqipëri, proçedura është e njëjtë:

  – Të dy bashkëshortët duhet të jenë prezent për shpalljen e martesës, shtetasi i huaj duhet të ketë çertifikatë lindje dhe një dokument nga gjëndja civile e qytetit ku jeton, ku të vërtetohet leja e martesës, që ai ose ajo është i lirë për të kryer martesë. Këto dokumenta duhet të jenë të legalizuara nga ambasada apo konsullata shqiptare në vendin respektiv, dhe me vendet që kanë hyrë në Konventën e Hagës duhet vulë Apostile. Në Shqipëri përkthehen (nga përkthyes të liçensuar nga Ministria e Drejtësisë) dhe noterizohen.
  – Akti i martesës nënshkruhet në prani të jo më pak se dy dëshmitarëve.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/24 at 2:47 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Sigurimet

  Pershendetje,
  Neni 27 i Ligjit “Per sigurimet shoqerore ne RSH” i ndryshuar, percakton se “E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi”.
  Ne ligj nuk eshte percaktuar qe domosdoshmerisht te keni qene ne nje vend pune apo te keni sigurime te panderprera, por mjafton qe ju te keni 1 vit e siguruar per te perfituar leje lindje. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/23 at 8:37 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Formular per rregjistrim te mases se sekuestros

  Pershendetje
  Ju ftojme te paraqiteni prane Zyres Permbarimore per te plotesuar te dhenat e nevojshme, pasi jane te vetmit qe disponojne informacionin e duhur.
  Ne lidhje me formularin, do plotesoni vetem te dhenat qe kane te bejne me vendimin qe do te ekzekutohet dhe te dhenat tuaja personale nese kerkohen, cdo te dhene qe lidhet me Zyren Permbarimore do plotesohet nga institucioni perkates, ku dhe do firmoset dhe vuloset ne vijim.
  Faleminderit

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/23 at 6:27 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Asistenca e papunesise

  Përshëndetje! Në bazë të VKM-së Nr. 161, datë 21.3.2018 “Për pagesën e së ardhurës nga papunësia”, përfitojnë të ardhura nga papunësia të gjithë personat e siguruar, të cilët plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 53, të ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, përkatësisht:
  1. Personat e siguruar përfitojnë të ardhura papunësie, në rast se:
  a) personat që kanë kontribuar në sigurimin shoqëror jo më pak se 12 muaj për çdo rast përfitimi dhe
  b) janë vërtetuar nga zyra përkatëse e punës se: – janë punëkërkues të papunë, të gatshëm të punësohen kur iu ofrohet një punë e paguar, e përshtatshme; – pranojnë të kualifikohen ose të rikualifikohen.
  c) nuk marrin përfitime të tjera nga ky Ligj, me përjashtim të pensionit të pjesshëm të invaliditetit. 2. Sigurimi i papunësisë mund të paguhet edhe në rastet e pjesëmarrjes në programet speciale publike shtetërore e lokale, me kusht që ai të mos marrë më shumë se paga minimale mujore.

  Ju duhet të aplikoni për të përfituar të ardhura nga papunësia pranë Zyrave të Punësimit, duke paraqitur dokumentacionin, si më poshtë vijon:
  a) Kërkesë për aplikim;
  b) Librezë pune;
  c) Dokument identiteti (fotokopje);
  ç) Vërtetim për ndjekjen e arsimit të mesëm, për fëmijët në ngarkim deri në moshën 18 vjeç, dhe për personat që ndjekin arsimin e lartë apo janë të paaftë (KMCAP), deri në moshën 25 vjeç.

  Në rsat se plotësoni kushtet e sipër cituara, u paguhet e ardhura e pagesës së papunësisë në varësi të periudhës së kontributit në sigurimet shoqërore, derdhur nga punëdhënësi, si më poshtë vijon:
  -3 muaj, për personat me një periudhë kontributi, të paktën, 1 vit.
  -6 muaj, për personat me një periudhë kontributi, të paktën, 3 vjet.
  -9 muaj, për personat me një periudhë kontributi, të paktën, 5 vjet.
  -12 muaj, për personat me një periudhë kontributi mbi 10 vjet.
  -Personat gra mbi 50 vjeç dhe burra mbi 60 vjeç përfitojnë pagesë papunësie 12 muaj, me kusht që të kenë kontribuar 1 vit në sigurimet shoqërore, për çdo rast përfitimi. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/23 at 6:00 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on VKM-te ne zbatim te ligjit nr 20/2020

  Pershendetje. Nuk mund t’ju japim nje afat, pasi Ligji 20/2020, “Per perfundimin e afateve te proceseve kalimtare te regjistrimit te pronesise” nuk parashikon afat per miratimin e akteve nenligjore te nevojshme nga ana e Keshillit te Ministrave. Aktualisht nuk ka nje akt nenligjor per perfundimin e regjistrimit te akteve te marrjes se tokes ne pronesi me ligjin “Per token”.
  I vetmi Vendim i Keshillit te Ministrave te miratuar deri tani eshte VKM Nr.827, dt.30.09.2020, “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim”.

  Go to comment
  2021/01/23 at 4:52 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ndryshim emri

  Pershendetje,

  Ne nenin 57 te ligjit per “Per Gjendjen Civile”, parashikohen rastet e ndryshimit te emrit/mbiemrit. Sipas kesaj dispozite te ligjit, ndryshimi i emrit lidhet me 2 shkaqe qe jane taksative:
  1) papershtatshmeria (pra nese emri eshte i papershtatshem sipas listes se emrave te papapershtatshem); dhe 2)korrigjimi i gabimeve.
  Pra, nese ndryshimi/shtimi i shkronjes se pretenduar eshte si pasoje e gabimit ne rregjistrim te ZGJC atehere mund te kerkoni te ndryshoni emrin ne te kundert vleresojme se kerkesa juaj per ndryshim emri nuk ploteson kriteret ligjore per t’u pranuar.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/23 at 12:52 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Çështje pronësie

  Pershendetje. Objekti i padise duhet te jete: Fitimi i pronesise me parashkrim fitues pa titull (duke qene se keni vene si baze ligjore nenin 169 te Kodit Civil), per 1/2 pjese per ju dhe 1/2 pjese per bashkepronarin tjeter, per pasurine (beni nje pershkrim te pasurise).

  Go to comment
  2021/01/23 at 10:07 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: Legalizim prone (2)

  Pershendetje.
  Sic ju kemi shpjeguar edhe ne pergjigjen e pare, ALUIZNI fillonte procedurat per legalizimin e objekteve informale mbi bazen e aplikimit per legalizim. Aplikimi permbante nder te tjera: kerkesen per legalizim, qe nenshkruhej nga personi i cili pretendonte se e kishte ndertuar objektin; genplani; dokumente te tokes nese ishin; etj.. Ne rastin tuaj, kete aplikim duhet ta kishit paraqitur ju dhe jo babai juaj. Ne momentin qe dosja prane ALUIZNI eshte hapur ne emrin e babait tuaj, ne baze te ligjit ne emer te tij miratohet dhe leja e legalizimit dhe behet regjistrimi i pasurise ne regjistrat e pasurive te paluajtshme.
  Ligji i jepte mundesine personave te cilet pretendonin se ishin ne fakt pjeserisht apo plotesisht posedues dhe pronare reale te objektit informal qe t’i drejtoheshin me kerkese ALUIZNI-t, perpara miratimit te lejes se legalizimit. Kerkese qe ju me sa thoni nuk e keni e bere.
  ALUIZNI ne momentin qe paraqitet ne objektin informal ben matjet fizike dhe jo verifikimin kush eshte posedues, pasi pasuria mund t’i jepet familjareve ne huaperdorje, te jepet me qira, etj.. Eshte vete personi i interesuar, i cili duhet te vere ne levizje mekanizmat ligjore, duke kerkuar qe te perfshihet ne proces.
  Pronesia mbi token eshte faktor i rendesishem per ju per te provuar, se bashku me prova te tjera, qe keni qene ju qe e keni ndertuar objektin informal, por nuk perbente kusht qe ALUIZNI te refuzonte legalizimin ne emer te babait tuaj. Legalizimi i objekteve informale behet ne trojet e vete ndertuesit, apo ne troje ne pronesi te personave te trete. Nese toka ishte ne pronesi te nje personi te trete, atehere eshte shteti qe e kompenson pronarin e truallit.
  Aktualisht ju keni mundesi t’i drejtoheni gjykates dhe te kerkoni qe te njiheni pronare mbi kete pasuri.

  Go to comment
  2021/01/23 at 10:03 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on A perfitoj leje lindje ?

  Pershendetje
  Per cdo lindje mjafton te keni 12 muaj te siguruar.
  Ne rast se nena nuk e shfrytezon lejen e lindjes atehere mund ta shfrytezoje babai.
  Kjo e drejte percaktohet ne ligjin nr. 7703/1993 “Per sigurimet shoqerore ne RSh” (i perditesuar), ku ne nenin 27, pika 7 te tij percakton se: “Pas periudhës prej 63 ditësh pas lindjes, të drejtën e lejes për kujdes ndaj fëmijës e ka edhe babai ose birësuesi i siguruar, nëse këtë të drejtë nuk e ushtron apo nuk ka kushte për ta përfituar nëna”. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/22 at 10:42 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Kerkoj pronen time

  Pershendetje. Ne rastin e posedimit te paligjshem te prones, pronari i ligjshem mbrohet nga dispozitat e Kodit Civil. Ju duhet t’i drejtoheni gjykates se shkalles se pare civile ne qytetin ku jetoni, me nje kerkese padi me objekt: Detyrim njohje pronar. Lirim dhe dorezim sendi. Taksa gjyqesore per kete proces eshte 3,000 leke. Nese kerkoni dhe qirane e sendit per periudhen qe personi e ka mbajtur pa te drejte, do te paguani takse gjyqesore ne vleren e 1% te vleres qe do te kerkoni ne gjykate.

  Go to comment
  2021/01/22 at 9:08 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Sekuestro konservative

  Pershendetje. Pronari i mjetit eshte bleresi i ri, pavaresisht regjistrimit apo jo te kalimit te kontrates se tjetersimit te mjetit. Ne rastin tuaj, duhet t’i percillni kontraten permbaruesit, duke i terhequr vemendjen ne nenet 612 dhe 613 te Kodit te Procedures Civile qe parashikojne te drejten e personit te trete, qe eshte pronar i sendit qe te kerkoje ne gjykate perjashtimin e sendit nga sekuestrimi dhe shitja. Nese nga ana e permbarimit nuk veprohet duke e hequr sendin nga sekuestro, duhet t’i drejtoheni me kerkese padi gjykates, mbeshtetur ne nenin 612 te K.Pr.Civile.

  Go to comment
  2021/01/22 at 9:05 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Regjistri i barreve siguruese

  Pershendetje.
  Ne baze te Manualit te Permbarimit, rregullat per ekzekutimin e detyrimit nepermjet automjetit te debitorit, jane si me poshte:
  Ekzekutimi i vendimit të gjykatës apo të titujve të tjerë ekzekutivë mbi automjetin e debitorit bëhet me vendosjen e sekuestro mbi të. Sekuestrimi mbi automjetin kryhet në bazë e për zbatim të aktit të lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor që urdhëron vënien e sekuestro. Me vendosjen e sekuestro mbahet procesverbali i sekuestrimit, e një kopje e këtij procesverbali i dorëzohet Degës rajonale të Drejtorisë së Transportit Rrugor, ku është regjistruar automjeti. Sekuestrimi i komunikohet detyrimisht debitorit, nga përmbaruesi gjyqësor. Njoftimi bëhet sipas rregullave për njoftimin e akteve gjyqësore.
  Pas sekuestrimit, nese nga debitori nuk eshte permbushur detyrimi, vijohet me shitjen e sendit ne ankand.
  faleminderit

  Go to comment
  2021/01/22 at 5:26 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Regjistrim hipotekor

  Pershendetje
  Taksa mbi të drejtën e kalimit të pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme vendoset mbi ndërtesat dhe të gjitha pasuritë e tjera të paluajtshme, mbi të drejtën e transferimit të kësaj pronësie.

  Ajo paguhet nga transferuesi i së drejtës mbi pasurinë e paluajtshme ( ne rastin tuaj ndertuesi), përpara regjistrimit, sipas legjislacionit në fuqi, pervec prastiti nese ju e keni percaktuar ndryshe sipas nje marreveshjeje qe keni rene dakort.

  Sipas udhëzimit nr. 29, datë 30.7.2018 “Për tatimin e kalimit të së drejtës së pronësisë së pasurisë së paluajtshme” percakton se : Investitorët në biznesin e ndërtimeve, të cilët janë regjistruar në organet tatimore si persona juridikë, (shoqëri tregtare) me objekt ndërtimin dhe shitjen e pasurive të paluajtshme, nuk janë subjekt i “tatimit” mbi të ardhurat personale nga kalimi i së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme. Ata janë subjekt pagues vetëm të “taksës” vendore mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme;
  Per me shume info mund te konsultoheni me linkun ne vijim https://www.tatime.gov.al/d/8/45/0/731/mbi-kalimin-e-se-drejtes-se-pronesise-se-paluajtshme-dhe-taksat-e-tatimet-qe-do-te-llogariten-

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/22 at 5:12 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kopje proces-verbali

  Pershendetje,

  Deshmia juaj mund te jete pjese e sekretit hetimore dhe ju nuk mund te dispononi nje kopje te deshmise. Nese informacioni qe ju keni qene deshmitare okular eshte i vlefshem per t’u paraqitur ne nje tjeter proces administrativ apo gjyqesore, ju mund te kerkoni qe kete ta marre gjykata.
  Disponim mbi dosjen dhe aktet e kane vetem palet ne proces.
  Vleresoj se ju nuk keni te drejte mbi pretendimet qe ju prarashtroni dhe aq me teper te kaloni ceshtjen ne gjykate.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/22 at 4:56 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Shkelje rrugore

  Pershendetje

  Ndaj ketij vendimi mund te beni ankimim administrativ brenda afateve te caktuara prane Drejtorise Vendore te Policise se Qarkut ku eshte vendosur Gjoba/Komisariati i Policise i qytetit.
  Prane cdo komisariati ekziston nje Komision i caktuar, i quajtur Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave, i cili mblidhet ne data te caktuara, ne varesi te dates kur eshte marre masa, dhe shqyrton ankesat e bera ndaj masave administrative te aplikuara.

  Ne kete ankimim, i cili duhet te hartohet ne forme te shkruar, duhet te specifikoni qarte objektin, bazen ligjore dhe pretendimet tuaja, shpjegoni ne menyre te detajuar rrethanat e faktit, si dhe cdo parregullsi procedurale apo element tjeter provues qe mendoni se vlen per te mbeshtetur ankimin tuaj.
  Ju keshillojme t’i drejtoheni poseduesve te kamerave qe mund te sigurojne pamje ne lidhje me episodin e pretenduar nga ana juaj, qe te keni nje kopje dhe t’ia bashkangjitni ankimit tuaj.
  Nese nuk bini dakord as me vendimin e Komisionit te Shqyrtimit te Ankesave, atehere mund te ndiqni rrugen gjyqesore permes ngritjes se nje padie administrative.

  Faleminderit.

  Go to comment
  2021/01/22 at 4:48 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Shitja e tokes bujqesore

  Pershendetje,

  Ne nenin 24 te Ligjit 9632, date 20.10.2006 “Per taksat vendore” te ndryshuar percakaktohet se: “Zyrat e regjistrimit të pasurisë së paluajtshme nuk bëjnë regjistrimin apo çregjistrimin e pasurisë së paluajtshme, ndërtesë apo tokë bujqësore, nëse dokumentacioni i vërtetimit të pronësisë nuk shoqërohet edhe me vërtetimin e bashkisë, i cili konfirmon pagesën e taksave respektive që nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji”.

  Nderkohe ne nenin 20 te ketij ligji percaktohet se: “1. Taksës mbi pasurinë e paluajtshme (perfshire ketu edhe taksen bujqesore) i nënshtrohen të gjithë personat fizikë ose juridikë, vendas ose të huaj, pronarë apo përdorues të pasurive të mësipërme, në territorin e Republikës së Shqipërisë, pavarësisht nga niveli i shfrytëzimit të këtyre pasurive”.

  Pavaresisht se taksa aplikohet mbi pasurine e paluajtshme (token bujqesore), kjo takse paguhet nga pronari ose perdoruesi i saj. Ne kete rast, vleresoj se nje vertetim i leshuar nga bashkia/njesia administrative qe verteton pagesen e taksave vendore mbi pasurine dhe lejon kalimin e pronesise se pasurise do ishte korrekt nese, krahas identifikimit te sakte te te dhenave te pasurise -objekt vertetimi, te kete te percaktuar sakte edhe emrin e perfaqesuesit te familjes bujqesore te kesaj pasurie. Njesia administrative/Bashkia duhet te kete informacion edhe mbi gjendjen juridike fundore te pasurive qe ka nen juridiksionin e saj, dmth te di se kush jane pronaret fundore/perdoruesit e prones. Pra, ne kete menyre vertetimi nuk mund te leshohet per nje prone ne emer te perfaqesuesit te familjes qe ka nderruar jete. Faleminderit,

  Go to comment
  2021/01/22 at 4:39 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Legalizim prone

  Pershendetje. Aplikimi per legalizim nenshkruhet nga personi i cili e ka ndertuar objektin informal dhe nuk ka rregull qe nenshkruhet nga kryefamiljari. Nese aplikimi eshte bere nga ana e babait tuaj, ne kuptim te ligjit te vitit 2006, ai konsiderohet se eshte ndertuesi i objektit informal dhe pasuria regjsitrohet ne emer te tij dhe eshte ne bashkepronesi te tij dhe te bashkeshortes se tij. Ligji i vitit 2006, mbi te cilin filloi procedura e legalizimit te ndertimeve informale shprehet se: “Pronar i ndërtimit pa leje” është personi fizik ose juridik, që ka kryer vetë ose ka qenë investitor i ndërtimit pa leje dhe vërteton se e posedon ose e disponon lirisht atë dhe parcelën ndërtimore, pavarësisht nga fakti se pronësia mbi to është e paregjistruar në emër të tij në zyrën e regjistrimit të pasurive të paluajtshme (ZRPP).
  I vetmi rast kur babai mund te aplikonte, ne vendin tuaj, eshte nese ju ne momentin e aplikimit do te ishit i mitur, pra nen 18 vjec.
  Ju keni pasur te drejte qe gjate procesit te legalizimit te kerkonit qe legalizimi te behej ne emrin tuaj, duke paraqitur dokumentet e nevojshme qe e vertetonin ndertimin e baneses nga ana juaj dhe posedimin e saj prej jush. Aktualisht, kjo mund te behet vetem me ane te gjykates.

  Go to comment
  2021/01/22 at 4:16 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Info mbi sigurimin e pages

  Pershendetje. Per cdo informacion duhet t’i drejtoheni Zyres se Finances dhe/ose burimeve njerezore te punedhenesit tuaj, pasi mund te kete ndonje pasaktesi percjelljen e listepagesave prane drejtorise se tatimeve. Nese nuk eshte ky rasti, ju keni te drejte qe te kerkoni qe kontributet te derdhen ne perputhje me pagen tuaj, pasi ne te kundert kjo ju ndikon dhe ne pagesen e raporteve shendetesore qe behen nga fondi i sigurimeve.

  Go to comment
  2021/01/22 at 4:01 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Shpjegime per dokumentacionin e kerkuar

  Pershendetje,

  Referuar dokumentacionit qe keni bashkelidhur, ju sqarojme:
  1) Fotokopje e dokumentit te vlefshem te udhetimit – do te thote fotokopje e pasaportes;
  2) dokument per akomodimin ne Shqiperi; – Kontratën e blerjes ose të marrjes me qira të banesës në përputhje me standardet e banimit në Shqipëri ose çdo dokument tjetër që provon strehimin e garantuar në Republikën e Shqipërisë.
  3) vertetim te gjendjes gjyqesore me vule apostile; – ky dokument verteton qe jeni i padenuar dhe duhet ta merrni ne vendin e origjines ne Kosove ku keni patur qendrimin legal.
  4) vertetim e sigurimit shendetesor ne Shqiperi;
  5) certifikaten e marteses; – dokument qe lshohet nga zyrat e gjendjes civile, ku tregohet lidhja me ftuesin tuaj (bashkeshortja);
  6) fotokopje e dokumentit te identifikimit te ftuesit;
  7) mandat pagese leje qendrimi – prane Zyres Vendore te Emigracionit, ku keni vendosur vendbanimin.

  Faleminderit,

  Go to comment
  2021/01/22 at 3:51 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ceshtje pronesie

  Pershendetje. Ligji 20/2020, “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise ne Rsh”, ka si objekt te tij, rregullimin e procedurave ligjore per regjistrimin e titujve te pronesise per pasurite e paluajtshme ne RSH, si dhe inventarizimit, transferimit, trajtimit dhe regjistrimit perfundimtar te tyre.
  Konkretisht, nepermjet ketij ligji synonhet qe te kryhen:
  1. Regjistrimi i titujve te pronesise per token bujqesore;
  2. Legalizim dhe regjistrimi i objekteve informale;
  3. Zgjidhja e probelmeve te pronesise ne zonat bregdetare dhe zonave te tjera te orientuara drejt turizmit;
  4. Inventarizimi i pronave shteterore;
  5. Perfundimi i procesit te privatizimit per trojet mbi te cilat ndodhen objekte te ndertuara perpara vitit 1991.
  Lidhur me piken e fundit, ligji ne nenin 2/1/e/ii, parashikon se do te trajtoje: ii) trojet e paprivatizuara të ndërtesave të shitura nga ndërmarrjet shtetërore përpara hyrjes në fuqi të ligjit nr. 7512, datë 10.8.1991, “Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarur dhe privatizimit”, të shfuqizuar;
  Pra do te trajtoje vetem privatizimin e trojeve mbi te cilat jane ndertuara objekte shteterore perpara 1991. Ne rastin tuaj, ju tashme e keni perfituar truallin dhe ligji nuk vepron ne kete rast.

  Go to comment
  2021/01/22 at 11:26 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Kalim prone

  Pershendetje. Nese shtepia eshte e regjistruar prane Agjencise Shteterore te Kadastres ne emrin e nenes tuaj, atehere ajo ka te drejte qe t’ia kaloje te drejten e saj te pronesise mbi kete pasuri, cdo personi qe ajo deshiron, me apo pa kundershperblim. Kalimi i pronesise mund te behet vetem per pasurine ndertese (banese), mjafton qe personi qe do te perfitoje pasurine te vihet ne dijeni mbi mungesen e marredhenieve me truallin dhe ta pranoje kete ne aktin noterial te disponimit. Pranimi i ketij fakti ju ngarkon juve me detyrimet perkatese qe mund te lindin ne te ardhmen per zgjidhjen e kesaj situate. Faleminderit,

  Go to comment
  2021/01/22 at 11:10 am
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Kerkese per heqje video nga Youtube

  Pershendetje,
  Nese transmetimet e imazheve ne televizon dhe ne kanalet zyrtare ne YOUTUBE, jane kryer pa miratimin tuaj, duke demtuar imazhin tuaj dhe shkelur te drejtat tuaja te privatesise, ju keni te drejte te kerkoni, nepermjet nje kerese me shkrim dhe te arsyetuar, prane AKEP (Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare) dhe prane AMA (Autoriteti i Mediave Audiovizive) heqjen e ketyre imazheve nga kalanet zyrtare te televizonit.
  Gjithashtu, ju mund te kerkoni edhe drejteperdrejte ne platformen YOUTUBE, fshirjen e ketyre imazheve per te njejtat shkaqe, permes nje kerkese elektronike. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/22 at 10:46 am
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Ankese per largim nga puna

  Pershendetje,

  Prane Ministrise se Drejtesise eshte mbledhur Komisioni i Apelimit te Masave Disiplinore, i cili po shqyrton ceshtjet e ankimuara. Brenda afateve, ju do te therriteni prane komisionit per te dhene deklarimet tuaja dhe me pas Komisioni do te dale me nje vendim te arsyetur. Ky vendim do t’ju komunikohet ne rruge postare. Ne cdo rast, ju keni te drejte te ankimoni vendimin ne Gjykate.
  Ne kushtet kur ju nuk keni asnje njoftim prej dy muajsh, ju keshilloj te drejtoni nje kerkese per informacion prane Ministrise se Drejtesise. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/22 at 10:38 am
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Vendim per pension ushqimor

  Pershendetje,
  Neni 125 i Kodit Penal parashikon se mosdhënia e mjeteve të nevojshme për jetesën e fëmijëve, të prindërve ose të bashkëshortit, nga personi që në zbatim të një vendimi gjyqësor detyrohet ta japë, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në një vit. Ne rastin tuaj konkret duke qene se ish-bashkeshorti juaj nuk po permbush detyrimet ligjore qe rrjedhin edhe nga nje vendim gjykate, eshte subjekt i kesaj vepre penale dhe mund te perbeje objekt gjykimi ne nje proces penal. Sidoqofte, duhet te keni parasysh, qe nje veper penale te konsiderohet e konsumuar dhe personi te mbaje pergjegjesi duhet te permbushen disa kritere te elementeve objektiv dhe subjektiv te vepres penale. Pra, ish-bashkeshorti juaj duhet te kete kryer kundravajtjen penale duke pasur faj. Nese qellimisht ai nuk permbush detyrimet ligjore, edhe pse i ka mundesite, ai duhet te mbaje pergjegjesi. Nese ish-bashkeshorti juaj, nuk ka asnje mundesi praktike per te paguar detyrimin ushqimor, eshte i papune dhe nuk ka asnje pasuri tjeter, ne kete rast personi nuk mund jete subjekt i vepres penale.
  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/22 at 10:31 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Bllokim mjeti per interes te INTERPOL-it

  Pershendetje,
  Per sa kohe keni nje vendim lirimi te automjetit nga Prokuroria dhe ju e keni marre ne dorezim automjetin, vleresoj se ju mund ta perdorni automjetin dhe nuk jeni te detyruar te mos qarkulloni me te. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/21 at 9:43 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Rindertimi i pallatit ne te njejtin truall

  Pershendetje. Ne qytetin e Durresit disa prej pallateve te demtuara rende, jane shembur dhe per to eshte vendosur qe te rindertohen ne te njejtin truall. Ne nuk kemi mundesi te zgjidhim problemin tuaj, pasi kemi kompetence vetem ofrimin e ndihmes ligjore. Do t’ju keshillonim qe te benit nje kerkese drejtuar Keshillit Bashkiak Durres, ne menyre qe te shprehet lidhur me rindertimin e pallatit tuaj ne te njejtin territor.
  Aktet e miratuara per procesin e perfitimit nga programet e rindertimit, parashikojne nder te tjera se:
  Familjet, që kanë humbur banesat si pasojë e shembjeve të ndërtesave (pallateve), përfitojnë nga programi i zhvillimit të zonave të reja, nga programi i rindërtimit të godinave në të njëjtin truall, ose programi i fondit të banesave.

  Go to comment
  2021/01/21 at 9:42 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Pozicioni i punes

  Pershendetje. Nese niveli i punonjesit te gjendjes civile ne njesine administrative do te jete specialist, apo pergjegjes zyre, kjo duhet te percaktohet nga struktura perkatese e bashkise konkrete. Pas reformes territoriale te vitit 2014, ndarja territoriale “Komune” nuk ekziston me, por ka vetem Bashki dhe njesi administrative te Bashkise. Ne keto kushte, pozicioni i punes nuk mund te jete ne asnje rast, punemarres ne komune.

  Go to comment
  2021/01/21 at 9:31 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Per largim te padrejte nga puna

  Pershendetje. Kodi i punes parashikon zgjidhjen e kontrates ne menyre te menjehershme, per shkaqe te justifikuara. Shkaqet e justifikuara vleresohen nga gjykata rast pas rasti, por sipas Kodit te Punes perbejne shkelje te lehta te rregullave ne pune, te perseritura, ose shkelje e rende e tyre.
  Pra nese shkelja eshte e rende, pavaresisht ecurise se meparshme te marredhenies midis paleve, punedhenesit dhe punemarresit, eshte e mundur qe kontrata te zgjidhet.
  Ne cdo rast punedhenesi ka detyrimin qe te respektoje proceduren e punes, ku i jep mundesine punemarresit qe te jape shpjegimet e nevojshme lidhur me situaten dhe shkeljen e konstatuar.

  Go to comment
  2021/01/21 at 9:27 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Martesa ne Shqiperi

  Pershendetje. Ligji nuk e percakton ne menyre te shprehur kete situate, por ne momentin qe nje person ka nje ose me shume shtetesi, ai ne vendin ne te cilin ndodhet, nese ka shtetesine e atij vendi, ai trajtohet si shtetas i atij vendi, per te gjitha aspektet ligjore, te drejtat dhe detyrimet, etj,. Ne kete kuptim, personi persa kohe nuk ka hequr dore nga shtetesia shqiptare, nuk mund te lidhe martese ne gjendjen civile ne Shqiperi, me nje shtetesi te ndryshme nga ajo shqiptare.

  Go to comment
  2021/01/21 at 9:24 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ankim

  Pershendetje
  Ne perfundim te seances paraprake, gjykata mund te vendos pushimin e ceshtjes kur janë rastet e paragrafit 1, të nenit 328, të Kodit te Procedures Penale.
  Ne baze te nenit 332/gj, kundër vendimit për pushimin e akuzës ose çështjes prokurori, i pandehuri dhe viktima ose trashëgimtarët e saj mund të bëjnë ankim në gjykatën e apelit.
  Kerkimi juaj ne ankim (ne cilesine e viktimes), vleresoj se duhet te jete: ndryshimin e vendimit dhe pranimin e kerkeses se prokurorise per dergimin e ceshtjes ne gjyq. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/21 at 11:46 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kerkimet ne ankim

  Pershendetje,

  Supozojme se pyetja juaj i referohet nje procesi gjyqesor civil. Ne nenin 301 te Kodit te Procedures Civile percaktohet se: “Kundër vendimit me të cilin vendoset pezullimi, pushimi ose refuzimi i rifillimit të gjykimit, mund të bëhet ankimi i veçantë në gjykatën e apelit, përveç rasteve kur parashikohet ndryshe në ligj”.
  Ne rastin e pushimit te gjykimit, gjykata nuk eshte shprehur ne lidhje me objektin e kerkeses suaj (pra nuk ka gjykuar themelin e ceshtjes). Ne ankim do ju sugjeroja qe te kerkoni prishjen e vendimit, ne menyre qe gjykata e Apelit (ne rast se do ta gjeje te bazuar ankimin tuaj) te mund te vendose prishjen e vendimit dhe dërgimin e çështjes për rigjykim në gjykatën e shkallës së parë në rastet e parashikuara nga neni 467 i K.Pr.C (referuar pikes “c” te ketij neni). Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/21 at 10:33 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Mosdhenia e mjeteve per jetese

  Pershendetje

  Ju informojme se Kodi i Drejtesise Penale per te Miturin parashikon se: “Në çdo fazë të procedimit penal me të miturit në konflikt me ligjin, si dhe gjatë pyetjes së të miturit viktimë ose dëshmitar, pavarësisht nga mosha mbi ose nën 14 vjeç, prania e psikologut është e detyrueshme”.

  Te njejtin qendrim mban edhe Kodi i Procedures Penale lidhur me te Miturin, vecanerisht ne nenet 35, 171/3, 297/3, 361/a, pra detyrimin qe nje i mitur kur deshmon, paraqitet per njohje, eshte i akuzuar apo akuzues, te shprehet vetem me pranine e nje psikologu.

  Per sa me siper, eshte kerkese e detyrueshme e ligjit qe i mituri te perfaqesohet ne cdo faze apo cilesi proceduriale nga psikologu. Cdo veprim ne te kundert eshte i pavlefshem.
  Mbeshtetur ne nenin 18/4 te Kodit Penal per te mitur, psikologu sigurohet nga ana e organit kompetent (Prokuroria/Gjykata).
  Neni 18/4 percakton: “Organet kompetente, sipas rastit dhe nëse kjo është e mundur, kujdesen që të sigurojnë praninë e të njëjtit psikolog gjatë gjithë procesit të drejtësisë penale për mitur dhe vetëm nëse kjo është në interesin më të lartë të të miturit”.

  Ne lidhje me shenimin e cituar nga ana juaj, ju bejme me dije se, nuk ka asnje problem pasi ju jeni perfaqesues ligjor i femijes suaj ne kete rast. Kjo eshte sqaruar ne nenin 3, pika 16 e Kodit per drejtesine Penale per te mitur, i cili percakton pikerisht se i mituri perfaqesohet nga prindi ose kujdestari ligjore.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/20 at 10:11 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Kerkese me te demtuar

  Përshëndetje!
  Në nenin 338 të Kodit të Procedurës Penale përcaktohet se:
  “1. Në rastin e veprave që ndiqen me kërkesën e viktimës akuzuese, gjykata thërret viktimën dhe atë kundër të cilit është bërë kërkesa për gjykim dhe u propozon zgjidhjen e çështjes me pajtim. Në qoftë se viktima e tërheq kërkesën dhe ai që akuzohet e pranon tërheqjen, gjykata vendos pushimin e çështjes. Në të kundërtën ajo cakton datën e seancës dhe u bën të njohur atyre se mund të ndihmohen nga mbrojtës.”
  Sa më sipër, vlersoj se si seanca e pajtimit, ashtu edhe ajo e shqyrtimit të cështjes në themel shqyrtohet nga i njëjti gjyqtar. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/20 at 8:55 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Ndryshim emrit dhe mbiemrit

  Pershendetje,
  Referuar neneve 57 e ne vijim te ligjit Nr. 10 129, datë 11.5.2009 “Per Gjendjen Civile”, kërkesa për ndryshimin e emrit ose mbiemrit duhet të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe papërshtatshmërie. Mbiemri mund të ndryshojë edhe ne rastet e parashikuara nga Kodi i Familjes (sic eshte rasti i marteses, etj).
  Emri mund te ndryshoje brenda 1 viti nga mbushja e moshës madhore, vetëm një herë, per shkaqe papershtatshmerie si dhe ne rastet e “emrit te perkohshem”, gjithashtu dhe sipas rasteve të parashikuara në Kodin e Familjes, në rastin e birësimit.
  Legjislacioni shqiptar nuk ka hapsire per ndryshimin e emrit dhe mbiemrit, pervec rasteve te parashikuara me siper, si dhe mundesise per korrigjimin e tyre per shkak te gabimeve materiale gjatë transkriptimit të akteve të gjendjes civile. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/20 at 5:28 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ndihme juridike per kompensim te kostove gjyqesore

  Pershendetje

  Ju bejme me dije se, ne lidhje me pyetjen tuaj te adresuar me pare ne platforme, ju eshte kthyer pergjigje, te cilen mund ta konsultoni ne linkun me poshte: https://juristionline.al/questions_of_civil/ndihme-juridike-per-kompensim-te-kostove-gjyqesore/ .

  Ne vijim te pergjigjeve te kolegeve, ju nuk mund te kompensoheni per shpenzimet gjyqesore qe keni bere deri me tani, por ne proces gjyqesor, nder te tjera, mund te kerkoni njohjen e shpenzimeve gjyqesore dhe ne rast fitimi te gjyqit, ato do t’i ngarkohen si detyrim pales tjeter gjyqhumbese. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/20 at 2:20 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Ndihme juridike per kompensim te kostove gjyqesore

  Pershendetje,
  Ne ligji nr 111/2017 “Per ndihmen juridike falas te garantuar nga shteti” parashikohet ofrimi i ndihmes juridike parese, dytesore (avokat falas ne rastin tuaj) dhe perjashtim nga tarifat dhe shpenzimet gjyqesore, ne rast se ju beni pjese ne nje kategorite e vecanta perfituese ose ne kategorine e personave pa mundesi te mjaftueshme ekonomike. Per te perfituar nje nga llojet e ndihmes juridike falas, duhet te plotesoni formularet perkates se bashku me dokumentacionin shoqerues dhe t’i depozitoni ne gjykate perpara dhe ne cdo faze te procesit gjyqesor, derisa nuk eshte deklaruar i mbyllur hetimi gjyqesor. Nese gjykata vendos se, ju beni pjese ne nje kategorite perfituese te ndihmes juridike, atehere do ta perfitoni ate, sipas procedurave ligjore.
  Ligji nr 111/2017 “Per Ndihmen Juridike Falas te Garantuar nga Shteti”, nuk parashikon kompesim apo kthim te shpenzimeve qe keni kryer deri me tani.
  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/20 at 1:40 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Shitja e aksioneve

  Pershendetje. Ne vendin tone aksionet e shoqerive aksionare nuk tregtohen ne burse. Per te gjetur bleres per aksionet tuaja vlen parimi si per cdo pasuri tjeter. Pra jeni ju si pronar, qe keni te drejte te gjeni bleres.
  Statuti i shoqerise “Albtelecom” mund te kete te parashikuar te drejten e parablerjes per aksionet. Kjo do te thote qe ju perpara se te kerkoni t’ua shisni personave te trete jashte shoqerise, t’i drejtoheni aksionereve te tjere ekzistues. Ne statut mund te kete edhe kushtezime te tjera, psh vendim i asamblese, etj. Per kete duhet qe prane Qendres Kombetare te Biznesit (faqes online www.qkb.gov.al) te shkarkoni nje kopje te statutit te shoqerise dhe te verifikoni aty proceduren e tjetersimit te aksioneve.

  Go to comment
  2021/01/20 at 1:29 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Proces-verbal deshmie penale

  Pershendetje,

  Mbi sa parashtroni, Kodi i Procedures Penale ne nenin 58 te tij parashikon “Te drejtat e viktimes se vepres penale”, ku midis te tjerash, viktima ka te drejten per marrjen e provave nese e kerkon nje gje gje te tille, te vihet ne djeni mbi gjendjen e procedimit penal etj.
  Pra nga sa me siper disponimi mbi dokumenta ne cilesi e provave shkresore mbi nje procedim penal e ka viktima e vepres penale. (kryesisht palet ne proces)
  Nese jeni ne kushte ku ju jeni pale nje proces gjyqesor dhe kjo deklarate ju duhet ne cilesine e proves shkresore, avokati juaj mund te nisi nje kerkese drejtuar Prokurorise perkatese me qellim venien ne dispozicion te ketij dokumenti, ose mund te kerkoni nga gjykata qe ta marre ate si prove nga Prokuroria.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/20 at 9:42 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Bonusi i bebeve

  Pershendetje,

  Sipas Udhëzimit te Ministrit të Brendshëm nr. 116, datë 12.4.2010 “Për procedurat e përftimit të shpërblimit nga regjistrimi i fëmijëve sipas ligjit nr. 10 129, dt. 11.5.2009 “Për gjendjen civile”, ky shpërblim përfitohet kur regjistrimi i lindjeve kryhet brenda afatit ligjor të 60 ditëve, për lindjen brenda vendit dhe brenda 90 ditëve, për lindjen jashtë vendit dhe nëna përfiton shpërblim në masën 5 000 (pesë mijë) lekë.
  Kërkesës për përfitim shpërblimi për lindjet, duhet t’i bashkëlidhet karta e identitetit e juaja dhe certifikata e lindjes së fëmijës. Kjo certificatë duhet të mbajë shënimin e vendosur nga nënpunësi i gjendjes civile “Për efekt shpërblimi nga rregjistrimi i lindjes brenda afatit ligjor”. Kerkesa, se bashku me dokumentacionin mbeshtetes, dorezohet prane njesise administartive/basshkise tuaj. Faleminderit,

  Go to comment
  2021/01/19 at 10:52 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Bonusi i bebes

  Pershendetje,

  Sipas Udhëzimit te Ministrit të Brendshëm nr. 116, datë 12.4.2010 “Për procedurat e përftimit të shpërblimit nga regjistrimi i fëmijëve sipas ligjit nr. 10 129, dt. 11.5.2009 “Për gjendjen civile”, ky shpërblim përfitohet kur regjistrimi i lindjeve kryhet brenda afatit ligjor të 60 ditëve, për lindjen brenda vendit dhe brenda 90 ditëve, për lindjen jashtë vendit dhe nëna përfiton shpërblim në masën 5 000 (pesë mijë) lekë.
  Nese regjistrimi i lindjes eshte bere pertej ketyre afateve, atehere ky shperblim nuk mund te perfitohet. Gjithsesi per arsyet perkatese te mosperfitimit ne rastin tuaj duhet te interesoheni prane njesise administrative/Bashkise ku keni te rregjistruar vendbanimin.

  Nese procedurat jane kryer nga ana juaj brenda afateve dhe percaktimeve ligjore, atehere ju sugjerojmë që ta adresoni cështjen e mosmarrjes (ose voneses) së shpërblimit, përmes një ankese pranë Institucionit të Avokatit të Popullit. Institucioni i Avokatit të Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike, si dhe të tretëve që veprojnë për llogari të saj. Avokati i Popullit vepron në bazë të ankesës apo kërkesës së paraqitur pranë tij. Ankesa mund te dergohet ne rruge postare ose permes faqes zyrtare te ketij instutucioni https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/complaint/create

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/19 at 7:53 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Shtetesia shqiptare

  Pershendetje. Si Republika e Shqiperise dhe ajo e Kosoves e lejojne dyshtetesine. Pak kohe me pare, ne Shqiperi eshte miratuar ligji i ri per shtetesine, i cili parashikon edhe rregullat per fitimin e shtetesise se personave qe kane origjine shqiptare. Nuk mund t’ju japim nje informacion me te plote lidhur me dokumentet e nevojshme, pasi aktet nenligjore te nevojshme nuk jane miratuar ende.

  Go to comment
  2021/01/19 at 4:39 pm
 • Mario Prendi

  From Mario Prendi on Zgjidhja e nje konflikti pronesie permes ndermjetesimit

  Përshëndetje!

  Ndërmjetësimi është një mënyrë alternative, jashtëgjyqësore e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve e cila zbatohet edhe për rastet e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në fushën e së drejtës civile, si në rastin tuaj për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me objekt pronësie, referuar nenit 2/2 të Ligjit Nr. 10385, dt. 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve”.

  Për të filluar procesin e ndërmjetësimit, ju duhet t’i paraqitni palës tjetër një ftesë për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me objekt pronësinë, me anë të ndërmjetësimit. Nëse brenda 30 ditëve të paraqitjes së kërkesës, pala tjetër konfirmon me vullnetin e saj të lirë fillimin e procesit të ndërmjetësimit për zgjidhjen e mosmarrëveshjes tuaj, atëherë konform nenit 16 të ligjit për ndërmjetësimin ju mund të zgjidhni një osë më shumë ndërmjetës nga lista e ndërmjetësve të licensuar dhe të specializuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në fushën civile. Lista e ndërmjetësve të licensuar gjendet e përditësuar online dhe mund ta aksesoni nëpërmjet këtij linku: http://www.gjykatatirana.gov.al/previewdoc.php?file_id=734

  Ju në bashkëpunim me ndërmjetësin/ndërmjetësit e perzgjedhur dhe në marrëveshje me palën tjetër mund të përcaktoni kushtet, procedurën si dhe afatet për zgjidhjen e mosmarrëveshjes brenda kufinjve ligjorë. Gjatë zhvillimit të procesit të ndërmjetësimit, ndërmjetësi është i detyruar të trajtojë palët në mënyrë të barabartë, të jetë i drejtë dhe i paanshëm duke marrë në konsideratë dhe të gjitha rrethanat e çështjes.
  Nëse ju arrini në një marrëveshje me palën tjetër, ndërmjetësimi konsiderohet i përfunduar dhe në sajë të nënshkrimit të aktmarrëveshjes, vendimi fillon të prodhojë efektet juridike dhe përbën titull ekzekutiv. Konform nenit 24/1 te ligjit per ndermjetesimin, shpenzimet proceduriale për zhvillimin e ndërmjetësimit paguhen proporcionalisht nga palët, nëse ato nuk kanë parashikuar ndryshe me marrëveshje midis tyre.

  Nëse ju vlerësoni se, gjatë zhvillimit të procesit të ndërmjetësimit, nuk mund të arrini zgjidhjen e mosmarrëveshjes tuaj me anë të ndërmjetësimit, ne çdo kohe mund t’i drejtoheni gjykatës kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjes tuaj në rrugë gjyqësore.

  Ju faleminderit!

  Go to comment
  2021/01/19 at 3:06 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Ne lidhje me ATP-ne

  Pershendetje

  Ju bejme me dije se, ne mbeshtejte te ligjit 111/2017 “Per ndihmen juridike te garantuar nga shteteti”, juristet e angazhuar ne kete platforme, kryesisht mund te ofrojne keshillim ligjor; informacion mbi legjislacionin ne fuqi dhe të drejtat dhe detyrimet e subjekteve të ligjit; metodat për ushtrimin e këtyre të drejtave në procesin gjyqësor dhe në atë jashtëgjyqësor; dhënien e ndihmës në hartimin dhe përpilimin e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje administratën shtetërore ose për të kërkuar ndihmë juridike dytësore.
  Ne varesi te problematikes konkrete qe ju do te parashtroni mund te behet edhe keshillimi perkates.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/19 at 11:17 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Mbivendosjet e prones

  Pershendetje. Per te zgjidhur problematiken tuaj ju duhet t’i drejtoheni me kerkese ASHK, drejtorise vendore Durres. Ne varesi te origjines se mbivendosjes do te percaktohet edhe ecuria e metejshme e zgjidhjes tuaj. Ne cdo rast, ASHK eshte e detyruar t’ju jape nje informacion te plote lidhur me origjinen e krijimit te mbivendosjes, nese eshte vetem nje mbivendosje ne harte, apo eshte edhe fizike, si dhe te beje matjet dhe evidentimin ne terren te pasurise. Nese ASHK nuk vepron ne permbushje te kompetencave ligore, ju me pas keni te drejte t’i drejtoheni gjykates administrative.
  Lidhur me faktin qe zyrat e ASHK aktualisht jane te mbyllura, ju mund te aplikoni nepermjet portalit qeveritar e-albania.

  Go to comment
  2021/01/19 at 10:45 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on A mund ta anuloj gjyqin?

  Pershendetje
  Jo, nuk ka asnje problem nese ju nuk paraqiteni para gjykates. Mosprezenca juaj shkakton pushimin e ceshtjes. Me aq sa ju shpjegoni ne pyetje, tashme ka humbur edhe arsyeja e kerkeses qe i jeni drejtuar gjykates. Ndaj mosparaqitja nuk ju pasjell asnje pasoje te padeshiruar per ju. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/19 at 10:45 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ndihme juridike per kompensim te kostove gjyqesore

  Pershendetje. Ligji per ndihmen juridike te garantuar nga shteti parashikon mundesine qe nisur nga niveli i pasurise se personit, apo ne rastet ai i perket nje prej kategorive te vecanta te percaktuara ne kete ligj, te kene te drejte te perfitojne ndihme juridike dytesore, ose/dhe perjashtimin nga taksat dhe tarifat gjyqesore. Per te perfituar ndihme juridike dytesore pa pagese, personi ka te drejte te beje nje kerkese (sipas formularit qe mund ta gjeni dhe ne faqen e juristitonline), dhe ta depozitoje ne gjykate. Eshte gjykata qe merr vendim per kete gje dhe me pas ja percjell Dhomes Vendore te Avokatise, e cila cakton avokatin qe do te ofroje sherbimin juridik, sipas listes perkatese te miratuar. Ne rastin tuaj, ju tashme e keni zgjedhur vete avokatin dhe keni lidhur nje kontrate me te. Nisur nga sa ju spjeguam me siper, ju nuk mund te kerkoni rimbursimin e shpenzimeve te kryera per perfaqesimin me avokat. Megjithate, referuar K.Pr.Civile ne fund te procesit gjyqesor, pala qe humb gjyqin eshte pergjegjese per shpenzimet gjyqesore. Pra nese ju fitoni procesin, edhe tarifa e avokatit, krahas shpenzimeve te tjera te kryera, do t’ju rimbursohen.

  Go to comment
  2021/01/18 at 10:13 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Informacion

  Pershendetje
  Nese kontrata eshte lidhur para nje noteri publik, atehere nje kopje e njesuar e aktit noterial do te duhet te nxirret nga arshiva e noterit qe ka hartuar kontraten. Nese noteri prane te cilit eshte lidhur kontrata e privatizimit me ish-AKP nuk e ushtron me aktivitetin/ose nuk jeton me, atehere do te duhet te interesoheni prane Dhomes Kombetare te Noterise, se prane cilit noter eshte transferuar (eshte lene ne ruajtje) arshiva e noterit perkates.
  Nderkohe, nese kerkohet kopje e formularit tip te kontrates te lidhur midis ish-AKP dhe pales, si dhe dokumentacionit mbeshtetes (autorizime, dok. teknik, etj), vleresoj se do te duhet te drejtoheni prane Zyres Vendore te Arkivave Shteterore. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/18 at 7:56 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Info mbi leje qendrimin e shtetasve te huaj

  Pershendetje
  Per rinovimin e lejes se qendrimit duhet te aplikoni nepermjet portalit e-Albania. Linkun se bashku me informacionin perkates mbi procedurat e aplikimit e gjeni me poshte: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9637
  Ne lidhje me pyetjen nese do te aplikohet gjobe ne rast te shkeljes se afateve te lejes se qendrimit, ju bejme me dije se, shtetasit e huaj, pavarasisht situates pandemike, kane patur mundesi te dalin jashte kufinjve te Shqiperise ne drejtim te vendeve te tjera, duke qene se muajt e fundit pikat kufitare nuk kane qene te mbyllura. Ndaj vleresoj se shkelja e kushteve te qendrimit ne Shqiperi do te shoqerohet me penalitetet perkatese. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/18 at 7:54 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Si mund te marrim certifikaten e pronesise se tokes?

  Pershendetje
  Duhet te jepni me shume te dhena ne lidhje me problematiken tuaj. Nese keni aplikuar para disa viteve prane ZVRPP-se per t’u pajisur me certifikate pronesie per pronen tuaj, atehere do te duhet te paraqiteni prane zyrave te ADISA-s ose/dhe sporteleve te Drejtorise Rajonale Vendore te ASHK (ne juridiskionin e te ciles ndodhet prona juaj) per te kerkuar informacion mbi statusin e aplikimit tuaj, duke vene ne dispozizion kopje te mandat-pagesave dhe kerkesave tuaja te meparshme. Ne rast se edhe pas riaktivizimit te praktikes (dosjes) tuaj nuk merrni pergjigje brenda afateve kohore (sic percaktohet ne kerkese), atehere mund t’i drejtoheni me nje ankese Drejtorise se Pergjithshme te ASHK-se ne Tirane. Faleminderit,

  Go to comment
  2021/01/18 at 7:42 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Heqje dore nga trashegimia

  Pershendetje

  Po, ju mund te hiqni dore nga trashegimia ne momentin e celjes se trashegimise ligjore ose asaj testamentare. Heqja dorë nga trashëgimi mund të bëhet brenda 3 muajve nga çelja e trashëgimisë dhe kur trashëgimtari është jashtë shtetit, jo më vonë se 6 muaj.
  Heqja dorë nga trashëgimia duhet të bëhet me deklaratë të shkruar, që regjistrohet te noteri i njësisë vendore ku është çelur trashëgimia, ose me deklaratë noteriale të redaktuar nga noteri. Heqja dorë mund të bëhet edhe me anë të një përfaqësuesi të pajisur me prokurë të posaçme. Pas regjistrimit të heqjes dorë nga trashëgimia, noteri kryesisht lëshon një dëshmi të re trashëgimie, ku pasqyrohet ndryshimi në rrethin e trashëgimtarëve, si dhe pjesët e tyre takuese, të cilën ia dërgon personit që ka kërkuar lëshimin e dëshmisë fillestare të trashëgimisë.
  Nuk mund të hiqet dorë nga trashëgimi, kur gjatë afatit tremujor, trashëgimtari me veprimet e tij është sjellë si trashëgimtar. Trashëgimtari që ka deklaruar rregullisht heqjen dorë ose jo nga trashëgimi, nuk mund ta shfuqizojë më pas këtë deklarim. Faleminderit,

  Go to comment
  2021/01/18 at 7:37 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kerkese per informacion

  Pershendetje
  Informacioni i kerkuar nga ana juaj disponohet nga Drejtoria Vendore e Agjensise Shteterore te Kadastres ne Sarande. Per verifikimin online të gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme duhet te aplikoni online permes portalit qeveritar e-Albania. Ne linkun me poshte mund te gjeni informacionin e nevojshem ne lidhje me proceduren e aplikimit per marrjen e ketij sherbimi, dokumentacionin e kerkuar, afatet e trajtimit te kerkeses, kostot perkatese, etj: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9438

  Go to comment
  2021/01/18 at 7:33 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ulje e pages

  Pershendetje. Marredhenia e punes eshte e rregulluar nga kontrata e punes, e cila eshte nje marreveshje e dyanshme midis punedhenesit dhe punemarresit. Kontrata e punes ligjerisht duhet te jete me shkrim, por ajo konsiderohet se ekziston pavaresisht nese nuk ka nje te tille me shkrim, persa kohe punemarresi merr persiper qe te kryeje nje pune te caktuar ne varesi te punedhenesit per te cilen ky do e shperbleje.
  Nisur nga kjo ndryshimi i kushteve te kontrates, si ne cdo kontrate, mund te behet vetem me pelqimin e shprehur te te dyja paleve. Ne rastin tuaj ndryshimi i kushteve te kontrates ne menyre te njeanshme nga punedhenesi eshte nje veprim i paligjshem, nese nuk eshte bere ne perputhje me dispozitat ligjore. Megjithate ne rastin tuaj, duke vijuar punen rregullisht dhe duke pranuar uljen e pageses, ju keni shprehur me veprime dhe heshtje miratimin tuaj per kushtet e reja kontraktore.
  Ju duhet te kishit kerkuar te drejten tuaj qe ne momentin e pare te njoftimit per uljen e pagese.

  Go to comment
  2021/01/17 at 11:06 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Status ushtarak

  Pershendetje
  Ju bejme me dije se periudha e ushtrise llogaritet si vjetersi ne pune. Per perfitimin e pensionit me status ushtaraku duhet te keni se paku 15 vite vjetersi pune ne forcat e armatosura.
  Per cdo informacion eshte e nevojshme t’i drejtoheni Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore ne qytetin ku banoni ose mund te kontaktoni online me specialistet e Institutit te Sigurimeve Shoqesore dhe te parashtroni pyetjet tuaja specifike ne linkun: http://www.issh.gov.al/?page_id=533
  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/17 at 9:18 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ndihme ligjore falas

  Pershendetje,

  Zgjidhja e marteses me kerkese te njerit bashkeshort, bazuar ne shkaqet qe referoni ne pyetjen tuaj, realizohet permes depozitimit e kerkese-padise, e cila depozitohet ne gjykaten e vendbanimit Tuaj te perbashket ose ne gjykaten e vendbanimit e te paditurit.
  Ne linkun me poshte mund te informoheni me gjeresisht mbi menyrat e zgjidhjes se marteses; procedurat perkatese; dokumentacionin qe duhet te dorezoni ne gjykate se bashku me kerkese-padine; si dhe kostot perkatese te procesit. https://juristionline.al/questions_of_civil/divorci-11/

  Ne lidhje me pyetjen tuaj per ndihme juridike falas, ju bejme me dije se, ne baze te ligjit qe rregullon ndihmen ligjore falas (ligji nr. 111/2017), cdo person qe ploteson kriteret e percaktuara ne kete ligj ka te drejte t’i kerkoje gjykates qe t’i caktoje nje avokat te paguar nga shteti.
  Ne nenin 12 te ketij ligji parcaktohet se perfitues te sherbimeve ligjore falas jane edhe kategorite e individeve me të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme. Të ardhurat e një personi, i cili jeton në një familje, konsiderohen të pamjaftueshme, nëse të ardhurat në total të të gjithë pjesëtarëve të familjes, të pjesëtuara për numrin e anëtarëve të familjes, janë më të ulëta se 50 për qind e pagës minimale mujore të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi. Pasuria e një personi konsiderohet e pamjaftueshme, nëse vlera e saj në total nuk tejkalon vlerën e 36 pagave minimale mujore sipas legjislacionit në fuqi.

  Nese plotesoni kerkesat ligjore ne lidhje me nivelin e te ardhurave, ju duhet te siguroni dokumentacionin shoqerues (justifikues) perkates dhe duhet te plotesoni Formularin e Aplikimit te Ndihmes Juridike Dytesore dhe/ose Formularin e Vetdeklarimit te te Ardhurave dhe Pasurive. Formularet mund t’i aksesoni ne linkun https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/.
  Ne varesi te kategorise qe beni pjese, disa nga dokumentat justifikues mund te jene: vertetim papunesie/vertetim mase pensioni/vertetim per pasurite qe dispononi nga ASHK/vertetim nga ISSH-ja qe trajtoheni me pension invaliditeti/vertetim nga Njesia Administrative qe trajtoheni me pagese sociale/certifikate personale/familjare etj).

  Dokumentat justifikues, se bashku me formularet, duhet t’i depozitoni ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor (gjykata kompetente ne lidhje me rastin tuaj). Gjykata merr vendim mbi kerkesen tuaj dhe nese e pranon kerkesen per perfitimin e ndihmes juridike dytesore, atehere Dhoma Vendore e Avokatise ne qytetin ku ju banoni, ju cakton nje avokat nga lista e avokateve qe disponon.
  Ju gjithashtu mund te aplikoni edhe per perjashtim nga tarifat gjyqesore dhe te ekspertit nepermjet plotesimit dhe depozitimit ne gjykate te formularit perkates (shiko linkun me lart).

  Ju keshilloj te paraqiteni ne Qendren e Ndihmes Ligjore Falas me te afert prane vendbanimit tuaj, per nje orientim me te detajuar mbi procedurat e aplikimit, si dhe, ne rast nevoje, per t’ju asistuar me tej ne plotesimin e formulareve perkates per perfitimin e ndihmes juridike dytesore.
  Nese keni ndonje paqartesi per sa me siper shpjegohet, mund te shkruani serish ne platforme ose mund te telefononi pa pagese ne Nr. Jeshil 08001010, nga e hena ne te premte, ora 10:00-14:00.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/17 at 8:56 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kam humbur AMTP

  Pershendetje
  Nje kopje e AMTP-se gjendet ne arkivat e Agjensise Shteterore te Kadastres (ASHK). Ju mund te kerkoni te pajiseni me nje kopje te njesuar me origjinalin qe administrohet prane ketij institucioni. Per kete duhet t’i drejtoheni Drejtorise Vendore te ASHK-se (ish ZVRPP), ne juridiksionin e te ciles ndodhet prona juaj. Kerkesen mund ta beni prane sporteleve te ADISA-s.
  Nderkohe vertetimin me te dhenat nga formularet 6, mund ta kerkoni prane DAMT ne Qark (Drejtoria e Administrimit dhe Mbrotjes se Tokes prane Keshillit te Qarkut). Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/17 at 7:22 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Celja e testamentit

  Pershendetje,

  Juve ju lind e drejta qe te celni testamentin pas vdekjes se testatorit (babait tuaj). Nuk ka nje afat te caktuar se kur duhet te çelni testamentin. Por ne momentin e celjes se testamentit dhe leshimin e deshmise se trashegimise testamentare nga noteri, atehere kete akt do te duhet ta rregjistroni brenda 30 diteve ne ASHK mbi pasurite – objekt testamenti. Perndryshe per cdo dite pertej afatit 30 ditor do te aplikohet kamate-vonese per rregjistrimin e deshmise testamentare.

  Ne lidhje me pyetjen tuaj nese mund te perjashtoni gruan dhe femijet, ju bejme me dije se, ju nuk mund te nderhyni ne vullnetin e testatorit. Babai juaj nepermjet testamentit ka shprehur vullnetin e tij te lire se kush do te disponoje pasurine e tij pas vdekjes.
  E njejta gje vlen edhe per testamentin e lene nga nena juaj. Nese nena juaj, nepermjet testamentit, ju ka lene juve, bashkeshortes dhe femijeve tuaj si trashegimi pasurine e saj, atehere ju nuk mund ta ndryshoni kete.

  Nese ekzitojne rrethana qe vleresoni se cenojne vlefshmerine e testamentit, atehere ju mund t’i drejtoheni gjykates me padi me objekt konstatimin e pavlefshmerine se testamentit. Per me teper informacion ne lidhje me rastet e pavlefshmerise se testamentit referohuni neneve 403-410 te Kodit Civil. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/17 at 2:47 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Divorci

  Pershendetje

  Mund te perdorni dy menyra per zgjidhjen e marteses:

  1. Nepermjet kerkesepadise, e cila depozitohet ne gjykaten e vendbanimit Tuaj te perbashket ose ne gjykaten e vendbanimit e te paditurit.
  Sipas nenit 132 te Kodit te Familjes, secili nga bashkëshortët mund të kërkojë zgjidhjen e martesës kur, për shkak të grindjeve të vazhdueshme, të keqtrajtimeve, fyerjeve të rënda, shkeljes së besnikërisë bashkëshortore, sëmundjes mendore të pashërueshme, dënimit penal të rëndë të bashkëshortit ose për çdo shkak tjetër që përbën shkelje të përsëritur të detyrimeve që rrjedhin nga martesa, jetesa e përbashkët bëhet e pamundur dhe martesa ka humbur qëllimin e saj për bashkëshortin paditës ose për të dy bashkëshortët.

  Nepermjet kerkesepadise ju mund te kerkoni ne gjykate:
  1. Zgjidhjen e martesës mes paditëses dhe të paditurit;
  2. Lënia e Fëmijës për rritje dhe edukim (nese keni femije);
  3. Detyrimi i kontributit financiar për rritjen dhe edukimin e fëmijëve;
  4. Caktimi i të drejtës për takim me fëmijët;
  5. Pjestimi i pasurisë bashkëshortore;

  Bashkëlidhur kërkesë-padisë mund te bashkengjiten edhe keto prova shkresore:
  – Certifikata e martesës,
  – Certifikata Familjare
  – Kopje të kartave të identitetit/certifikata personale të paditëses dhe të të paditurit;
  – Certifikatat e lindjes së fëmijëve dhe kopje të kartave të tyre të identitetit;
  – Vërtetime të të ardhurave të paditëses dhe të të paditurit;
  – Certifikata e pronësisë mbi pasurite e paluajtshme
  – Të dhëna bankare;
  – Vertetim adrese (jo e detyrueshme);

  Ne kete rast kostot jane:
  a. Tarifa e kerkese-padise, se bashku me njoftimet: 3400 leke (te reja);
  b. Shperblimi per perfaqesuesit Tuaj, nese do te zgjidhni nje avokat mbrojtes;
  c. Shperblimi per psikologun (nese keni femije).
  Persa i perket vleres qe duhet te paguani per avokatin ose per psikologun nuk mund te themi nje vlere fikse, pasi keto jane profesione te lira dhe masa e shperblimit percaktohet me marreveshje midis paleve.

  2. Nepermjet zgjidhjes se marteses me marreveshje. Marreveshja realizohet para noterit dhe me pas i drejtohesh me “kerkese” gjykates per miratimin e saj. Kostot ne kete rast jane:
  a. Marreveshja noteriale;
  b. Kerkesa para gjykates, 200 leke (te reja).

  Në caktimin e ndihmës për ushqimin e fëmijëve nga prindërit e tyre, gjykata mban parasysh nevojat për rritjen dhe edukimin e fëmijëve si dhe gjendjen ekonomike të prindit që është i detyruar ta përmbushë detyrimin. Shuma për detyrimin ushqimor nuk është përcaktuar fikse, por është lënë në vlerësimin e gjykatës, duke patur parasysh nevojat e ndryshme të njerëzve.

  Nderkohe, ju bejme me dije se nese ju beni pjese ne kategorite e vecanta qe mund te perfitojne ndihme jurikike falas ose jeni ne kushte pamundesie ekonomike, sipas neneve 11 ose 12 te Ligjit 111/2017, ju gezoni te drejten per perjashtim nga pagimi i tarifave gjyqesore, shpenzimeve gjyqesore dhe detyrimit per parapagim te tarifave te venies ne ekzekutim te urdhrit te ekzekutimit.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/17 at 2:40 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Leje Lindje

  Përshëndetje!
  Neni 27 i Ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Per sigurimet shoqerore ne RSH” , përcakton:
  “1.E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi. Përjashtohet nga rregulli për periudhën e sigurimit rasti kur e drejta e pagesës për barrëlindjen e radhës ndodh brenda 24 muajve nga data e lindjes së fëmijës së mëparshëm;”.
  Sa më sipër, vleresoj se bashkëshortja është përfituese e të ardhurave për barrëlindje edhe për shtatzaninë e dytë. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/16 at 11:35 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Per parakontrate blerje banese

  Pershendetje. Lidhur me sa ju thoni, se pari, varet nga kushtet e kontrates paraprake. Se dyti, per te mbrojtur sa me mire interesat tuaja ligjore, pas miratimit te lejes se ndertimit, te kerkoni lidhjen e nje kontrate sipermarrje. Kjo eshte kontrata qe rregullon marredheniet ndermjet shoqerise ndertuese, qe merr persiper qe per llogarine tuaj te ndertoje nje pasuri te caktuar. Me kete kontrate ju keni nje mbrojtje me te mire ligjore dhe mund te regjistroni prane kadastres, sapo te regjistrohet dhe leja e ndertimit, duke shmangur mundesine qe njesia per te cilen ju keni lidhur kontrate t’i kaloje nje personi tjeter. Ne cdo rast do t’ju keshillonim qe kontratat t’i konsultoni me nje avokat, ose noter te besuar prej jush, ne menyre qe kushtet kontraktore te garantojne dhe interesat tuaja.

  Go to comment
  2021/01/16 at 9:32 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Heqje ekspulsi

  Pershendetje

  Pyetja qe ju keni adresuar rregullohet nga legjislacioni i Bashkimit Europian dhe i shteteve anetare dhe jo nga legjislacioni shqiptar, per te cilin platforma juristionline, ofron keshillim ligjor. Gjithsesi ju bejme me dije se ju keni te drejte te kerkoni heqie te ndalimit per te hyre ne Gjermani perpara perfundimit te afatit te ketij ndalimi, nese keni nje shkak ligjor. Si shkak i ligjshem, mund te konsiderohet ekzistenca e nje kontrate pune, dhe/ose bashkimi familjar me nje shtetas gjerman. Ne cdo rast, do te jene autoritetet gjermane ato qe do te bejne vleresimin e kerkeses dhe do te vendosin lidhur me heqjen e ndalimit. Procedurat e aplikimit per heqjen e ndalimit mund t’i beni personalisht ose duke u perfaqesuar nga nje avokat. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/15 at 7:03 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Parashkrimi fitues

  Pershendetje,

  Ne lidhje me pyetjen tuaj, ju sugjerojme te paraqisni si prove cdo lloj dokumenti qe verteton lidhjen tuaj nder vite me pronen. Konkretisht, certifikatë fiskale për taksa vjetore bashkisë; vërtetim banor lagje; pagesa (libreza) te faturave te energjise elektrike dhe ujit (nese mbi kete prone ndodhet nje objekt per te cilin ka patur kontrate dritash dhe uji); deklaratë noteriale të komshinjve që nuk kanë pretendime mbi kufijtë e pronës, etj.
  Deshmitaret do te duhet te jene te pranishem ne seance, pasi pyetja e dëshmitarit bëhet kurdoherë në prani të palëve apo përfaqësuesve të tyre. Perpara dhenies se deshmise, deshmitaret do te duhet te betohen para gjykates se do tregojnë të vërtetën për çfarë ata dinë në lidhje me çështjen. Secila nga palët ka të drejtë t’i bëjë pyetje plotësuese dëshmitarit për të sqaruar apo plotësuar përgjigjet e dhëna nga ai. Gjykata mund të bëjë pyetje e të kërkojë sqarime kurdoherë që e konsideron të nevojshme për zgjidhjen e drejtë të çështjes.
  Gjykata, gjate hetimit gjyqesor, mund te therrase ekspert ne menyre qe te qartesoje situatat faktike ne lidhje me pronen. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/15 at 1:12 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Tapite e shtepive para vitit 1991

  Pershendetje. Nga pyetja juaj nuk eshte e qarte nese shtesen e keni bere pas viteve 1990, apo perpara. Nese eshte ndertuar pas viteve 1990, ajo i nenshtrohet rregullave te legalizimit, te cilat tashme rregullohen nga ligji 20/2020, “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise”. Konkretisht ky ligj parashikon: “Ndërtimet pa leje, për të cilat poseduesit nuk kanë aplikuar për legalizim deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, trajtohen nga ASHK-ja, kryesisht, gjatë proceseve të regjistrimit fillestar ose përmirësimit të zonës kadastrale apo nëpërmjet procedurës së evidentimit të ndërtimeve pa leje.”
  Lidhur me regjistrimin e prones te ndertuar perpara vitit 1990, zbatohet ligji 20/2020 dhe VKM 827, dt.30.09.2020. Te drejten qe ta regjistroje ne emrin e tij e ka personi qe e posedon pronen. Pasuria regjistrohet ne emer te bashkesise ligjore, sipas dispozitave te Kodit te Familjes, pra ju dhe bashkeshortja juaj. Ju do te beni nje kerkese prane ASHK, e cila pasi ben verifikimet perkatese ne terren ju pajis me dokument pronesie per ndertesen dhe truallin deri ne 300 m. Per siperfaqe me te medha, ju mund te beheni pronar, por vetem kundrejt pageses.

  Go to comment
  2021/01/15 at 7:56 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Martese me shtetase te huaj

  Përshendetje,

  Më poshtë po ju informoj mbi procedurat dhe dokumentet qe duhet te paraqesin shtetasit per Lidhje Martese:
  – Përpara lidhjes së martëses, nënpunësi i Gjëndjes Civile bën shpalljen e saj. Për këtë duhet të paraqiten pranë zyrës të dy bashkëshortët ose personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme, te cilet duhet të paraqitin një kërkesë dhe dy çertifikata lindje me shënimin “për shpallje martese”.
  – Lidhja e martesës (celebrimi) bëhet pas 10 ditësh. Të dy bashkëshortët duhet të dorëzojnë çertifikatë për lidhje martese me fotografi.

  Në rastin kur njeri nga bashkëshortët është shtetas i huaj dhe lidhja e martesës bëhet pranë një zyre të gjëndjes civile në Shqipëri, proçedura është e njëjtë:

  – Të dy bashkëshortët duhet të jenë prezent për shpalljen e martesës, shtetasi i huaj duhet të ketë çertifikatë lindje dhe një dokument nga gjëndja civile e qytetit ku jeton, ku të vërtetohet leja e martesës, që ai ose ajo është i lirë për të kryer martesë. Këto dokumenta duhet të jenë të legalizuara nga ambasada apo konsullata shqiptare në vendin respektiv, dhe me vendet që kanë hyrë në Konventën e Hagës duhet vulë Apostile. Në Shqipëri përkthehen (nga përkthyes të liçensuar nga Ministria e Drejtësisë) dhe noterizohen.
  – Akti i martesës nënshkruhet në prani të jo më pak se dy dëshmitarëve.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/15 at 7:01 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Humbja e diplomës bachelor

  Pershendetje,
  Në rast se ju ka humbur diploma origjinale ose ju eshte dëmtuar duke u bërë e papërdorshme, Universiteti nuk lëshon dublikatë. Lejohet vetëm dhënia e listës së notave të fituara dhe vërtetim me fotografi i cili është ekuivalent me diplomën, pasi nënshkruhet nga Rektori i Universitetit, dekani/drejtori dhe kryesekretari. Nënshkrimet e tyre vërtetohen me vulën e Universitetit perkates. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/14 at 9:29 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Nderrim mbiemri

  Përshëndetje!

  Neni 57 i Ligjit Nr. 10 129, datë 11.5.2009 “Per gjendjen civile” (i përditësuar), përcakton se:
  Mbiemri mund të ndryshojë vetëm në rastet e mëposhtme:
  a) sipas rasteve të parashikuara në Kodin e Familjes;
  b) me kërkesë të personit të interesuar, sipas procedurës së parashikuar në nenet 57/1 deri në 57/10 të këtij ligji. Kërkesa për ndryshimin e emrit ose mbiemrit duhet të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe papërshtatshmërie.

  Sa më sipër, vleresoj se pavaresisht se keni ndryshuar emrin me pare, ju mund ta kërkoni ndryshimin e mbiemrit pranë zyrës së gjendjes civile ku keni vendbanimin, nese ekzitojne shkaqet e papershtatshmerise. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/14 at 6:21 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Ankimi

  Pershendetje,

  Nga sa keni parashtruar, kuptoj qe behet fjale per proceduren gjyqesore penale. Pavaresisht se ju nuk keni saktesuar se per cfare lloj vendimi te seances paraprake behet fjale, Kodi i Procedures Penale ne nenet 329 e ne vijim parashikon permbledhtazi se “kundër vendimit të gjyqtarit të seancës paraprake mund të bëhet ankim në gjykatën e apelit. Zbatohen për aq sa janë të pajtueshme rregullat e përcaktuara në nenin 329 të këtij Kodi”.
  Nga leximi i nenit 329 te K.Pr. Penale rezulton se afati i ankimit te vendimit eshte 10 ditor dhe ky afat fillon nga momenti i marrjes dijeni, pra njoftimit te vendimit. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/14 at 3:57 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Lirimi me kusht

  Përshëndetje,
  Neni 64 i Kodit Penal parashikon se: “I dënuari me burgim mund të lirohet me kusht, nga vuajtja e dënimit vetëm për arsye të veçanta, nëse me sjelljen dhe punën e tij tregon se me dënimin e vuajtur i është arritur qëllimit për edukimin e tij, si dhe të ketë vuajtur:
  – jo më pak se gjysmën e dënimit të dhënë për kundërvajtje penale;
  – jo më pak se dy të tretat e dënimit të dhënë për krime me masa dënimi gjer në pesë vjet burgim;
  – jo më pak se tre të katërtat e dënimit të dhënë për krime me masa dënimi mbi 5 vjet deri në maksimumin e parashikuar nga ligji, me përjashtim të parashikimeve në paragrafin 3 të këtij neni.

  Në masën e dënimit të vuajtur nuk llogaritet koha e përfituar me amnisti ose falje.
  Nuk lejohet lirimi me kusht për të dënuarin përsëritës për krime të kryera me dashje si dhe për
  të dënuarit për kryerjen e veprave penale të parashikuara në nenet 78/a, 79/a, 79/b, 79/c apo paragrafi i tretë i nenit 100.

  Nisur nga sa relatoni ne pyetjen tuaj, rezulton se nuk jane plotesuar kushtet ligjore (ne lidhje me masen e denimit te vuajtur) per te bere kerkesen per lirimin me kusht. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/14 at 2:31 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Si mund te marre vajza mbiemrin e bashkeshortit?

  Përshëndetje! Neni 52 i Kodit Familjes parashikon se: “Fëmija merr mbiemrin e përbashkët të prindërve. Kur prindërit kanë mbiemra të ndryshëm, të gjithë fëmijët mbajnë një mbiemër, atë që do të vendosin prindërit me marrëveshje. Kur marrëveshja nuk arrihet, fëmijët mbajnë mbiemrin e të atit.”
  Pra bazuar ne sa me sipër, vleresoj se nuk ka asnje pengesë ligjore që fëmija të marre mbiemrin e të atit. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/14 at 12:09 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Pyetje per pagesen e avokatit

  Përshëndetje!
  Nese vleresoni se sherbimi i ofruar nga avokati ka cenuar interesat tuaja thelbesore si klient, ju keni te drejte te depozitoni ankese prane Dhomes Kombetare te Avokatise per nisjen e procedimit disiplinor ndaj avokatit. Shkak per nisjen e procedimit disiplinor jane sjelljet joprofesionale të avokatit, si dhe shërbimet e papërshtatshme profesionale.
  Ankesat mund të bëhen brenda 1 viti, nga data e sjelljes ose veprimit të avokatit apo nga data e konstatimit të sjelljes ose veprimit të avokatit, por në çdo rast jo me vonë se 2 vjet nga momenti i kryerjes së shkeljes.
  Neni 45 i Ligjit nr. 55/2018 “Per profesionin e avokatit ne Republiken e Shqiperise”, parashikon masat disiplinore, ku njëra prej tyre është edhe rikthimi i pagesës së përfituar, në përputhje me pjesën e shërbimit të parealizuar ndaj klientit.
  Për më tepër informacion në lidhje me subjektet iniciuese të procedimit disiplinor, depozitimi i ankesave, Komisionerin e Ankimeve, etj referohuni ligjit te mesiperm, te cilin mund ta aksesoni ne linkun: https://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/LIGJ-nr.-55-2018-date-23.7.2018.pdf Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/14 at 11:55 am
 • Mario Prendi

  From Mario Prendi on Zgjidhje martese me ndermjetesim

  Përshëndetje!

  Ndërmjetësimi është një mënyrë alternative, jashtëgjyqësore e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve e cila zbatohet edhe për rastet e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve në fushën e së drejtës familjare, referuar nenit 2/2 të Ligjit Nr. 10385, dt. 24.02.2011 “Për Ndërmjetësimin në Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve”.

  Referuar dhe nenit 12/1 të ligjit për ndërmjetësimin, ju fillimisht duhet t’i paraqisni një ftesë me shkrim, në këtë rast bashkëshortit tuaj për ta ftuar në zgjidhjen e mosmarrëveshjes tuaj me anë të ndërmjetësimit. Nëse pala të cilës ju i keni drejtuar ftesën për ndërmjetësim brenda 30 ditëve ju përgjigjet pozitivisht për fillimin e procedurës së ndërmjetësimit per zgjidhjen e marteses, atëhere sipas parashikimeve të nenit 16/1 ju në bashkëpunim me palën tjetër mund të zgjidhni një ose më shumë ndërmjetës të profilizuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ligjore në fushën e së drejtës familjare duke ju referuar dhe listës së përditësuar të ndërmjetësve (listen e ndermjetesuesve te licensuar e aksesoni ne linkun me poshte): http://www.gjykatatirana.gov.al/previewdoc.php?file_id=734

  Ju në bashkëpunim me ndërmjetësin e perzgjedhur dhe në marrëveshje me palën tjetër (bashkeshortin tuaj) mund të përcaktoni kushtet, procedurën si dhe afatet për zgjidhjen e mosmarrëveshjes brenda kufijve ligjorë. Gjatë zhvillimit të procesit të ndërmjetësimit, ndërmjetësi është i detyruar të trajtojë palët në mënyrë të barabartë, të jetë i drejtë dhe i paanshëm duke marrë në konsideratë dhe të gjitha rrethanat e çështjes.

  Duhet theksuar fakti që, nëse ju arrini në një marrëveshje me palën tjetër (bashkeshortin tuaj), ndërmjetësimi konsiderohet i përfunduar dhe në sajë të nënshkrimit të aktmarrëveshjes, vendimi fillon të prodhojë efektet juridike dhe përbën titull ekzekutiv. Konform nenit 24/1 te ligjit per ndermjetesimin, shpenzimet proceduriale për zhvillimin e ndërmjetësimit paguhen proporcionalisht nga palët, nëse ato nuk kanë parashikuar ndryshe me marrëveshje midis tyre.

  Nëse ju vlerësoni se, gjatë zhvillimit të procesit të ndërmjetësimit, nuk mund të arrini zgjidhjen e mosmarrëveshjes tuaj me anë të ndërmjetësimit, ne cdo kohe mund t’i drejtoheni gjykatës kompetente për zgjidhjen e mosmarrëveshjes tuaj në rrugë gjyqësore.

  Ju faleminderit!

  Go to comment
  2021/01/14 at 11:43 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on A i lejohet kalimi ne territorin shqiptar me pasaporte te skaduar?

  Pershendetje,

  Se pari, ju informojme se shtetasit shqiptare qe jane rezidente ne Itali mund te paraqiten prane Ambasades/ Konsullates Shqiptare ne Itali per rinovimin e pasaportes, pa qene e nevojshme te vijne ne Shqiperi per te aplikuar per kete sherbim. Per me shume detaje mbi proceduren qe duhet ndjekur, konsultoni me informacionin ne portalin e-Albania sipas linkut: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9765.

  Ne lidhje me pyetjen tuaj konkrete, ju bejme me dije se i afermi juaj mund te futet ne territorin shqiptar (ndonese pasaporta i ka skaduar), por nuk ka te drejten qe te udhetoje perseri jashte vendit me nje pasaporte, afati i vlefshmerise te se ciles ka kaluar. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/13 at 8:43 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Rivleresim pasurie

  Pershendetje,

  Ju mund t’i drejtoheni me ankese Drejtorise se Pergjithshme te Agjensise Shteterore te Kadastres (ASHK). Ankesen mund ta dergoni permes e-mailit ose ne rruge postare. Ju keshillojme qe ankeses t’i bashkelidhni detajet e aplikimit ne portalin e-Albania (nr. aplikimi, date aplikimi), si dhe komunikimet qe keni patur ne vijim me Drejtorine Vendore te ASHK-se. Me poshte gjeni adresat ku mund te dergoni ankesen tuaj: E-mail:  ankesa@ashk.gov.al ose Adresa:  Rruga Dora D’Istria, Nr 21001, Tiranë.

  Gjithashtu, ju bejme me dije se ju mund t’i drejtoheni edhe institucionit te Avokatit te Popullit. Institucioni i Avokatit të Popullit mbron të drejtat, liritë dhe interesat e ligjshme të individit nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të organeve të administratës publike, si dhe të tretëve që veprojnë për llogari të saj. Avokati i Popullit vepron në bazë të ankesës apo kërkesës së paraqitur pranë tij. Ankesa mund te dergohet ne rruge postare ose permes faqes zyrtare te ketij instutucioni https://www.avokatipopullit.gov.al/sq/complaint/create

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/13 at 7:02 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Legalizimi i shtepise

  Pershendetje. Duke qene se tashme ka kaluar nje kohe e gjate nga momenti qe ju keni paraqitur kerkesen tuaj, ju duhet t’i drejtoheni me nje kerkese me shkrim Agjencise Shteterore te Kadastres, Drejtorise Rajonale Vendore, pasi tashme ALUIZNI nuk ekziston me si institucion dhe te kerkoni qe te leshohet fatura perkatese per te mundesuar pagesen e detyrimit per shkak te kalimit te truallit ne emrin tuaj.
  Nese brenda nje afati prej 30 ditesh nga ana e Drejtorise Vendore perkatese te ASHK, nuk ju vjen nje pergjigje, atehere ju keni te drejte te beni ankim prane Drejtorit te Pergjithshem te ASHK.

  Go to comment
  2021/01/13 at 5:39 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Shkarkim nga puna

  Pershendetje
  Kodi i Punes i RSH percakton se gjatë kohës së marrjes në provë, secila nga palët mund të zgjidhë kontratën duke i njoftuar vendimin e saj palës tjetër të paktën 5 ditë përpara. (referuar nenit 142 pika 3 te Kodit te Punes). Veçoria e kesaj dispozite është se, i jep punëdhënësit të drejtën ligjore për të larguar punonjësin nga puna gjate periudhes se proves, me një njoftim 5 ditë përpara zgjidhjes së kontratës.
  Prandaj, nese juve ju eshte njoftuar vendimi, si dhe ju jane prezantuar arsyet perkatese per zgjidhjen e kontrates nga ana e punedhenesit tuaj, vleresoj se NUK jeni ne kushtet e zgjidhjes se kontrates se punes ne kundershtim me dispozitat e Kodit te punes. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/13 at 10:00 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ne vijim te pyetjes: Zbardhja e vendimit gjyqesor (2)

  Pershendetje

  Eshte e detyrueshme qe cdo kerkese/ankese qe depozitohet te permbaje te dhenat personit qe paraqet kerkesen/ankesen, si dhe te dhenat e kontaktit (adrese banimi, nr. telefoni), kjo ne menyre qe t’ju degohet pergjigja perkatese. Gjithsesi, vleresoj se mjafton edhe numri i kontaktit. Ne rast mosmarrjeje se ndonje njoftimi permes telefonit, ju duhet te interesoheni prane sekretarise se gjykaten nese kerkesa/ankesa juaj eshte trajtuar dhe nese ju kane kthyer pergjigje.

  Se dyti, sic edhe ju kemi orientuar edhe ne pergjigjet e meparshme, ne rast se vendimi gjyqesor nuk arsyetohet (zbardhet) duke tejkaluar afatet perkatese ligjore, ju duhet t’i drejtoheni me ankese – Inspetoriatit te Larte te Drejtesise. Formulari elektronik i ankesës gjendet në faqen zyrtare te institucionit https://ild.al/formulari-i-ankeses/ bashkë me udhëzuesin përkatës për plotësimin e tij dhe garanton mënyrën e saktë të marrjes së ankesës.
  Formulari elektronik i plotësuar mund të dërgohet në adresën info@ild.al ose në rrugë postare në adresën Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13 (në krah të Pallatit të Kongreseve), Tiranë.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/12 at 3:27 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ligji për bonusin e qirase

  Pershendetje,

  Ne lidhje me subvencionimin e qirase ne banese sociale, masa e subvencionit është në varësi të nivelit të të ardhurave të familjes. Subvencioni mund të mbulojë deri në 100 për qind të qirasë sociale, për familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe ato që janë në kushtet e përfitimit të ndihmës ekonomike, pavarësisht nëse nuk e kanë përfituar atë, dhe që strehohen në banesa sociale me qira.
  Ne lidhje me subvencionimin e qirasë në tregun e lirë, vlera e subvencionit të qirasë mund të jetë deri në 100 për qind e vlerës së qirasë mesatare të banesave në tregun e lirë për njësinë e vetëqeverisjes vendore ku jepet ky subvencion. Pagesa që duhet të bëjë familja për diferencën ndërmjet qirasë së tregut dhe vlerës së subvencionimit të qirasë nuk duhet t’i kalojë 25 për qind të të ardhurave të familjes.

  Lutem mbani ne konsiderate qe Ligji 22/2018 “Per Strehimin social” percakton se “Të ardhura familjare” janë të ardhurat periodike që siguron familja nga pagat, veprimtaria ekonomike, pagesat që marrin pjesëtarët e familjes që kujdesen për personin me aftësi të kufizuar, interesat e depozitave bankare, të ardhura nga persona të tretë, qiratë nga prona të paluajtshme.
  Në këto të ardhura, per efekt te perllogaritjes se mases se subvencionit te qirase, nuk përfshihen të ardhura nga ndihma ekonomike, pagesat e papunësisë, përfitimet e personave me aftësi të kufizuara, te ardhurat nga rimbursimi i shpenzimeve për energji elektrike; nga rimbursimet për ilaçe e mjekime për të sëmurët kronikë dhe nga paketa higjieno-shëndetësore për personat me aftësi të kufizuar.

  Aplikimi i individit/familjes për të përfituar nga subvencionimi i qirasë do të bëhet pranë njësisë administrative ku keni vendbanimin. Nisur nga kategoria qe perfaqesoni, ju keni perparesi në subvencionimin e qirasë sipas sistemit të pikëzimit. Per t’u informuar mbi metodiken e perllogaritjes se mases se bonusit te qirase dhe percaktimin e vleres (mases) konkrete qe ju mund te perfitoni, ju mund te kerkoni informacion prane njesise administrative ku keni aplikuar per perfitimin e bonusit te qirase. Faleminderit,

  Go to comment
  2021/01/12 at 3:20 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Celje e pronesise

  Pershendetje. Ne momentin qe babai juaj ka nderruar jete ju keni te drejte te nxirrni prane noterit deshmine e trashegimise, e cila percakton se kush jane trashegimtaret e babait tuaj, ne kete rast ju dhe motra. Kjo mund te behet ne cdo kohe dhe nuk ka penalitete. Nese deshmia e trashegimise eshte bere, ajo duhet te depozitohet brenda 30 diteve ne Agjencine Shteterore te Kadastres, pasi ne te kundert do te paguani sanksionet perkatese. Gjoba ditore llogaritet nga ASHK.
  Lidhur me privatizimin e baneses, ligji i kohes parashikon te drejten qe te njihen pronar, personat qe kane qene madhor, pra 18 vjec e lart, ne date 1 dhjetor 1992 referuar certifikates familjare. Megjithate nese gjyshja juaj kishte nderruar jete ne momentin e lidhjes se kontrates, atehere ajo nuk mund te behej pronare e pasurise.

  Go to comment
  2021/01/12 at 2:50 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Largim nga puna

  Pershendetje. Nese marredhenia e punes rregullohej nga Kodi i Punes, ju nuk keni te drejte te kerkoni me vendim gjyqesor rikthimin ne vendin e punes. Marredhenia e punes, eshte nje marredhenie qe rregullohet nga e drejta private dhe si e tille i nenshtrohet lirise kontraktore te paleve. Nisur nga kjo, nuk mundet gjykata me vendim te detyroje palet te rilidhin nje kontrate pune, tashme te zgjidhur, pavaresisht se me vullnet vetem te njeres prej paleve. Ajo qe ju keni te drejte, brenda gjashte muajve nga zgjidhja e njeanshme e kontrates se punes, nese kjo ka qene ne kundershtim me dispozitat e ligjit lidhur me proceduren, periudhen e njoftimit, apo shperblimin per vjetersi, mund te kerkoni ne gjykate shperblimin e demit te ardhur nga zgjidhja e kontrates ne kundershtim me ligjin.

  Go to comment
  2021/01/12 at 2:43 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Si mund te marr certifikaten e pronesise ne kadaster?

  Pershendetje. Referuar dispozitave te Kodit Civil, kontrata e lidhur rregullisht ka forcen e ligjit per palet. Kjo do te thote qe personat qe lidhin nje kontrate jane te detyruar te zbatojne kushtet e kontrates per aq kohe sa ato nuk vijne ne kundershtim me ligjin. Me sa ju parashtroni ne pyetjen tuaj, ju keni lidhur nje kontrate me kusht. Kushti eshte pengues per kalimin e pronesise se apartamentit. Kushti eshte qe sipermarresi dhe pronari i truallit te lidhin midis tyre kontraten perfundimtare te shkembimit. Ne momentin qe e keni nenshkruar kontraten ju keni qe te ndergjegjshem dhe keni pranuar kete kusht kontraktor, i cili nuk vjen ne kundershtim me ligjin, pavaresisht se ju nuk jeni pale ne marredhenien juridike midis sipermarresit dhe pronarit te truallit. Marredheniet juridike me kusht, konsiderohen te gjithe ato marredhenie pasojat juridike te te cilave fillojne nga momenti i realizimit te kushtit, i cili ka si vecori ndryshe nga afati, qe mund te plotesohet ose jo.
  Rruget ligjore qe ju keni mundesi te ndiqni varen nga kontrata dhe klauzolat e tjera te saj. Psh, a ka kontrata nje afat perfundimtar se deri kur do te pritet plotesimi i kushtit; a eshte kushti i kalimit te pronesise i lidhur edhe me pagesen e detyrimit; etj.. Ne cdo rast Kodi Civil mbron te drejtat e te gjitha paleve te perfshira dhe ne kontratat me detyrime te dyanshme, vepron gjithmone parimi i reciprocitetit.
  Megjithate, ne mungese te kontrates, nuk mund t`ju japim nje orientim ligjor me te plote.

  Go to comment
  2021/01/11 at 10:51 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Njohje pronar

  Pershendetje. Ligji 9482/2006, i cili rregullonte procesin e deklarimit dhe te legalizimit te ndertimeve pa leje, parashikonte qe ne rast se nje person i ndryshem nga deklaruesi ka pretendime pjeserish apo plotesisht per objektin informal, duhet ti drejtoheshin gjykates dhe te vertetonin te drejtat e tyre mbi kete objekt. Aktualisht objekti eshte legalizuar dhe ju nuk keni paraqitur pretendime gjate procesit te legalizimit. Ajo qe ju mund te beni eshte te ngrini nje padi me objekt: Detyrim njohje pronar. Ne nje rast te tille, nisur nga mungesa e provave shkresore eshte e veshtire ti provohet gjykates e drejta qe ju pretendoni. Deshmitaret mund te sherbejne si nje prove mbeshtetese, por nuk mundet qe pronesia mbi nje pasuri te paluajtshme te mbeshtetet vetem mbi prova me deshmitare, pasi fuqia e tyre provuese eshte e dobet.
  Nderkohe ju keni te drejte qe nese plotesoni afatin prej 20 vitesh te posedimit fizik te pasurise, pra te banimit ne kete banese, te kerkoni te njiheni pronar mbi bazen e institutit te parashkrimit fitues pa titull. Duhet te keni parasysh qe pavaresisht kohes se ndertimit te objektit dhe banimit tuaj dhe familjes ne kete banese, ligjerisht afati fillon te llogaritet nga momenti qe pasuria eshte regjistruar ne regjistrat kadastrale, pasi ne kuptim te ligjit ky eshte momenti kur kjo pasuri fillon jeten e saj juridike.

  Go to comment
  2021/01/11 at 10:39 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Shitja e baneses se lene hipoteke

  Pershendetje. Pasuria e paluajtshme e lene ne hipoteke per te garantuar nje kredi bankare, ne baze te Kodit Civil mund te tjetersohet, me kusht qe bleresi te kete dijeni per kete kontrate. Dijeni nga pikepamja ligjore prezumohet, pasi per te lidhur aktin noterial perpara noterit duhet qe te bashkengjitet edhe kartela e fresket e pasurise, e cila ka te shenuar ne seksionin E te saj, regjistrimin perkates te cdo kontrate hipoteke te regjistruar.
  Pavaresisht sa me siper, ne kontraten e hipotekes te lidhur me banken mund te jene vendosur klauzola qe e kufizojne te drejten e shitjes, ose e lidhin me miratimin me shkrim te bankes. Per kete duhet te lexoni kontraten e hipotekes.
  Ne rast se pasuria e paluajtshme tjetersohet gjate kohes qe eshte ne hipoteke, sendi vijon te mbetet ne hipoteke dhe ne rast se kredimarresi nuk permbush rregullisht detyrimin e marre persiper, dhe kalohet ne ekzekutim te detyrueshem, pasuria e paluajtshme do te sekuestrohet dhe do te nxirret ne ankand nga permbarimi me qellim permbushjen e detyrimit.
  Ne ligjin e ri per kadastren, te hyre ne fuqi ne vitin 2018, neni 56, pika 4 parashikon se gjatë kohëzgjatjes së hipotekës, nuk regjistrohet asnjë kontratë për kalimin e pronësisë
  tek të tretët.

  Go to comment
  2021/01/11 at 10:32 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Pagese e sigurimeve shoqerore

  Pershendetje. Ne rastin tuaj, per perllogaritjen dhe pagesen e kontributeve shoqerore dhe shendetesore do te merret si reference paga minimale ne shkalle vendi. Duke qene se jeni i dy-punesuar, per me shume informacion mbi modalitetet e perllogaritjes dhe pageses se kontributeve, ju mund te telefononi ne Qendren Thirrjeve prane Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve. Shërbimi i asistences dhe informacionit ofrohet pa pagesë duke telefonuar në numrin e gjelbër 0800 00 02. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/11 at 8:53 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on A ju takon shperblimi mjekeve te spitalit psikiatrik?

  Pershendetje
  Ne interpretim te VkM 1044/2020 ku ne piken 9 te saj thuhet: “Përjashtimi kufizues sa më sipër nuk aplikohet për institucionet e kujdesit shëndetësor dhe strukturat e Policisë së Shtetit, mënyra e pagesës së të cilave përcaktohet, përkatësisht, nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit.”
  Vleresoj se mjekeve ju takon shperblimi i fundvitit per sa kohe jane pjese e institucioneve te kujdesit shendetesore, ne lidhje me masen e shperblimit eshte Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor qe do e percaktoje .
  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/10 at 11:27 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Per pagesen e gjobes

  Pershendetje
  Pagesa e gjobes behet prane Policise Kufitare se vendit ku eshte vendosur gjoba.
  Ndersa ne rastin kur keni nje vendim gjyqesor penal te leshuar nga gjykatat shqiptare per kalim te paligjshem kufirit, atehere vendimi qe permban denimin me gjobe ekzekutohet nga zyra e permbarimit. Faleminderit,

  Go to comment
  2021/01/10 at 10:25 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Pjesetimi i pasurise te perfituar nga ligji 7501

  Pershendetje. Duhet te beni nje kerkese me shkrim drejtuar ASHK drejtoria rajonale vendore ku te kerkoni qe regjistrimi i bere te konstatohet i pavlefshem dhe prona te regjistrohet ne emer te familjes bujqesore sipas perberjes se vitit 1991. Nese drejtoria rajonale refuzon ta beje kete gje, duhet te beni nje ankim drejtuar Agjencise Shteterore te Kadastres ne Tirane dhe nese edhe nga ana e tyre kjo ceshtje nuk merr zgjidhje, ju mbetet vetem te paraqiteni ne gjykate.
  Nese ju si familje bujqesore jeni pajisur me AMTP sipas ligjit 7501, toka pavaresisht se mund te regjistrohej ne emer te kryetarit te familjes bujqesore, qe ishte kryefamiljari, si pronesi i perkiste te gjithe personave anetare. Te tille konsiderohen te gjithe anetaret e trungut familjar ne date 1 gusht 1991, pavaresisht moshes se tyre. Cdo regjistrim i AMTP ne kundershtim me sa me siper eshte i paligjshem.
  Fakti qe nje person nderron jete dhe le testament, i jep te drejte atij te disponoje, pra te shprehet vetem per pjesen e tij te pasurise, pra per 1/5 e tij dhe ne asnje rast per pjeset e tjera te pasurise pjese e familjes bujqesore.

  Go to comment
  2021/01/10 at 3:13 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne lidhje me deklaraten e mbrojtjes

  Pershendetje. Afati i paraqitjes se deklarates se mbrojtjes i caktuar nga gjykata, nuk mund te jete me shume se 30 dite. Ky afat fillon te ece nga momenti qe paleve te paditura, ju komunikohet kerkese padia dhe aktet provuese nga ana e sekretarise gjyqesore. Pas depozitimit te deklarates se mbrojtjes dhe kryerjes se veprimeve proceduriale nga gjykata, deklarata dhe provat perkatese me vendim te ndermjetem i komunikohen paditesit, duke i dhene ketij te fundit nje afat te ri, nese ka per te paraqitur prova te reja, ne kundershtim te prapesimeve te paraqitura ne deklarataen e mbrojtjes.
  Ditet e festave zyrtare llogariten ne afatet proceduriale, njesoj si ditet e punes. Nese dita e fundit e afatit bie nje dite pushimi zyrtar (duke perfshire edhe festat e vitit te ri), afati do te shtyhet deri ne diten e pare te punes.
  Caktimi i seances gjyqesore nga gjyqtari kryhet ne veprime ne dhome keshillimi me vendim te ndermjetem. Data do te caktohet ne varesi te kalendarit te programuar te ceshtjeve te gjykatesit konkret dhe te ngarkeses se tij me ceshtje. Nisur nga fakti qe prej marsit te vitit 2020, veprimtaria e gjykatave eshte nderprere disa here dhe gjykatat kane nje numer gjyqtaresh te reduktuar per shkak te procesit te vetingut, shpesh caktimi i seances gjyqesore vonon.

  Go to comment
  2021/01/10 at 3:05 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Leja vjetore dhe leja e barrelindjes

  Pershendetje

  Periudha e raportit te paaftesise se perkohshme per pune konsiderohen si periudhe vjetersie ne pune dhe per te llogaritur lejen vjetore qe i takon punemarresit llogariten njesoj si ditet e punes (Neni 92, pika 3 e Kodit te Punes). Pra, punemarresi qe eshte me raport leje lindje, ka te drejte qe te kerkoje qe kjo periudhe t’i perfshihet ne llogaritjen e lejes vjetore per periudhen perkatese.
  Pushimi vjetor shtyhet kur punëmarrësi, gjatë periudhës së këtij pushimi, ka qenë i shtruar në spital ose ka qëndruar në shtëpi, për shkak sëmundjeje ose aksidenti, të vërtetuar me raport mjekësor. Pra, vleresoj se me perfundimin e lejes se lindjes, ju mund te kerkoni lejen tuaj vjetore. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/10 at 12:45 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Zbardhja

  Ppershendetje

  Neni 308 i Kodit te Procedures civile percakton “Vendimi duhet të nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e trupit gjykues që kanë marrë pjesë në dhënien e tij. Gjyqtari, mendimi i të cilit ka mbetur në pakicë, shkruan fjalën “kundër” dhe nënshkruan vendimin.
  Gjykata mund të shpallë vetëm dispozitivin e vendimit, duke e dorëzuar atë të arsyetuar në sekretari jo më vonë se njëzet ditë ose të shtyjë shpalljen e arsyetuar të vendimit, deri në njëzet ditë. Arsyetimi i vendimit bëhet nga kryetari i seancës, përveç kur ai del kundër”.

  Ne keto kushte, duke qene se kane kaluar te gjitha afatet e parashikuar ne ligj, ju mund t’i drejtoheni gjykates me kerkese per venie ne dispozicion te vendimit te arsyetuar ose te beni ankese per vonese ne arsyetimin e vendimit prane Inspektoriatit te Larte te Drejtesise. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/09 at 11:45 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Informacion per pune

  Pershendetje
  Ju mund te kontaktoni nepermjet kontakteve te publikuara ne webin zyrtare te Drejtorise se Pergjithshme te Burgjeve http://www.dpbsh.gov.al/newweb/ si meposhte :
  Tel: +355 4 631 5755
  Fax (n): 00355 4 222 82 92
  Informacion/Whatsapp: 068 60 57100
  Burimet Njerëzore Whatsapp: 068 200 7413

  E-mail: info@dpbsh.gov.al
  Ose ju mund te dergoni nje kerkese per informacion mbi ecurine ne rruge postare ne adresen e DPB : Rruga “Zef Serembe”, Tufinë
  Tiranë
  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/09 at 10:47 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Dhurim i prones

  Pershendetje
  Cdo person qe ka tagrin e pronarit mund te disponoje mbi pronen e tij sipas vullnetit te tij te lire qe do te thote mund ta shese,dhuroje apo tjetersoje.
  Me aq sa ju referoni, ju pretendoni se babi juaj kete prone e ka trasheguar nga gjyshi, dhe trashegimia nuk ben pjese ne bashkesine ligjore , sipas kodit e familjes ne neni 77 percaktohet se ; ”Pasuri vetjake e bashkëshortit që nuk bën pjesë në bashkësi është:
  b) pasuria e fituar gjatë martesës me anë të dhurimit, të trashëgimisë ose legut, kur në
  aktin e dhurimit ose në testament nuk përcaktohet se ato janë dhënë në favor të bashkësisë;..”
  Pra , pavaresisht marteses se pare , ajo prone ka qene e trasheguar dhe munde te disponoje sipas vullnetit te tij te lire.
  Ne rast se nuk e kemi interpretuar sakte situaten e paraqitur nga ana juaj jeni i lutur te na shkruani serish ne platforme ose te telefononi falas ne nr jeshil 0800 1010 cdo dite nga e hena ne te premte ora 10-14.00
  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/09 at 10:42 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Martese me shtetas italian

  Përshendetje,

  Si fillim, shtetasi italian duhet te dergoje per legalizim ne Konsullate nepermjet Sherbimit Postar certifikaten e tij te lindjes me atesi e memesi dhe certifikaten cumulative (ku perfshihen rezidenca, nenshtetesia dhe gjendja civile). Te dy certifikatat duhet te legalizohen me vulen “APOSTILLE” nga prefektura perkatese italiane. Pasi keto certifikata te legalizohen shtetasi italian mund te vije ne Shqiperi per te kryer lidhjen e marteses.

  Ne Shqiperi, lidhja e martesës bëhet prane zyres se gjëndjes civile ku eshte i rregjistruar shtetasi shqiptar. Procedura qe ndiqet eshte:
  – Të dy bashkëshortët duhet të jenë prezent për shpalljen e martesës, shtetasi i huaj duhet të ketë çertifikatë lindje dhe një dokument nga gjëndja civile e qytetit ku jeton, ku të vërtetohet leja e martesës, që ai ose ajo është i lirë për të kryer martesë. Këto dokumenta duhet të jenë të legalizuara nga ambasada apo konsullata shqiptare në vendin respektiv, dhe me vendet që kanë hyrë në Konventën e Hagës duhet vulë Apostile (sic jua shpjeguam edhe me lart). Në Shqipëri përkthehen (nga përkthyes të liçensuar nga Ministria e Drejtësisë) dhe noterizohen.
  – Akti i martesës nënshkruhet në prani të jo më pak se dy dëshmitarëve.

  Per me shume informacion mbi procedurat e lidhjes se marteses ne Itali dhe ne Shqiperi, midis nje shtetasi shqiptar dhe nje shtetasi italian, mund t’i edhe referoheni linkut me poshte: http://www.ambasadat.gov.al/milan-consulate/sq/lidhja-e-marteses-ne-itali

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/09 at 10:27 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Nderhyrja tek gjyqtari

  Pershendetjw
  Nese ju keni pretendime se gjyqtari i ceshtjes nuk eshte i paanshem ne gjykimin e rastit , ju mund te kerkoni perjashtimin e gjyqtarit .
  Gjithashtu nese pretendimet tuaja i keni ta faktuara mund ta denonconi rastin ne Prokurori.
  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/09 at 3:02 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Botimi

  Pershendetje. E drejta e autorit te nje vepre intelektuale, sic eshte libri i takon autorit te saj. E drejta e autorit perfshin te drejta jopasurore, te cilat autori i gezon perhere dhe te drejtat pasurore te cilat kane kufizime sipas ligjit. Te drejtat pasurore perfshijne: çdo mënyrë e shfrytëzimit të origjinalit të një vepre ose të kopjeve të saj, botimin, riprodhimin, shperdarjen, komunikimin publik te vepres, etj,. Pra nese autori nuk ja ka kaluar keto te drejta nje personi tjeter, atehere ato i gezon autori i vepres.
  Kontrata per kalimin e te drejtave pasurore te autorit duhet te behet vetem me shkrim dhe parashikon: përshkrimin e veprës, të drejtat dhe detyrimet e mbajtësit që i fiton këto të drejta; formën ekskluzive/joekskluzive; masën/ mënyrën e përdorimit të veprës që mbulohet nga ajo; afatin e vlefshmërisë; territorin në të cilin zbatohet; vlerën e shpërblimit ose bazën për përcaktimin e kësaj vlere për përdorimin e veprës; kushtet dhe afatet e pagesës së shpërblimit.

  Go to comment
  2021/01/08 at 3:29 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ekspuls ne zonen Schengen

  Pershendetje. Pyetja qe ju keni adresuar rregullohet nga legjislacioni i Bashkimit Europian dhe i shteteve anetare dhe jo nga legjislacioni shqiptar, per te cilin platforma juristionline, ofron keshillim ligjor. Pavaresisht kesaj, ju bejme me dije se ju keni te drejte te kerkoni heqie te ndalimit per te hyre ne zonen Shengen perpara perfundimit te afatit te ketij ndalimi, nese keni nje shkak ligjor. Konsiderohet si shkak i ligjshem, ekzistenca e nje kontrate pune, ne nje vend anetar dhe/ose bashkimi familjar me nje shtetas te nje shteti anetar. Ne cdo rast, do te jene autoritetet suedeze ato qe do te bejne vleresimin e kerkeses dhe do te vendosin lidhur me heqjen e ndalimit.

  Go to comment
  2021/01/08 at 3:21 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Celja e nje testamenti

  Pershendetje. Per leshimin e deshmise testamentare prane zyres noteriale duhet te jete i pranishem per te bere kerkesen nje person nga rrethi i subjekteve te interesuara, qe jane trashegimtare, apo persona te tjere qe kane interes te ligjshem (permbarues, kreditore, etj.). Nuk eshte e nevojshme qe personat e tjere perfitues apo jo te pasurise testamentare te jene te pranishem. Noteri ben vete grumbullimin e dokumentacionit te nevojshem prane e-albania dhe pasi ben vleresimin e vlefshmerise ligjore te testamentit leshon deshmine testamentare. Personat trashegimtare sipas testamentit, kane te drejte qe te heqin dore brenda 3 muajve nga e drejta e tyre e trashegimise. Kjo heqie dore mund te behet vetem personalisht, me shkrim dhe perpara noterit. Per personat qe jane jashte vendit afati per te hequr dore eshte 6 muaj.

  Go to comment
  2021/01/08 at 3:18 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Dite pushimi te paguara

  Pershendetje,

  Neni 96/1 i Kodit te Punes parashikon: “1. Në rast martese të punëmarrësit ose në rast vdekjeje të
  bashkëshortit /bashkëjetuesit, paraardhësve ose pasardhësve të drejtpërdrejtë të tij, punëmarrësi përfiton 5 ditë pushimi të paguar…”
  Ne interpretim te pikes 1 te ketij neni, punemarresi perfiton 5 dite pushimi te paguar ne rastet:
  – kur martohet ai/ajo vete;
  – ne rast vdekje te bashkeshortit/bashkejetuesit;
  – ne rast vdekje te pasardhesve ose paraardhesve te drejteperdrejte te tij;
  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/08 at 11:01 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne lidhje me fakultetin

  Pershendetje. Noteri ka kompetence te vulose vetem dokumente te prodhuara nga vete noteri. Te tilla jane dokumente qe hartohen nga noteri: kontrata, deklarata, etj., dokumente te cilat noteri njehson permbajtjen e tyre, sic jane fotokopjet e dokumenteve qe behen perpara noterit, ose verteton nenshkrimin e nje dokumenti te hartuar nga persona jashte zyres noteriale.
  Nje diplome universitare pavaresisht se nga cili Institutcion i Arsimit te Larte eshte leshuar, qofte ky publik apo privat, nuk vuloset dhe as nenshkruhet nga noteri. Nese juve ju duhet noterizimi i diplomes, ky eshte procesi i njehsimit te fotokopjes se ketij dokumenti me origjinalin, pra vertetimi qe ben noteri qe fotokopja eshte e njejte me origjinalin. Kete gje mund ta beni prane cdo zyre noteriale, mjaft qe me vete te keni dokumentin origjinal.

  Go to comment
  2021/01/08 at 8:28 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Rishqyrtim vendimi gjyqesor

  Pershendetje. Per te pasur mundesine per te dale jashte territorit te Republikes se Shqiperise i shoqeruar nga femija nen 18 vjec, ju duhet patjeter nje deklarate noteriale nga prindi tjeter i femijes, ose nje vendim gjykate qe ju autorizon qe te dilni jashte kufirit. Ne rast se ju nuk arrini ta merrni deklaraten noteriale nga babai i femijes me mirekuptim, atehere mund t’i drejtoheni me kerkese padi gjykates. Objekti i padise ne kete rast eshte dhenia e autorizimit per te levizur me femijen. Eshte e rendesishme qe t’i parashtroni dhe provoni gjykates arsyet se perse kerkoni te levizni jashte vendit me femijen e mitur.
  Nderkohe lidhur me takimet e percaktuara ne vendimin per zgjidhjen e marteses, keto mund te kerkoni qe te ndryshohen me kerkese per rishikim te kushteve te kujdestarise prane gjykates. Por kjo nuk ndikon dhe nuk ju jep te drejten per te dale jashte vendit me femijen, pasi jane dy gjera te ndryshme. Ju mund t’i beni te dyja kerkimet ne te njejten padi dhe do te jete gjykata qe shprehet per secilin prej tyre.
  Si perfundim, ju sqarojme se Gjykata per rishikimin e kushteve te kujdestarise se femijes dhe te te drejtes se takimit, nuk mund te parashikoje qe njeri prind te mos takohet fare me femijen, pasi kjo cenon interesin me te larte te femijes qe eshte edhe aspekti me i rendesishem ne kete lloj procesi. Edhe nese prindi nuk e perdor kete te drejte ligjore, gjykata ia garanton, pasi ndihmon ne nje rritje te mire psiko-emocionale te femijes.
  Ne proceset e mesiperme gjykata cakton nje eksper psikolog per te vleresuar situaten konkrete te femijes dhe marredhenien e tij me prinderit.

  Go to comment
  2021/01/07 at 2:38 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne lidhje me pagen

  Pershendetje. Sigurimet shoqerore do te llogariten mbi bazen e diteve te punes qe personi ka qene ne pune dhe te pages qe ka marre per ato dite pune. Paga minimale eshte paga me e vogel e lejuar nga ligji per nje periudhe kohe normale pune prej 40 ore ne jave dhe per nje muaj te plote. Ne rast se ne nje marredhenie pune, punemarresi ka punuar me pak se ky minimum, atehere sigurisht qe dhe llogaritja e kontributeve do te jete mbi bazen e diteve te punes dhe te pages se perfituar.

  Go to comment
  2021/01/07 at 2:31 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Leje vjetore e pamarre

  Pershendetje,

  Ne vijim te pergjigjes, ju bej me dije se ne nenin 93, pika 3, te Kodit te Punes parashikohet se: “Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.”
  Nga sa me siper, do te thote se: 1. lejen vjetore duhet ta konsumoni brenda muajit Mars te vitit 2021 dhe 2. Duhet te qe leja vjetore te mos jete me pak se 1 jave kalendarike pa nderprerje.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/07 at 10:07 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Pagesa e raporteve 14 dite të karantines

  Pershendetje,

  Ne rastin konkret nisur nga aktet normative ne fuqi mbi parandalimin e perhapjes se Covid-19, si dhe ndryshimet e fundit ne Kodin Penal, ju kane detyruar te vetekarantinoheni ne shtepi pavaresisht se mund te keni qene ne gjendje te mire shendetesore. Ne keto kushte gjykoj se me e mira do te ishte nje parashtrim i tille nga ana juaj punedhenesit me qellim gjetjen e nje zgjidhje optimale per te dyja palet.
  Nese cdo rast, ne perputhje me ligjin “Per sigurimet shoqerore ne RSH”, parashikohet se 14 diteshi i pare ne rastet e paaftesise se perkohshme ne pune, paguhen nga punedhenesi dhe perllogaritja behet nga punedhenesi por kjo pagese nuk mund te jete me e ulet se 70% e mesatares ditore baze se vleresuar neto te gjashte muajve te fundit nga data e lindjes se te drejtes, kur i punesuari ka deri ne 10 vite pune dhe 80% kur ka mbi 10 vite pune.
  Ne praktike llogaritet 14 diteshi kalendarik, pasi dhe vete raporti mjekesor leshohet per dite kalendarike dhe jo dite pune.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/07 at 9:52 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Padia

  Pershendetje,

  Ne vijim te pergjigjes se koleges, pervecse ju keni te drejten te paraqisni kerkesepadine pa nevojen e perfaqesimit te nje avokati, ju bejme me dije se:
  Ne baze te ligjit qe rregullon ndihmen ligjore falas, cdo person qe ploteson kriteret e percaktuara ne kete ligj, ka te drejte t’i kerkoje gjykates qe t’i caktoje nje avokat te paguar nga shteti. Ne faqen e jurisitit online, ne seksionin ndihme dytesore, (https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/ ) mund te shkarkoni formularet qe duhen plotesuar per t’u paraqitur ne gjykate. Ne baze te formularit keni mundesi dhe te vleresoni nese ju i plotesoni kushtet e percaktuara ne ligj, dhe nese beni pjese ne nje nga kategorite qe perfitojne nga ndihma ligjore falas. Kerkesa depozitohet ne gjykate dhe eshte gjykata qe vendos nese ju i plotesoni keto kritere.

  Perfitues te sherbimit ligjor falas jane te gjitha kategorite e percaktuara ne nenin 11 dhe 12 te ligjit 111/2017 “Per ndihmen juridike te garantuar nga Shteti”.

  Ne vijim po ju pasqyrojme kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike falas.
  Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre:
  a) viktimave të dhunës në familje;
  b) viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal;
  c) viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal;
  ç) fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore;
  d) fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor;
  dh) personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit;
  e) personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor;
  ë) personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore;
  f) personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi;
  g) personave, të cilëve u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një proces kundër kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e kujdestarit ligjor;
  gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;
  h) personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi.

  Gjithashtu perfitues te sherbimeve ligjore falas jane edhe kategorite e individeve me të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/07 at 9:24 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Leje vjetore e pamarre

  Pershendetje! Ne rast se jeni ne kushtet e transferimit sipas dispozitave te Kodit te Punes, ju takon leja vjetore e plote prej 22 dite pune (pa te shtunat dhe te dielat).
  Ne rast se marredhenia e punes ka perfunduar dhe ju nuk i keni kryer pushimet qe ju takojne, keni te drejte per nje shperblim te barabarte me pagen e ketyre pushimeve. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/07 at 9:09 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Padia

  Pershendetje! Po, kerkesapadia mund te paraqitet nga vete ju (paditesi) dhe nuk eshte e detyrueshme qe ju te keni nje perfaqesues (avokat). Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/07 at 8:53 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Raport mjekesor

  Pershendetje. Ne mbeshtetje te Kodit te Punes, si dhe te ligjit nr. 7703/1993 “Per sigurimet shoqerore dhe shendetesore ne RSH” i ndryshuar, raportet per semundje deri ne 14 dite paguhen nga punedhenesi, ndersa pas dites se 14-te raportet paguhen nga fondet e sigurimeve shoqerore. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/06 at 6:51 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Ndihme juridike falas per divorc

  Pershendetje,

  Referuar ligjit nr. 111/2017 “Per Ndihmen Juridike Falas te garantuar nga shteti”, ne menyre qe te perfitoni ndihme juridike dytesore falas (avokat), duhet te beni pjese ne nje nga kategorite e vecanta te perfituesve ose te jeni person me te ardhura te pamjaftueshme.
  Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre:
  a) viktimave të dhunës në familje;
  b) viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të procedimit penal;
  c) viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal;
  ç) fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore;
  d) fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor;
  dh) personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit;
  e) personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor;
  ë) personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore;
  f) personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi;
  g) personave, të cilëve u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një proces kundër kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e kujdestarit ligjor;
  gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;
  h) personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi.

  Përfituesit e ndihmës juridike me të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme
  1. Të drejtën për të përfituar ndihmë juridike e ka çdokush që provon se ka të ardhura dhe pasuri të
  pamjaftueshme për të përballuar shpenzimet për këshillim, përfaqësim dhe/ose mbrojtje në çështjet penale, në çështjet administrative dhe në çështjet civile.
  2. Të ardhurat e një personi, i cili jeton në një familje, konsiderohen të pamjaftueshme, sipas kuptimit të pikës 1, të këtij neni, nëse të ardhurat në total të të gjithë pjesëtarëve të familjes, të pjesëtuara për numrin e anëtarëve të familjes, janë më të ulëta se 50 për qind e pagës minimale mujore të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi.
  3. Të ardhurat e një personi, i cili nuk jeton në një familje, konsiderohen të pamjaftueshme, sipas kuptimit të pikës 1, të këtij neni, nëse janë më të ulëta se niveli i pagës minimale mujore të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi.
  4. Nëse një person, i cili jeton në një familje, kërkon ndihmë juridike dytësore për një çështje kundër një anëtari tjetër të së njëjtës familje, rregulli i parashikuar në pikën 2, të këtij neni, nuk do të zbatohet. Në këtë rast, të ardhurat e këtij personi konsiderohen të pamjaftueshme, sipas pikës 1, të këtij neni, nëse janë më të ulëta se niveli i pagës minimale të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi.
  5. Pasuria e një personi konsiderohet e pamjaftueshme, sipas pikës 1, të këtij neni, nëse vlera e saj në total nuk tejkalon vlerën e 36 pagave minimale mujore sipas legjislacionit në fuqi.

  Nese beni pjese ne nje nga kategorite e mesiperme, ju duhet te siguroni dokumentacionin shoqerues (justifikues) perkates dhe duhet te plotesoni Formularin e Aplikimit te Ndihmes Juridike Dytesore dhe/ose Formularin e Vetdeklarimit te te Ardhurave dhe Pasurive/Formularin e Vetedeklarimit te Kategorive te Vecanta. Formularet mund t’i aksesoni ne linkun https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/.
  Ne varesi te kategorise qe beni pjese, disa nga dokumentat justifikues mund te jene: vertetim papunesie/vertetim mase pensioni/vertetim per pasurite qe dispononi nga ASHK/vertetim nga ISSH-ja qe trajtoheni me pension invaliditeti/vertetim nga Njesia Administrative qe trajtoheni me pagese sociale/certifikate personale/familjare etj).

  Dokumentat justifikues, se bashku me formularet, duhet t’i depozitoni ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Lezhe (gjykata kompetente ne lidhje me rastin tuaj). Gjykata merr vendim mbi kerkesen tuaj dhe nese e pranon kerkesen per perfitimin e ndihmes juridike dytesore, atehere Dhoma Vendore e Avokatise Lezhe, ju cakton nje avokat nga lista e avokateve qe disponon.
  Ju gjithashtu mund te aplikoni edhe per perjashtim nga tarifat gjyqesore dhe te ekspertit nepermjet plotesimit dhe depozitimit ne gjykate te formularit perkates (shiko linkun me lart).

  Ju keshilloj te paraqiteni ne Qendren e Ndihmes Ligjore Falas Lezhe, per nje orientim me te detajuar mbi procedurat e aplikimit, si dhe, ne rast nevoje, per t’ju asistuar me tej ne plotesimin e formulareve perkates per perfitimin e ndihmes juridike dytesore.
  Nese keni ndonje paqartesi per sa me siper shpjegohet, mund te shkruani serish ne platforme ose mund te telefononi pa pagese ne Nr. Jeshil 08001010, nga e hena ne te premte, ora 10:00-14:00.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/06 at 3:30 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pagesa pune ne festat zyrtare

  Pershendetje

  Marredheniet e punes rregullohen ne baze te kontrates se punes, e cila eshte nenshkruar midis punedhenesit dhe punemarresit.

  Kodi i punes ne nenin 86/2 te tij percakton se: “Punëmarrësi gëzon të drejtën e pagës në ditët e festave zyrtare. Kur dita e festës zyrtare bie në ditët e pushimit javor, pushimi shtyhet ditën e hënë. Përjashtimet për të punuar në ditët e festave zyrtare përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave ose në kontratën kolektive”.
  Me tej ne nenin 87 te Kodit te Punes percaktohet se: “…Puna e kryer në ditët e festave zyrtare, kur ato bien ditë pune, kompensohet me një shtesë mbi pagë, jo më pak se 25 për qind dhe me një pushim të pagueshëm, të barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer në ditët e festave zyrtare”.

  Kontrata e punes e lidhur midis paleve, ne asnje rast, nuk duhet te bjere ne kundershtim me dispozitat e mesiperme dhe nuk mund te jete me pak favorizuese per punemarresin sesa eshte percaktuar ne Kodin e Punes. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/06 at 10:29 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Falimentimi i nje biznesi call center

  Pershendetje. Procedura e falimentit nuk zgjat me dite, por me muaj dhe varet nga rasti konkret, nga kompleksiteti i veprimtarise tregtare, debitoret dhe kreditoret e shoqerise konkrete, kush e ka kerkuar proceduren e falimentit, etj.. Nje shoqeri tregtare, pavaresisht objektit te saj te veprimtarise kalon ne proces falimenti, ne rastin kur ka te dhena qe detyrimet e saj (debite, pasivi) i kalojne vleren e kredive, apo aseteve. Synimi i procedures se falimentit eshte qe te permbushen sa te jete e mundur detyrimet qe shoqeria ka kundrejt shtetit apo personave te trete. Ne raste te caktuara vleresohet edhe mundesia qe shoqeria te vijoje funksionimin nepermjet ristrukturimit. Ne cdo rast permbushja e detyrimeve eshte e lidhur dhe varet nga gjendja e pasurive te shoqerise. Pasurite perfshijne astet e luajtshme, te paluajtshme, likuiditetet, kredite (pra detyrime qe pale te treta kane kundrejt shoqerise), etj.. Pasi behet inventarizimi i kredive dhe debive te shoqerise, procedohet me shlyerjen e detyrimeve. Kreditoret e shoqerise nuk trajtohen te gjithe ne te njejten menyre, por varen nga origjina e detyrimit qe ka debitori kundrejt tyre.
  Pra perfundimisht nese shoqeria qe falimenton nuk ka pasuri te mjaftueshme per te permbushur detyrimet, mund te ndodhe qe punemarresit pjeserisht, ose plotesisht te mos paguhen per detyrimet qe shoqeria ka kundrejt tyre.

  Go to comment
  2021/01/05 at 8:38 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Nderrimit i mbiemrit

  Pershendetje,

  Ju mund te zgjidhni te mbani mbiemrin tuaj ose te bashkeshortes ne momentin e lidhjes se marteses. Ne nenin 51 te Kodit te Familjes se RSH percaktohet se “bashkëshortët, kur lidhin martesën, kanë të drejtë të zgjedhin për të mbajtur si mbiemër të përbashkët njërin nga mbiemrat e tyre ose të mbajnë secili mbiemrin e vet. Mbiemri regjistrohet në regjistrin e martesave”.
  Pra, nese vendosni te merrni mbiemrin e bashkeshortes, atehere ju duhet te aplikoni per te ndryshuar mbiemrin ne dokumentet tuaja te identifikimit si leternjoftim dhe pasaporte. Keto veprime kryhen pasi te jete rregjistruar martesa ne aktet e Gjendjes Civile ne Shqiperi.

  Per me shume informacion mbi modalitetet e lidhjes se marteses, lutem referohuni linkut me poshte: http://www.ambasadat.gov.al/greece/sq/martesa

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/05 at 8:28 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Dëmtim apartamenti nga fqinji

  Pershendetje! Ju mund t’i drejtoheni gjykates ne baze te nenit 302 te Kodit Civil me padi mohuese.
  Padia mohuese parashikon se: Pronari ka të drejtë të kërkojë nga cilido që e cenon në pronësinë e tij, por pa u zhveshur nga posedimi, të pushojë cenimin dhe të mos përsërisë këtë në të ardhmen dhe kur është rasti, të shpërblejë dëmet që mund t’i ketë shkaktuar. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/05 at 8:24 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ndihme per vazhdim procesi pas kallzimit ne polici

  Pershendetje,

  Ju mund te kerkoni informacion prane Prokurorise se Rrethit ku ka kaluar ceshtja. Prokuroria do te kryeje hetimet e nevojshme ne lidhje me kallezimin tuaj dhe do te vleresoje nese duhet te filloje ndjekja penale ose jo. Per kete vendim te prokurorit ju do te njoftoheni. Kallzuesi ose ankuesi ka të drejtë të ankohet në gjykatë brenda 10 ditevë nga njoftimi i vendimit. Nëse gjykata e refuzon ankimin ata kanë të drejtë që brenda 10 ditëve të ankohen në gjykatën e Apelit.

  Gjate hetimit, ju mund te thirreni per te deshmuar ne prokurori per sqarimin e metejshem te rrethanave te faktit penal qe keni kallezuar. Hetimet mund te zgjasin nga 3 muaj deri max ne 2 vjet, kjo ne varesi te natyres se ceshtjes.

  Në cilat raste i dëmtuari mund të ankohet direkte në gjykatë?
  Në nenin 59 të Kodit të Procedurës Penale që titullohet “viktima akuzues” parashikohen disa vepra penale që viktima ka të drejtë të paraqesë kërkesën në gjykatë dhe të marrë pjesë në gjykim si palë për të vërtetuar akuzën dhe për të kërkuar shpërblimin e dëmit. Si vepra të tilla në ligje përmenden: rrahja, dhe çdo vepër tjetër dhune, plagosja e rëndë nga pakujdesia, plagosja e lehtë nga pakujdesia, dhunimi i banesës, fyerja, ndërhyrja e padrejtë në jetën private etj.

  Per me shume informacion dhe sqarime ne lidhje me rastin tuaj konkret, ju mund te telefononi falas ne nr jeshil 0800 10 10, cdo dite nga e hena ne te premte, ora 10.00-14.00. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/05 at 7:58 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Akt dhurimi

  Pershendetje,

  Ne zbatim te percaktimeve ligjore, dhurimi i sendeve të paluajtshme, si nje veprim juridik per kalimin e pronesise duhet të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet, përndryshe është i pavlefshëm. Per te bere kalimin e pronesise, prona duhet te jete e regjistruar ne pronesi te xhaxhait tuaj. Per lidhjen e kontrates se dhurimit do te duhet te paraqiteni prane nje noteri publik, i cili kryen verifikimet perkatese mbi gjendjen juridike te pasurise ne rregjistrin elektronik te pasurive te paluajtshme, sqaron palet mbi te drejtat dhe detyrimet perkatese dhe harton aktin noterial te dhurimit.
  Kostot e transaksionit te dhurimit te pasurise jane: Tarifat e sherbimeve noteriale; tatimi mbi te ardhurat nga kalimi i se drejtes se pronesise; tarifat e sherbimit qe ofrohen nga ASHK per regjistrimin e kontrates se dhurimit dhe leshimin e dokumentave te pronesise ne emer te pranuesit te dhurimit (certifikate pronesie, kopje kartele dhe harte treguese te pasurise).

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/04 at 8:08 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Akt dhurimi

  Pershendetje. Kushti i vetem eshte qe prona te jete ne pronesi vetem te xhaxhait tuaj dhe te jete e regjistruar prane regjistrave kadastrale. Nderkohe per tarifat, pervec tarifes per kontraten noteriale, do te duhet te paguani edhe tatimin mbi fitimin per pronen e dhuruar. Kjo llogaritet ne baze te vleres se prones. Per te pasur nje perllogaritje te sakte te detyrimit qe ju takon te paguani, perpara se te nenshkruhet kontrata, mund te paraqiteni prane nje zyre noteriale me nje kopje te Certifikates se pronesise, apo te karteles se pasurise.

  Go to comment
  2021/01/04 at 7:50 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kerkese per divorc

  Pershendetje,

  Per zgjidhjen e marteses ka 2 menyra:
  1. Nepermjet kerkese padise .
  2. Nepermjet zgjidhjes se marteses me marreveshje. Marreveshja realizohet para noterit dhe me pas i drejtohesh me kerkese gjykates per miratimin e saj.

  Ne rastin e gjykimit te zgjidhjes se marteses me pelqim reciprok, mungesa e njerit apo e dy bashkeshorteve do te coje ne pushimin e gjykimit te zgjidhjes se marteses. Kontrolli i vullnetit te secilit bashkeshort personalisht eshte kusht ligjor per zgjidhjen e marteses, ndaj si rregull, prezenca personale e bashkeshorteve eshte e detyrueshme. Ne vleresimin tim, kjo ceshtje mbetet e diskutueshme. Nese marreveshja per zgjidhjen e marteses eshte hartuar para noterit, pra vullneti i lire i bashkeshorteve vertetohet para nje personi publik, ne raste perjashtimore gjykata mund te pranoje zgjidhjen e marteses me pelqim reciprok, ne mungese te njerit apo te dy bashkeshorteve.

  Ne te dyja rastet gjykata fillimisht cakton nje seance pajtimi e cila behet vetem ne prani te paleve ne perputhje me parashikimet e nenit 134-136 te Kodit te Familjes.
  Pra, prezenca personale e bashkeshorteve ne seancen e pare eshte kusht i nevojshem per realizimin e perpjekjeve per pajtim nga ana e gjykates. Vleresoj se ju nuk mund te evitoni paraqitjen tuaj te pakten 1 here ne gjykate. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/04 at 2:03 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Toke per blerje ose qira

  Pershendetje. Prona shteterore mund te jepet me qira, nderkohe qe per tjetersimin kjo ndodh vetem ne raste specifike. Prona shteterore eshte ne pronesi te autoriteteve te qeverisjes vendore apo qendrore (psh, Bashki, Ministri, Ente Publike, etj..) Per te marre informacion lidhur me pronen qe ju kerkoni duhet t’i drejtoheni ASHK per te verifikuar se cili eshte autoriteti qe e ka ne pronesi. Lloji i prones shteterore percakton dhe kriteret e dhenies me qira te kesaj prone. Psh, per dhenien me qira te pasurive qe jane pyje apo kullota ka kritere te percaktuara me ligj dhe me VKM.

  Go to comment
  2021/01/04 at 1:48 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kushtet e perfitimit te pensionit invaliditetit

  Përshëndetje!

  Ligji Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, percakton se:
  1. Personi që bëhet i paaftë merr pension invaliditeti, kur ka plotësuar periudhën minimale të sigurimit dhe për çdo arësye, veç aksidentit në punë ose sëmundjes profesionale. Ai e merr këtë pension kur bëhet i paaftë:
  a) për çdo veprimtari ekonomike;
  b) kur ka gjymtime të forta dhe dëmtime fizike (duke përfshirë verbimin). Invaliditeti caktohet nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP).
  Në vendimin e tij shënohen shkaqet e invaliditetit, koha e fillimit të tij, si dhe shkalla e humbjes së aftësisë në punë.
  2. Periudha minimale e sigurimit për pension invaliditeti është sa 3/4 e diferencës së moshës së personit të siguruar në kohën që bëhet i paaftë dhe moshës 20 vjeç dhe në 5 vitet e fundit para lindjes së të drejtës të ketë së paku 12 muaj sigurim shoqëror. Personi, që është në kushtet e invaliditetit të plotë, por që nuk plotëson periudhën minimale të sigurimit, ka të drejtë për pension invaliditeti të reduktuar, në masën që rezulton nga raporti i periudhës së tij të sigurimit me periudhën e duhur për pension të plotë invaliditeti.

  Per me shume informacion mund t’i referoheni faqes zyrtare te Institut te Sigurimeve Shoqerore ne linkun: http://www.issh.gov.al/?page_id=57
  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/04 at 1:47 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Rimbursimi i ilaceve covid 19

  Pershendetje,

  Nga ana e Keshillit te Ministrave eshte miratuar nje Vendim i cili ka per objekt rimbursimin e shpenzimeve te trajtimit ambulator per personat e prekur me Covid-19. Kjo perfshin dy kategori:
  1. Vlera e rimbursimit të paketës së barnave për skemën e trajtimit të formës së lehtë, është jo më shumë se 1 650 (një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë) lekë.
  2. Vlera e rimbursimit të paketës së barnave për skemën e trajtimit të formës së mesme, është jo më shumë se 10 900 (dhjetë mijë e nëntëqind) lekë.
  Eshte mjeku i familjes personi pergjegjes, i cili për personat e testuar pozitiv për Sars-Cov-2 (të konfirmuar nga institucionet shëndetësore publike përgjegjëse), në përputhje me formën e sëmundjes dhe indikacionet e përcaktuara në udhëzuesin e miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, lëshon recetën me rimbursim, sipas rregullave të përcaktuara nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

  Go to comment
  2021/01/04 at 1:41 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Certifikimi i shtepise se ndertuar ne vitet '50

  Pershendetje,

  Lidhur me pyetjet tuaja, gjeni pergjigjet si vijon:
  1. Ku mund te shkoj (ne cilin institucion lokal, rajonal apo qendror) qe te pyes dhe te verifikoj nese ka kjo shtepi nje certifikate pronesie ne emer te tij? Pra, a njihet ligjerisht kjo shtepi ne pronesi te im ate?
  Për të verifikuar nëse pasuria është e pajisur me dokumente pronësie duhet të bëni një aplikim pranë Drejtorisë Rajonale të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Ky aplikim mund të bëhet pranë zyrës përkatëse të ADISA, ose online pranë portalit qeveritar e-albania.

  2. Ne qofte se nje certificate pronesie ne emer te tim ate nuk ekziston, cfare dokumentash me duhet te mbledh dhe nga cili institucion? Dhe ku duhet (ne cilin institucion) t’i dorezoj/aplikoj per te marre certificate pronesie te kesaj shtepie?
  Aplikimi për regjistrimin e banesës bëhet pranë Drejtorisë Rajonale Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës.
  VKM Nr.827, dt.30.09.2020 parashikon se: “Subjekte përfituese të objektit pa titull janë personat kërkues që e posedojnë objektin pa titull pronësie, së bashku me ata që janë në bashkësi ligjore me këta të fundit, sipas dispozitave të Kodit të Familjes. Me paraqitjen e kërkesës, subjekti deklaron se nuk ka kryer veprën penale të “dhunimit të banesës”, pavarësisht nëse është rehabilituar sipas dispozitave të Kodit Penal. Ai, gjithashtu, ngarkon kopje të dëshmisë së penalitetit të kohës së aplikimit, e cila verifikohet nga ASHK- ja vetëm për efekt të kësaj vepre penale. Në qoftë se dëshmia e përmban një vepër të tillë, procedura administrative vijon vetëm nëse vepra penale nuk është kryer për ndërtimin objekt kërkese. Në këtë rast, për verifikimin e këtij fakti, drejtoria vendore e ASHK-së i kërkon informacion gjykatës kompetente që ka gjykuar çështjen.”

  3. Ne qofte se do me duhet te bej nje aplikim, sa zgjat kjo procedure nga momenti i te berit te aplikimit dhe i marrjes se certifikates se pronesise? Dhe a kane institucionet shqiptare (psh kadastra) nje procedure te shpejte, kur aplikanti eshte i vjeter dhe mund te vdese perpara sesa te marre tapine? (nese kjo procedure zgjat me muaj e vite).

  Personi posedues i pasurisë ka të drejtë të kërkojë kryerjen e procedurës së kalimit të pronësisë në mënyrë të përshpejtuar, brenda një afati 90-ditor, përfshirë dhe periudhën e afishimit publik, nga momenti i aplikimit, përkundrejt tarifës së diferencuar në vlerën 18 000 (tetëmbëdhjetë mijë) lekë.

  4. A ka ndonje procedure specifike ne rastin e tim eti per te marre nje certifikate pronesie (pra kur trualli i shtepise eshte dhene nga vete shteti nga vitet 1950 dhe jane ndertuar me ato rregulla dhe ligje dhe shtepia dhe kopshti qe ka nuk ka ndryshuar gjate gjithe kesaj kohe) apo atij do te duhet te ndjeke te njetat rregulla/procedura qe ndjekin te tjeret per shtepi qe jane ndertuar mbas viteve 1990?

  Nëse babai juaj ka dokumente pronësie mbi truallin atëherë ai duhet t’i paraqesë në kadastër, pasi trualli trajtohet në mënyrë të diferencuar, si truall nën ndërtim dhe oborr funksional. Personat kanë të drejtë të përfitojnë pa pagesë truall deri në 300m, ndërkohë që për truall me sipërfaqe më të madhe mund ta përfitojnë vetëm kundrejt pagesës.

  5. Per te evituar ndonje situate dhe me te komplikuar (nese im ate vdes perpara se te marri nje certifikate pronesie per shtepine e tij), cfare mund te bej im ate tani qe do te lehtesonte nje gje te tille? Per shembull:
  a. A mund te beje im ate nje akt dhurimi/ kontrata dhurimi tani (dhe pse ai nuk ka nje certificate pronesie per shtepine) dhe t’ja kaloj kete prone djalit te tij?

  Dhurimi i sendeve të ardhshme nuk është i lejuar në bazë të dispozitave të Kodit Civil. Pra përsa kohë babai juaj nuk ka pasuri të regjistruar ai nuk mund ta dhurojë.

  b. Im ate ka shtate femije dhe 5 vajzat e tij jane dakort qe shtepia t’ju kaloje ne pronesi te dy djemve. A do mjaftonte nje deklarate e shkruar me dore nga secila nga vajzat (pra nga te pestat vajza dhe jo vetem nje firme ne fund, por nje deklarate e plote e shkruar me dore nga vete ata) qe te njihet ligjerisht qe ato nuk duan pjese ne kete shtepi? (Ju bej me dijse se ato nuk kane mundesi te vine ne Shqiperi qe te jene present per te bere nje gje te tille perpara nje noteri shqiptar).

  Heqia dorë nga trashëgimia mund të bëhet vetëm pas çeljes së trashëgimisë, pra pasi trashëgimlënësi ka ndërruar jetë dhe vetëm përpara noterit publik dhe në asnjë rast me dokument shkresor të hartuar jashtë zyrës noteriale.
  Zgjidhja në rastin tuaj është testamenti nga ana e babait në emër të fëmijëve që dëshiron t’ju lerë pasurinë. Kjo do të ndihmonte që edhe në rast se procedurat do të mbeteshin të papërfunduara, atëherë fëmijët trashëgimtarë të kenë të drejtë që t’i vijojnë këto procedura. Në këtë rast nuk ka asnjë nevojë që motrat tuaja të jenë prezent, as në momentin e hartimit të testamentit dhe as më vonë.
  Duhet t’ju bëjmë me dije se duke pasur parasysh moshën e thyer të babait tuaj, për të siguruar që nuk do të ngrihen probleme lidhur me aftësinë për të kuptuar të babait tuaj në momentin e hartimit të testamentit, qe do te mund te cenonte vlefshmerine e testamentit si akt juridik, duhet të merrni një raport mjeko-ligjor që provon aftësinë e tij.

  Go to comment
  2021/01/04 at 10:02 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Per permbarimin gjyqesor

  Pershendetje

  Pezullimi i ekzekutimit, përveç rastit kur vendoset nga gjykata, si dhe pushimi i ekzekutimit vendosen nga përmbaruesi gjyqësor. Kundër këtyre vendimeve mund të bëhet ankim në gjykatën e shkallës së parë (neni 611 i K. Pr.Civile).

  Kur vendimi i pushimit të ekzekutimit merr formën e prerë, përmbaruesi gjyqësor e heq sekuestron e vënë mbi sendet e luajtshme ose të paluajtshme dhe në rastin e parashikuar nga shkronja “b” e nenit 616 të këtij Kodi, i kthen urdhrin e ekzekutimit kreditorit, i cili ka të drejtë të paraqesë kërkesë të re për ekzekutim brenda kohës së parashkrimit. Në këtë rast, parashkrimi i ri fillon nga dita që vendimi për pushimin e ekzekutimit ka marrë formën e prerë.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/03 at 2:23 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ndryshim i statusit civil

  Pershendetje,

  Ju nuk mund ta ndryshoni kete lloj statusi ne kushtet kur ky tregon gjendjen tuaj civile fundore. Ne rregjistrat e gjendjes civile ka nje pershkrim te historikut te statusit tuaj deri ne gjendjen tuaj aktuale (e divorcuar). Statusi juaj mund te ndryshoje serish, nese ju rregjistroni nje akt martese. Faleminderit,

  Go to comment
  2021/01/03 at 9:59 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Celebrimi

  Pershendetje,

  Ne rast se ju mbani mbiemrin tuaj pas martese nuk eshte e nevojshme te ndryshoni asgje ne dokumentet qe dispononi. Ne rast se ju zgjidhni te mbani mbiemrin e bashkeshortit tuaj, atehere eshte e nevojshme qe te aplikoni per te ndryshuar mjetet tuaja te identifikimit, sic jane: Karta e identitetit, pasaporta, lejen tuaj te drejtimit te automjetit (patenten).
  Dokumentat e tjere, sic jane diplomat, nuk ndryshohen nese ju keni tashme nje te tille dhe nuk jeni ne proces diplomimi.
  Ju bejme me dije se, ne cdo rast, ne aktin e gjendjes civile – certifikates se marteses – do jete i shenuar mbiemri para dhe pas martese. Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/02 at 9:32 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Dergimi i ceshtjes penale ne gjyq

  Pershendetje,

  Pasi njihet me relacionin e policisë gjyqësore dhe çmon se hetimet janë të plota, kur vlerëson se çështja duhet të dërgohet në gjyq, prokurori formulon një akt për përfundimin e hetimeve paraprake dhe ua njofton atë personit nën hetim, mbrojtësit dhe viktimës. Bashkë me njoftimin, prokurori depoziton në sekretari, për të interesuarit, kopje të akteve të hetimeve paraprake. Pasi hetimet përfundojnë, aktet nuk mbrohen më nga sekreti hetimor, përveç rasteve që parashikon paragrafi 3 i nenit 279 të Kodit të Proçedurës Penale. Akti i mësipërm duhet t’u njoftohet të pandehurit, mbrojtjes dhe viktimës, të paktën dhjetë ditë para përfundimit të afatit të hetimeve paraprake, në mënyrë që të hetuarit t’i garantohet afati i caktuar nga ligji, për të formuluar kërkesa dhe për të përgatitur mbrojtjen (shih paragrafin 4 të nenit 327 te K. Procedures Penale). Natyrisht, kjo kohë i vlen edhe viktimës për të parashtruar para prokurorit pretendimet e saj lidhur me zgjidhjen e çështjes.

  Akti për përfundimin e hetimeve paraprake ka si qëllim, së pari, të njoftojë të hetuarin për hetimet e kryera në ngarkim të tij, t’i japë mundësi mbrojtjes që të kërkojë kryerjen e hetimeve plotësuese dhe të paraqitë prova, për ta bindur prokurorin se ideja e tij për dërgimin e çështjes në gjyq është e gabuar. Afati 10-ditor në dispozicion të mbrojtjes mund të shërbejë edhe si kohë reflektimi, që mbrojtja të ketë mundësi të zgjedhë një alternativë tjetër, p.sh., të propozojë arritjen e një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë dhe caktimin e dënimit. Pra, akti në fjalë është një mundësi për të ushtruar konkretisht të drejtën e mbrojtjes, ndërsa prokurori ende nuk ka formuluar aktin që i hap rrugën dërgimit të çështjes në gjyq.

  Pasojat procedurale. Njoftimi për përfundimin e hetimeve ka rëndësi procedurale, sepse kur nuk respektohen dispozitat e paragrafëve 2, 3 dhe 4 të nenit 327, akti është i absolutisht pavlefshëm dhe kjo pavlefshmëri i përcillet edhe aktit pasardhës të dërgimit të çështjes në gjyq. Gjithashtu, nga data e njoftimit fillon të ecë afati 10-ditor në dispozicion të mbrojtjes dhe viktimës.

  Kur edhe pas shqyrtimit të pretendimeve të mbrojtjes dhe kryerjes së akteve të kërkuara prej saj, prokurori nuk e ndryshon mendimin e tij për dërgimin e çështjes në gjyq, ai ngre akuzë dhe formulon kërkesën për gjykimin e çështjes. Akti i akuzës dhe kërkesa për gjykim u njoftohen të pandehurit dhe viktimës, si dhe trashëgimtarëve të saj, kur janë kushtet që parashikon paragrafi 2 i nenit 327 i Kodit të Proçedurës Penale.

  2) Cila eshte tarifa gjyqesore, nese aplikohet?
  Nese jeni ne cilesine e të pandehurit, mbrojtjes dhe viktimës, ne kete faze te procedimit, ju keni te drejten e njohjes me aktet dhe provat perkatese, pa qene e nevojshme aplikimi i tarifave.

  3) Seanca paraprake zhvillohet nga i njejti gjyqtar apo tjeter nga ai i gjykimit themeltar?
  Gjyqtari i seances paraprake dhe i gjykimit themeltar jane te ndryshem.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/02 at 9:01 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Paga e paguar per punemaresit qe kane rezultuar pozitiv ndaj Covid-19 dhe jane karantinuar

  Pershendetje,

  Në këtë periudhë pandemie aplikohet një raport i veçantë. Ky dokument ndryshe nga raportet e tjera mjekësore, jo vetëm justifikon qëndrimin në karantinë, por të garanton marrjen e plotë të pagës.
  Raporti, si për të shëruarit nga koronavirusi ashtu dhe për personat e kontaktit që u kërkohet izolim, lëshohet vetëm nga epidemiologu i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Nëse do të jenë 14 ditë, 21 apo 1 muaj izolim për të infektuarit dhe rastet e kontaktit kjo varet nga ecuria e sëmundjes.

  Baza ligjore: Ligji nr. 15, date 10.03.2016 ” Per parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe semundjeve infektive”, neni 3, pika 19; Urdher Ministri nr. 81, date 10.02.2020 “Per miratimin e protokolleve dhe algoritmeve per parandalimin e semundjes covid-19”; Urdher Ministri nr. 53/2, date 26.02.2020 “Per funksionimin dhe zbatimin e rregullores se karantines”.

  Faleminderit

  Go to comment
  2021/01/02 at 8:09 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Kam marr nje deportim ne Gjermani

  Pershendetje. Per te kerkuar heqien e ndalimit per te hyre ne zonen Shengen, duhet t’i drejtoheni me kerkese me shkrim autoriteteve kompetente te vendit te huaj, ne kete rast te shtetit Gjerman. Per te marre nje heqie te ndalimit perpara afatit, duhet qe ju te keni nje shkak te ligjshem per ta kerkuar. Te tille konsiderohen, bashkimi familjar me nje shtetas te BE, ose kur keni nje kontrate pune ne nje vend te BE. Ne cdo rast, vendimmarrja i perket autoritetit kompetent gjerman.
  Duam t’ju bejme me dije se ne rastin e ndalimit te hyrjes ne zonen Shengen, kur ky shoqerohet me deportim, edhe kur te kete kaluar afati, do t’ju duhet nje vertetim me shkrim nga autoritetet gjermane qe e konfirmojne kete fakt, ne te kundert nuk do te lejoheni te dilni jashte kufirit nga policia kufitare shqiptare.

  Go to comment
  2021/01/02 at 5:10 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ndarje pasurie pas divorcit

  Pershendetje. Persa kohe kontrata e blerjes se pasurise se palujatshme eshte lidhur ne emer te te dy bashkeshorteve, atehere si pronar jeni te dy. Kjo do te thote qe pas divorcit, kur te ndahet pasuria, bashkeshortja juaj ka te drejten te kerkoje 1/2 e pjeses se pasurise. Ju keni pasur te drejte qe ne momentin e lidhjes se marteses te nenshkruanit marreveshje per regjim pasuror martesor te ndare.
  Megjithate pavaresisht sa me siper, ju keni te drejte qe gjate procesit te ndarjes se pasurise bashkeshortore te kerkoni ne gjykate qe kjo pasuri te perjashtohet nga ndarja dhe te konsiderohet si pasuri vetjake. Eshte gjykata ajo qe do te beje percaktimin perfundimtar.

  Go to comment
  2021/01/02 at 5:05 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Sqarim kontrate me kusht

  Pershendetje. Nga sa ju referoni, ju me pare keni pasur bashkepronare, tani jeni pronari i te gjithe siperfaqes. Ne keto kusht, persa kohe ju jeni pronar i pasurise ju nuk keni detyrim t’i pyesni per te transferuar pasurine tek kushdo person qe ju e vleresoni te arsyeshme. Lidhur me 50 m2, te cilet juve ju jane kaluar me kusht, ju keni te drejte t’i shisni tek persona te trete, por do te jeni te detyruar t’i paguani vleren e kesaj siperfaqeje, personit qe jua ka dhuruar.

  Go to comment
  2021/01/02 at 4:58 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ceshtje penale

  Pershendetje
  Ne lidhje me pyetjen: “Cdo te thote procedim penal nr. X, viti 2020” ? Procedim penal merr nje numer te caktuar ne momentin qe rregjistrohet si dhe daten. Ky numer dhe data e regjistrimit identifikojne procedimin.
  Ne lidhje me pyetjen e dyte : “Me njohje te akteve te ketij procedimi cfare kuptohet”? Me njohje te akteve do te thote qe ju te njiheni me permbajtjen e dosjes, provat qe disponohen nga ana e organit procedues.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/31 at 12:09 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Shfrytezimi i ambjenteve te baneses

  Pershendetje
  Ligji “Per dhunen ne familje” i ndryshuar , percakton se :“Gjykata, si masë mbrojtëse të dhunës në familje, urdhëron menjëherë largimin e
  dhunuesit nga banesa për një afat kohor të caktuar, kur viktima dhe dhunuesi banojnë në të
  njëjtën strehë…” sigurisht qe kjo nuk eshte zgjidhje perfundimtare pasi urdheri i mbrojtjes ka nje afat te caktuar.
  Gjithashtu ne ligj eshte parashikuar dhe detyrimi per reabilitimin e dhunuesit.
  Ne lidhje me pronen , ju nuk mund te pengoni pertej afatit te urdherit te mbrojtjes aksesin ne pronen e cila eshte ne bashkepronesi te familjareve tuaj perfshire dhe vellain.
  Nese ju kerkoni te beni ndarjen prones sipas pjeseve takuese ju mund ta beni vullnetarisht prane noterit ose ne te kundert te drejtoheni ne gjykate.
  Nese nuk keni te ardhura te mjaftueshme ju mund te kerkoni ndihme juridike falas ne mbeshtetje te ligjit 111/2017 ” Per ndihmen juridike te garantuar nga shteti” duke u praqitur prane Klinikave te Ligjit ose Qendres per ndihme juridike falas ne qytetin ku ju banoni, ne menyre qe tiu asistojne per plotesimin e formulareve perkates .
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/30 at 8:16 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ne lidhje me lejen e lindjes

  Pershendetje,

  Instituti i Sigurimeve Shoqerore ka nje rubrike te dedikuar per pyetjet online, te cilen e gjeni ne linkun vijues http://www.issh.gov.al/?page_id=533. Ju mund te kontaktoni permes kesaj rubrike ose te kerkoni informacion prane Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shoqerore ne qytetin ku banoni.
  Zakonisht pas dorezimit te raporteve procedohet menjehere me likujdimin e tyre. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/30 at 6:56 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Ankim ne gjykate per mosdhenien e ndihmes ekonomike

  Pershendetje,

  Referuar ligjit nr. 57/2019 “Për Asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë”, aplikuesi për përfitimin e ndihmës ekonomike, kur gjykon se vendimi zyrtar i organit përkatës është i padrejtë dhe personi me aftësi të kufizuar, kur gjykon se i është shkelur një e drejtë e garantuar nga ky ligj, mund të paraqesin ankesë me shkrim pranë bashkisë/njësisë administrative brenda 20 ditëve kalendarike nga marrja e njoftimit. Struktura vendore shqyrton ankesën dhe njofton me shkrim ankuesin brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja e ankesës.
  Aplikuesi për përfitimin e ndihmës ekonomike dhe personi me aftësi të kufizuar kanë të drejtë të paraqesin ankesë me shkrim pranë strukturës rajonale të Shërbimit Social Shtetëror brenda 20 ditëve kalendarike nga marrja e përgjigjes nga struktura vendore, pas ezaurimit të ankimit, të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.
  Struktura rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, pas shqyrtimit dhe verifikimit të ankesave, njofton me shkrim të interesuarin dhe njësinë e vetëqeverisjes vendore brenda 14 ditëve kalendarike nga marrja e ankesës.
  Aplikuesi për përfitimin e ndihmës ekonomike dhe personi me aftësi të kufizuar, që pretendojnë se u është shkelur dhe/ose mohuar një e drejtë ligjore, gëzojnë të drejtën për të ngritur padi në gjykatë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative.

  Nese ju e keni ezuruar rrugen administrative dhe jeni brenda afateve ligjore mund t’i drejtoheni Gjykates Administrative. Ne rastin tuaj, ju keshilloj te pajtoni nje perfaqesues ligjor (avokat), ne menyre qe te ndjeke procedurat gjyqesore ne menyre korrekte.

  Ju faleminderit

  Go to comment
  2020/12/30 at 6:12 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ankim ne gjykate per mosdhenien e ndihmes ekonomike

  Pershendetje,

  Ne rast se vleresoni se vendim-marrja e organeve ne lidhje me aplikimet tuaja per ndihme ekonomike eshte e padrejte, ju bejme me dije se ju mund te ankoheni brenda afateve ligjore, fillimisht prane bashkise/njesise administrative dhe me pas prane struktures rajonale te sherbimit social.
  Gjithashtu, nese pretendoni qe ju eshte shkelur dhe/ose mohuar një e drejtë ligjore, ju gezoni të drejtën për të ngritur edhe padi administrative në gjykatë.

  Procedura dhe afatet e ankimit administrativ jane shpjeguar nga kolegu im ne pergjigjen pararendese.

  Baza ligjore per t’ju drejtuar Gjykates Administrative eshte Ligji nr. 49/2012, dt 03.05.2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” Nenet 7/a, 11 pika 4, nenet 15, 16, 17 a/c/ç; Ligji nr. 57/2019 “Për asistencën Sociale në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr.597, datë 04.09.2019 “Për përcaktimin e proçedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të Ndihmës Ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për Ndihmën Ekonomike”.

  Si pale e paditur do te jene: Drejtoria Rajonale e Sherbimit Social dhe Njesia Administrative (Bashkia) ku keni vendbanimin dhe keni aplikuar per perfitimin ndihmes ekonomike.

  Objekti i kerkse-padise mund te jete: Shfuqizimin e vendimit të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror “Për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin X”, ne lidhje me pjesen qe bene fjale per refuzimin e ndihmës ekonomike për shtetasin X.Y.
  Konstatimin e pavlefshëmrisë absolute të aktit administrativ, vendimit të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror “Për refuzimin e ndihmës ekonomike” për muajin X të vitit 2020 për shtetasin X.Y.
  Detyrimin e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror të trajtojë me ndihmë ekonomike prej muajit X 2020 e në vazhdim shtetasin X.Y. Të gjitha shpenzimet gjyqësore dhe avokatore t’i ngarkohen palës së paditur.

  Ju bejme me dije se ju mund te kerkoni ndihme juridike dytesore per përpilimin e akteve të nevojshme për të vënë në lëvizje gjykatën (kerkese-padise); ofrimin e këshillimit, përfaqësimit dhe mbrojtjes para gjykatës në çështjen administrative, nese beni pjese ne kategorite e percaktuara ne nenet 11, 12 te ligjit 111/2017 “Per ndihmen juridike te garantuar nga shteti”. Kërkesa për dhënien e ndihmës juridike dytësore paraqitet nga personi i interesuar personalisht ose me anë të shërbimit postar pranë gjykatës, përpara fillimit të një procesi gjyqësor, në fillim të një procesi gjyqësor dhe/ose në çdo fazë të procesit gjyqësor, derisa nuk është deklaruar i mbyllur hetimi gjyqësor, sipas rregullave të parashikuara në legjislacionin procedural.

  Ne linkun ne vijim gjeni formulatet e aplikimit per ndihme juridike dytesore dhe per perjashtim nga tarifa gjyqesore https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/.
  Per t’ju asistuar ne plotesimin e formulareve, ju mund te drejtoheni prane Klinikes se ligjit ose Qendrave per ndihmen juridike falas, ne qytetin ku ju banoni.

  Nese keni ndonje pyetje ose paqartesi per sa me siper shpjegohet, jeni te lutur te shkruani serish ne paltforme ose te telefononi pa pagese ne Nr. Jeshil 0800 10 10, nga e hena ne te premte, ora 10:00-14:00. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/30 at 10:35 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Fluturimet per femijet nen 18 vjec te pa shoqeruar

  Pershendetje. Te miturit deri ne 18 vjec nuk mund te udhetojne te pashoqeruar. Femijet deri ne moshen 16 vjec mund te udhetojne te shoqeruar nga te dy prinderit, nga njeri prej prinderve me deklarate noteriale te prindit tjeter (ose vendim gjykate), ose nga nje familjar i brezit te pare (vella/moter madhor, gjysh/e, halle, teze, xhaxha, daje) kur ky eshte autorizuar me nje deklarate noteriale nga te dy prinderit. I mituri 16-18 vjec mund te udhetoje i shoqeruar edhe nga nje person tjeter madhor jashte rrethit familjar te brezit te pare, por serish i autorizuar nga te dy prinderit.

  Go to comment
  2020/12/30 at 9:11 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Si mund te nxjerr hipoteken e shtepise?

  Pershendetje. Nga sa ju thoni regjistrimi i pasurise nuk mund te behet pa nje proces gjyqesor. Lidhur me natyren e procesit dhe objektin e padise nuk mund t’ju japim nje pergjigje te sakte, nisur nga kompleksiteti juridik i ceshtjes tuaj dhe nevoja qe te studiohen provat shkresore. Nderkohe ju duhet te beni nje aplikim prane Arkives se Shtetit si dhe prane Arkives Qendrore Teknike te Ndertimit, me qellim qe te kerkoni per dokumente te ndyshme qe mund t’ju ndihmojne (leje ndertimi, harta te kohes, etj.)

  Go to comment
  2020/12/30 at 9:02 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Prokure

  Pershendetje. Vellai juaj ka te drejte te beje nje prokure prane nje noteri ne shtetin grek, ku autorizon nje person tjeter per te nenshkruar marreveshjen e pjesetimit te pasurise. Ne prokure vellai mund t’ju autorizoje edhe juve, por duke qene se ju jeni pale edhe ne marreveshjen e pjesetimit, pra do te nenshkruani nje veprim juridik me veten tuaj, atehere duhet qe ne prokure arsyeja se perse ajo po leshohet te percaktohet ne menyre te shprehur. Pra ne prokure duhet te percaktohet qe vellai ju jep tagra per te nenshrkuar marreveshjen e pjesetimit te pasurise (me te dhena te sakta), ku jane bashkepronare me te dhena te sakta (te percaktohen bashkepronaret), si dhe menyra se si eshte rene dakord per te ndare pasurine. Ne te kundert rrezikoni qe prokura te jete e pavlefshme, duke bere te pavlefshem edhe marreveshjen e pjesetimit.

  Go to comment
  2020/12/30 at 8:59 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ne vijim te pyetjes: Zbardhja e nje historie dhe sqarimi i akuzave (2)

  Pershendetje
  Nese ju kerkoni t’i drejtoheni Komitetit Shqiptar te Helsinkit, ne linkun me poshte gjeni kontaktet e kesaj organizate https://ahc.org.al/contact/. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/29 at 2:34 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Zbardhja e nje historie dhe sqarimi i akuzave

  Pershendetje,

  Nese ju keni pretendime per akuza te padrejta apo thenie te paverteta, ju mund te beni denoncimin tuaj prane Prokurorise.
  Per t’iu orientuar me sakte, ju lutemi te na referoni sakte problematiken tuaj ose telefononi falas ne nr jeshil 0800 1010, cdo dite nga e hena ne te premte, ora 10:00 der 14:00. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/29 at 2:30 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Dhurim i Pronës

  Pershendetje,
  Nese ju keni vendosur qe pasurine tuaj (banese/truall) t’ia kaloni nje OJF-je permes testamentit, atehere duhet te hartoni testamentin prane nje noteri publik, duke respektuar percaktimet ligjore te Kodit Civil. Ne kete rast pronesia kalon pas vdekjes se testatorit.
  Kostot ekonomike per kete veprim juridik jane: Tarifa e sherbimeve noteriale. Celja e deshmise se trashegimise testamentare dhe rregjistrimi i aktit prane AShK-se do te behen pas vdekjes se testatorit.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/29 at 2:25 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Dhurim i Pronës

  Pershendetje,

  Ne zbatim te percaktimeve ligjore, dhurimi i sendeve të paluajtshme, si nje veprim juridik per kalimin e pronesise duhet të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet, përndryshe është i pavlefshëm. Per te bere kalimin e pronesise, ju duhet te jeni te pajisur me certifikaten e pronesise se pasurise, dokument i cili merret nga Agjensia Shteterore e Kadastres (ish ZVRPP). Per lidhjen e kontrates se dhurimit do te duhet te paraqiteni prane nje noteri publik, i cili kryen verifikimet perkatese mbi gjendjen juridike te pasurise ne rregjistrin elektronik te pasurive te paluajtshme, sqaron palet mbi te drejtat dhe detyrimet perkatese dhe harton aktin noterial te dhurimit.
  Kostot ekonomike te transaksionit te dhurimit te pasurise jane: Tarifat e sherbimeve noteriale; tatimi mbi te ardhurat nga kalimi i se drejtes se pronesise; tarifat e sherbimit qe ofrohen nga ASHK per regjistrimin e kontrates se dhurimit dhe leshimin e dokumentave te pronesise ne emer te pranuesit te dhurimit (certifikate pronesie, kopje kartele dhe harte treguese te pasurise).

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/29 at 2:18 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne lidhje me demshperblimin per lirimin nga sherbimi civil

  Pershendetje,

  Demshperblimi per nderprerjen e marredhenieve te punes se nepunesit civil, rregullohet nga ligji 152/2013, “Per statusin e nepunesit civil”.

  Periudha e vjetersise ne pune referuar nenit 50, pika 7 te ligjit te mesiperm eshte periudha qe personi ka qene i punesuar si nepunes civil, pra jo periudha e vjetersise ne teresi. Konkretisht vlera e demshperblimit sipas vjetersise eshte:
  a) deri në një vit eksperiencë pune si nëpunës civil, paga e 1 muaji;
  b) nga 1-3 vjet eksperiencë pune si nëpunës civil, paga e 3 muajve;
  c) nga 3-6 vjet eksperiencë pune si nëpunës civil, paga e 6 muajve;
  ç) nga 6-9 vjet eksperiencë pune si nëpunës civil, paga e 9 muajve;
  d) mbi 9 vjet eksperiencë pune si nëpunës civil, paga e 12 muajve.

  Persa kohe kjo pagese eshte demshperblim, atehere ajo llogaritet mbi pagen bruto, pasi per keto te ardhura nuk do te derdhen kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore.

  Go to comment
  2020/12/29 at 12:04 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Ankim ne gjykate per mosdhenien e ndihmes ekonomike

  Përshëndetje!
  Në rast se ju është refuzuar dhënia e ndihmës ekonomike, keni të drejtën e ri-aplikimit në muajt pasardhës. Perpara se te shkoni ne gjykate, ju duhet te ezauroni proceduren e ankimit administrativ, i cili bëhet me shkrim fillimisht pranë njësisë vendore, e cila është e detyruar të kthejë përgjigje brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja e ankesës. Pas ezaurimit të ankimimit te njësia vendore, keni të drejtë të ankimojë te Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror. Me pas vendimi i Drejtorise Rajonale te Sherbimit Social ankimohet në gjykatë. Ky vendim si akt administrativ mund te kundershtohet per pavlefshmeri relative dhe/ose per pavlefshmeri absolute, kjo ne varesi te shkaqeve te kundershtimit te aktit. Pavlefshmëria absolute e aktit mund të konstatohet në çdo kohë dhe si pasoje ngritja e padise nuk lidhet me ndjekjen e afateve ligjore. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/28 at 10:04 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Per tokat ne fshat

  Pershendetje. Ligji 20/2020 nuk rregullon situaten e regjistrimit te pronave te reformes agrare te vitit 1946, por reformen e tokes bujqesore te vitit 1991. Nese ju, apo ndonje nga familja juaj keni aplikuar prane Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave, apo me pas prane Agjencise se Trajtimit te Pronave per t’ju njohur e drejta e pronesise mbi keto toka, pavaresisht nese eshte marre apo jo vendim, ju keni te drejte t’i drejtoheni gjykates. Nese nuk eshte depozituar nje kerkese e tille, afati tashme eshte plotesuar.
  Nderkohe ne baze te ligjit 20/2020, i eshte dhene e drejta qe te aplikojne per toke edhe personave që u është hequr e drejta e pronësisë me krijimin e ish-kooperativave bujqësore apo ish-ndërmarrjeve bujqësore ose trashëgimtarët e tyre, nese ata nuk kane perfituar toke bujqesore; kane paraqitur kerkese brenda gjashte muajve nga hyrja ne fuqi e ligjit prane bashkise perkatese per t’u pajisur me toke dhe jane perdorues faktike te tokes bujqesore.

  Go to comment
  2020/12/28 at 9:33 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Dokument pronesie e vitit 1950

  Pershendetje. Nese pasuria do te kishte pronesi te pandryshuar qe prej vitit 1950, atehere ajo do te kishte pronarin e ligjshem, apo trashegimtaret e tij te regjistruar ne kadaster. Nese pasuria eshte shtetezuar, atehere ky dokument pronesie, (apo edhe nese eshte i perpara 45) sherben per njohjen e personit si pronar i pasurise, prane autoriteteve te kthimit dhe kompensimit te pronave. Ju kujtoj se nese pronaret nuk kane aplikuar per njohjen pronar, prane Komisionit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave, apo Agjencise se Trajtimit te Pronave, tashme afati ligjor ka kaluar.

  Go to comment
  2020/12/28 at 9:24 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Informacion mbi privatizimin

  Pershendetje. Ju nuk keni te drejte ligjerisht qe te kerkoni bashkepronesine e viles, por ju keni te drejte qe te kerkoni ne gjykate pavlefshmerine e kontrates se shitjes dhe rikthimin e paleve ne gjendjen e meparshme. Megjithate, personi qe e ka blere apartamentin prej familjareve tuaj, ka te drejte qe ne gjykate te kerkoje njohjen e pronesise me parashkrim fitues me titull, duke qene se ai e ka fituar pronesine me nje kontrate, pavaresisht se ajo eshte e pavlefshme.

  Go to comment
  2020/12/28 at 9:19 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Leje lindje

  Përshëndetje!
  Ne vijim te pergjigjes se koleges ,
  Neni 27 i Ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë” (i përditësuar), përcakton: “E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi.”

  Përsa i përket pyetjes suaj, ligji nuk ka te përcaktuar shprehimisht që sigurimet duhet të jenë 12 muajt e fundit pa ndërprerje dhe nisur nga kjo vleresoj se mjafton që të jeni 12 muaj e siguruar (me apo pa ndërprerje).

  Fraza “Per cdo periudhe sigurimi” nenkupton qe per cdo lindje, gruaja te kete 12 muaj sigurimi. Ne rast te nje lindje te dyte, 12 muaj e sigurimi te konsumuara me lindjen e pare nuk mund te riperdoren, pra duhet nje periudhe punesimi 12 mujore tjeter per te perfituar ne lindjen e dyte.

  Aplikimin mund ta beni nepermjet portalit e-Albania ne linkun https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=10060 , ose mund te paraqiteni prane zyrave te Adisa ne qytetin ku ju banoni.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/28 at 9:22 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Videot amatore

  Pershendetje,

  Rregullat per marrjen e provave ne nje proces penal jane te parashikuara ne Kodin e Procedures Penale, konkeretisht mbi sa parashtroni, neni 221 e ne vijim. Pika 2 e nenit 221 parashikon: “Regjistrimi i fshehtë fotografik, filmik ose me video i personave në vende publike dhe përdorimi i pajisjeve gjurmuese të vendndodhjes lejohen vetëm kur procedohet për vepra të kryera me dashje, për të cilat parashikohet dënim me burgim jo më pak,në maksimum, se tre vjet.”
  Nese jeni ne kushtet e mesiperme videot e regjistriuara mund te merren si prova ne gjykimin penal. Ne cdo rast do te duhet te vendos organi hetimor, Prokuroria.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/28 at 9:03 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Leje lindje

  Pershendetje,

  Ligji per “Per sigurimet shoqerore”, i ndryshuar, parashikon ne piken 1 te nenit 27 te tij se: “E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi. Përjashtohet nga rregulli për periudhën e sigurimit rasti kur e drejta e pagesës për barrëlindjen e radhës ndodh brenda 24 muajve nga data e lindjes së fëmijës së mëparshëm”
  Nga sa me siper ligji parashikon nje periudhe minimale prej 12 muaj sigurime me qellim perfitimin nga skema e barrelindjes. Nga sa parashtroni, ju keni 4 vite pune te pandreprere dhe llogaritja e pageses se barrelindjes do te behet duke bazuar tek pagesa e 12 muajve te fundit nga momenti i lindjes se te drejtes per kete lloj pagese.
  Dorezimi i dokumentacionit te nevojshem do te kryehet nga punonjesi i finances se subjektit ku ju jeni punesuar se fundmi. Per nje sqarim me te detajuar ne vijim gjeni linkun http://www.issh.gov.al/?page_id=61

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/28 at 8:44 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Akt dhurimi

  Përshëndetje! Po, kushëriri mund t’ja kaloje pasurinë babait tuaj me anë të kontratës së dhurimit. Dhurimi i sendeve të paluajtshme duhet të bëhet me akt publik (kontratë dhurimi pranë noterit) dhe të regjistrohet, përndryshe është i pavlefshëm.
  Kostot ekonomike të kalimit të së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme (akti i dhurimit) janë: Tarifat e shërbimeve noteriale; tatimi për dhurimin e pronës dhe tarifat e shërbimit që ofrohen nga ASHK, për regjistrimin e kontratës së dhurimit dhe lëshimin e dokumentave të pronësisë në emrin e babait tuaj (certifikatë pronësie, kopje kartele dhe hartë treguese të pasurisë). Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/27 at 6:23 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Mbi bashkepronesine e objektit te legalizuar

  Pershendetje. Pasuria eshte ne bashkepronesi vetem te prinderve tuaj, referuar dispozitave te Kodit te Familjes per regjimin pasuror ne bashkepronesi. Nderkohe femijet, pavaresisht nese jane apo jo ne certifikate familjare, apo pavaresisht moshes se tyre nuk jane bashkepronare. Nese ju keni kontribuar ne ndertimin e shtepise, duhet te kishit aplikuar per legalizim se bashku me babain. Ne kete menyre pasuria do te ishte regjistruar edhe ne emrin tuaj.

  Go to comment
  2020/12/27 at 10:56 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ne lidhje me vitet e punes

  Pershendetje,

  Per te qene te sakte ne hapat qe duhet te ndiqni ne vijim, do ishte e nevojshme te konsultonim dokumentacionin qe dispononi dhe arsyet perkatese te dhena nga institucionet mbi mosnjohjen e viteve te punes qe pretendoni.

  Nisur nga sa nga parashtroni ne pyetjen tuaj, ne parim, vleresojme se nese nga ana e ISSH nuk ju jane njohur vitet e punes, per shkak te nje mungese ne dokumentacion ose pasaktesi/korrigjime te mundshme te te dhenave ne regjistrin e punonjesve, atehere ne kete rast ceshtja duhet te zgjidhet gjyqesisht, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor ku ju banoni aktualisht, pavaresisht se ku ka qene vendi i punes dhe pa pasur nevoje per ankim administrativ.

  Per nje konsulte me te detajuar, mund te na dergoni dokumentacionin perkates ne adresen e e-mailit te platformes: info@juristionline.al.

  Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/25 at 6:16 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pensioni

  Pershendetje,

  Mosha e punes mbi 14 vjec njihet si vjetersi ne pune. Per te ditur se cilat jane hapat ne vijim, duhet te shikoni arsyen se perse nuk jane njohur 3 vitet e punes. Nese nga ana e ISSH nuk jane njohur vitet, per shkak te nje mungese ne dokumentacion ose pasaktesi te mundshme te te dhenave te regjistrit te punonjesve, atehere ne kete rast ceshtja zgjidhet me kerkese per njohje te viteve te punes, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor ku banoni aktualisht, pavaresisht se ku ka qene vendi i punes dhe pa pasur nevoje per ankim administrativ.
  Nese arsyeja e refuzimit nga ana e ISSh eshte gabim ne llogaritje, apo arsye te tjera, atehere ju duhet qe vendimin per njohje pensioni brenda 30 diteve ta kundershtoni prane Komisionit te Ankimit prane Drejtorise perkatese te ISSH dhe me pas prane Komisionit te Apelimit dhe nese edhe ky nuk i njeh vitet, i drejtoheni gjykates. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/25 at 1:56 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Dhurim prone

  Pershendetje,

  Vleresoj se mund te behet dhurimi i disa pasurive midis te njejtave pale permes nje akti te vetem noterial (kontrate dhurimi), por kjo do te sillte veshtiresi ne administrimin e nje kontrate te vetme prane ASHK-se ne momentin e regjistrimit. Ne kete akt te vetem noterial do te bashkengjiten te gjitha aktet origjinale te pronesise se pasurive, nderkohe qe pasurite mund te jene ne zona te ndryshme kadastrale ose/dhe mund te bejme pjese ne juridiksionin territorial te zyrave te ndryshme vendore te ASHK-se, cka e ben te veshtire rregjistrimin e pasurive ne baze te nje kontrate te vetme.

  Ne zbatim te percaktimeve ligjore, dhurimi i sendeve të paluajtshme, si nje veprim juridik per kalimin e pronesise duhet të bëhet me akt noterial dhe të regjistrohet, përndryshe është i pavlefshëm. Per te bere kalimin e pronesise, ju duhet te jeni te pajisur me certifikaten e pronesise se pasurise, dokument i cili merret nga Agjensia Shteterore e Kadastres (ish ZVRPP). Per lidhjen e kontrates se dhurimit do te duhet te paraqiteni prane nje noteri publik, i cili kryen verifikimet perkatese mbi gjendjen juridike te pasurise ne rregjistrin elektronik te pasurive te paluajtshme, sqaron palet mbi te drejtat dhe detyrimet perkatese dhe harton aktin noterial te dhurimit.

  Ne lidhje me pyetjen tuaj te dyte, ju bejme me dije se jane te perjashtuara nga tatimi të ardhurat e përfituara nga kalimi i së drejtës së pronësisë për banesën dhe/ose truallin, brenda lidhjes gjinore në familje, bashkëshort, bashkëshorte, fëmijë, vetëm një herë ndaj një përfituesi, nëpërmjet dhurimit. Pra, ne interpretim te dispozites se mesiperme, vleresoj se ju perfitoni nga ky perjashtim vetem per nje pasuri te vetme qe do kaloje ne pronesine tuaj permes dhurimit.
  Në momentin e dhurimit, përveç aktit të dhurimit ose të heqjes dorë për kalimin e së drejtës të pronësisë së banesës dhe ose truallit, duhet të paraqitet dhe depozitohet pranë noterit, dokumenti /vërtetimi që provon lidhjen gjinore në familje ndërmjet palëve.

  Kostot ekonomike te transaksionit te dhurimit te pasurise jane: Tarifat e sherbimeve noteriale dhe tarifat e sherbimit qe ofrohen nga ASHK, per regjistrimin e kontrates se dhurimit dhe leshimin e dokumentave te pronesise ne emrin tuaj si pranues dhurimi (certifikate pronesie, kopje kartele dhe harte treguese te pasurise). Keto kosto/tarifa perllogariten per aq pasuri sa jane objekt i kontrates.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/25 at 1:53 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Perjashtimi i gjyqtarit

  Pershendetje,

  Me poshte po ju bejme me dije rastet kur gjyqtari është i detyruar të heqë dorë nga gjykimi i një çështjeje konkrete:
  1. ka interes në çështje ose në një mosmarrëveshje tjetër që ka lidhje me atë në gjykim;
  2. ai vetë ose bashkëshortja e tij është i afërt deri në shkallë të katërt apo krushqi deri në shkallë të dytë ose është i lidhur me detyrime birësimi apo bashkëjeton në mënyrë të përhershme me njërën nga palët ose nga mbrojtësit;
  3. ai vetë ose bashkëshortja e tij janë në konflikt gjyqësor ose në armiqësi apo në marrëdhënie kredie apo huaje me njërën prej palëve, ose njërin prej përfaqësuesve;
  4. ka dhënë këshilla ose ka shfaqur mendim për çështjen në gjykim apo ka marrë pjesë në gjykimin e çështjes në një shkallë tjetër të procesit, është pyetur si dëshmitar, si ekspert ose si përfaqësues i njërës apo tjetrës palë;
  5. është kujdestar, punëdhënës i njërës prej palëve, administrator ose ka një detyrë tjetër në një ent, shoqatë, shoqëri ose institucion tjetër që ka interesa për çështjen në gjykim;
  6. në çdo rast tjetër kur vërtetohen, sipas rrethanave konkrete, arsye serioze njëanshmërie.

  Në rastet kur është e detyrueshme heqja dorë e gjyqtarit, secila nga palët mund të kërkojë përjashtimin e tij. Kërkesa e nënshkruar nga pala përkatëse ose nga përfaqësuesi i saj, duhet të depozitohet në sekretarinë e gjykatës kur është bërë i ditur emri i gjyqtarit apo gjyqtarëve që shqyrtojnë çështjen apo menjëherë pas shpalljes së gjyqtarit apo gjyqtarëve që do të gjykojnë çështjen.
  Paraqitja e mëvonshme e kërkesës lejohet vetëm kur pala ka marrë dijeni më vonë për shkakun e përjashtimit ose kur gjatë ushtrimit të funksioneve, gjyqtari ka shfaqur mendim të njëanshëm e në mënyrë të papërshtatshme mbi faktet dhe rrethanat objekt gjykimi, por sidoqoftë jo më vonë se tri ditë nga marrja dijeni. Kërkesa duhet të përmbajë shkaqet e përjashtimit, dokumentet e provat e tjera që disponohen.

  Faleminderit.

  Go to comment
  2020/12/25 at 1:40 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Legalizimi objektit

  Pershendetje

  Ju shpreheni se: “keni hipoteke per objektin”. Kjo do te thote qe ju jeni pronar te objektit. Nese pasuria eshte ende e regjistruar ne emer te babait tuaj, atehere ju duhet te merrni deshmine e trashegimise per babain tuaj dhe te beni regjistrimin e saj prane Drejtorise Rajonale te Kadastres, duke u regjistruar si bashkepronare te gjithe trashegimtaret e babait tuaj.

  Cfare leje duhet te marr qe te jemi serish pronar te objektit?
  Regjistrimi si pronar nuk kerkon paisjen me leje te posacme. Per te bere restaurimin, apo rindertimin e objektit ju duhet te pajiseni me leje ndertimi, apo autorizim nga ana e Bashkise.

  Dua dhe oborrin rrethues te saj ta legalizoj sepse vetem objektin disponojme.
  Nese doni te legalizoni ndertimin rrethues te oborrit, per kete duhet te beni aplikim prane ASHK. Nese doni te regjistroni truallin qe perben oborrin funksional ne emrin tuaj, pasi trualli nuk legalizohet, atehere duhet te aplikoni per regjistrimin e oborreve ne perdorim, sipas ligjit 20/2020. Aplikimi behet prane Drejtorise Rajonale te AShK.

  Go to comment
  2020/12/23 at 9:54 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on A lejohet ankim ndaj vendimit per urdher te menjehershem mbrojtje?

  Pershendetje. Vendimi i Gjykates per leshimin e Urdherit te Menjehershem te Mbrojtjes përbën titull ekzekutiv dhe nuk mund të ankimohet. Vendimi ekzekutohet menjëherë nga organet e policisë, në bashkëpunim me shërbimin përmbarimor gjyqësor dhe zyrën e shërbimeve sociale të njësisë së vetëqeverisjes vendore ku janë me banim të përhershëm ose të përkohshëm viktima dhe personat e tjerë, të parashikuar në vendim.
  Gjykata jo më vonë se 20 ditë, nga dita e lëshimit të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, cakton seancen per vertetimin e urdhrit te menjehershem te mbrojtjes. Në përfundim të ketij procesi gjyqësor, gjykata:
  a) vendos anulimin, si dhe ndërprerjen e efekteve të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes, të lëshuar më parë me vendim gjykate, kur ky i fundit nuk arrin të provohet;
  b) refuzon lëshimin e urdhrit të mbrojtjes me vendim gjykate, kur nuk arrin të provohet urdhri i menjëhershëm i mbrojtjes, i lëshuar më parë me vendim gjykate;
  c) lëshon urdhrin e mbrojtjes.
  Kunder ketij vendimi ju keni te drejten e ankimit brenda 15 diteve nga shpallja, apo momenti i njoftimit.

  Go to comment
  2020/12/23 at 9:47 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Leje Lindje

  Pershendetje
  Kodi i punes ne nenin 104/1 percakton: “Ndalohet puna për gratë shtatzëna 35 ditë para lindjes dhe 63
  ditë pas lindjes. Kur gruaja shtatzënë ka në barrë më shumë se një fëmijë, periudha e parë bëhet 60 ditë.”
  Pra, ju keni te drejten te merrni deri ne 63 dite leje pas lindjes sipas percaktimeve ne Kodin e Punes.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/23 at 6:36 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Leje Minerare

  Pershendetje. Ju mund t’i drejtoheni gjykates administrative me objekt, detyrimin e MIE per te bere zbardhjen e lejes minerare te miratuar ne heshtje.

  Go to comment
  2020/12/23 at 6:25 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Pasaporte

  Pershendetje. Nese babai juaj ka fituar shtetesine shqiptare, atehere edhe ju keni te drejte ta perfitoni kete shtetesi per shkak te origjines. Ligji i ri per shtetesine eshte miratuar vetem pak kohe me pare dhe ende nuk kane dale aktet nenligjore te nevojshme, qe rregullojne proceduren dhe dokumentet e nevojshme per te aplikuar per perfitimin e shtetesise shqiptare.

  Go to comment
  2020/12/23 at 6:23 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Person fizik

  Pershendetje. Cdo subjekt tregtar i regjistruar si person fizik, ka detyrimin qe te paguaje kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore. Lidhur me taksat e tjera qe duhet te paguani, kjo varet nga xhiroja, nga vendi i ushtrimit te veprimtarise, taksat vendore te bashkise, etj. dhe ne nuk mund t’ju japim nje shifer per to.

  Go to comment
  2020/12/23 at 6:20 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Celja e trashegimise ligjore

  Pershendetje. Te ardhurat e kontrates se qirase nuk jane te ardhura nga trashegimia drejtperdrejte, por per sa kohe sendi eshte objekt kontrate eshte perfituar nga trashegimia, atehere te ardhurat nga qiraja do te ndahen sipas pjeses se bashkepronesise se pasurise se paluajtshme. Pra bashkeshortja do te perfitoje 1/2, pasi eshte pronare e 1/2 pjese, ndersa secili prej femijeve ka te drejte te perfitoje 1/4.

  Go to comment
  2020/12/23 at 6:17 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: Shperblimet e lejes (2)

  Pershendetje,

  Parashikimi i pikes 2/4/8 te Udhezimit 5/2006 “Per tatimin mbi te ardhurat” zbatohet ne rastet kur vendimi i gjykates e konsideron zgjidhjen e kontrates se punes te parregullt dhe punonjesi do te paguhet me pagen qe do te merrte nese do te kishte qene ne pune rregullisht. Pra punemarresi ne kete rast eshte njesoj sikur nuk eshte larguar asnjehere nga puna. Ne nje rast te tille per pagen qe do te perfitoje, punonjesit do t’i mbahen kontributet e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, si dhe pagesa perkatese e TAP, dhe kjo periudhe do t’i njihet si vjetersi pune.
  Ne rast se vendimi i gjykates i konsideron pagat si shperblim, dhe marredhenia e punes eshte zgjidhur dhe do te rilidhet serish, atehere ne kete rast per shperblimin e njohur nga gjykata nuk do te paguhet TAP.
  Se per cilin rast behet fjale ne vendimin tuaj, percaktohet ne dispozitivin e gjykates, i cili me pas do te zbatohet nga burimet njerzore te punedhenesit tuaj.

  Go to comment
  2020/12/22 at 3:50 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Pension ushqimor pas vdekjes se prindit

  Pershendetje,

  Nga sa parashtroni, ne parim vleresoj se mund te perfitoni pension familjar ne perputhje me ligjin “Per sigurimet shoqerore”, i ndryshuar. Megjithate mbetet per t’u vleresuar nese plotesoni kushtet ligjore perkatese. Ne faqen zyrtare te Institutit te Sigurimeve Shoqerore mund te konsultoheni me nje informacion te detajuar mbi kushtet, procedurat dhe modalitetet e tjera per perfitimin e ketij pensioni://www.issh.gov.al/?page_id=59
  Nderkohe, neni 212 te Kodit te familjes, parashikon se detyrimi ushqimor pushon me vdekjen e personit te detyruar per pagesen e ketij detyrimi. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/22 at 3:06 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pension ushqimor pas vdekjes se prindit

  Pershendetje,

  Ne baze te nenit 212 te Kodit te Familjes: “Detyrimi për ushqim pushon me vdekjen e personit të detyruar, personit që e përfiton atë, edhe sikur ky detyrim, që përmbahet në një vendim të formës së prerë, të mos jetë ekzekutuar”.

  Ju duhet te interesoheni prane Drejtorise Rajonale te Sigurimeve Shqoerore mbi mundesine e perfitimit te pensionit familjar. Ne nenin 40 te Ligjit mbi Sigurimet Shoqerore percaktohet se: “Personat që janë në ngarkim të personit që vdes, i cili kishte kushte për përfitimin e njërit nga llojet e pensioneve ose merrte pension, kanë të drejtë të marrin pension familjar.

  Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/22 at 2:37 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Martesë me një shtetas italian

  Pershendetje

  Per me shume informacion ne lidhje me proceduren e lidhjes se marteses ne Itali, lutem referohuni linkut http://www.ambasadat.gov.al/milan-consulate/sq/lidhja-e-marteses-ne-itali.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/22 at 2:30 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Prone

  Pershendetje,

  Bashkepronare te tokes bujqesore jane personat te cilet kane qene pjese e certifikates familjare te dt 1.8.1991. Nese motra juaj ka qene e martuar dhe nuk ka qene pjese e certifikates familjare te kesaj date, atehere ajo nuk eshte perfituese e tokes bujqsore sipas Ligjit 7501/1991. Por nese motra juaj ka fituar nje pjese te tokes se babait (si pasoje e trashegimit apo veprimi tjeter disponimi) dhe kete pjese e ia dhuron mamase se saj, atehere ajo nuk do te dale bashkepronare ne certifikaten e pronesise se kesaj toke bujqesore. Ki parasysh qe kontrata e dhurimit duhet te jete bere me akt noterial dhe duhet te jete rregjistruar ne Kadaster (ish hipoteka).

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/22 at 11:51 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Shperblimi i lejes

  Pershendetje

  Pyetjet qe ju keni shtruar jane ne fakt te lidhura me vendimin gjyqesor dhe menyren se si gjykata eshte shprehur ne kete vendim.
  A duhet punedhenesi t’i paguaje pagen punojesit nga momenti i nderprerjes te marredhenies se punes deri ne rikthimin e tij?
  Nese gjykata eshte shprehur ne kete forme ne dispozitiv, po.

  Kjo pagese do behet mbi pagen bruto dhe do mbahet tatim ne burim 15 %?
  Edhe fakti nese pagesa do te behet mbi bazen e pages bruto apo neto, duhet te jete e percaktuar ne vendim. Jo, nuk duhet te paguani tatim mbi te ardhurat personale prej 15% mbi shperblimin e akorduar nga gjykata. Kjo e ardhur eshte e perjashtuar.

  Nese leja ju eshte dhene nga punedhenesi juaj ne momentin e zgjidhjes se marredhenieve te punes, atehere ai i nenshtrohet rregullave te pagimit te kontributeve perkatese te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, apo te tatimit mbi te ardhurat personale, ne varesi nese eshte konsideruar leje, apo shperblim per leje. Pra nese kontrata eshte shtyre duke llogaritur edhe ditet e lejes, atehere do te derdhen kontributet perkatese, nese kontrata eshte nderprere dhe ju jeni paguar si shperblim per ditet e lejes, do te paguhet TAP.

  Kini parasysh qe vendimi i gjykates qe te jete i ekzekutueshem duhet te kete marre forme te prere, ose mund te jete vendim i gjykates se shkalles se pare i dhene me ekzekutim te perkohshem.

  Go to comment
  2020/12/22 at 11:33 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne lidhje me zbatimin e Aktit Normativ 33, dt.11.12.2020

  Pershendetje. Ndryshimi ligjor i bere ndaj ligjit per sigurimet shoqerore, nuk eshte shoqeruar me akte nenligjore lidhur me procedurat dhe menyren se si do te zbatohet. Nisur nga sa me siper dhe nga fakti qe kjo dispozite tashme eshte zbatuar ne nje rast, duke u miratuar VKM-ja individuale perkatese, do t’ju sugjeronim qe t’i drejtoheshit me nje kerkese me shkrim Keshillit te Ministrave dhe Institutit te Sigurimeve Shoqerore, si autoritetet e perfshira me zbatimin e kesaj dispozite. Kerkesa te kete te bashkengjitur te gjithe dokumentacionin provues.

  Go to comment
  2020/12/21 at 10:01 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Rivleresimi i prones

  Pershendetje,

  Nese ju jeni bashkepronar te se njejtes prone, atehere rivleresimi nuk mund te behet i pjesshem vetem per pjesen tuaj, pasi pjesa konkrete e secilit bashkepronar percaktohet vetem pasi behet pjesetimi i pasurise vullnetar ose gjyqesor. Nese secili prej jush ka nje prone te veten te regjistruar ne kadaster, atehere qe sigurisht mund te behet rivleresimi i mevetshem.
  Lidhur me kostot e aktit te vleresimit te kryer nga eksperti vleresues, ne nuk mund t’ju japim nje vlere, pasi kjo eshte nje veprimtari private, dhe varet nga lloji dhe siperfaqia e prones konkrete.
  Shpenzimet qe perfshijne procesin jane pagesa e ekspertit dhe pagesa e takses 3% te vleres se shtuar te pasurise.

  Go to comment
  2020/12/21 at 9:57 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kushtet per perfitimin e lejes se lindjes

  Pershendetje,

  Ligji nr. 7703/1993 “Per sigurimet shoqerore me RSH” i perditesuar, ne nenin 27, pika 1 percakton:
  “E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi…”

  Ne intepretim te dispozites se mesiperme dhe nisur nga zbatimi i saj ne praktike, une vleresoj se eshte e nevojshme qe ne 12 muajt e fundit, punedhenesi juaj te kete derdhur kontributet shoqerore dhe shendetesore ne menyre qe te perfitoni leje lindje.

  Nisur nga fakti se qendrimi im dhe i koleges jane te ndryshem, ju orientoj qe t’i drejtoheni ISSH-se per nje konfirmim te sakte ne lidhje me intepretimin dhe zbatimin ne praktike te dispozites se mesiperme ligjore. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/21 at 7:42 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Kushtet per perfitimin e lejes se lindjes

  Përshëndetje!

  Neni 27 i Ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë” (i përditësuar), përcakton: “E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi.”

  Përsa i përket pyetjes suaj, ligji nuk ka te përcaktuar shprehimisht që sigurimet duhet të jenë 12 muajt e fundit pa ndërprerje dhe nisur nga kjo vleresoj se mjafton që të jeni 12 muaj e siguruar (me apo pa ndërprerje).

  Fraza “Per cdo periudhe sigurimi” nenkupton qe per cdo lindje, gruaja te kete 12 muaj sigurimi. Ne rast te nje lindje te dyte, 12 muaj e sigurimi te konsumuara me lindjen e pare nuk mund te riperdoren, pra duhet nje periudhe punesimi 12 mujore tjeter per te perfituar ne lindjen e dyte.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/21 at 7:38 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Pjesetim pasurie

  Pershendetje. Ju trajtoni dy probleme ne pyetjen tuaj. Dhurimin e pasurise nga prinderit dhe pjesetimin e pasurise se fituar me ligjin 7501.
  Ne baze te ligjit 7501 te gjithe anetaret e familjes bujqesore, ne date 1 gusht 1991, pavaresisht moshes, kishin te drejten te perfitonin toke sipas normes per fryme te fshatit perkates. Pra ju si dhe pjesetaret e tjere te familjes keni perfituar te njejten sasi toke. Fakti qe regjistrimi i pasurise ne regjistrat kadastrale eshte bere ne emer te babait tuaj, nuk ka asnje rendesi apo pasoje juridike, pasi per cdo tjetersim te prones, ju duhet patjeter te nenshkruani. Nese prinderit duan qe secili nga ju te kete emrin ne certifikaten e pronesise, si bashkepronar, ky eshte nje proces qe realizohet me nje kerkese te thjeshte prane Agjencise Shteterore te Kadastres, pa qene e nevojshme qe te jeni te gjithe te pranishem.
  Nese doni qe te ndahet apo pjesetohet prona dhe secili prej jush te mos jete bashkepronar i 1/5 te seciles parcele pasurie te perfituar me ligjin 7501, por pronar i vetem i pjeses/pjeseve perkatese, atehere kjo mund te behet me marreveshje te te gjithe bashkepronareve dhe ju per kete keni te drejte qe te leshoni nje prokure dhe te autorizoni nje person qe te nenshkruaje ne emrin tuaj marreveshjen e pjesetimit. Do t`ju keshillonim qe ne prokure te vini kritere te sakta lidhur me kompetencat qe do i jepni perfaqesuesit, me qellim qe te shmangni cdo mundesi abuzimi. Nese bashkepronaret nuk arrijne ta zgjidhin pjesetimin e pasurise me mirekuptim, secili prej tyre mund t`i drejtohet Gjykates me kerkese padi me objekt pjesetim pasurie.
  Nese prinderit duan qe pjesen e tyre nga prona e fituar nga ligji 7501, qe eshte e barabarte me secilin prej femijeve, t`ua dhurojne femijeve. Mund ta bejne kete gje me kontrate para noterit. Edhe kjo kontrate qe te jete e vlefshme duhet te nenshkruhet edhe nga ana juaj dhe ju mund te autorizoni me ane te prokures nje person tjeter per te nenshkruar pranimin e dhurimit.

  Go to comment
  2020/12/21 at 5:01 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ne vijim te pyetjes: leket e lindjes (2)

  Pershendetje
  Ju bejme me dije se shperblimet e lindjes per vitin 2018 ne shumicen e bashkive te vendit nuk jane shperndare ose jane shperndare me vonese per shkak te mosakordimit te fondeve nga Ministria e Brendshme, e cila ishte pergjegjese per akordimin dhe alokimin e ketyre fondave deri ne Janar 2019, atehere kur kjo pergjegjesi i ka kaluar Ministrise se Shendetesise.
  Per te ditur arsyet e sakta te voneses ose mosmarrjes se shperblimit per rastin tuaj, Ju mund t’i drejtoheni me kerkese per informacion Bashkise/Njesise Administrative ku keni vendbanimin. Mendoj se arsyeja lidhet me faktin se fondet e ardhura po shperdahen per lindjet e kryera ne periudha me te hershme se e juaja (pra per lindjet e para 2018).
  Gjithsesi sic ju kemi sugjeruar edhe me pare, ne lidhje me kete problemtike, e cila cenon te drejtat tuaja, ju mund t’i drejtoheni me nje ankese edhe institucionit te Avokatit te Popullit. Ky institucion mund te hetoje situaten dhe t’i beje rekomandimet perkatese Njesise/Bashkise dhe institucioneve pergjegjese per rivendojen ne vend te te drejtave tuaja te cenuara. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/21 at 3:20 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Kam nevoje per ndihmen tuaj

  Përshëndetje!

  Ju mund të na kontakti në adresën e email-it: info@juristionline.al. Gjithashtu mund të na kontaktoni në numrin jeshil pa pagesë: 08001010, nga e hena ne te premte, gjate orarit 10:00-14:00.

  Ne lidhje me pyetjen qe keni adresuar me pare ne platforme, ju bejme me dije se ajo eshte trajtuar nga ana jone dhe ju kemi kthyer pergjigje duke ju orientuar mbi mundesite per perfitimin e ndihmes ekonomike dhe prej programeve sociale te strehimit qe ofrohen nga bashkia. Pergjigjen dhe informacionin konkret mund ta konsultoni ne linkun ne vijim: https://juristionline.al/questions_of_civil/ndihme-per-familje-ne-nevoje/ Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/21 at 1:05 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Leje qëndrimi në Shqipëri dhe Shengen

  Pershendetje. Regjimi i Marreveshjes Shengen garanton nder te tjera rregulla te perbashketa te vendeve anetare te BE-se lidhur me regjimin e vizave me shtetasit e vendeve te treta, per vizita te shkurtra jo me qellim pune, kontrolle te perbashketa ne kufijte e jashte te Bashkimit, si dhe heqie e kufijve te brendshem. Ne kete kuptim regjimi i posacem per te levizur pa vize nga shtetasit e vendeve te treta, sic eshte rasti i Shqiperise, drejt vendeve te BE-se eshte i garantuar vetem per shtetasit e ketyre vendeve dhe jo per personat e tjere te cilet mund te kene leje te perhershme, apo te perkohshme qendrimi ne keto vende. Kushti thelbesor per te levizur pa vize drejt vendeve te BE-se, per persona qe vijne nga vende si Shqiperia eshte te jene te pajisur me nje pasaporte shqiptare biometrike te vlefshme.

  Go to comment
  2020/12/21 at 12:57 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Vjetersia ne pune

  Përshëndetje! Jo, periudha e ndërprerjes së marrëdhënies së punës nuk konsiderohet vjetërsi në punë. Llogaritja e shpërblimit tuaj është bërë mbi bazën e pagës bruto. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/21 at 12:46 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ndarje nga trungu familjar

  Pershendetje. Ju keni te drejte qe te aplikoni per ndihme ekonomike, por vendimmarrja eshte e mbeshtetur ne nje sistem pikezimi dhe lista e perfituesve varet nga kerkesat dhe aplikimet prane cdo njesie perkatese. Ju keni te drejte ta ankimoni vendimin per mosperfitimin e ndihmes ekonomike.

  Go to comment
  2020/12/21 at 12:45 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Leket e lindjes

  Pershendetje,

  Sipas Udhëzimit te Ministrit të Brendshëm nr. 116, datë 12.4.2010 “Për procedurat e përftimit të shpërblimit nga regjistrimi i fëmijëve sipas ligjit nr.10 129, dt. 11.5.2009 “Për gjendjen civile”, ky shpërblim përfitohet kur regjistrimi i lindjeve kryhet brenda afatit ligjor të 60 ditëve, për lindjen brenda vendit dhe brenda 90 ditëve, për lindjen jashtë vendit dhe nëna përfiton shpërblim në masën 5 000 (pesë mijë) lekë.

  Kërkesës për përfitim shpërblimi për lindjet, duhet t’i bashkëlidhet karta e identitetit e juaja dhe certifkata e lindjes së fëmijës. Kjo certificatë duhet të mbajë shënimin e vendosur nga nënpunësi i gjendjes civile “Për efekt shpërblimi nga rregjistrimi i lindjes brenda afatit ligjor”.

  Per t’u interesuar mbi statusin e kërkesës suaj, drejtohuni pranë Bashkise/njësisë administrative. Krahas kërkesës/ankesës pranë Bashkisë Tuaj/Njësisë Administrative, ju sugjerojmë që ta adresoni cështjen e mosmarrjes së shpërblimit, përmes një ankese, edhe pranë Institucionit të Avokatit të Popullit.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/21 at 8:52 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Kredia

  Pershendetje. Ju duhet te komunikoni me kreditoret tuaj, pra me shoqerite perkatese financiare, per te siguruar nje shtyrje, apo nje rikonfigurim te kredise. Duam t’ju sqarojme se ky nuk eshte detyrim ligjor, por mund te arrihet vetem me mirekuptim ndermjet paleve. Nese ceshtja kalon ne permbarim dhe ai vijon me procedurat per ekzekutimin e detyrueshem. Ne baze te nenit 517 parashikohet mundesia qe debitori t’i drejtohet gjykates dhe te kerkoje shtyrjen e afatit te ekzekutimit, ose ndarjen e tij ne keste, por kjo nuk mund te behet per rastet e kredive bankare.

  Go to comment
  2020/12/20 at 8:28 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Shperblim nga shteti per personat me ndihme ekonomike

  Pershendetje
  Deri ne kete moment nuk ka nje akt normativ te miratuar ne lidhje me kategorite e personave qe do perfitojne shperblim ne fundvit nga shteti (pervecse pensionistet qe jane deklaruar ne konference per shtyp si kategori perfituese). Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/19 at 10:02 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Leje lindje

  Pershendetje,

  Ligji nr. 7703/1993 “Per sigurimet shoqerore me RSH” i perditesuar, ne nenin 27, pika 1 percakton:
  “E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi. Përjashtohet nga rregulli për periudhën e sigurimit rasti kur e drejta e pagesës për barrëlindjen e radhës ndodh brenda 24 muajve nga data e lindjes së fëmijës së mëparshëm”.
  Pra, qe ju te perfitoni leje lindje duhet te keni 12 muaj sigurimi. Pra, pervec deklarimeve eshte e nevojshme qe ne 12 muajt e fundit punedhenesi juaj te kete derdhur kontributet shoqerore dhe shendetesore.
  Ne lidhje me pyetjen tuaj nese ju mund t’i paguani vete kontributet per periudhen qe nuk jane paguar, ju bejme me dije se ju mund t’i paguani vullnetarisht ato dhe kontributet e paguara per periudhen e pambuluar vlejne per efekt pensioni dhe jo per perfitimin e lejes se lindjes. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/19 at 9:56 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Akti i pronesise

  Pershendetje. Ne baze te ligjit 7501 toka shperndahej sipas siperfaqes per fryme te percaktuar nga Komisioni i Tokes se Fshatit, si dhe numrit te anetareve te familjes, pavaresisht moshes se tyre, ne date 1 gusht 1991. Pra secili prej anetareve eshte pronar i 1/5 e siperfaqes se tokes se dhene me AMTP. Regjistrimi ne ASHK shpesh here behej ne emer te kryetarit te familjes bujqesore, por kjo nuk ka asnje pasoja ligjerisht, pasi pronare jane te gjithe anetaret. Duke qene se gjyshja juaj tashme ka nderruar jete dhe ajo ka qene nje prej anetareve te familjes bujqesore, pjesen e saj nuk e perfitojne anetaret e familjes bujqesore, por trashegimtaret e saj, qe jane femijet e saj dhe bashkeshorti nese ende nuk ka nderruar jete. Pra 1/5 e siperfaqes do te ndahet ndermjet te gjithe trashegimtareve te gjyshes tuaj, sipas deshmise se trashegimise.

  Go to comment
  2020/12/19 at 9:55 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne lidhje me nje ceshtje pronesie

  Pershendetje. Momenti se kur bashkeshorti ka fituar te drejtat per sendin e ardhshem eshte perpara lidhjes se marteses, pavaresisht kohes se kur pasuria do te regjistrohet ne ASHK. Kur te perfundoj pallati dhe te behet regjistrimi ne ASHK, do te lidhet nje kontrate shkembimi, e cila do te lidhet midis te njejtave pale qe kane lidhur kontraten e sipermarrjes (porosise) ne vitin 2002, pra midis shoqerise ndertuese dhe bashkeshortit tuaj. Megjithate nese nga ana e bashkeshortit bihet dakord, pasuria mund te regjistrohet edhe ne emrin tuaj ne ASHK.

  Go to comment
  2020/12/19 at 4:46 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Servitut kalimi

  Pershendetje. Servituti i kalimit rregullohet vetem nga Kodi Civil dhe jo nga ligji per “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise ne Republiken e Shqiperise”. Ne rastin tuaj mund te paraqisni nje kerkese per korrigjimin e regjistrimit te AMTP-se, por ne cdo rast nese kjo nuk e zgjidh problemin do te duhet t`i drejtoheni gjykates.

  Go to comment
  2020/12/19 at 4:39 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Tarifat e nje prokure ne Belgjike

  Pershendetje,
  Faleminderit per keni adresuar pyetjen tuaj ne platformen “juristionline.al”. Na vjen keq, por nuk kemi informacion mbi koston e hartimit te nje prokure ne shtetin belg. Juristet e platformes mund t’iu pergjigjen vetem ne lidhje me pyetje te mundshme mbi sherbimet qe ofrohen ne baze te legjislacionit shqiptar. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/19 at 3:52 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Informacion per lidhjen e marteses

  Përshendetje,

  Më poshtë po ju informoj mbi procedurat dhe dokumentet qe duhet te paraqesin shtetasit per Lidhje Martese:
  – Përpara lidhjes së martëses, nënpunësi i Gjëndjes Civile bën shpalljen e saj. Për këtë duhet të paraqiten pranë zyrës të dy bashkëshortët ose personi i caktuar nga ata me prokurë të posaçme, te cilet duhet të paraqitin një kërkesë dhe dy çertifikata lindje me shënimin “për shpallje martese”.
  – Lidhja e martesës (celebrimi) bëhet pas 10 ditësh. Të dy bashkëshortët duhet të dorëzojnë çertifikatë për lidhje martese me fotografi.

  Në rastin kur njeri nga bashkëshortët është shtetas i huaj dhe lidhja e martesës bëhet pranë një zyre të gjëndjes civile në Shqipëri, proçedura është e njëjtë:

  – Të dy bashkëshortët duhet të jenë prezent për shpalljen e martesës, shtetasi i huaj duhet të ketë çertifikatë lindje dhe një dokument nga gjëndja civile e qytetit ku jeton, ku të vërtetohet leja e martesës, që ai ose ajo është i lirë për të kryer martesë. Këto dokumenta duhet të jenë të legalizuara nga ambasada apo konsullata shqiptare në vendin respektiv, dhe me vendet që kanë hyrë në Konventën e Hagës duhet vulë Apostile. Në Shqipëri përkthehen (nga përkthyes të liçensuar nga Ministria e Drejtësisë) dhe noterizohen.
  – Akti i martesës nënshkruhet në prani të jo më pak se dy dëshmitarëve.

  Aplikimin per lidhje martese me shtetas te huaj mund ta beni nepermjet portalit e-Albania , ne linkun ne vijim

  https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9778.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/19 at 12:56 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pyetje per pagesen e raportit mjekesor

  Pershendetje

  Ne vijim te pergjigjes se koleges ju bejme me dije se në këtë periudhë pandemie aplikohet një raport i veçantë. Ky dokument ndryshe nga raportet e tjera mjekësore, jo vetëm justifikon qëndrimin në karantinë ( nese eshte ky edhe rasti juaj) , por të garanton marrjen e plotë të pagës.
  Raporti, si për të shëruarit nga koronavirusi ashtu dhe për personat e kontaktit që u kërkohet izolim, lëshohet vetëm nga epidemiologu i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Nëse do të jenë 14 ditë, 21 apo 1 muaj izolim për të infektuarit dhe rastet e kontaktit kjo varet nga ecuria e sëmundjes.

  Baza ligjore: Ligji nr. 15, date 10.03.2016 ” Per parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe semundjeve infektive”, neni 3, pika 19; Urdher Ministri nr. 81, date 10.02.2020 “Per miratimin e protokolleve dhe algoritmeve per parandalimin e semundjes covid-19”; Urdher Ministri nr. 53/2, date 26.02.2020 “Per funksionimin dhe zbatimin e rregullores se karantines”.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/19 at 12:19 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Pyetje per pagesen e raportit mjekesor

  Përshëndetje! Nuk ka një një rregullim specifik për raportet mjekësor në rastet e Covid-19.
  Përsa I përket pagëses së raportit mjekësor, rregullohet nga nenet 20 e në vijim të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
  Konkretisht, bazuar në ligjin e sipër cituar, 14 ditëshi i parë i raportit mjekësor paguhet nga ana e subjektit ku punon përfituesi, në rast se është mbi 14 ditë , të cilat jepen nga Komisioni Mjekesor (KM), raportet paguhen nga sigurimet shoqërore. Raporti mjekësor paguhet deri në 6 muaj gjithsej, duke përfshirë dhe pagesën prej 14 ditësh.
  Të ardhurat për sëmundje janë 70 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të gjashtë muajve të fundit nga data e lindjes së të drejtës, kur i siguruari ka deri në 10 vjet sigurim dhe 80 për qind kur i siguruari ka mbi 10 vjet sigurim.
  Për periudhën që përfituesi është shtruar në spital, kur nuk ka njeri në ngarkim, të ardhurat për sëmundje janë 50 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto, të gjashtë muajve të fundit nga data e lindjes të së drejtës. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/19 at 11:53 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Regjimi i vizave per shtetasit indoneziane

  Përshëndetje! Shtetasit Indonezian duhet të aplikojne për vizë. Aplikimi mund të bëhet pranë platformës online e-Albania. Për procedurën dhe dokumentacionin e kërkuar, ju lutem referohuni: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9759 Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/19 at 11:22 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Konflikt interesit

  Pershendetje. Konflinkti i interesit ka tjeter kuptim dhe zbatim. Megjithate zgjidhja e kontrates se punes nuk do te thote domosdoshmerisht edhe permbushje e menjehershme e kontrates se kredise. Per kete ju duhet te shikoni dispozitat e kontrates, nese kane nje parashikim te tille, pra qe ne rast se ju largoheni nga puna do te shlyeni teresisht kredine, apo ajo do vijoje te permbushet sipas kesteve te percaktuara.

  Go to comment
  2020/12/19 at 10:38 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Depozitimi i sigurimit te padise

  Përshëndetje! Kërkesa për sigurimin e padisë do të shqyrtohet nga gjyqtari qe I ka rënë shorti për të shqyrtuar në themel cështjen tuaj.
  Gjithashtu, ju bejmë me dije, në bazë të Kodit të Procedurës Civile se sigurimi i padisë lejohet për të gjitha llojet e padive dhe në çdo fazë të gjykimit, derisa vendimi të marrë formë të prerë.
  Me kërkesën tuaj, gjykata brenda 5 ditëve lejon marrjen e masave për sigurimin e padisë, kur ka arsye të dyshohet se ekzekutimi i vendimit për të drejtat e paditësit do të bëhet i pamundur ose i vështirë. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/19 at 10:37 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Ndryshimi i mbiemrit te te miturit

  Përshëndetje! Ligji Nr. 10 129, datë 11.5.2009 “Për Gjendjen Civile” (I përditësuar), përcakton se:
  Mbiemri mund të ndryshojë vetëm në rastet e mëposhtme:
  a) sipas rasteve të parashikuara në Kodin e Familjes;
  b) me kërkesë të personit të interesuar, sipas procedurës së parashikuar në nenet 57/1 deri në 57/10 të ligjit të sipër cituar.
  Në rastin tuaj, Neni 52 I Kodit të Familjes parashikon se : “Fëmija merr mbiemrin e përbashkët të prindërve. Kur prindërit kanë mbiemra të ndryshëm, të gjithë fëmijët mbajnë një mbiemër, atë që do të vendosin prindërit me marrëveshje. Kur marrëveshja nuk arrihet, fëmijët mbajnë mbiemrin e të atit.”
  Sipas Kodit te Familjes, përcaktimi i mbiemrit behet në momentin e regjistrimit të fëmijës, por ju mund t’i kërkoni gjykatës me marrëveshje të përbashkët, që fëmija të marre mbiemrin tuaj. Në rast se ju nuk arrini marrëveshjen me të atin, atehere fëmija mban mbiemrin e të atit.
  Përsa I përket Nenit 3 të Konventës Europiane për të Drejtat E Njeriut, i cili përcakton se “Askush nuk mund t’i nënshtrohet torturës ose dënimeve ose trajtimeve çnjerëzore ose degraduese”, nuk ka lidhje me ndryshimin e mbiemrit të fëmijës. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/19 at 10:10 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Prokure nga Kanadaja

  Përshëndetje! Të gjitha vëndet që përjashtohen nga Konventa e Hagës, do të ndjekin procedurën e legalizimit të dokumentave në bazë të VKM nr. 134, datë 07.03.2003 “Për vërtetimin dhe legalizimin e dokumenteve të lëshuara në Republikën e Shqipërisë për përdorim jashtë vendit dhe të dokumentave të huaja për përdorim Brenda vendit”. Legalizimi është procedura e njohjes së rregullshmërisë së dokumentit të huaj.
  Ju mund të ndiqni procedurën e legalizimit të dokumentave nëpërmjet portalit e-Albania. Portali ju mundëson aplikimin për legalizimin e dokumenteve të lëshuara nga institucione të huaja. Për dokumentacionin dhe proceduren, ju lutem referohuni: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9773. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/18 at 9:45 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Mbajtja e dy mbiemrave

  Pershendetje,

  Ligji shqiptar njeh mbajtjen e vetem te nje mbiemri, i cili mund te jete i njerit prej bashkeshorteve ose bashkeshortet mund te mbajne mbiemrin e tyre.
  Me tej Kodi Familjes parashikon ne nenin 51: “Bashkëshortët, kur lidhin martesën, kanë të drejtë të zgjedhin për të mbajtur si mbiemër të përbashkët njërin nga mbiemrat e tyre ose të mbajnë secili mbiemrin e vet.Mbiemri regjistrohet në regjistrin e martesave”

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/18 at 8:53 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Gjobe gjykate

  Pershendetje
  Juristet e platformes ofrojne keshillim ligjore vetem ne lidhje legjislacionin ne Republiken e Shqiperise. Nese keni nje mase ndaluese, atehere ju duhet t’i drejtoheni me kerkese drejtuar Policise Kufitare te shtetit, i cili ju ka vendosur masen ndaluese.
  Kerkesa duhet te jete e perpiluar ne gjuhen e shtetit te cilit i drejtohet, duke i bashkangjitur kopje te pasaportes tuaj, si dhe nje adrese te sakte per mbajtjen e komunikimit ne vijim. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/17 at 1:00 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Sqarime mbi pagesën e vjetërsisë në pune

  Pershendetje,

  Periudha e sigurimit si e vetepunesuar ne bujqesi njihet si kontribut per efekt pensioni. Kjo dmth qe duke paguar kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si i vetepunesuar, ju jeni e siguruar për të përfituar nga Ligji i Sigurimeve Shoqërore dhe nga Ligji i Sigurimeve Shëndetësore.

  Por kjo periudhe sigurimi nuk njihet si vjetersi pune per efekt te shteses per vjetersi pune ne page, per kategorine e nenpunesve civil dhe nenpunesve te institucioneve te tjera shteterore (shiko VKM 187, datë 8.3. 2017, te ndryshuar). Shtesa për vjetërsi në punë jepet në masën 2% pas çdo viti pune, deri në 25 vjet, dhe llogaritet mbi pagën e grupit. Për efekt të llogaritjes së kësaj shtese, vite pune do të konsiderohen vjetërsia e përgjithshme në punë e dokumentuar në librezën e punës së çdo punonjësi, me përjashtim të viteve të sigurimit vullnetar, vetëpunësimit, shërbimit ushtarak për meshkujt, vitet e shkollimit në institucionet e arsimit të lartë dhe periudha e trajtimit me pagesë papunësie.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/17 at 12:55 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Vendimi i trashegimise

  Pershendetje,

  Nese celja e deshmise trashegimtare eshte bere prane Noterit, ju informojme se kjo deshmi mund te korrigjohet. Ne nenin 107, shkronja “b” te ligjit “Per noterine” percaktohet se: b) nëse lind nevoja për të hequr, shtuar, ndryshuar gabimet e konstatuara në aktin apo veprimin noterial përkatës, ndryshimi i të cilave është thelbësor për përmbajtjen e aktit apo veprimit noterial, ato vihen në kllapa, nënvizohen dhe në vijim përmendet dhe specifikohet ndryshimi i bërë dhe përmbajtja e hequr. Përbri tyre nënshkruajnë palët dhe noteri. Në rastin e lëshimit të dëshmisë së trashëgimisë, nënshkruan kërkuesi”;
  Pra, kjo do te thote qe nese ju keni konstatuar gabime, mund te drejtoheni tek noteri per te bere korrigjimet perkatese. Ndersa nese keni pretendime ne lidhje me rrethin e trashegimtareve te percaktuar nga noteria mbi bazen e akteve te gjendjes civile, atehere cdo pretendim i juaji do te duhet te adresohet ne gjykate duke kundershtuar deshmine e trashegimise.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/17 at 12:07 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ndihme per familje ne nevoje

  Pershendetje,

  Se pari, ju informojme se ju keni te drejten per te aplikuar per perfitimin e ndihmes ekonomike. Familjet pa të ardhura dhe me të ardhura të pamjaftueshme, si dhe kategoritë e tjera te percaktuara nga ligji, mund të aplikojnë për përfitimin e ndihmës ekonomike pranë njësisë vendore ku kanë vendbanimin. Për të përfituar ndihmë ekonomike, kryefamiljari së bashku me bashkëshorten, nga data 1-10 të çdo muaji paraqiten pranë administratorit shoqëror të seksioneve të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në bashki/njësitë për të aplikuar për ndihmë ekonomike si familje në nevojë. Ne momentin e aplikimit duhet te keni me vehte kopjen e kartës së identitetit tuajen dhe kopje të kartave të identitetit të anëtarëve të tjerë të familjes që kanë karta identiteti (për fëmijët çertifikata).

  Se dyti, ju bejme me dije se ju mund te aplikoni për të përfituar nga programet e strehimit social qe ofrohen nga bashkia juaj. Nje nga keto programe eshte edhe subvencionimi i qirasë ose banesat sociale me qira (shteti mundeson pagesen e qirase se baneses). Kjo procedure kalon ne dy faza.
  Çdo aplikant, i cili kërkon të trajtohet me subvencionimin e qirasë duhet të drejtohet pranë zyrës së urbanistikës në Njësinë Administrative/Lagjen për të plotësuar formularin e strehimit. Ne kete formular deklaroni te dhenat tuaja dhe situaten tuaj social-ekonomike. Familjet që rezultojnë të sukseshme në fazën e parë të aplikimit (pra pasi verifikohet nese plotesoni kushtet ligjore ne baze te te dhenave qe keni vetedeklaruar ne formular), atehere njoftoheni nga Drejtoria e Strehimit ne Bashki per te doezuar dokumentacionin e nevojshem. Njësitë Aministrative/Lagjet sigurojnë dokumentacionin që mbajnë apo përgatisin organet publike në vend, duke përjashtur aplikantin nga detyrimi për paraqitjen e tyre, vetëm nëse ju (pra aplikanti) depozitoni deklaratën e pëlqimit për mbledhjen e informacioneve/dokumenteve të lidhura me të, sipas formatit tip (edhe kjo plotesohet ne momention e aplikimit prane njesise administrative/bashkise tuaj).

  Per me shume informacion ne lidhje me mundesite e mesiperme dhe sherbimet e tjera sociale qe ofrohen prane vendbanimit tuaj, ju mund te interesoheni prane bashkise/njesise administrative ku ju banoni. Nese keni ndonje pyetje ose paqartesi per sa me siper shpjegohet, jeni te lutur te shkruani serish ne platforme ose te telefononi pa pagese ne numrin jeshil 0800 10 10, nga e hena ne te premte, ora 10:00-14:00. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/17 at 9:14 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Lidhur me rastin e nje mashtrimi financiar

  Pershendetje. Se pari, pavaresisht shlyerjes apo jo te detyrimit nga ana juaj, kreditori juaj, apo subjekti qe ka blere detyrimin, ka te drejte vetem t’ju kerkoj qe ta permbushni detyrimin vullnetarisht ndryshe do t’i drejtohet gjykates dhe zyres permbarimore. Cdo lloj veprimi tjeter jashte sa me siper eshte i kundraligjshem.
  Se dyti, ju keni te drejte qe nese pretendoni se detyrimi eshte shlyer t’i beni nje njoftim me shkrim shoqerise qe eshte aktualisht kreditori juaj duke e sqaruar lidhur me te gjithe historikun e marredhenies tuaj te detyrimit, dhe shlyerjen e saj nga ana juaj.
  Nese kjo shoqeri i drejtohet gjykates dhe ju merrni njoftim nga ana e nje zyre permbarimi,keni te drejte qe t’i drejtoheni gjykates me kerkese padi per pavlefshmeri titulli ekzekutiv, duke qene se detyrimi eshte permbushur. Nese shoqeria nuk i drejtohet permbarimit, atehere ajo nuk merr dot ndaj jush asnje mase ligjore, te tipit bllokim te llogarive bankare, bllokim te pasurive tuaja te luajtshme apo te paluajtshme, apo shitje te tyre ne ankand, pasi kjo mund te kryhet vetem nga permbarimi.
  Se fundmi, nese vijohet me shkresat jo permbarimore, mund t’i drejtoheni prokurorise, ose policise me kallezim penal.

  Go to comment
  2020/12/17 at 8:50 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Leje lindje

  Pershendetje,

  Ligji nr. 7703/1993 “Per sigurimet shoqerore me RSH” i perditesuar, ne nenin 27, pika 1 percakton:
  “E ardhura për barrëlindje i paguhet gruas së siguruar për barrën dhe lindjen e fëmijës, kur ajo ka 12 muaj periudhë sigurimi, për çdo rast përfitimi. Përjashtohet nga rregulli për periudhën e sigurimit rasti kur e drejta e pagesës për barrëlindjen e radhës ndodh brenda 24 muajve nga data e lindjes së fëmijës së mëparshëm”.
  Pra, qe ju te perfitoni leje lindje duhet te keni 12 muaj sigurimi. Pjesa qe ju referoni se keni mbi 5 vite sigurime ne nje periudhe te meparshme, ne interpretim te dispozites se mesiperme vleresoj se nuk vlen per kete rast, pasi keni nje pauze prej 1 viti. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/16 at 8:38 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Si te fshi kontrate te regjistruar ne hipoteke

  Pershendetje
  Ne vijim te pergjigjes se koleges ju bejme me dije se ju mund ta beni aplikimin nepermjet portalit e-Albania ne linkun ne vijim https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx?service_filter=INS&institution_id=607&institution_name=Agjencia+Shtet%C3%ABrore+e+Kadastr%C3%ABs&service_type=Y&fbclid=IwAR15HwquS5j2YJfZW4ViUS_AcO4KG_SEdjpxIdX_v9Eca_F-T9jngtexXCQ , ose mund te paraqiteni prane zyrave ADISA ne qytetin ku ju banoni qe tiu asistojne per te kryer kete aplikim .
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/16 at 3:44 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Kerkimi i demit material ne nje ceshtje penale

  Pershendetje. Ju keni te drejte qe diten e seances paraprake te paraqisni padine civile ne procesin penal. Kjo padi duhet te permbushe te gjithe rregullat e parashikuara nga Kodi i Procedures Civile. Ne varesi te ecurise se ceshtjes penale do te vendoset edhe ecuria e padise civile. Pavaresisht kesaj, gjykata penale ka te drejte qe te vendose vecimin e padise civile nga ceshtja penale.

  Go to comment
  2020/12/16 at 3:31 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Pjesetim i Pasurise bashkeshortore

  Pershendetje. Per te kerkuar pjesetimin e pasurise bashkeshortore juve ju duhet vendimi i zgjidhjes se marteses, si dhe kartelat e pasurise per pasurite e paluajtshme. Pavaresisht se ne kadaster ato rezultojne ne emer te ish-bashkeshortit, persa kohe jane blere gjate kohes qe keni qene te martuar, ato per ligjin jane pasuri ne bashkepronesi. Ju keni te drejte te aplikoni prane ASHK dhe te merrni kartelat perkatese te pasurise.

  Go to comment
  2020/12/16 at 3:24 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Puna me kohe te pjesshme

  Pershendetje. Nese ju punoni me kohe te pjeseshme sigurisht qe mund te paguheni edhe me 10.000 leke ne muaj. E rendesishme eshte qe pagesa per ore pune, te jete te pakten ne vleren e pages minimale. Pra nese paga mujore minimale eshte 26.000 leke, kjo llogaritet mbi bazen e 22 diteve pune ne muaj. Atehre ju nese paguheni me 10.000 leke, do te thote qe duhet te punoni deri ne 8.4 dite, ose afersisht 67 ore ne muaj. Sigurimet shoqerore do te derdhen ne perputhje me ditet e punes dhe pagen qe ju merrni dhe jo mbi bazen e pages minimale.

  Go to comment
  2020/12/16 at 3:22 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Leje lindje

  Pershendetje. Mbi bazen e ligjit per sigurimet shoqerore, pagesa per lejen e lindjes eshte 80% e pages neto per gjashte muajt e pare dhe 50% e pages neto per pjesen tjeter. Me konkretisht ligji shprehet ne kete forme lidhur me perfitimin e lejes per barre lindje:
  a)80 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të dymbëdhjetë muajve të fundit nga data e lindjes të së drejtës për pagesë për periudhën e paralindjes dhe për 150 ditë kalendarike pas lindjes;

  b)50 për qind e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto të dymbëdhjetë muajve të fundit nga data e lindjes së të drejtës për pagesë për periudhën tjetër në vazhdim.

  Nisur nga sa me siper, llogaritja duhet t’ju behet mbi bazen e te dyja pagave qe ju keni pasur.

  Go to comment
  2020/12/16 at 3:17 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Si te fshi kontrate te regjistruar ne hipoteke

  Pershendetje. Mund te beni aplikimin perkates prane Drejtorise Rajonale perkatese te Agjencise Shteterore te Kadastres me objekt fshirjen e regjistrimit te kontrates nga shenimet e posacme te karteles se pasurise.

  Go to comment
  2020/12/16 at 3:13 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Legalizimi

  Regjistrimi i Vendimit te Kthimit dhe Kompensimit te Pronave mund te behet nga secili prej trashegimtareve te personit qe ka nderruar jete. Lista e trashegimtareve percaktohet ne deshmine e trashegimise. Nese kjo nuk eshte leshuar ende, secili prej personave te interesuar ka te drejte qe ta beje kete kerkese.
  Legalizimi i ndertimeve pa leje eshte procedura e legalizimit te ndertimeve te kryera ne kundershtim me ligjin ne troje ne pronesi shteterore, apo ne pronesi private. Lidhur me procesin e legalizimit, ju sqarojme se pavaresisht regjistrimit apo jo te pasurise ne emer te pronarit, nese procedura e legalizimit eshte bere ne perputhje me ligjin dhe ne kete zone nuk ka projekte per ndertime publike, atehere procedohet me legalizimin e ndertimit. I vetmi rast kur pronesia e personit eshte e rendesishme ne raport me legalizimin ka te beje me ato zona per te cilat Planet vendore parashikojne ndertime me te larta se 6 kate. Kur toka eshte prone private dhe per te plani parashikon ndertime mbi 6 kate, atehere legalizimi nuk duhet te miratohet, pasi eshte ne kundershtim me ligjin.

  Go to comment
  2020/12/15 at 9:13 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Vlefshmeria e certifikates se pronesise

  Pershendetje. Pavaresisht kohes se leshimit te Deshmise se Trashegimise, dokumentet mbi te cilat nxirret kjo deshmi jane te njejte. Pra nese jane nxjerre ne menyre te rregullt te dyja deshmite e trashegimise se gjyshit, duhet te kene te njejtin rreth trashegimtaresh, pra babain tuaj dhe vellezerit e tii. Me tej nese ndonjeri prej ketyre ka nderruar jete, per te nxirret deshmia e trashegimise perkatese. Nga sa me siper, ju keni te drejte te trashegoni sipas pjeseve perkatese, vetem pjesen e babait tuaj nga pasuria e gjyshit, pra 1/4 e pasurise se gjyshit.
  Nese midis deshmise se trashegimise se gjyshit tuaj, te nxjerre me Vendim Gjykate ne 1995 dhe asaj me akt noterial ne 2018 ka mosperputhje, atehere njera prej tyre eshte e pasakte dhe duhet te kundershtohet ne rruge gjyqesore. Saktesia verifikohet nga dokumentet e gjendjes civile dhe rrethi i trashegimtareve te perfshire nga secila.

  Go to comment
  2020/12/15 at 8:11 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pushim nga puna pas ankesave

  Pershendetje,

  Ne varesi te numrit te pushimeve individuale nga puna te kryera nga punedhenesi brenda një afati 90 ditor mund vleresohet nese jemi para situates se pushimit kolektiv nga puna, qe rregullohet nga neni 148 i Kodit te Punes. Procedura që zbatohet me këtë rast është ajo që përfshin informimin, konsultimin e organizatës së punëmarrësve, dhe në mungesë të saj të vetë punëmarrësve, si kolektiv, por edhe si tërësi individësh të mëvetësishëm, si dhe besimin e ndërmjetësimit te autoriteti publik qendror.

  Sanksioni ligjor. Sanksioni ligjor procedural për punëdhënësin që nuk përmbush në një masë minimale procedurën e treguar sipas nenit 148 te Kodit te Punes, është dëmshpërblim për punëmarrësin deri në gjashtë muaj pagë, i cili i shtohet pagës gjatë afatit të njoftimit ose dëmshpërblimit që merret në rast mosrespektimi të këtij afati, sipas nenit 143.

  Përparësia në ripunësim. Pas zbatimit të pushimeve kolektive, në rast se punëdhënësi do të synojë marrjen në punë të personelit të ri, detyrohet nga ligji t’u japë përparësi në punësim ish- punëmarrësve të pushuar më parë në mënyrë kolektive, me kusht që për vendet e reja të punës të kërkohet kualifikim i krahasueshëm dhe që pushimet të kenë qenë mirëfilli kolektive (pra të mos kenë qenë kryer për arsye të lidhura me punëmarrësit).

  Në lidhje me moszbatimin e përparësisë në ripunësim, gjykata nuk ka juridiksion për shqyrtimin gjyqësor, pra as mund të caktojë ndonjë dëmshpërblim, as mund të detyrojë lidhje të kontratave, duke rënë ndesh kjo e fundit me natyrën e marrëdhënieve kontraktore në tërësi. Porse detyrimi për përparësi në punësim nuk është detyrim i butë, që i lihet diskrecionit të punëdhënësit: mbi bazën e nenit 202, paragrafi 2, kemi të bëjmë me një shkelje që dënohet nga inspektoriati shtetëror i punës, me gjobë deri në tridhjetëfishin e pagës minimale mujore.

  Ne rast se nuk jemi para situates se pushimit kolektiv nga puna, por ne kushtet e zgjidhjes ne menyre te pajustifikuar dhe pa shkaqe te arsyeshme te kontratave individuale te punes, ne perputhje me Kodin e Punes se RSH, cdo punëmarrës ka të drejtë të ngrejë padi kundër punëdhënësit në gjykatë, brenda 180 ditëve nga dita e përfundimit të afatit të njoftimit dhe te kerkoje:
  -Dëmshpërblim deri në 2 paga mujore për mosrespektim të procedurës nga punëdhënësi që i shtohet dëmshpërblimeve të tjera (neni 144/4).
  – Dëmshpërblim deri në një vit pagë që paguan punëdhënësi që zgjidh kontratën pa shkaqe të arsyeshme (neni 146/1 e 3), e cila i shtohet pagës që merr punëdhënësi gjatë afatit të njoftimit.
  – Shpërblimi për vjetërsi në punë (neni 145), që paguhet nga punëdhënësi kur marrëdhëniet kanë zgjatur mbi tre vjet, të cilit i shtohet shpërblimi që jepet për zgjidhjen e kontratës pa shkaqe të arsyeshme (dëmshpërblimi i mësipërm);
  – Demshperblim per mosrespektim te afatit te njoftimit. Varesisht kohezgjatjes se kontrates se punes, ky afat varion nga 1 deri ne 3 muaj (Neni 143/1 Kodi i Punes);
  – Pagen per pushimet vjetore te pakonsumuara per vitin e punes ne vazhdim (Neni 92 i Kodit te Punes parashikon se punemarresi ka te drejten e 4 javeve kalendarike ne vit si pushim vjetor).

  Per cdo paqartesi ose pyetje tjeter, ju mund te na rishkruani serish ne platforme ose te kontaktoni ne nr jeshil 0800 10 10, cdo dite nga e hena ne te premte, ora 10:00-14.00. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/15 at 7:57 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ne lidhje me ndihmen juridike per perfaqesim ne gjykate

  Pershendetje,

  Perfitues te sherbimit ligjor falas jane te gjitha kategorite e percaktuara ne nenin 11 dhe 12 te ligjit 111/2017 “Per ndihmen juridike te garantuar nga Shteti”.

  Ne vijim po ju pasqyrojme kategoritë e veçanta të përfituesve të ndihmës juridike falas.
  Ndihma juridike i ofrohet personave të mëposhtëm, pavarësisht të ardhurave dhe pasurisë së tyre:
  a) viktimave të dhunës në familje;
  b) viktimave të abuzuar seksualisht dhe viktimave të trafikimit të qenieve njerëzore, në çdo fazë të
  procedimit penal;
  c) viktimave të mitur dhe të miturve në konflikt me ligjin, në çdo fazë të procedimit penal;
  ç) fëmijëve, të cilët jetojnë në institucionet e përkujdesjes shoqërore;
  d) fëmijëve nën kujdestari, të cilët kërkojnë të nisin një proces pa miratimin e kujdestarit të tyre ligjor ose kundër kujdestarit të tyre ligjor;
  dh) personave që përfitojnë nga pagesa për aftësinë e kufizuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi për ndihmën dhe shërbimet shoqërore, duke përfshirë edhe personat që përfitojnë nga statusi i të verbrit;
  e) personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit të pavullnetshëm në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor, sipas dispozitave të legjislacionit në fuqi për shëndetin mendor;
  ë) personave, të cilët i nënshtrohen trajtimit vullnetar në institucionet e shërbimit të shëndetit mendor për sëmundjet e rënda mendore;
  f) personave, ndaj të cilëve kërkohet heqja ose kufizimi i zotësisë për të vepruar, në çdo fazë të këtij procesi;
  g) personave, të cilëve u është hequr ose kufizuar zotësia për të vepruar, që kërkojnë të nisin një
  proces kundër kujdestarit të tyre ligjor, për rifitimin e zotësisë për të vepruar, pa miratimin e kujdestarit ligjor;
  gj) personave, të cilët janë përfitues të skemave të mbrojtjes sociale;
  h) personave, të cilëve u është cenuar e drejta nëpërmjet një veprimi ose mosveprimi që përbën diskriminim, bazuar në vendimin e organit kompetent, sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen nga
  diskriminimi.

  Gjithashtu perfitues te sherbimeve ligjore falas jane dhe kategorite e individeve me të ardhura dhe pasuri të pamjaftueshme. Të ardhurat e një personi, i cili jeton në një familje, konsiderohen të pamjaftueshme, nëse të ardhurat në total të të gjithë pjesëtarëve të familjes, të pjesëtuara për numrin e anëtarëve të familjes, janë më të ulëta se 50 për qind e pagës minimale mujore të përcaktuar sipas legjislacionit në fuqi.

  Nese jeni ne kushtet si me siper, ju mund te paraqiteni prane Qendrave tona ose Klinikave te Ligjit, ne menyre qe te asistoheni ne plotesimin e formulareve tip, si dhe te merrni udhezimet mbi dokumentacionin qe duhet te plotesoni. Formularet per aplikimin per perfitimin e ndihmes juridike dytesore mund t’i aksesoni ne seksionin perkates te platformes “juristionline.al” ne linkun me poshte: https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/

  Me pas, i gjite dokumentacioni i nevojshem bashkelidhur formulareve, duhet te depozitohen ne gjykate dhe do jete gjykata ajo qe do shprehet nese ju takon apo jo avokati falas, ne perputhje me vleresimin ne teresi te percaktimeve ligjore dhe dokumentacionit provues qe do te paraqisni.

  Per me shume informacion mund te konsultoheni me ligjin nr.111/2017, te cilin mund ta gjeni ne linkun ne vijim http://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/LIGJ-nr.-111-2017-date-14.12.2017.pdf

  Go to comment
  2020/12/15 at 7:00 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Leje lindje per baballaret

  Pershendetje,

  Kjo e drejte percaktohet ne ligjin nr. 7703/1993 “Per sigurimet shoqerore ne RSh” (i perditesuar), ku ne nenin 27, pika 7 te tij percakton se: “Pas periudhës prej 63 ditësh pas lindjes, të drejtën e lejes për kujdes ndaj fëmijës e ka edhe babai ose birësuesi i siguruar, nëse këtë të drejtë nuk e ushtron apo nuk ka kushte për ta përfituar nëna”. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/15 at 6:57 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Trashegimia e automjetit

  Pershendetje,
  Trashegimia e luajtshme (psh., automjeti, etj) apo pasurite e paluajtshme (banesa, truall) kalon ne emer te femijeve, por derisa ata te arrijne moshen madhore keto pasuri do te administrohen nga kujdestari i tyre ligjor. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/15 at 6:52 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on A përfitoj nga ligji i miratuar se fundmi?

  Pershendetje,

  Akti normativ i KM nr. 33, datë 11.12.2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” (të ndryshuar), percakton se trajtimi i veçantë financiar dhe anëtari që përfiton në emër të familjes, përcaktohet me vendim individual të Këshillit të Ministrave dhe financohet nga buxheti i shtetit. Ky akt akti normativ ka hyre ne fuqi menjehere dhe eshte botuar ne fletoren zyrtare nr. 217, date 14.12.2020.
  Ne lidhje me sa parashtroni ne pyetjen tuaj, vleresoj se, si rregull ky akt normativ nuk ka fuqi prapavepruese. Gjithashtu, vleresoj se ne cdo rast kerkeses per trajtim te vecante familjar duhet t’i bashkangjiten edhe aktet perkatese qe provojne se ngjarja ka ndodhur aksidentalisht si pasojë e veprimeve të kryera gjatë ushtrimit të detyrës nga punonjës të organeve ligjzbatuese. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/15 at 10:00 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Informacion per procedurat e permbaruesit gjyqesor privat

  Pershendetje,

  Mbi pyetjen tuaj, ne perputhje me nenin 533 te Kodit te Pr. Civile parashikon: “Pasi zbritet kontributi për sigurimet shoqërore dhe taksat mbitë ardhurat, përmbaruesi gjyqësor sekuestron pagën e debitorit, por pa cenuar minimumin jetik, të përcaktuar sipas akteve ligjore dhenën ligjore në fuqi.”

  Aktualisht minimimi jetik nuk eshte i percaktuar me ligj por merret ne reference paga per ndihmen ekonomike por ne praktike permbarimi percakton nje shume me te larte se kjo. Ju keni te drejte qe te lidhni nje marreveshje me zyren permbarimore lidhur me menyren e shlyerjes se detyrimit.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/14 at 9:30 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Prokure

  Pershendetje
  Nëse aplikanti është i ndryshëm nga personi fizik që do të regjistrohet, atehere do te duhet të depozitohet Akti i Përfaqësimit dhe dokumenti i identifikimit të aplikantit.
  Per procedurat e rregjistrimit dhe per me shume informacion mbi dokumentacionin e nevojshem mund te klikoni ne linkun : http://www.qkr.gov.al/informacion-mbi-proceduren/regjistrimi-i-biznesit/informacion-per-bizneset-e-huaja/. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/14 at 8:59 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: Sekuestrimi

  Pershendetje,

  Pas venies se sekuestros nga ana e permbaruesit, procedura qe ndiqet per aksionet rregullohet nga Neni 549 i K.Pr.Civile, i cili parashikon: “Përmbaruesi gjyqësor, pas vënies së sekuestros, i dërgon një lajmërim debitorit se sendet e sekuestruara do të shiten, në qoftë se brenda pesë ditëve ai nuk ekzekuton detyrimin”.

  Ne vijim po paraqesim proceduren konkrete te shitjes sipas dispozitave te K.Pr.Civile:

  Neni 550
  Shitja e sendeve bëhet me anë të ankandit ose në dyqanet me shitje të lirë, ndërsa sendet e çmueshme (neni 548), të depozituara në bankë, i shiten asaj dhe merret kundërvlera e tyre nga përmbaruesi
  gjyqësor, në bazë të kursit zyrtar në kohën e pagesës së tyre.

  Neni 552
  Çmimi i sendit të sekuestruar caktohet nga përmbaruesi, në bashkëpunim me kreditorin dhe debitorin. Kur ka kundërshtime ndërmjet tyre, thirret një ekspert.

  Neni 553
  Shitja e lirë e sendit
  Përmbaruesi e dërgon sendin për shitje në dyqane me shitje të lirë. Caktimi i shpërblimit për shitjen bëhet në marrëveshje ndërmjet përmbaruesit gjyqësor dhe shitësit. Shpërblimi nxirret nga vlera e sendit të sekuestruar pas shitjes së tij.
  Në qoftë se brenda 2 muajve sendi nuk shitet në shitje të lirë, përmbaruesi gjyqësor, duke marrë edhe pëlqimin e palëve, vendos nëse duhet të vazhdojë me shitjen e lirë edhe për 30 ditë të tjera apo të kalojë në procedurë ankandi.

  Neni 554
  Përmbaruesi gjyqësor, pasi njofton palët se sendi, për shkak të natyrës ose të gjendjes, nuk mund të pranohet në shitje të lirë, organizon shitjen me ankand të sendit, sipas çmimit të përcaktuar në nenin 552 të këtij Kodi

  Neni 555
  Çmimi fillestar i ankandit të parë është 80 për qind e çmimit të caktuar sipas nenit 552 të këtij ligji. Kur sendi shitet në ankand, përmbaruesi gjyqësor shpall në zyrën e tij, në vendin ku ndodhet
  sendi dhe në vendin e caktuar për shitjen në ankand, një lajmërim ku duhet të tregohet çmimi me të cilin do të fillojë shitja në ankand, vendi, dita dhe ora që do të bëhet shitja.
  Shitja nuk mund të bëhet para se të kenë kaluar pesë ditë nga shpallja.

  Neni 556
  Shitja në ankand e sendit bëhet ditën e caktuar në lajmërim dhe përfundon me mbarimin e orarit zyrtar të asaj dite.
  Blerës quhet ofertuesi që ka dhënë çmimin më të lartë. Blerësi duhet ta paguajë çmimin menjëherë.
  Në ankand nuk mund të marrin pjesë personat që tregohen në nenin 709 të Kodit Civil.
  Për të gjitha veprimet e shitjes në ankand mbahet procesverbal.

  Neni 557
  Ankandi i dytë
  Në rast se në ankandin e parë nuk është paraqitur asnjë ofertues,atëherë, brenda 10 ditëve nga përfundimi i tij, përmbaruesi gjyqësor përcakton çmimin e ri, jo më të ulët se 30 për qind të çmimit fillestar, të caktuar në ankandin e parë dhe cakton një ankand të dytë për shitjen e sendit.
  Në rast se në ankandin e dytë nuk është paraqitur asnjë ofertues, përmbaruesi i propozon në fillim kreditorit, që, kundrejt kredisë, të marrë sendin me çmimin e ankandit të dytë. Në rast se kreditori
  nuk pranon ta marrë sendin, përmbaruesi heq sekuestron mbi këtë send, duke ia kthyer atë debitorit dhe vijon procedurat përmbarimore mbi pasuri të tjera të tij.

  Neni 558
  Radha e shitjes së sendeve në ankand
  Debitori ka të drejtë të caktojë radhën, sipas së cilës duhet të shiten sendet në ankand. Në qoftë se nga shitja e një ose disa sendeve nxirret një shumë e cila mjafton për të shlyer kredinë e kreditorit dhe shpenzimet e tjera që kanë lidhje me kredinë, ankandi përfundon dhe sendet e tjera nuk shiten.

  Neni 559
  Kalimi i pronësisë së sendit të shitur
  Blerësi i sendit të shitur në dyqanin e shitjes me shitje të lirë ose në ankand bëhet pronar i tij edhe sikur sendi të mos ishte në pronësi të debitorit.
  Kundër shitjes nuk mund të bëhet ankim dhe as të kundërshtohet vlefshmëria e saj, përveç rastit të parashikuar nga paragrafi i tretë i nenit 556 të këtij Kodi.

  Go to comment
  2020/12/13 at 6:19 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pajisje me leje qarkullimi

  Pershendetje
  Jo nuk eshte e mundur, pasi femija eshte akoma i mitur dhe nuk e ka kete te drejte. Vetem pasi te mbushe moshen 18 vjec ai/ajo ka te drejte te pajiset me leje qarkullimi. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/13 at 12:10 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Sekuestrimi

  Pershendetje. Nese vendoset sekuestro konservative nga permbarimi mbi kuotat apo aksionet, ato nuk mund te tjetersohen. Sekuestrimi nuk do te thote qe kalojne ne emer te permbarimit. Nese nuk ka pasuri te tjera ne emrin tuaj, permbarimi kryen procedurat e caktuara te tjetersimit te kuotave apo aksioneve.

  Go to comment
  2020/12/13 at 10:41 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Per heqjen e shtetesise

  Pershendetje

  Shtetasi shqiptar ka të drejtë të heqë dorë nga shtetësia shqiptare vetëm nëse plotësohen njëri nga kushtet vijuese:
  – Të ketë një shtetësi tjetër;
  – Të ketë fituar një shtetësi tjetër;
  – T’i jetë garantuar dhënia e një shtetësie tjetër nga organet kompetente të shtetit të huaj.
  Lënia e shtetësisë shqiptare bëhet me dekret të Presidentit të Republikës, kurse përpunimi i kërkesës për lënien e shtetësisë bëhet nga Ministria e Brendshme.
  Kerkesen per lenien e shtetesise shqiptare mund ta beni nepermjet portalit e-Albania ne linkun ne vijim : https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9635. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/13 at 8:46 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Paketat e ndihmes financiare

  Pershendetje
  Juristet e platformes ofrojne keshillim ligjore vetem per legjislacionin e Republikes se Shqiperise.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/13 at 8:40 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Familjare

  Përshëndetje! Neni 127 i Kodit Penal parashikon se: “Marrja e padrejtë e fëmijës, duke e larguar prej personit që ushtron autoritetin prindëror ose që i është besuar për rritje dhe edukim, si dhe mosdorëzimi i fëmijës prindit tjetër në zbatim të vendimit gjyqësor, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në gjashtë muaj.”

  Në bazë të Nenit 127 të drejtën për t’ju drejtuar gjykatës e keni edhe para marrjes së vendimit gjyqësor për zgjidhjen e martesës, edhe pas vendimit gjyqësor, në rast se ai nuk do të zbatohet.

  Gjithashtu, ju bëjmë me dije se, kur nuk paraqitet i padituri në seancën e pajtimit, ndonëse ka pasur dijeni rregullisht, gjyqtari shtyn seancën e pajtimit, duke i përsëritur njoftimin të paditurit. Nëse edhe në këtë seancë i padituri nuk paraqitet pa ndonjë shkak të arsyeshëm, gjyqtari, pasi dëgjon paditësin dhe krijon bindje se pajtimi i bashkëshortëve nuk mund të arrihet, cakton seancën gjyqësore, duke urdhëruar thirrjen e provave të nevojshme. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/12 at 11:46 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Prone e pahipotekuar

  Pershendetje
  Ju keshillojme qe te aplikoni serish per regjistrimin e tokes, duke e mbeshtetur kerkesen tuaj ne ligjin 20/2020, “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise”, si dhe ne VKM nr.827, dt.30.09.2020, “Per percaktimin e rregullave te hollesishme per miratimin e dokumentit, te pronesise se objekteve pa titull pronesie, trojeve te tyre funksionale dhe te oborreve ne perdorim”. Aplikimin mund ta beni me ane te portalit e-albania. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/12 at 9:24 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Bllokimi i aksioneve nga permbarimi

  Pershendetje. Nese ju ne cilesine e ortakut, apo aksionarit (ne varesi nese shoqeria eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar apo shoqeri aksionare), do te keni detyrime kundrejt personave te trete, atehere zyra e permbarimit ka te drejte te vendose bllokimin e kuotave apo aksioneve qe ju zoteroni ne nje shoqeri tregtare.

  Go to comment
  2020/12/12 at 9:19 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Padi Administrative

  Pershendetje. Ju mund te beni kerkese per korrigji te dokumenteve zyrtare ne baze te nenit 388 te K.Pr.Civile, duke thirrur si persona te trete Sigurimet dhe zoterine ne emer te te cilit jane derdhur sigurimet. Ne kete rast, kerkesa depozitohet prane Gjykates civile. Rruga tjeter eshte t`i drejtoheni me kerkese padi gjykates administrative, ku te kerkoni detyrimin e ISSH qe t`a kaloje kontributin e sigurimeve shoqerore dhe shendetesore ne emrin tuaj. Ne kete rast ISSH, drejtoria rajonale do te jete e paditur dhe zoteria perfitues do te jete person i trete.

  Go to comment
  2020/12/12 at 2:12 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Prone

  Pershendetje. Ju duhet te beni nje aplikim ku te depozitoni nje kopje te noterizuar te AMTP-se se rregullt qe ju keni. Mos depozitoni origjinalin, pasi per cdo eventualitet duhet qe ta keni vete. Dokumenti tjeter i rendesishem per regjistrimin e prones se fituar ne baze te ligjit 7501, `Per token`eshte edhe Formulari 6, me pjesen ku eshte pasqyruar pasuria e fituar nga familja juaj bujqesore. Nderkohe mund te depozitoni edhe nje plan rilevimi te hartuar nga nje ekspert topograf.

  Go to comment
  2020/12/12 at 2:09 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pergjegjesia penale e personit juridik

  Pershendetje,

  Ju informojme se pergjegjesia penale e personave juridike rregullohet me ligjin Nr.9754, datë 14.6.2007 “Per pergjegjesine penale te personave juridike”. Ky ligj përcakton rregullat për përgjegjësinë, procedimin penal dhe llojet e masave ndëshkuese, që merren ndaj personave juridikë, për kryerjen e veprës penale.

  Personi juridik ka përgjegjësi për vepra penale të kryera:
  a) në emër ose në dobi të tij, nga organet dhe përfaqësuesit e tij;
  b) në emër ose në dobi të tij, nga një person, që është nën autoritetin e personit që përfaqëson, drejton dhe administron personin juridik;
  c) në emër ose në dobi të tij, për shkak të mungesës së kontrollit apo të mbikëqyrjes nga personi që drejton, përfaqëson dhe administron personin juridik.

  Per me shume informacion, mund te konsultoheni me ligjin Nr.9754, datë 14.6.2007, te cilin e gjeni te botuar ne Fletoren Zyrtare nr. 77, date 14.06.2007, ne linkun e meposhtem: https://qbz.gov.al/eli/fz/2007/77/33d8531e-15b5-410e-80cb-04dc8888b94b. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/12 at 9:52 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Lejimi i kalimit te kufirit nga minorenet

  Pershendetje
  Nje minoren nuk mund te udhetoje i vetem jashte vendit. Ai duhet te udhetoje i shoqeruar nga te dy prinderit, kujdestari ose nga nje person i autorizuar me prokure nga prinderit ose kujdestari. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/12 at 8:47 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Si mund te hiqet denimi nga deshmia penalitetit?

  Pershendetje,

  Ne nenin 69 te Kodit Penal te Republikes se Shqiperise parashikohet, se per veprat penale qe denohen nga 6 muaj deri ne 5 vjet burg, qe eshte edhe paragrafi qe lidhet me rastin Tuaj, periudha e rehabilitimit (qe te konsideroheni si i padenuar) eshte 5 vjet. Gjithashtu, gjate ketyre 5 vjeteve nga perfundimi i vuajtjes se denimit nuk duhet te kryeni veper tjeter penale.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/11 at 6:33 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ndermjetesim per zgjidhje martese

  Pershendetje
  Zgjidhja se marteses me marreveshje eshte nje nga format per tiu drejtuar gjykates. Marreveshja realizohet para noterit dhe me pas i drejtohesh me kerkese gjykates per miratimin e saj. Kostot ne kete rast jane:
  a. Marreveshja noteriale;
  b. Kerkesa para gjykates, 200 leke (te reja)
  c. Tarifa e sherbimit te avokatit ( nese perfaqesoheni nga nje avokat)
  Ne lidhje me tarifen e ketij te fundit nuk mund tiu themi nje vlere te sakte pasi duke qene profesion i lire eshte ne vullnet te paleve per te percaktuara tarifen e ketij sherbimi.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/11 at 2:03 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Udhezimi i ISHP-se per perfundimin e izolimit per personat e infektuar me covid

  Pershendetje
  Ne webin zyrtar te ISHP-se nuk eshte i publikuar udhezimi qe ju referoni ne pyetjen tuaj. Ju mund t’i drejtoheni me nje kerkese per informacion ketij institucioni, ne menyre qe t’ju vihet ne dispozicion akti perkates dhe te keni mundesi te konsultoheni me permbajtjen e tij. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/11 at 11:31 am
 • Mario Prendi

  From Mario Prendi on Ndermjetesim per zgjidhje martese

  Përshëndetje!
  Sipas nenit 1/2/a të Ligjit Nr. 10385 Dt. 24.02.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, ndërmjetësimi është procedura e zgjidhjes jashtëgjyqësore të mosmarrëveshjeve, ku dy ose më shumë palë në marrëveshje midis tyre, mbi bazë të vullnetit të lirë, përpiqen për të zgjidhur mosmarrëveshjet me mbështetjen e ndërmjetësit, pra sipas përmbajtjes së dispozitës duhet të ketë vullnet të shprehur nga dy palët për aplikimin e ndërmjetësimit.
  Referuar nenit 17/d të Ligjit Nr. 10385/2011, në marrëveshjen për realizimin e procesit të ndërmjetësimit që nënshkruhet midis ndërmjetësit dhe palëve, përcaktohet dhe shpenzimi për procedurën e ndërmjetësimit dhe shpërblimi i ndërmjetësit, me vullnetin e lirë të palëve në proces. Megjithatë, referuar nenit 7/d të ligjit Nr. 10385/2011, Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve propozon tarifat e shpërblimit për punën e ndërmjetësit, të cilat miratohen me udhëzim të përbashkët të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave. Duke marrë në konsideratë faktin që ky udhëzim është në proces hartimi dhe nuk është miratuar ende, atëherë mund ti referohemi tarifave të miratuara më parë nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve me Vendimin nr. 10 datë 23/11/ 2013 “Për tarifat e shpërblimit për punën e ndërmjetësit dhe shpenzimet e kryera si rezultat i veprimtarisë së ndërmjetësimit”. Në nenin 4/3 të këtij Vendimi parashikohet se për ndërmjetësimin e çështjeve familjare do të aplikohet tarifë shërbimi fikse në masën 18,000 lekë (tetëmbëdhjetë mijë lekë) pa TVSH.
  Në përputhje me Nenin 12/1 të Ligjit Nr. 10385/2011, procedura për ndërmjetësim fillon nga data e paraqitjes së ftesës për ndërmjetësim nga të paktën njëra nga palët në konflikt, ndaj palës tjetër. Në lidhje me kohëzgjatjen e procesit të ndërmjetësimit, konform nenit 3/b të Ligjit Nr. 10385/2011, parashikohet që ndërmjetësimi është vullnetar dhe palët kanë të drejtë të përcaktojnë kushtet, procedurën, si dhe afatet për aq sa ato janë të lejueshme në dakordësi dhe me ndërmjetësin e zgjedhur, pra kohëzgjatja mund të dakordësohet gjithmonë duke konsideruar afatet e arsyeshme. Procedura e ndërmjetësimit përfundon pasi arrihet marrëveshja dhe procedohet me aktmarrëveshjen me kërkesën e palëve pjesë të procesit të ndërmjetësimit, ose nëse palët heqin dorë nga zgjidhja e mosmarrëveshjes me ndërmjetësim gjatë procesit. Referuar dispozitave përkatëse, kohëzgjatja e procesit nuk mund të përcaktohet në mënyrë eksplicite, por varion në varësi të kompleksitetit që ka zgjidhja e mosmarrëveshjes dhe afatit të dakordësuar midis palëve dhe ndërmjetësit gjithmonë duke respektuar parimin e zgjidhjes së mosmarrëveshjes në një kohë të arsyeshme, të shpejtë dhe efektive duke respektuar në këtë rast dhe parimin e interesit më të lartë të fëmijës.
  Sa i përket listës së ndërmjetësve të licensuar, ju mund të zgjidhni një ose më shumë ndërmjetës të licensuar, të specializuar sipas nenit 5/3 të Ligjit Nr. 10385/2011, për trajtimin e rasteve ku përfshihen interesat e të miturve duke marrë në konsideratë se në brendësi të procesit tuaj për zgjidhje martese, janë të përfshirë dhe dy fëmijë të mitur, interesi i të cilëve prevalon në cdo hap apo procedurë për zgjidhjen e martesës duke marrë në konsideratë dhe pasojat që vijnë nga zgjidhja e martesës. Ndërmjetësit e licensuar e ushtrojnë funksionin e tyre në të gjithë Republikën e Shqipërisë dhe ju mund të zgjidhni një ose më shumë ndërmjetës nga lista e përditësar nga faqja zyrtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, në linkun e mëposhtëm.
  http://www.gjykatatirana.gov.al/previewdoc.php?file_id=734

  Për çdo paqartësi apo sqarim të mëtejshëm jemi në dispozicion.

  Go to comment
  2020/12/11 at 10:30 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kerkese per informacion

  Pershendetje

  Ju mund te beni autorizimin prane Ambasades Shqiptare ne Gjermani ose mund te paraqiteni para nje noteri vendas ne shtetin gjerman. Ne rast se prokura hartohet para nje noteri vendas, per t’u njohur nga autoritet ne Shqiperi prokura duhet të legalizohet ose apostilohet (vula apostile).

  Ne linkun ne vijim https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9783 mund te aplikoni online per prokure te posacme prane perfaqesuesit te ambasades shqiptare ne Gjermani.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/11 at 10:25 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Aplikim per heqje espulsi

  Pershendetje,

  Referuar struktures se kerkeses, fillimisht do te duhet te percaktoni elementet e meposhtem:
  1. Gjeneralitetet tuaja te sakta, adresen tuaj dhe nje numer kontakti (Kerkuesi);
  2. institiucionit te cilit po i drejtoheni (Drejtuar);
  3. cili eshte qellimi i dergimit te kesaj kerkese (objekti; lenda).

  Me pas, ne brendesi te kerkeses, do te prezantoni problematiken tuaj ne menyre te permbledhur dhe duke referuar te dhena te sakta. Ne fund do te specifikoni se cfare kerkoni nga organi perkates.
  Kerkesa duhet te jete ne gjuhen suedeze dhe nenshkrimi juaj duhet te jete i noterizuar nga autoritetet publike. Kerkeses duhet t’i bashkelidhet nje kopje e pashaportes tuaj, si dhe kopje e faqes se pasaportes ne te cilen ju eshte vendosur vula e espulsit (ndalimit).

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/11 at 8:49 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Ndermjetesim per zgjidhje martese

  Pershendetje,

  Kodi i familjes ne RSH parashikon 3 raste te zgjidhjes se marteses: 1. Me pelqim reciprok te bashkeshorteve; 2. Per shkak te nderprerjes se jeteses se perbashket; 3. me kerkesen e njerit bashkeshkeshort. Ne cdo rast zgjidhja e marteses kryhet me vendim te formes se prere te gjykates perkatese.
  Nga sa parashtroni vleresoj se jeni ne kushtet e zgjidhjes se marteses me marreveshje (para noterit publik). Zgjidhja e martesës me pëlqimin reciprok të bashkëshortëve, bazohet në një marrëveshje reciproke, të përbashkët, të tyre, e cila ka për qëllim dhënien fund të martesës që ekziston midis dy bashkëshortëve. Së pari, e gjithë procedura gjyqësore fillon me paraqitjen e një kërkese të përbashkët të të dy bashkëshortëve, të cilët përcaktojnë se duan që të zgjidhin martesën e tyre. Kjo kërkesë mund të paraqitet në gjykatë ose nga bashkëshortët personalisht ose nga përfaqësuesit e tyre respektivë. Së dyti me kërkesën për zgjidhjen e martesës, bashkëshortët duhet t’i paraqesin gjykatës edhe një projektmarrëveshje në të cilën të jetë parashikuar mënyra e rregullimit të pasojave që vijnë si rrjedhojë e zgjidhjes së martesës, të cilat janë :

  Lënien për rritje dhe edukim të fëmijëve të mitur dhe përcaktimin e të ardhurave për rritjen dhe edukimin e tyre.
  Kontributin e secilit bashkëshort në favor të bashkëshortit nevojtar.
  Rregullimin e marrëdhënieve pasurore midis bashkëshortëve.

  Ne parim cdo akt marreveshje e lidhur perpara ndermjetesuesit te licensuar, do te duhet te dergohet me pas ne gjykate per nxjerrjen e urdherit te ekzekutimit. Pra ne cdo rast ju do te duhej te perballeni me gjykaten. Per me teper legjislacioni jone njeh vendimin e gjykates per zgjidhje martese.

  Tarifa per kerkesen per zgjidhjen e marteses me pelqim reciprok te bashkeshorteve eshte ne vleren 200 lek.
  Per gjetjen e nje ndermjetesuesi duhet t’i drejtoheni Dhomes Kombetare te Ndermjetesve.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/11 at 8:38 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Bllokimi i llogarise

  Pershendetje. Jo bashkeshortja juaj nuk eshte pergjegjese per detyrimet tuaja para martese, pra asaj nuk mund t’i bllokohen llogarite bankare per kete kredi.

  Go to comment
  2020/12/11 at 7:41 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Zgjidhje e kontrates se punes

  Pershendetje. Kontrata e punes me afat zgjidhet kur perfundon afati. Nese kontrata e punes eshte pa afat, apo ka zgjatur mbi tre vjet, ajo mund te zgjidhet rregullisht duke respektuar proceduren dhe afatet e njoftimit, nese ka shkaqe qe lidhen me funksionalitetin e punedhenesit. Kontrata mund te zgjidhet menjehere, por duke respektuar proceduren nese ka shkaqe te justifikuara. Te tilla konsiderohen shkeljet e renda te punemarresit, ose shkeljet e lehta te perseritura. Barra e proves si per proceduren, ashtu edhe per shkaqet i takon punedhenesit.

  Go to comment
  2020/12/11 at 7:39 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Biresimi i nje femije te huaj

  Pershendetje,

  Për fëmijën e huaj, që ndodhet në Republikën e Shqipërisë, në gjendje faktike braktisjeje, për të
  cilin kërkohet një ndërhyrje emergjente ligjore, zbatohet legjislacioni shqiptar në fuqi. Shtetasi shqiptar, që dëshiron të birësojë një fëmijë me shtetësi të huaj, duhet të përmbushë kërkesat e Kodit të Familjes, të Ligjit nr. 9695, date 19.03.2007 “Për procedurat e birësimit dhe komitetin shqiptar të birësimit”, te ndryshuar, si dhe ato të ligjit të vendbanimit të fëmijës.
  Çdo person i cili është i interesuar të birësojë duhet t’i drejtohet me kërkesë Komitetit Shqiptar të Birësimit. Ky organ mbledh, vlerëson kërkesat për birësim të bërë nga shtetas të huaj dhe vendas, jep informacionet e nevojshme lidhur me plotësimin e dokumentacionit.

  Ju bejme me dije se, ne nenin 17 te Ligjit 9695, date 19.03.2007 “Për procedurat e birësimit dhe komitetin shqiptar të birësimit” (te ndryshuar), percaktohet se:
  1. Nuk mund të kryhet birësimi i një fëmije refugjat nëse:
  a) ka shpresë të arsyeshme për gjetjen e familjes së tij dhe për bashkimin familjar, në përputhje me
  interesin më të lartë të fëmijës;
  b) nuk ka kaluar dy vjet nga data e marrjes së azilit, kohë gjatë së cilës janë ndërmarrë të gjitha masat për gjetjen e prindërve ose anëtarëve të tjerë të familjes së fëmijës;
  c) është në kundërshtim më interesin e fëmijës;
  ç) është i mundshëm në një të ardhme të afërt rikthimi i sigurt dhe me dinjitet në vendin e origjinës
  dhe nëse mundësitë e fëmijës në vendin e origjinës janë më të mira sesa birësimi në vendin e azilit ose në një vend të tretë.
  2. Në procesin e birësimit të fëmijëve refugjatë, Komiteti bashkëpunon me strukturën përkatëse
  shtetërore që mbulon çështjet e refugjatëve.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/10 at 8:25 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Ndryshimi emrit dhe mbiemrit

  Pershendetje! Ligji Nr. 10 129, date 11.5.2009 “PER GJENDJEN CIVILE” (I perditesuar) percakton rastet e ndryshimit te emrit dhe mbiemri, si me poshte:
  1. Mbiemri mund te ndryshoje vetem ne rastet e meposhtme:
  a) sipas rasteve te parashikuara ne Kodin e Familjes;
  b) me kerkese te personit te interesuar, sipas procedures se parashikuar ne nenet 57/1 deri ne 57/10 te ketij ligji.
  2. Emri mund te ndryshoje vetem ne rastet e meposhtme:
  a) sipas rasteve te parashikuara ne Kodin e Familjes, ne rastin e biresimit;
  b) me kerkese te personit te interesuar, sipas procedures se parashikuar ne nenet 57/1 deri ne 57/10 te ketij ligji, brenda 1 viti nga mbushja e moshes madhore, dhe vetem nje here, si dhe sipas nenit 45 te ketij ligji.
  Ne rastin tuaj, Neni 260 te Kodit te Familjes rregullon atesine ,memesine dhe mbiemrin e te biresuarit:
  “I biresuari merr mbiemrin e biresuesit dhe ne rast te biresimit nga te dy bashkeshortet, mbiemrin e perbashket te tyre; ne qofte se ata kane mbiemra te ndryshem vendosin me marreveshje se cilin mbiemer do te mbaje i biresuari; ne rast mosmarreveshjeje femija merr mbiemrin e te atit.
  Me kerkese te biresuesit ose te biresuesve, gjykata mund te ndryshoje emrin e te biresuarit. I biresuari merr per emer nene dhe ati ate te biresuesit ose biresuesve te tij.”
  Pra, ne rastin tuaj ne baze te vendimit te biresimit, ju mund te kerkoni ndryshimin e mbiemrit. Per te perdorur si shkak ndryshimi te emrit dhe mbiemrit, vendimin e gjykates se shtetit grek, ju duhet me pare te beni njohjen e vendimit ne Gjykaten e Apelit Tirane, sipas nenit 393 e vijues te Kodit te Procedures Civile. Per kete do ju duhet asistenca e nje avokati,
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/10 at 2:50 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Apartament me 2 certifikata pronesie

  Pershendetje. Nese origjina e regjistrimit te parregullt te pasurise se fqinjit tuaj eshte kontrata e privatizimit, atehere ju duhet te beni kerkese padi ne gjykate, me objekt pavlefshmerine e pjeseshme te kontrates se privatizimit. Nese kontrata eshte lidhur sakte, por eshte bere regjistrimi ne kadaster gabim, atehere pasi te merrni nje kopje te praktikes se regjistrimit, duhet te beni nje kerkese padi per pavlefshmeri te regjistrimit. Fakti qe fqinji eshte jashte ju vjen ne ndihme nga cdo pretendim qe ai mund te ngreje per parashkrim fitues. Nese pasuria e fqinjit posedohet nga nena juaj, pra eshte ajo qe e perdor sendin, keni te drejte te kerkoni fitimin e pronesise me parashkrim fitues pa titull.

  Go to comment
  2020/12/10 at 1:10 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Pezullimi i veprimeve permbarimore

  Pershendetje,

  Ne nenin 615 te Kodit te Procedures Civile parashikohen rastet e pezullimit te veprimeve permbarimore ku nje prej tyre eshte dhe kur kjo kerkohet nga vete kreditori, por pa specifikuar afate.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/10 at 9:56 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pezullimi i veprimeve permbarimore

  Pershendetje

  Lidhur me afatin e pezullimit te ekzekutimit me kerkese te kreditorit, K.Pr.Civile nuk parashikon nje afat te tille. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/10 at 9:46 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Bashkepronesia

  Pershendetje,

  Nese nuk ka nje marreveshje noteriale, ose nje vendim gjykate per pjestimin e sendit ne perputhje me pjeset takuese tuajat, bashkepronari nuk mund te kryeje asnje veprim pa aprovimin tuaj, mbi shitjen apo veprime te tjera, pasi ju pergjigjeni solidarisht para te treteve mbi kete send te paluajtshem. Ne nenin 208 te Kodit Civil me tej parashikohet: ” Tjetërsimi i sendit të përbashkët mund të bëhet vetëm me pëlqimin e të gjithë bashkëpronarëve”.
  Sa me siper do te thote se nese nuk ka dakordesim mbi pjestimin e pjeseve takuese te bashkepronareve, per tjetersimin (shit-blerje etj) te prones objekt i kesaj pyetje, do te duhet te merret pelqimi i bashkepronarit tjeter perndryshe veprimi do te konsiderohet absolutisht i pavlefshem.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/10 at 8:53 am
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Mosmarreveshje mbi kompetencen

  Pershendetje,
  Kodi i Procedures Civile ne nenin 61 dhe 62 parashikon se gjykata, kur konstaton se nuk është kompetente për shkak të lëndës, funksionit ose të kompetencës tokësore ekskluzive, sipas neneve 45 dhe 46 të këtij Kodi, (Paditë për të drejta reale mbi sende të paluajtshme dhe ato te lidhura me trashegimine), kryesisht ose me kërkesë të palëve, vendos moskompetencën e saj dhe i dërgon aktet në gjykatën kompetente.
  Në rastet e tjera, mungesa e kompetencës tokësore mund të merret parasysh vetëm me kërkesë të palëve, derisa nuk është nxjerrë urdhri për caktimin e seancës gjyqësore.
  Kundër vendimit të gjykatës që ka shpallur moskompetencën për gjykimin e mosmarrëveshjes, si dhe kundër vendimit të saj, mund të bëhet ankim i veçantë nga palët. Me depozitimin e ankesës, pezullohet gjykimi i çështjes dhe gjykata mund të kryejë vetëm veprime procedurale që nuk presin.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/09 at 6:22 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Mosmarreveshje mbi kompetencen

  Pershendetje,
  Moskompetenca lëndore dhe funksionale ngrihet edhe kryesisht ( nga gjykata) në çdo gjendje e shkallë të shqyrtimit. Moskompetenca tokësore mund të ngrihet ose kundërshtohet nga palët vetëm para se të ketë filluar shqyrtimi gjyqësor i provave.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/09 at 5:48 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Diskriminim

  Pershendtje,

  Nese pretendoni se jeni diskriminuar, ju mund t’i drejtoheni me ankese Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (KMD), i cili është autoriteti përgjegjës, që siguron mbrojtjen efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjelljeje që nxit diskriminimin.

  Ankesës duhet t’i bashkelidhni provat e disponueshme. Ankesa mund te paraqitet me shkrim ose, në raste përjashtimore, gojarisht, në mënyrë që të mund të mbahet procesverbal. Ankesa duhet të ketë informacion lidhur me viktimën e diskriminimit, informacion mbi identifikimin e subjektit i cili pretendohet të ketë kryer diskriminim si dhe shpjegime dhe fakte që disponon lidhur me diskriminimin e pretenduar si dhe masat që kërkohen të merren nga Komisioneri.

  Në qoftë se ankesa plotëson kushtet e ligjit për t’u pranuar ajo i nënshtrohet një shqyrtimi të mëtejshëm permes nje procedure hetimore. Ne fund te procesit Komisioneri del me vendim, dhe ne rast se konstatohet diskriminim vendimi percakton edhe rregullimet dhe masat e duhura, duke caktuar edhe një afat për kryerjen e tyre.

  Formatin e ankimit mund ta aksesoni ne faqen zyrtare te internetit te KMD-se: https://www.kmd.al/. Ankesa mund te mund te dorezohet prane Zyres Qendrore te KMD-se ne Tirane ose ne nje nga Zyrat Rajonale te KMD-se ne Fier, Shkoder dhe Korce.

  Gjithashtu, ju bejme me dije se, nese pretendoni se ndaj jush është ushtruar diskriminim për shkak te gjendjes tuaj shendetesore, mund të paraqisni edhe kërkesëpadi përpara gjykatës për shpërblim demi sipas ligjit. Paraqitja e ankimit përpara komisionerit nuk është kusht për të paraqitur një kërkesëpadi dhe nuk përbën pengesë për personin e dëmtuar t’i drejtohet gjykatës. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/09 at 4:23 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Prokure per levizje jashte shtetit te femijeve

  Pershendetje
  Prinderit tuaj mund te hartojne prokurat (deklaratat) ne noteret perkates qe ata zgjedhin vete dhe nuk ka asnje problem se nuk eshte i njejti noter. Mjafton qe ata t’ju autorizojne juve, nese jeni ne moshe madhore, qe te udhetoni me vellain minoren drejt destinacionit te deshiruar ose te autorizojne, personin me te cilin ju do beni udhetimin, per t’ju shoqeruar ne udhetimin tuaj. Faleminderit.

  Go to comment
  2020/12/09 at 3:57 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Largim nga puna

  Pershendetje,

  Ne te gjitha rastet, nese ju vleresoni se zgjdhja e maredhenies se punes ka qene e menjehershme pa shkaqe te justifkuara, ju mund t’i drejtoheni gjykates brenda 180 diteve per te konstatuar kete fakt dhe per te perfituar demshperblimet perkatese.
  Te drejten per t’u rikthyer perseri ne vendin e punes e kane vetem punonjesit e administrates shteterore me statusin e nenpunesit civil, nese kjo vleresohet nga gjykata. Nese kontrata juaj e punes rregullohej nga Kodi i Punes dhe jo nga Ligji Nr. 152/2013 “Per nenpunesin civil”, atehere ju mund te perfitoni demshperbimet perkatese per mosrespektim te afatit, procedures, etj, por jo rikthimin perseri ne vendin e punes.
  Ne lidhje me kallezimin penal, nese eshte kryer nga punedhenesi suaj dhe ka te te beje me shkakun e nderprerjes se maredhenies se punes ne menyre te menjehershme, atehere vleresoj se gjykata civile nuk mund te shprehet pa perfunduar procesi penal (ose hetimet nga prokuroria). Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/09 at 1:38 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: Mohim i vendit te punes (2)

  Pershendetje. Ju do te padisni ate autoritet publik i cili eshte pergjegjes per mosberjen publike te vendit te lire te punes. Nese pergjegjesia eshte e perzier midis ZVA dhe Shkolles, atehere do t’i therrisni te dy si te paditur. Pergjegjesia financiare i mbetet institucionit publik dhe jo titullarit te tij. Eshte vete institucioni i cili ka te drejte qe ne baze te Kodit te Punes, apo te ligjit organik te kerkoje pagesen e demit te shkaktuar, si rezultat i veprimeve apo mosveprimeve te titullarit te institucionit.

  Go to comment
  2020/12/09 at 1:33 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Nderrim i emrit dhe mbiemrit

  Pershendetje,

  Kerkesa per ndryshimin e emrit behet nga vete personi personalisht dhe paraqitet në zyrën e gjendjes civile përkatëse. Referuar ligjit per gjendjen civile, kërkesa duhet të përmbajë arsyen/shkakun e ndryshimit të emrit dhe emrin e ri që kërkohet të merret. Kërkesa per ndryshimin e emrit duhet të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe papërshtatshmërie.
  Nese nuk ndodheni ne kushtet e papershtatshmerise se emrit, atehere vleresojme se ZGJC-ja eshte ne kushtet kur duhet te refuzoje kerkesen tuaj per ndryshim emri. Ne rast refuzimi te kerkeses tuaj nga ZGJ-ja dhe nese pretendoni se refuzimi nuk eshte i bazuar ne ligj, ju mund t’i drejtoheni gjykates per te vendosur ne lidhje me kerkesen tuaj per ndryshim emri.

  Kërkesa prane ZGJC duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:
  a) vërtetimin e gjendjes gjyqësore/formularin e plotësuar të vetëdeklarimit të gjendjes
  gjyqësore;
  b) vërtetimin nga prokuroria se nuk është në ndjekje penale;
  c) vërtetimin nga gjykata se nuk është në proces gjyqësor;
  ç) kopjen e letërnjoftimit;
  d) certifikatën e lindjes dhe certifikatën e përbërjes familjare;
  dh) vërtetimin se nuk është marrë ndaj tij ndonjë urdhër dëbimi/largimi nga ndonjë shtet
  tjetër;
  e) vendimin gjyqësor, i njohur sipas legjislacionit shqiptar, në rast të ndryshimit të emrit apo
  mbiemrit në një vend tjetër, jashtë rasteve të parashikuara nga Kodi i Familjes.

  Nuk lejohet ndryshimi i emrit per shkak te debimit nga nje shtet tjeter. Kjo eshte e parashikuar nga neni 57/3 i ligjit per gjendjen civile.

  Rastet kur ndalohet ndryshimi i emrit dhe mbiemrit
  Emri dhe mbiemri nuk ndryshohen në rastet kur:
  a) shtetasi është në proces gjyqësor ose nuk ka mbaruar ndjekja penale;
  b) vërtetohet se ndaj shtetasit është marrë urdhër dëbimi/largimi nga ndonjë shtet tjetër.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/09 at 11:28 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Mohim i vendit te punes (1)

  Pershendetje. Ne baze te Kodit te Punes paga eshte shperblimi qe merr nje person, per kohen dhe aftesite qe ve ne dispozicion te punedhenesit te tij, sipas kushteve te kontrates se punes. Ne rastin tuaj ju nuk keni lidhur kontrate pune dhe nuk keni kryer sherbimin perkates, qe te keni te drejte te kerkoni pagen. Pervec se te kerkoni te punesoheni, ju keni te drejte te kerkoni shperblimin e demit te shkaktuar nga ana e organeve te administrates publike. Kjo behet nepermjet gjykates, ne perputhje me ligjin 8510/1999, Per pergjegjesine jashtekontraktore te organeve te administrates publike.

  Go to comment
  2020/12/09 at 9:42 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Korrigjim gabimi

  Pershendetje. Procedura gjyqesore e korrigjimit te dokumenteve qe nuk mund te merren ne forme tjeter, nuk zgjat shume, por nuk mund t’ju themi nje afat, pasi varet nga ngarkesa e gjykates perkatese. Per me teper ne kushtet aktuale, kur gjykatat po e nderpresin here pas here veprimtarine, per shkak te Covid.
  Nese gabimi juaj eshte i pasqyruar ne Amzen perkatese te shkolles, ai dokument nuk mund te ndryshohet. Ne perfundim te procesit ju nuk merrni nje diplome te re, por vendimi i gjykates qe pranon korrigjimin i bashkengjitet diplomes, apo vertetimit, duke pasur te njejten vlere ligjore, si diploma apo vertetimi me te dhena te sakta.

  Go to comment
  2020/12/09 at 9:33 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Rivleresimi i pasurise

  Pershendetje. Tatimi paguhet vetem nje here. Ajo qe ju mund te kryeni tek eksperti privat vleresues, apo prane ASHK-se eshte akti i ekspertimit te vleresimit te pasurise. Ne baze te aktit te vleresimit behet llogaritja e pageses se tatimit prane ASHK-se. Tatimi qe ju paguani eshte tatim mbi fitimin, per shkak te rritjes se vleres se pasurise se paluajtshme nga momenti qe ju jeni bere pronar, krahasuar me vleren qe ka aktualisht. Per kete rritje te vleres, kur te behet shitja ju do te paguani ne kushte normale 15% te vleres, tatim ne shtet. Duke bere rivleresimin, tatimi qe do te paguani eshte vetem 3%.

  Go to comment
  2020/12/09 at 9:29 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: Dorezania (3)

  Pershendetje. Se pari, afati i kontrates se hipotekes percaktohet ne baze te afatit te kontrates kryesore, te cilen ajo siguron, pra te kontrates se kredise bankare. Afati ligjor i kontrates se hipotekes eshte i lidhur me vlefshmerine e regjistrimit te saj, deri ne maksimumi 20 vjet.
  Lidhur me afatin e pezullimit te ekzekutimit me kerkese te kreditorit, K.Pr.Civile nuk ka nje afat te tille, ne nenin 615 qe rregullon rastet se kur mund te pezullohet ekzekutimi.

  Go to comment
  2020/12/08 at 8:55 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Tapia e shtepise

  Pershendetje

  Dokumentacioni qe keni derguar bashkelidhur eshte vertetim nga dokumentat hipotekor. Ne nenin 19 te ligjit 111/2018 “Per Kadastren” percaktohet se “ Vërtetimi i pronësisë është akti zyrtar që lëshohet për të provuar se pronari ka depozituar dokumentet ligjore për regjistrim, por prona ndodhet në një zonë kadastrale që nuk i është nënshtruar ende regjistrimit fillestar”.

  Pra, vertetimi i pronesise eshte nje dokument zyrtar unik që Agjencia Shtetërore e Kadastrës lëshon për pronaret e pasurive të paluajtshme. Ky dokument leshohet deri ne momentin qe zona kadastrale ku ndodhet pasuria juaj t’i nenshkrohet rregjistrimit fillestar sistematik sipas nenit 30 te ketij ligji. Me perfundimin e ketij procesi teknik qe lidhet me ligjerimin perfundimtar te rregjistrimeve (per te cilin ju do te njoftoheni publikisht dhe do te keni mundesi per te konsultuar te dhenat e pasurise tuaj), atehere do te mund te pajiseni nga ASHK-ja me “certifikate pronesise” mbi pasurine.  

  Mbi bazen e ketij dokumenti zyrtar (vertetim nga rregjistrat hipotekor) te leshuar nga Drejtoria Vendore e ASHK-se, ju mund te kryeni cdo veprim mbi pasurine tuaj, ta shisni, ta dhuroni, ta kembeni, ta lini hipoteke ne banke, etj. Nisur nga gjendja ligjore ne te cilen eshte aktualisht regjistrimi i pasurise tuaj, ky dokument mund te konsiderohet si “tapia e shtepise”.

  Faleminderit, 

  Go to comment
  2020/12/08 at 3:05 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ndryshim emri

  Pershendetje,

  Ne momentin e ndryshimit te emrit tuaj ne gjendjen Civile, atehere ju i drejtoheni me kerkese institicioneve perkatese (Drejtorise Vendore te ASHK-se dhe bankes) qe te procedojne me ndryshimin e emrit, mbeshtetur ne vertetimin qe ju merrni prane ZGjC-se qe verteton ndryshimin emrit tuaj.
  Per ndryshimin e emrit ne dokumentat e leshuara nga hipoteka, do te duhet te dorezoni aktet origjinale kadastrale (certifikate pronesie te pasurise) te leshuara me emrin tuaj te vjeter dhe te paguani tarifat perkatese per sherbimin e korigjimit (ndryshimit) te emrit ne kartele e pajisjen me certifikate pronesie ne emrin tuaj te ndryshuar. Per kete sherbim, ju duhet te aplikoni online permes portalit qeveritar e-Albania. Per me shume informacion, ju lutem vizitoni linkun ne vijim: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9483
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/08 at 2:30 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Trashegimi i borxhit (kredise)

  Pershendetje. Lidhur me pyetjet qe ju shtroni, ju sqarojme si vijon:
  Cilat jane detyrimet qe kane femijet ne kete rast duke patur parasysh detyrimet dhe te drejtat e trashegimise? Eshte e mundur te hiqet dore nga trashegimia tani?
  Heqia dore nga trashegimia mund te behet deri ne tre muaj nga celja e trashegimise, pra ky afat per ju ka kaluar dhe nuk eshte me e mundur qe te hiqni dore.
  Trashegimtari trashegon te drejtat dhe detyrimet e trashegimlenesit, por trashëgimtarët përgjigjen për detyrimet që rëndojnë mbi pasurinë trashëgimore në përpjesëtim me pjesët e tyre, gjer në vleftën e pasurisë trashëgimore që kanë marrë.
  Pra ju jeni pergjegjes per nje pjese te detyrimit, aq sa eshte pjesa qe ju keni trasheguar babain tuaj, dhe ne cdo rast deri ne vleren e pasurise trashegimore.
  Qenia ne nje certifikate familjare me nenen tuaj, apo jo, nuk ka asnje ndikim ne poziten tuaj si trashegimtar, apo ne raport me kete detyrim.

  Go to comment
  2020/12/08 at 11:14 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: Dorezania (2)

  Pershendetje. Kontrata e hipotekes do te vijoje te jete e vlefshme dhe pasuria juaj e bllokuar deri ne momentin e perfundimit te afatit te regjistrimit te hipotekes, apo te lirimit te saj me kerkese te kreditorit.

  Go to comment
  2020/12/08 at 11:05 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: Bllokimi i llogarive te shoqerise tregtare (2)

  Pershendetje. Per t’ju dhene nje vleresim te duhur ligjor, duhet te shqyrtohet dokumentacioni ligjor. Megjithate, ne parim ju sqarojme se shoqeria tregtare, ortaket e saj, administratori jane secili prej tyre nje subjekt juridik i mevetshem. Pra nese ju keni nenshkruar nje kontrate kredie si administrator i shoqerise, atehere kredimarresi (debitori) nuk jeni ju, por shoqeria tregtare. Kjo do te thote qe ju nuk mund te ngarkoheni me shlyerjen e detyrimeve te shoqerise tregtare. Nese pervec kontrates se kredise bankare ne emer te shoqerise, ju keni firmosur edhe nje kontrate dorezanie si person fizik, atehere ju keni pranuar te barazoni veten tuaj me debitorin ne rast te mospermbushjes se rregullt te detyrimit. Pra, vetem nese ju keni nenshkruar nje kontrate dorezanie, bllokimi i pages tuaj eshte i rregullt, ne te kundert eshte ne kundershtim me ligjin. Ne cdo rast, zyra e permbarimit ka detyrimin qe t’ju lere nje pjese te pages tuaj, e llogaritur si minimumi jetik, per te perballuar shpenzimet e jeteses.

  Go to comment
  2020/12/08 at 11:04 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Gjobe

  Pershendetje. Kompetente per shqyrtimin e padise eshte gjykata qe ka ne kompetence territoriale autoritetin publik qe ka miratuar aktin administrativ. Ne kete rast, kompetente eshte Gjykata Administrative e Shkalles se Pare Durres.

  Go to comment
  2020/12/07 at 8:24 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Dorezania (1)

  Pershendetje. Ju e keni siguruar kontraten e kredise se mikut tuaj me kontrate hipotekimi. Ne baze te K.Pr.Civile, kur objekt i procedures permbarimore eshte nje pasurie paluajtshme ne pronesi te debitorit, kreditori ka te drejte qe pas ankandit te trete, nese sendi nuk eshte shitur, te pranoje te marre pronesine e sendit objekt hipoteke. Në rast se kreditori, brenda 30 ditëve nga marrja e propozimit nuk pranon ta marrë sendin, përmbaruesi gjyqësor heq sekuestron mbi sendin e sekuestruar dhe vijon procedurat përmbarimore mbi pasuri të tjera të debitorit. Nje parashikim i tille nuk eshte per sendin e lene ne hipoteke.

  Go to comment
  2020/12/07 at 8:13 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Bllokimi llogarive te shoqerise tregtare (1)

  Pershendetje. Ortaket e shoqerise tregtare mbajne pergjegjesi per detyrimet e shoqerise deri ne vleren e kontributit te tyre ne kete shoqeri. Nderkohe qe shoqeria nuk eshte pergjegjese per detyrimet qe kane ortaket. Ne rast se nje prej ortakeve eshte debitor kundrejt personave te trete, duke perfshire edhe nje kontrate kredie bankare, zyra e permbarimit nuk ka asnje te drejte te bllokoje llogarite bankare te shoqerise. Permbarimi ka te drejte qe te vendose sekuestro mbi kuotat e kapitalit te ortakut ne shoqeri dhe ky vendim regjistrohet ne Qendren Kombetare te Regjistrimit. Nisur nga kjo edhe per shoqerine e re qe do te hapni, llogarite e saj nuk mund te bllokohen per detyrimet e ortakeve.
  Nderkohe debitori, pra ju, mbani pergjegjesi kundrejt debitorit tuaj, me pasurine tuaj te tashme dhe te ardhme, pra zyra e permbarimit mund te vijoje te marre masa sekuestroje kundrejt jush dhe kuotave qe ju do te zoteroni ne shoqeri te ndryshme tregtare.

  Go to comment
  2020/12/07 at 7:52 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Regjitrimi prane QKB

  Persehendetje. Kerkesen per regjistrimin e aktit te transferimit te kuotave, apo aksioneve te shoqerive tregtare e kane edhe personat e interesuar. Konkretisht neni Neni 26/3 percakton se personat e autorizuar per regjistrim jane: “Aplikimi për regjistrimin e veprimeve juridike, që lidhen pjesëmarrjet, kuotat apo aksionet, mund të kryhen, gjithashtu, dhe nga anëtari, ortaku apo aksioneri, të cilit këto i përkasin.”
  Ligji per shoqerite tregtare nuk kerkon vendim per kalimin e kuotave. Nese ne Statut eshte parashikuar nje klauzole e tille atehere duhet te miratohet edhe vendimi perkates i ortakut dhe si rezultat duhet te behet edhe depozitimi i tij ne QKB.

  Go to comment
  2020/12/07 at 2:49 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Në lidhje me procedurën e aplikimit per ndihme juridike

  Pershendetje,

  Ne cilesine e subjektit te kategorise se vecante sipas nenit 11 te ligjit 111/2017, ju mund te perfitoni ndihme juridike falas.
  Ne lidhje me proceduren qe duhet ndjekur, ju bejme me dije se fillimisht duhet te plotesoni dokumentacionin e nevojshem (ne rastin konkret çertifikate familjare, vertetimin mbi te ardhurat e KEMP-it, kopje karte identiteti etj), si dhe me pas do te vijohet me plotesimin e formulareve te posaçem: formulari per ndihmen dytesore; formulari per vetedeklarimin e kategorive te vecanta, si dhe formulari per perjashtimin nga pagesa e tarifave dhe shpenzimeve gjyqesore. Formularet mund t’i aksesoni ne linkun: https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/
  Plotesimi i tyre mund te behet edhe vete nga personi i interesuar, por do ju keshilloja qe ai te kryhet nepermjet asistences se punonjesve te specializuar te Qendrave ose Klinikave Ligjore per dhenien e ndihmes paresore.
  Pasi te keni plotesuar per sa me siper shpjegohet, kërkesa për dhënien e ndihmës juridike dytësore, se bashku me dokumentacionin justifikues, paraqitet nga personi i interesuar personalisht ose me anë të shërbimit postar pranë gjykatës, përpara fillimit të një procesi gjyqësor, në fillim të një procesi gjyqësor dhe/ose në çdo fazë të procesit gjyqësor, derisa nuk është deklaruar i mbyllur hetimi gjyqësor, sipas rregullave të parashikuara në legjislacionin procedural.
  Personi që gëzon të drejtën për ndihmë juridike dytësore, mund ta paraqesë kërkesën nëpërmjet një përfaqësuesi ligjor apo të pajisur me prokurë, ose nëpërmjet bashkëshortit/es, bashkëjetuesit/es ose një të afërmi të shkallës së parë.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/07 at 12:03 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Gjykata nuk njeh divorcin nga Greqia

  Pershendetje,

  Ligji shqiptar njeh zgjidhjen e marteses ne perputhje me vendimin e gjykates se formes se prere.
  Ne kushtet qe ju parashtroni (pra ne rast se nuk ka nje vendim gjykate per zgjidhje martese ne shtetin grek, per te cilin mund te kerkohet njohja e tij ne Gjykaten e Apelit ne Shqiperi), vleresoj se nje forme mund te jete edhe zgjidhja e marteses me pelqim reciprok, duke iu drejtuar gjykates kompetente ne Republiken e Shqiperise (ne perputhje me nenin 51 te Kodit te Procedures Civile).
  Ne lidhje me sugjerimin e mesiperm, hapat qe duhen ndjekur jane si me poshte:
  Së pari, e gjithë procedura gjyqësore fillon me paraqitjen e një kërkese të përbashkët të të dy bashkëshortëve, të cilët përcaktojnë se duan që të zgjidhin martesën e tyre. Kjo kërkesë mund të paraqitet në gjykatë ose nga bashkëshortët personalisht ose nga përfaqësuesit e tyre respektivë.
  Së dyti me kërkesën për zgjidhjen e martesës, bashkëshortët duhet t’i paraqesin gjykatës edhe një projektmarrëveshje në të cilën të jetë parashikuar mënyra e rregullimit të pasojave që vijnë si rrjedhojë e zgjidhjes së martesës, të cilat janë:
  – Lënien për rritje dhe edukim të fëmijëve të mitur dhe përcaktimin e të ardhurave për rritjen dhe edukimin e tyre.
  – Kontributin e secilit bashkëshort në favor të bashkëshortit nevojtar.
  – Rregullimin e marrëdhënieve pasurore midis bashkëshortëve.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/07 at 9:45 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Shpenzimet e kalimit te prones nga kontrate porosie ne kontrate shitjeje

  Pershendetje
  Vlera e kontrates se shitjes eshte 0.3% e vleres se shitjes se pasurise se paluajtshme, kur kjo eshte ndermjet 6.000.001 leke – 15.000.000 leke. Pagimi i kesaj vlere eshte detyrim i bleresit.
  Shoqeria ndertuese ka detyrim te paguaje regjistrimin e pasurise ne regjistrat kadastrale ne emer te saj, ne menyre qe ne vijim te kete mundesi te lidhe me ju kontraten e shitjes. Taksa e kalimit te se drejtes se pronesise paguhet nga shoqeria e ndertimit, pervecse ne rastet kur palet kane dakordesuar ndryshe.
  Nderkohe regjistrimi i kontrates se shitjes dhe pajisja me certifikate pronesie e kopje kartele ne emrin tuaj prane ASHK-se kushtojne (3.500 + 1.500 + 1.000) leke. Keto jane tarifa sherbimi qe paguhen nga bleresi. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/06 at 8:13 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Asgjesimi i produkteve ushqimore

  Pershendetje. Procedura qe ju kerkoni, rregullohet nga Udhëzimi Nr. 6, datë 30.01.2015, “Per tatimin mbi vleren e shtuar ne RSH” dhe e gjeni ne vijim:
  2. Procedura për daljet jashtë përdorimit të mallrave
  a. Personi i tatueshëm duhet të mbajë një regjistër për mallrat ku të shënojë llojet e mallrave të skaduar, datën e blerjes së mallit të nxjerrë jashtë përdorimit, datën e skadencës së mallit, sasinë përkatëse, arsyen për nxjerrjen e mallrave jashtë përdorimit, si dhe personat e pranishëm në kryerjen e procesit të daljes jashtë përdorimit. Personi i tatueshëm është i detyruar të provojë arsyen e mosshitjes së mallit dhe daljen jashtë përdorimit të tij.
  b. Personi i tatueshëm i cili do të kryejë nxjerrjen jashtë përdorimit të mallrave duhet:
  i) të bëjë një njoftim me shkrim drejtuar autoritetit tatimor, përkatësisht Drejtorisë Rajonale Tatimore ku është i regjistruar.
  ii) Nëpërmjet njoftimit, autoriteti tatimor informohet në lidhje me:
  a. Listën e mallrave që do të nxjerrë jashtë përdorimit,
  b. arsyet e nxjerrjes jashtë përdorimit për secilin artikull dhe
  c. numrin e njësive/sasinëe mallrave,
  d. çmimin e blerjes së secilit prej mallrave;
  e. vlerën e mallrave;
  f. datën kur do të kryhet ky proces.
  iii) Njoftimi duhet të dërgohet pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore jo më vonë se 5 ditë kalendarike, para datës së nxjerrjes jashtë përdorimit të mallit.
  iv) Drejtoria Rajonale Tatimore cakton për të marrë pjesë në këtë proces dy inspektor, të cilët mbajnë një procesverbal për këtë qëllim, të konfirmuar edhe nga përfaqësuesi i personit të tatueshëm dhe personat e tjerë të pranishëm gjatë këtij procesi.
  v) Nëse inspektoret nuk paraqiten brenda afatit të përcaktuar, personi i tatueshëm ka të drejtë të vazhdojë normalisht me nxjerrjen jashtë përdorimit të mallit. Në këtë rast janë të nevojshme dokumentet e institucioneve përkatëse të cilat kanë verifikuar shkatërrimin e mallrave, kur kërkohet prania e tyre.
  vi) Një kopje e gjithë dokumentacionit të mbajtur përgjatë procesit të daljes jashtë përdorimit i dërgohet Drejtorisë Rajonale Tatimore.
  vii) Ky proces nuk shoqërohet me faturë tatimore.
  Nëse procedura e mësipërme nuk ndiqet ose inspektorët tatimor kundërshtojnë kërkesën e personit të tatueshëm ose në rast kontrolli konstatojnë se personi ka vepruar në kundërshtim me përcaktimet ligjore tatimore apo me ligjet specifike të sektorit ku vepron, atëherë ai është i detyruar të kryejë rregullimin e TVSH-së së zbritur për mallin në përputhje me ligjin.

  Go to comment
  2020/12/06 at 7:58 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Mbi kriteret per t'u perzgjedhur OPGJ

  Pershendetje

  Ligji Nr. 25/2019 “Per organizimin dhe funksionimin e Policise gjyqesore” ne nenin 17 te tij percakton kriteret e përzgjedhjes të oficerit të Policisë Gjyqësore.

  Ne vijim gjeni citimin e nenit 17 te ketij ligji.
  Neni 17
  Kriteret e përzgjedhjes të oficerit të Policisë Gjyqësore të seksionit
  Personi që emërohet oficer i Policisë Gjyqësore në seksione duhet të përmbushë kriteret e
  mëposhtme:
  a) të jetë shtetas shqiptar;
  b) të ketë përfunduar studimet e universitare në një nga institucionet e arsimit të lartë, sipas legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë;
  c) të ketë pesë vjet përvojë pune:
  i) si jurist në institucionet publike, private ose në profesione të lira; ose
  ii) në fushën e specialitetit të kërkuar; ose
  iii) si oficer i Policisë Gjyqësore në shërbimet e Policisë Gjyqësore;
  ç) të ketë përfunduar trajnimin fillestar për hetimin;
  d) të mos jetë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një vepre
  penale dhe të mos jetë në hetim penal apo gjykim për një vepër penale;
  dh) të mos ketë masë disiplinore dhe ndaj tij të mos ketë filluar procedim disiplinor;
  e) të ketë integritet

  Per tu njohur me tej me ligjin mund te klikoni ne linkun http://www.pp.gov.al/web/Ligji_per_Policine_Gjyqesore_31_1.php#.X80uedJKjIV .
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/06 at 7:22 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Celje testamenti

  Pershendetje,
  Te noteri që ka përpiluar testamentin, paraqitet një ose më shumë pjesëtarë të familjes së personit që ka vdekur dhe duke i paraqitur certifikatën e vdekjes së personit, certifikatën e gjendjes familjare dhe dokumentat e tyre identifikues (ID-te). Trashegimtari/et i kërkojnë noterit që të hapë dhe të lexojë testamentin që ka lënë i afërmi i tyre. Vetëm ata kanë të drejtë të kërkojnë hapjen e testamentit.
  Per me shume informacion, mund t’i drejtoheni zyres se noterise qe ka ne ruajtje testamentin dhe ku do celet testamenti. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/06 at 4:01 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Informacion mbi afatet e hetimeve

  Pershendetje,

  Afati i përfundimit të hetimeve është tre muaj nga data në të cilën emri i personit që i atribuohet vepra penale është shënuar në regjistrin e njoftimit të veprave penale, dhe gjashtë muaj për veprat penale të parashikuara nga shkronjat “a” dhe “b”, të nenit 75/a, të Kodit te Pr. Penale. Prokurori mund te kerkoje zgjatje te afatit te hetimeve, por kohezgjatja e hetimeve paraprake nuk mund të kalojë dy vjet, pervecse per raste te vecanta.

  Ne nenin 324 te K.Pr Penale percaktohet se: “1.Prokurori mund ta zgjasë afatin e hetimeve për një kohë deri në tre muaj. Në rastin e Prokurorisë së Posaçme ky afat është deri në gjashtë muaj.
  2. Zgjatje të mëtejshme, secila për një kohë jo më shumë se tre muaj, mund të bëhen nga prokurori në rastet e hetimeve komplekse ose të pamundësisë objektive për t’i përfunduar ato brenda afatit të zgjatur. Kohëzgjatja e hetimeve paraprake nuk mund të kalojë dy vjet. Tej afatit 2-vjeçar, për raste të akuzave për krim të organizuar dhe për krime që gjykohen me trup gjykues, afati i hetimit mund të zgjatet vetëm me miratim të Prokurorit të Përgjithshëm ose Drejtuesit të Prokurorisë së Posaçme deri në 1 vit, për çdo zgjatje jo më shumë se tre muaj, pa cenuar afatet e kohëzgjatjes së paraburgimit.
  3. Vendimi për zgjatjen e afatit të hetimeve u njoftohet të pandehurit dhe të viktimës.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/06 at 3:37 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Ne lidhje me token qe me kane zene me force

  Përshëndetje! Nisur nga informacioni qe keni dhënë ne pyetjen tuaj, në rast se pasurinë e dispononi me certifikatë pronësie dhe tokën tuaj e kanë zënë me forcë, vleresoj se duhet t’i drejtoheni gjykates per rivendosjen gjyqesisht te te drejtave tuaja civile te shkelura. Mjeti kryesor per mbrojtjen e te drejtes tuaj te pronesise ne kete rast eshte padia e kerkimit te sendit (rivendikimit) e parashikuar nga neni 296 i Kodit Civil. Kjo eshte padia e pronarit joposedues kundrejt poseduesit jopronar dhe permes ngritjes se kesaj padie ju kerkoni njohjen e pronesise mbi token dhe detyrimin e te paditurit (personit qe ju ka zene token) t’jua ktheje (liroje e dorezoje) sendin (token). Me pas, ne rast se gjykata pranon padine tuaj, vendimi dergohet per ekzekutim prane permbarimit. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/05 at 3:06 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Perfitimi shtetesise shqiptare

  Përshëndetje!

  Ju mund kerkoni perfitimin e shtetesise shqiptare me natyralizim. Kjo menyre fitimi e shtetesise shqiptare është e mundur kur i huaji plotëson kriteret e parashikuara në nenin 8 të ligjit Nr. 113/2020 “Për Shtetësinë”. Kërkesa për fitimin e shtetësise shqiptare paraqitet pranë strukturave vendore përgjegjëse të Policisë së Shtetit të vendbanimit të personit.

  Ne nenin 8 te Ligjit 113/2020 percaktohen kushtet e fitimit te shtetesise me natyralizim:
  1. Shtetësia shqiptare fitohet me natyralizim nga i huaji që ka paraqitur kërkesë dhe plotëson kushtet e mëposhtme:
  a) ka mbushur moshën 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç;
  b) ka zotësi juridike për të vepruar;
  c) qëndron në mënyrë të ligjshme dhe ka banuar për një periudhë të vazhdueshme për jo më pak se 7 (shtatë) vjet në territorin e Republikës së Shqipërisë, si dhe ka përfituar leje të përhershme qëndrimi, të vlefshme në momentin e paraqitjes së kërkesës, sipas ligjit për të huajt;
  ç) ka banesë në përputhje me standardet e miratuara të banimit në Republikën e Shqipërisë;
  d) disponon të ardhura dhe burime financiare të ligjshme, të mjaftueshme për jetesën në Republikën e Shqipërisë, që përkojnë me standardin minimal të jetesës, të indeksuar çdo vit në lidhje me indeksin e çmimeve të disa mallrave të zgjedhura, të parashikuar në rregulloren e Institutit të Sigurimeve Shoqërore;
  dh) nuk ka qenë i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë në shtetin e vet, në Republikën e Shqipërisë ose në ndonjë shtet të tretë për vepra penale, për të cilat ligji shqiptar parashikon dënime me jo më pak se 3 (tre) vjet heqje lirie. Përjashtim nga ky rregull bëhet vetëm në ato raste kur vërtetohet se dënimi është dhënë për motive politike;
  e) zotëron njohuri të gjuhës shqipe, të folur e të shkruar, të vërtetuar nga institucioni përkatës arsimor, si dhe njohuritë bazë të historisë së Republikës së Shqipërisë, sipas rregullave të përcaktuara nga institucionet e arsimit të lartë;
  ë) nuk përbën kërcënim për rendin publik dhe sigurinë kombëtare të Republikës së Shqipërisë.

  I huaji, që është i martuar me shtetas shqiptar për një periudhë prej jo më pak se 3 (tre) vjetësh, mund të paraqesë kërkesë për të fituar shtetësinë me natyralizim, edhe nëse nuk plotëson kushtet e përcaktuara në shkronjat “c” dhe “e” të pikës 1 të këtij neni, nëse ka banuar në mënyrë të ligjshme dhe të vazhdueshme në territorin e Republikës së Shqipërisë të paktën për 1 (një) vit.

  Per me shume informacion mbi kushtet dhe proceduren e fitimit te shtetesise shqiptare, ju mund t’i referoheni tekstit te ligjit nr. 113/2020, te cilin e gjeni te botuar ne Fletoren Zyrtare të datës 29.9.2020, numër 174. https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/174/64ae60e6-e6d9-4561-a490-89989a9a3da6

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/05 at 2:54 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Marrja e pasurise se lene me testament

  Pershendetje

  Në testament, personi që është gjallë, mund të përjashtojë pjesëtarë të familjes, pra pasurinë e vet (ose pjesen e tij takuese te pasurise) ia lë vetëm një personi, ose mund ta ndajë ndërmjet disa personave në pjesë të barabarta ose jo. Kjo është në varësi të dëshirës së personit që bën testamentin. Por personi që bën testamentin nuk ka të drejtë që të përjashtojë nga testamenti fëmijët e mitur, të cilët vazhdojnë shkollën ose fëmijë me aftësi të kufizuara. Në këto raste nuk ka të drejtë dhe testamenti quhet i pavlefshëm.

  Testamenti hapet kur personi që e ka bërë atë, ndërron jetë. Te noteri që ka përpiluar testamentin, paraqitet një ose më shumë pjesëtarë të familjes së personit që ka vdekur dhe duke i paraqitur certifikatën e vdekjes së personit dhe certifikatën e gjendjes familjare, ku shënohen trashëgimtarët e tij, i kërkojnë noterit që të hapë dhe të lexojë testamentin që ka lënë i afërmi i tyre. Vetëm ata kanë të drejtë të kërkojnë hapjen e testamentit.

  Ne vijim, pasi eshte celur testamenti dhe eshte hartuar deshmia e trashegimise testamentare, duhet te paraqisni kerkesen per regjistrimin e deshmise prane ASHK-se, per kalimin e pronesise ne emer te personave qe prona u eshte lene me testament. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/05 at 12:12 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Pyetje per kredi ose zyre permbarimi

  Pershendetje. Nese ju jeni debitor kundrejt nje subjekti te caktuar, ne baze te Kodit Civil ju mbani pergjegjesi me pasurine tuaj te tashme dhe te ardhme, pra edhe nese ju nuk keni para per momentin, detyrimi do te mbetet. Me konkretisht, kontratat bankare te huase perbejne titull ekzekutiv dhe si te tilla, kreditori, pra Banka ka te drejte qe te kerkoje leshimin e urdherit te ekzekutimit ne gjykate. Ky eshte nje gjykim i cili zhvillohet pa pranine e paleve dhe madje ju si debitor nuk merrni dijeni fare. Me pas ceshtja shkon prane Zyres permbarimore shteterore ose private, per ekzekutimin e detyrueshem. Persa kohe ju nuk keni dorezanes, pra persona te tjere qe garantojne detyrimin tuaj, apo nuk keni lene kolateral, apo hipoteke, atehere permbarimi fillimisht do te bllokoje llogarite tuaja bankare, dhe do te vendose sekuestrimin ne pasurite tuaja te luajtshme dhe te paluajtshme qe jane te regjistruara. Nese ju aktualisht nuk keni te holla ne banke, nuk keni te ardhura nga paga, nuk keni makine, toke, shtepi, etj., atehere procedura do te pezullohet dhe permbarimi do te dergoje kerkesa serish pas nje periudhe kohe te caktuar. Cdo veprimtari tjeter, jashte sa ju pershkruam me siper eshte ne kundershtim me ligjin. Pra nuk varet nga institucionet financiare nese jane apo jo te drejta, pasi ekzekutimi i detyrueshem eshte nje procedure qe rregullohet nga ligji dhe nuk eshte ne diskrecionin e kreditorit, apo te permbarimit. Nese konstatoni veprime ne kundershtim me dispozitat e K.Pr.Civile, mund t’i drejtoheni gjykates me kerkese per kundershtim te veprimeve permbarimore.

  Go to comment
  2020/12/04 at 8:29 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Lidhur me tarifat e shkolles

  Përshëndetje!

  Ne rastin tuaj, vleresoj se eshte e aplikuesheme VKM nr. 780, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore të studimit në programet e ciklit të dytë të studimeve, në institucionet publike të arsimit të lartë”.
  Nese plotesoni kriteret dhe beni pjese ne nje nga kategorite e percaktuara ne kete vendim, atehere ju mund te perfitoni reduktim te tarifes vjetore. Ne kete VKM nuk ka asnje rregull qe kufizon perfitimin e kesaj te drejte, per kategorite e studenteve qe vijojne studimet ne nje program te dyte studimi master.

  Rregullat e percaktuara ne VKM nr. 269, date 29.03.2017 (te ndryshuar) nuk rregullojne situaten tuaj ne lidhje me programin e studimit dhe si pasoje vleresoj se nuk mund te aplikohen ne rastin tuaj.

  Në rast se problematika juaj nuk gjen zgjidhje, ju sugjeroj t’i drejtoheni me anë të një ankese, Bordit të Administrimit të Institucionit të Arsimit të Lartë, i cili ka kompetencën e shqyrtimit dhe miratimit për çdo vit akademik, jo më vonë se muaji dhjetor, listën e studentëve të kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e Vendimit Nr. 780, datë 26.12.2018. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/04 at 8:10 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Njohja e raporteve per te infektuarit me covid 19

  Përshëndetje!
  Në zbatim te Urdhrit Nr. 123, datë 26.2.2020, Për një shtesë në urdhrin nr. 632, datë 29.8.2018, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për miratimin e listës së sëmundjeve infektive, të detyrueshme për t’u raportuar nga institucionet shëndetësore, publike ose private të të gjitha nieleve në Republikën e Shqipërisë”, të gjithë pacientët e karantinuar që u kërkohet të justifikojnë mungesën në punë, pajisen me raport mjekësor të paaftësisë së përkohshme në punë nga mjeku i familjes.
  Raporti mjekësor që lëshohet nga mjeku i familjes justifikon dy javë mungesë në punë, për personat prekur, që dyshojnë apo që kanë një të afërm të prekur. Masa e perfitimit eshte ne perputhje me percaktimet ligjore per te ardhurat nga semundjet.
  Nëse pacienti kalon dy javë dhe gjendja e tij mbetet e rënduar, duhet të vijoj me kërkesën për shtyrjen e ditëve të përfshira në raport prane komisionit mjeko-ligjor. Persa i përket pyetjes suaj për VKM-në, ju bejmë me dije se nuk ka një VKM të vecantë për këtë cështje. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/04 at 6:34 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Njohja e raporteve per te infektuarit me covid 19

  Pershendetje,

  Sipas udhezimeve te fundit te Ministrise se Shendetesie dhe Mbrotjes Sociale, te gjithe personat e karantinuar si pasoje e covid-19, per te justifikuar mungesen ne pune, do te pajisen me raport mjekesor per paaftesine e perkoheshme ne pune nga mjeku i familjes.

  Baza ligjore: Ligji nr. 15, date 10.03.2016 ” Per parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe semundjeve infektive”, Urdhri nr. 123, date 26.02.2020 i MSHMS.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/04 at 5:29 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: pronesia e baneses

  Pershendetje. Ligji 20/2020, “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise ne RSH”, percakton se: “Objekt pa titull pronësie” ёshtё ndërtimi me funksion banimi, i ngritur nga persona fizikë përpara datës 10.8.1991, për të cilin nuk disponohet dokumenti i fitimit të pronësisë. Nisur nga sa ju deklaroni banesa juaj ben pjese ne kete kategori dhe nuk klasifikohet si ndertim informal, pasi te tilla quhen ato qe jane kryer pas kesaj date.
  Ne zbatim te ketij ligji, ka dale edhe VKM Nr. 827, datë 30.9.2020. Ju duhet te beni nje aplikim te ri prane e-albania, per te regjistruar banesen tuaj. Per me shume, do t’ju lutesha qe te shikonit procedurat perkatese ne dy aktet ne vijim.

  Linku i ligjit
  https://qbz.gov.al/eli/ligj/2020/03/05/20/3f807e17-b5c9-4316-8e51-0b156847d15d;q=vkm%20OBORRE%20NE%20PERDORIM%20%202020

  Linku i VKM
  https://qbz.gov.al/eli/vendim/2020/09/30/827/2e96a2e1-6888-4a26-9a7f-d0b0edafc23a;q=vkm%20OBORRE%20NE%20PERDORIM%20%202020

  Go to comment
  2020/12/04 at 5:18 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Cfare ndihme juridike ofrohet per moshen e trete?

  Pershendetje,

  Ne lidhje me pretendimet tuaja mbi zvarritjen e procesit gjyqesor, ju bejme me dije se mund t’i drejtoheni me ankese ILD-se (Inspektoriatit te Larte te Drejtesise). Formulari elektronik i ankesës gjendet në faqen zyrtare te ketij institucioni https://ild.al/formulari-i-ankeses/, bashkë me udhëzuesin përkatës për plotësimin e tij dhe garanton mënyrën e saktë të marrjes së ankesës.
  Formulari elektronik i plotësuar mund të dërgohet në adresën info@ild.al ose në rrugë postare në adresën Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, sheshi “Nënë Tereza”, Godina nr. 13 (në krah të Pallatit të Kongreseve), Tiranë.

  Nderkohe, nese keni nevoje per avokat falas dhe beni pjese ne nje prej kategorive perfituese sipas percaktimeve te nenit 11 dhe 12 te ligjit 111/2017 “Per ndihmen juridike te garantuar nga Shteti”, ne linkun me poshte mund te gjeni formularet e aplikimit per ndihme juridike dytesore, te cilat paraqiten prane gjykates qe po shqyrton ceshtjen tuaj. Linku me formularet: https://juristionline.al/kerko-ndihme-juridike-dytesore/. Nese keni nevoje per asistence ne plotesimin e formulareve per perfitimin e ndihmes juridike dytesore, ju bejme me dije se mund te paraqiteni ne nje nga Qendrat e Ndihmes Juridike Paresore/Klinikat e Ligjit, e cila ndodhet me prane vendbanimit tuaj. Ne Tirane, Zyra e Ndihmes Ligjore Falas ndodhet prane Ministrise se Drejtesise, me adrese: Bulevardi Zogu I, Tiranë. Orari i pritjes: E hënë deri të Enjte 8.30 – 16.30 : E premte 8.30-14.00;

  Per cdo lloj pyetjeje ose problemi ligjor qe mund te keni, Ju mund te merrni keshillim ligjor falas duke telefonuar ne Nr. jeshill 0800 10 10, nga e hena ne te premte, ora 10:00-14:00.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/04 at 5:15 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Testamenti

  Pershendetje,

  Testamenti eshte nje veprim juridik i njeanshem, i kryer nga trashegimlenesi, me anen e te cilit ky i fundit disponon pasurine e tij pas vdekjes. Duke analizuar dispozitat e vecanta te Kodit Civil, ne lidhje me testamentin, verehet se vullneti i testatorit nuk eshte plotesisht i lire, por ai “kufizohet” nga disa dispozita, sic eshte edhe neni 377 i Kodit Civil. Ne kuptim te ketij neni, trashegimlenesi mund te disponoje me testament pasurine e tij, ne favor te cdo personi tjeter, vetem kur nuk le te paslindur apo te paralindur, si dhe vellezer dhe motra. Vullneti i testatorit eshte i limituar dhe ai mund te disponoje vetem brenda rrethit te trashegimtareve ligjore.

  Duke qene se ju jeni motra biologjike, ju ligjerisht nuk jeni motra e saj, pasi ajo ka qene e biresuar dhe ne te tilla kushte, vleresoj se testamenti eshte i vlefshem dhe nuk bie ne kundershtim me nenin 377 K.Civil sic ju pretendoni. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/04 at 5:01 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Rehabilitimi ligjor nga denimi penal

  Përshëndetje!
  Neni 69 i Kodit Penal parashikon se quhen të padënuar ata që janë dënuar me burgim për një kohë gjer në gjashtë muaj ose me çdo dënim tjetër më të lehtë dhe që gjatë dy vjetëve nga dita e vuajtjes së dënimit nuk kanë kryer vepër tjetër penale.
  Ne rastin tuaj, vleresoj se periudha e rehabilitimit eshte 2 vjet. Gjithashtu, gjate ketyre 2 vjeteve nga perfundimi i vuajtjes se denimit (nga amnistia e gjobes) nuk duhet te keni kryer veper tjeter penale. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/04 at 2:57 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Pronesia e baneses

  Pershendetje. Ligji per Legalizimin e objekteve informale me pare dhe tani ligji per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise, e parashikojne qartesisht se refuzohet legalizimi i objekteve te ndertuara ne zona ku jane planifikuar nder te tjera edhe vepra publike.
  Lidhur me posedimin e drejta per te fituar nje pasuri te paluajtshme mbi bazen e parashkrimit fitues pa titull per shkak te posedimit per te pakten 20 vjet, mund te ushtrohet vetem mbi pasuri te cilat jane ekzistojne juridikisht, pra pasuri te cilat jane te regjistruara ne regjistrat kadastrale. Banesa juaj eshte banese informale dhe e vetmja menyre per t’u regjistruar ne regjistrat kadastrale eshte me ane te miratimit te lejes perkatese te legalizimit.
  Ju keni te drejte qe ne rast te nje vendimmarrje negative nga ASHK, te kundershtoni aktin administrativ perkates ne gjykate.
  Lidhur me ekzistencen apo jo te pronarit mbi kete pasuri, kjo nuk ka asnje ndikim ne procesin e legalizimit, pasi edhe pasurite e ndertuara ne prona private legalizohen nese plotesohen kriteret e tjera te ligjit (mos te jene parashikuar ndertime mbi 6 kate, mos te jene parashikuar vepra publike, etj..)

  Go to comment
  2020/12/04 at 2:01 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Kerkese per pershpejtim te procesit gjyqesor

  Pershendetje. Ju keni te drejte te beni nje kerkese per pershpejtim, por kjo nuk ka nje rregullim ligjor specifik ne ligj, apo ne akte te tjera. Gjykimi ne shkalle te pare duhet te zhvillohet brenda nje kohe te arsyeshme, sa me te shkurter. Ne kohezgjatjen e procesit ndikojne situata objektive si: ngarkesa e punes se gjyqtarit dhe aktualisht kesaj i shtohen: procesi i vetingut dhe mbylljet e here pas hershme te gjykatave per shkak te pandemise.
  Pavaresisht, sa me siper, ju nuk keni asnje pengese qe te beni nje kerkes te tille, duke i parashtruar gjyqtarit te ceshtjes arsyet se perse kerkoni qe ceshtja te trajtohet me prioritet. Mbetet ne vleresimin e tij me tej, nese do ta marre apo jo ne konsiderate kete kerkese.
  Persa kohe kerkesa nuk eshte proceduriale, pra nuk eshte rregulluar nga K.Pr.Civile, atehere nuk ka nje forme te caktuar. Mjaft qe t’ia drejtoni gjyqtarit te ceshtjes dhe te parashtroni argumentet tuaja.

  Go to comment
  2020/12/04 at 1:56 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: Korigjim emri ne aktin e lindjes

  Pershendetje. Nese vajza nuk ka mbushur ende 18 vjec, ose eshte ndermjet moshes 18-19 vjec, ka mundesi te beje nje kerkese per ndryshimin e emrit, ne menyre qe te marre emrin qe ka realisht edhe ne dokumente dhe ne gjendje civile.
  Kjo do te ishte rruga me e thjeshte. Nese nuk eshte ky rasti, atehere keni mundesine per ta zgjidhur ceshtjen ne gjykate. Duke qene se akti i lindjes eshte dokument origjinal, pra qe nuk rrjedh nga dokumente te tjere, mundesite tuaja jane si me poshte:
  1. Varianti i pare, eshte te kerkoni korrigjimin e dokumenteve aktuale, te cilat jane ne kundershtim me dokumentin e aktit te lindjes. Kjo pervecse eshte e komplikuar, pasi jane shume dokumente, do te bente qe vajza te kishte emrin e pasqyruar gabim, gje te cilen mendoj se nuk e doni.
  2. Versioni i dyte, eshte serish nje proces gjyqesor civil, pa pale kundershtare, me objekt Vertetimin e faktit juridik qe vajza me te dy emrat, sipas dokumenteve eshte i njejti person. Ky vendim i bashkengjitet gjithmone dokumentacionit ligjor te vajzes, kur rezulton me te dy emrat.
  Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/04 at 1:30 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Dalja para kohe ne pension

  Pershendetje,

  Ju bejme me dije se ju NUK keni te drejte te perfitoni page, nese nuk punoni deri ne momentin kur ju lind e drejta per pension. Por, ju bejme me dije se ju keni te drejten qe te aplikoni per pension pa mbushur moshen perkatese dhe te perfitoni pension te reduktuar pleqerie. Kjo e drejte ju lind deri 3 vjet perpara se ju te mbushni moshen per dalje ne pension.

  Ne nenin 31/1 te ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar percaktohet se: “Personat e siguruar kanë të drejtë për pension pleqërie të reduktuar, deri tre vjet para mbushjes së moshës së daljes në pension të përcaktuar në nenin 92, kur:
  a) kanë plotësuar vitet e sigurimit, sipas nenit 92;
  b) nuk kryejnë veprimtari ekonomike si të punësuar, punëdhënës ose të vetëpunësuar.
  Pensioni i reduktuar është pjesë e pensionit të plotë dhe mbetet i reduktuar gjatë gjithë kohës së përfitimit. Ky pension llogaritet duke zbritur nga pensioni i plotë shumën që del nga shumëzimi i numrit të muajve të përfitimit të pensionit, para mbushjes së moshës së përcaktuar në nenin 92, me koeficientin mujor të reduktimit. Koeficienti i reduktimit të pensionit të plotë të pleqërisë, për personat që plotësojnë kushtet e parashikuara në paragrafin e parë, të këtij neni, është 0,6 për qind në muaj”.

  Masa e perfitimit: Shembull: Nëqoftëse një përfitues kërkon pension të reduktuar 20 muaj para mbushjes së moshës për pension të plotë pleqërie, nga pensioni i plotë mujor i llogaritur, që mund t’i caktohet 24.000 lekë, do t’i zbritet 12 % (që del nga prodhimi i 20 (muaj) që e ka përfituar më shpejt pensionin e pleqërisë me 0,6 %, që është koeficienti i miratuar).

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/04 at 10:58 am
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Sqarime ne lidhje me procesin e zgjidhjes se marteses

  Pershendetje,

  Zgjidhja me e thjeshte e martesës eshte ajo me pëlqimin reciprok të bashkëshortëve, e cila bazohet në një marrëveshje reciproke, të përbashkët të tyre dhe qe ka për qëllim dhënien fund të martesës.
  Procedura gjyqësore fillon me paraqitjen e një kërkese të përbashkët të të dy bashkëshortëve, të cilët përcaktojnë se duan që të zgjidhin martesën e tyre. Kjo kërkesë mund të paraqitet në gjykatë nga bashkëshortët personalisht ose nga përfaqësuesit e tyre respektivë. Me kërkesën për zgjidhjen e martesës, bashkëshortët duhet t’i paraqesin gjykatës edhe një projektmarrëveshje në të cilën të jetë parashikuar mënyra e rregullimit të pasojave që vijnë si rrjedhojë e zgjidhjes së martesës, të cilat janë:
  – Lënien për rritje dhe edukim të fëmijëve të mitur dhe përcaktimin e të ardhurave për rritjen dhe
  edukimin e tyre (në rastin tuaj nuk është e nevojshme)
  – Kontributin e secilit bashkëshort në favor të bashkëshortit nevojtar.
  – Rregullimin e marrëdhënieve pasurore midis bashkëshortëve.

  Projektmarrëveshja hartohet në një zyrë noterie. Gjykata ka për detyrë të shqyrtojë kërkesën e dy bashkëshortëve. Nëse gjykata bindet për sa më sipër, vendos zgjidhjen e martesës dhe në të njëjtin vendim miraton dhe marrëveshjen që rregullon pasojat e zgjidhjes së martesës.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/03 at 6:49 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Transferimi i gjendjes civile - gjoba 10 mije lek

  Pershendetje. Ndryshimi i ligjit eshte votuar nga Kuvendi i Republikes, por nuk eshte dekretuar nga Presidenti. Ne keto kushte, duhet te pritet qe te miratohet serish ne Kuvend, perpara se te botohet ne Fletore Zyrtare dhe te kete fuqi ligjore. Pra aktualisht sanksioni administrativ, per mosdeklarim ne kohe te ndryshimit te adreses, eshte ende ne fuqi.

  Go to comment
  2020/12/03 at 4:28 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Korigjim emri

  Përshëndetje! Ligji Nr. 10 129, datë 11.5.2009 “Për Gjendjen Civile” (i përditësuar), parashikon rastet e kërkesës për korrigjimin e gabimeve, si më poshtë:
  -Çdo person, që ka interes për të korrigjuar emrin/mbiemrin e vet, për shkak të një gabimi të provuar material, të bërë gjatë transkriptimit të akteve të gjendjes civile, mund të paraqesë kërkesë pranë zyrës së gjendjes civile ku ka vendbanimin.
  – Kërkesa duhet të shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:
  a) kopje të aktit të lindjes;
  b) çdo dokument tjetër që provon gabimin.
  Pra, ju duhet të paraqiteni pranë zyrës së gjëndjes civile, ku duhet të kërkoni ndreqjen e gabimit të ndodhur, duke e shoqëruar më një kopje të aktit të lindjes.
  Për më tepër informacion ju lutem referohuni Ligjit Nr. 10 129, datë 11.5.2009 “Për Gjendjen Civile” (i përditësuar). Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/03 at 2:17 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Korigjim emri

  Pershendetje,

  Nese akti i lindjes ka emrin e sakte te vajzes tuaj, ate “Marlena”, dhe eshte hedhur gabim ne sistem nga Zyra e Gjendjes Civile perkatese, ju mund t’i drejtoheni Zyres se Gjendjes Civile perkatese me kerkese per korrigjim te gabimit material. Kjo kerkese do te mbeshtet ne nenin 36 te Ligjit “Per Gjendjen Civile”, i ndryshuar, ku ne piken C, te paragrafit te dyte te ketij neni parashikohet se: “Për korrigjimin si gabim të provuar material të rubrikës së emrit, mbiemrit, emrit të babait, emrit të nënës, ndiqet procedura e parashikuar në nenin 57/7 e vijues të këtij ligji.” Bashkelidhur kesaj kerkese duhet te bashkelidhni edhe nje kopje te aktit te lindjes te vajzes tuaj.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/03 at 1:34 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Leje mjedisi Tipi B -Depo Farmaceutike

  Përshëndetje!

  Përsa i përket pajisjes me licencë për leje mjedisore e tipit B, ju mund të aplikoni edhe pranë platformës e-Albania. Në platformën elektronike e-Albania përcaktohet dokumentacioni dhe procedura për tu pajisur me licencë për leje mjedisore e tipit B.
  Dokumentat e nevojshme që duhet të disponoj aplikanti janë:
  1. Formularin informues për pajisje me leje mjedisi të tipit B
  2. Mandat pagesën për tarifën përkatëse për lejen e mjedisit të tipit B
  3. Raportin mbi sigurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore, kur kërkohet.
  4. Çdo informacion tjetër që kërkuesi i lejes kërkon të merret parasysh gjatë shqyrtimit të aplikimit
  5. Relacionin rreth dëgjesës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut V të VKM Nr. 419, date 25.06.2014, te ndryshuar.
  6. Autorizim/Prokurë

  Shërbimi ofron mundësinë e ngarkimit të dy llojeve të dokumenteve:
  – Dokumente origjinale të skanuara nga aplikanti, të cilat nevojiten të dorëzohen origjinale pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) pasi është kryer aplikimi online.
  – Dokumente me nënshkrim elektronik, të cilat nuk duhet të dorëzohen pranë QKB-së. Për të marrë dokumente me nënshkrim elektronik, aplikanti duhet t’i kërkojë punonjësit të institucionit që gjeneron dokumentin që ta ngarkojë atë të nënshkruar elektronikisht në sistemin e AMS-së (Application Management System).
  Pas ngarkimit nga punonjësi i institucionit, aplikanti mund ta shkarkojë dokumentin e nënshkruar elektronikisht te “Hapësira ime”, në seksionin “Dokumentet e mia” tek e-albania. Nëse aplikimi për licencën e kërkuar aprovohet, aplikantit do t’i shfaqet licenca në profilin e tij tek e-Albania, në seksionin “Dokumentet e mia” te “Hapësira ime”. Gjithashtu aplikanti mund të tërheqë dokumentin e licencës në sportel. Në rast mosaprovimi të dokumenteve apo licencës, aplikanti do të njoftohet me anë të e-mail-it edhe mbi arsyen e mosaprovimit.

  Për më tepër informacion rreth procedurës se aplikimit online, ju lutem aksesoni linkun:
  https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9749. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/03 at 12:24 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Leje mjedisi Tipi B -Depo Farmaceutike

  Pershendetje!

  Vendimi Nr. 419, datë 25.6.2014 “Për miratimin e kërkesave të posaçme për shqyrtimin e kërkesave për leje mjedisi të tipave A, B dhe C, për transferimin e lejeve nga një subjekt te tjetri, të kushteve për lejet respektive të mjedisit, si dhe rregullave të hollësishme për shqyrtimin e tyre nga autoritetet kompetente deri në lëshimin e këtyre lejeve nga QKB-ja” i ndryshuar, përcakton se:

  Kërkuesi që aplikon pranë QKB-së për pajisjen me leje mjedisi të tipit B duhet të dorëzojë këto dokumente:
  a) Formularin informues për pajisje me leje mjedisi të tipit B, sipas shtojcës 2, bashkëlidhur këtij vendimi;
  b) Mandatpagesën për tarifën përkatëse për lejen e mjedisit të tipit B, sipas nenit 25 të ligjit nr.10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”;
  c)Çdo informacion tjetër që kërkuesi i lejes kërkon të merret parasysh gjatë shqyrtimit të aplikimit;
  ç) Kopjen e vendimit të AKM-së për VNM-në paraprake ose kopje të deklaratës së ministrit për VNM-në e thelluar, të shoqëruar me raportin paraprak ose të thelluar të VNM-së, në rastet kur për instalimin është kryer procedura e vlerësimit të ndikimit në mjedis, sipas përcaktimit në ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011, “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis”.
  d) Raportin mbi sigurinë, në përputhje me legjislacionin në fuqi për parandalimin e rreziqeve nga aksidentet madhore, kur kërkohet.
  dh) Relacionin rreth dëgjesës me publikun, sipas përcaktimit në pikën 13 të kreut V të këtij vendimi.

  Për më tepër informacion, ju mund t’i referoheni legjislacionit te sipërcituar VKM nr. 419, datë 25.6.2014 (ndryshuar me VKM nr. 97, date 14.02.2018), te cilin e gjeni te botuar ne Fletoren Zyrtare nr. 105, date 25.06.2014 (ndersa ndryshimet jane botuar ne Fletoren Zyrtare nr. 22, date 14.02.2018).
  https://qbz.gov.al/. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/12/03 at 10:26 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Sherbimet e kujdesit shoqeror

  Pershendetje. Ligji 121/2016, “Per sherbimet e kujdesit shoqeror ne Republikën e Shqipërisë”, parashikon që shërbimet e kujdesit shëndetësor klasifikohen në shërbime publike dhe jopublike. Publike, janë ato që financohen nga buxheti i shtetit qendror, apo vendor. Shërbimet jopublike mund të jenë fitimprurëse ose jofitimprurëse. Ligji parashikon që shërbimet shoqërore fitimprurëse, pra ato që funksionojnë si biznese, nuk mund të kërkojnë apo përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit dhe ai i bashkive. Shërbimet shoqërore jofitimprurëse, gëzojnë të drejtën të kërkojnë apo përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit apo ai i bashkive, vetëm nëse kanë lidhur kontratë me subjektin që ka përgjegjësi për të ofruar shërbimin e kujdesit shoqëror.

  Go to comment
  2020/12/02 at 7:58 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Kontrate qiraje

  Pershendetje. Nje nder elementet kryesore te marredhenies kontraktore, eshte detyrimi i paleve per te vepruar me mirebesim dhe eshte pikerisht mirebesimi qe i ben palet te permbushin rregullisht detyrimet e tyre. Nga sa ju thoni, ekziston mundesia qe nese ju nuk keni nje prove qe verteton pagesen e detyrimeve nga ana juaj, qiradhenesi mund te ngrere pretendime per mospermbushje. Ne cdo rast, ju duhet te shikoni permbajtjen e kontrates. Nese ne kontrate ju keni nje klauzole zgjidhese, qe parashikon se nese nuk paguhet qiraja per nje numer te caktuar muajsh (2-3 muaj), atehere kontrata konsiderohet e zgjidhur, ju mund ta perdorni kete klauzole ne favorin tuaj, gjithmone nese ngrihet nje pretendim te tille.
  Ju sugjerojme qe per ne vijim, edhe pse pagesa jepet ne cash, mund t’i kerkoni qiradhenesit nje mandat pagese, me nje bllok te thjeshte mandatesh, ose nje deklarate te nenshkruar nga ai vete, cdo muaj per shlyerjen e detyrimeve. Keto mandate do t’ju garantonin edhe pamundesine per te ngritur pretendime per detyrimet e kaluara. Per detyrimet periodike Kodi Civil parashikon prezumimin ligjor, qe pagesa e detyrimeve te fundit, prezumon qe edhe detyrimet e meparshme jane permbushur. Pra nese ju keni mandate per disa muaj rresht (dhjetor, janar, etj..), atehere prezumohet qe deri ne keto momente ju e keni permbushur plotesisht detyrimin kontraktor.

  Go to comment
  2020/12/01 at 9:33 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Si mund te perjashtoj nje gjyqtare?

  Pershendetje,

  Juristet e platformes ofrojne vetem keshillim ligjore falas dhe nuk pergatitin kerkesa qe vene ne levizje institucionet (gjykaten).

  Nese nje pale pretendon anshmerine e trupit gjykues ka barren e proves per te vertetuar ate, kundrejt gjyqtarit ose gjyqtareve. Gjyqtari është i detyruar të heqë dorë nga gjykimi i një çështjeje konkrete:
  1. ka interes në çështje ose në një mosmarrëveshje tjetër që ka lidhje me atë në gjykim;
  2. ai vetë ose bashkëshortja e tij është i afërt deri në shkallë të katërt apo krushqi deri në shkallë të dytë ose është i lidhur me detyrime birësimi apo bashkëjeton në mënyrë të përhershme me njërën nga palët ose nga mbrojtësit;
  3. ai vetë ose bashkëshortja e tij janë në konflikt gjyqësor ose në armiqësi apo në marrëdhënie kredie apo huaje me njërën prej palëve, ose njërin prej përfaqësuesve;
  4. ka dhënë këshilla ose ka shfaqur mendim për çështjen në gjykim apo ka marrë pjesë në gjykimin e çështjes në një shkallë tjetër të procesit, është pyetur si dëshmitar, si ekspert ose si përfaqësues i njërës apo tjetrës palë;
  5. është kujdestar, punëdhënës i njërës prej palëve, administrator ose ka një detyrë tjetër në një ent, shoqatë, shoqëri ose institucion tjetër që ka interesa për çështjen në gjykim;
  6. në çdo rast tjetër kur vërtetohen, sipas rrethanave konkrete, arsye serioze njëanshmërie.

  Në rastet kur është e detyrueshme heqja dorë e gjyqtarit, secila nga palët mund të kërkojë bpërjashtimin e tij. Kërkesa e nënshkruar nga pala përkatëse ose nga përfaqësuesi i saj, duhet të depozitohet në sekretarinë e gjykatës kur është bërë i ditur emri i gjyqtarit apo gjyqtarëve që shqyrtojnë çështjen apo menjëherë pas shpalljes së gjyqtarit apo gjyqtarëve që do të gjykojnë çështjen. Paraqitja e mëvonshme e kërkesës lejohet vetëm kur pala ka marrë dijeni më vonë për shkakun e përjashtimit ose kur gjatë ushtrimit të funksioneve, gjyqtari ka shfaqur mendim të njëanshëm e në mënyrë të papërshtatshme mbi faktet dhe rrethanat objekt gjykimi, por sidoqoftë jo më vonë se tri ditë nga marrja dijeni. Kërkesa duhet të përmbajë shkaqet e përjashtimit, dokumentet e provat e tjera që disponohen. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/01 at 8:52 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Divorci

  Pershendetje,

  Ne procesin gjyqesor me objekt zgjidhje martese, shpenzimet gjyqesore perfshijne:
  – Tarifa e padise per zgjidhjen e padise – 3000 leke;
  – Shpenzime avokatore;
  Persa i perket vleres qe duhet te paguani per avokatin nuk mund te themi nje vlere fikse, pasi eshte profesione i lire dhe masa e shperblimit percaktohet me marreveshje midis paleve.

  Nderkohe, ju bejme me dije se nese ju beni pjese ne kategorite e vecanta qe mund te perfitojne ndihme jurikike falas ose jeni ne kushte pamundesie ekonomike, sipas neneve 11 ose 12 te Ligjit 111/2017, ju gezoni te drejten per perjashtim nga pagimi i tarifave gjyqesore, shpenzimeve gjyqesore dhe detyrimit per parapagim te tarifave te venies ne ekzekutim te urdhrit te ekzekutimit.

  Nese keni ndonje paqartesi per sa shpjegohet me siper ose ju nevojitet nje informacion me i detajuar ne lidhje me menyren e perfitimit te ndihmes ligjore falas, mund te telefononi ne nr. Jeshil 0800 10 10, nga e hena ne te premte, ora 10:00-14:00.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/01 at 7:29 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Divorci

  Pershendetje. Per te paraqitur nje padi per zgjidhje martese, ju duhen: certifikata e marteses; certifikata familjare; certifikate personale juaja dhe e bashkeshortit. Taksa gjyqesore eshte 3,000 leke. Ne varesi te gjykates, do te paguani dhe shpenzimet e njoftimit, qe jane 100-200 leke per cdo pale. Pervec takses dhe njoftimeve, persa kohe nuk keni femije, nuk keni shpenzime te tjera gjyqesore dhe proceesi mund te mbyllet edhe me dy seanca.

  Go to comment
  2020/12/01 at 6:37 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Udhetim i femijes

  Pershendetje
  Jo, deri ne moshen 18 vjec qe fiton zotesine e plote per te vepruar, femija nuk mund te udhetoje i vetem. Ai duhet te udhetoje me prinderit ose me personin e autorizuar me prokure. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/01 at 4:38 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Vertetim per gjendjen gjyqesore

  Pershendetje
  Ju duhet t’i drejtoheni vetem Gjykates se Rrethit ku ju banoni per te paraqitur kerkesen per t’u pajisur me vertetim qe nuk jeni person qe po gjykoheni ne nje proces gjyqesore penal.
  Vertetimin mund ta merrni brenda dites ose te te nesermen e paraqitjes se kerkeses, kundrejt pagimit te pulles 200 leke qe i bashkangjitet vertetimit. Faleminderit

  Go to comment
  2020/12/01 at 12:35 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Divorci dhe kujdestaria e femijes

  Pershendetje,

  Menyra e ushtrimit te pergjegjesise prinderore mund te caktohet me marreveshje nepermjet prinderve dhe ne te gjitha rastet, kur prinderit nuk bien dakord apo marreveshja e tyre nuk miratohet nga gjykata, menyra e ushtrimit te te drejtave dhe detyrimeve prinderore pas zgjidhjes se marteses, percaktohet nga gjykata. Objekt i kesaj marreveshjeje, nder te tjera, jane edhe rregullat e ushtrimit te marredhenieve vetjake me femijen lidhur me prindin qe nuk banon me te.

  Ne nenin 158 te Kodit te familjes percaktohet se: “Prindi, që nuk i është lënë fëmija për rritje dhe edukim, ruan të drejtën të mbikëqyrë mbajtjen dhe edukimin e fëmijës e për pasojë të informohet dhe të konsultohet për zgjedhjet e rëndësishme që lidhen me jetën e tij. Ai kontribuon në raport me burimet e tij dhe ato të prindit tjetër.
  E drejta e vizitës dhe e banimit, sipas kushteve të përcaktuara nga gjykata, nuk mund t’i refuzohen, veçse për arsye të rënda që dëmtojnë interesat e fëmijës”.

  Pra, sa me siper ushtrimi i pergjegjesise prinderore eshte i perbashket ndermjet midis jush (nena dhe babai i femijes) dhe jeni ju ata te dy qe duhet te dakortesoni ne lidhje menyren e ushtrimit, nder te tjera, edhe mbi modalitetet e ushtrimit te se drejtes tuaj per t’u takuar me femijen, kohezgjatjen, vendin e takimit dhe kohen se kur mund te takoheni me femijen tuaj. Nese ju (prinderit e femijes) nuk arrini te bini dakort per sa me siper, atehere eshte gjykata ajo qe vendos. Per te percaktuar kete, gjykata bazohet ne kriterin e interesit me te larte te femijes. Ne kete proces nuk perfshihen gjysherit. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/30 at 6:34 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Leje lindje

  Pershendetje! Eshte kompania e cila duhet ta vleresoje kete fakt ne raport me natyren e aktivitetit qe ushtron dhe ne varesi te kesaj vendos nese do ju zevendesoje ose jo gjate periudhes se lejes se lindjes. Leja e lindjes eshte nje e drejte e juaj qe garantohet nga ligji. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/30 at 12:00 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Gjyq per zgjidhje martese

  Pershendetje,

  Prindërit kanë detyrimin për ushqim ndaj fëmijëve të tyre, kur këta nuk kanë mjete të mjaftueshme për të jetuar. Detyrimi për ushqim vazhdon edhe për kohën që fëmijët madhorë ndjekin shkollën e mesme ose të lartë, deri në moshën njëzetepesë vjeç.

  Ne nenin 207 te Kodit te Familjes percaktohet se: “Gjykata, me kërkesën e personit të interesuar, mund të pakësojë, të heqë ose të shtojë detyrimin për ushqim, të caktuar me vendim të formës së prerë, kur rrethanat në bazë të të cilave është dhënë vendimi kanë ndryshuar më vonë”.

  Nisur nga sa parashtroni ne pyetjen tuaj, duket se vendimi i gjykates ka marre forme te prere. Nese rrethanat ne baze te te cilave eshte dhene ky vendim kane ndryshuar, atehere vleresojme se ne baze te dispozites se mesiperme ligjore, ju mund te hapni nje proces te ri gjyqesor vetem per pjesen e trajtimit me pension ushqimor shtese per djalin, i cili vazhdon studimet pertej moshes 18 vjecare. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/30 at 9:57 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Trashegimia

  Pershendetje. Pavaresisht lidhjes se gjakut qe ju keni me motren tuaj, ligjerisht per ju ajo nuk eshte motra juaj. Ne keto kushte, kur nuk ka testament, zbatohen dispozitat e Kodit Civil per rradhen e trashegimise ligjore. Kur trashëgimlënësi nuk ka lënë femije, ose niper, nuk ka prindër te gjalle, ose gjysher, nuk ka vëllezër ose motra, apo femije te vellezerve apo motrave, pasuria e trashëgimlënësit u kalon të afërmve më të afërt të tij, pa bërë dallim ndërmjet vijës atërore dhe asaj amësore, por gjithsesi jo më tej se shkalla e gjashtë. Ju keni te drejte te trashegoni, vetem nese beni pjese ne kete rreth.

  Go to comment
  2020/11/29 at 9:53 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Financat

  Pershendetje

  Procedura e falimentimit te personit fizik eshte e njejte me ate te personit juridik. Se pari, eshte e rendesishme qe personi te plotesoje kushtet e ligjit 110/2016 “Per falimentimin”, ku kryesori eshte te jete ne paaftesi paguese, pra te kete me shume detyrime, sesa kredi, apo asete.
  Kerkesa per shpalljen e falimentit behet ne gjykate dhe duhet qe se bashku me te, te shoqerohet nga dokumentacioni ne vijim:
  a) raportin e debitorit, ku përcaktohen shkaqet e paaftësisë paguese dhe analiza e tij për të ardhmen e biznesit;
  b) ekstraktin historik të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit për debitorin;
  c) bilancin dhe pasqyrat financiare për tri vitet e fundit të aktivitetit të debitorit. Nëse debitori ka ushtruar veprimtari për një periudhë më të shkurtër kohe, për aq sa kjo periudhë është;
  ç) listën e pronave të luajtshme dhe të paluajtshme, përfshirë:
  i) vlerën e çdo pasurie në momentin e blerjes;
  ii) vlerën aktuale të tregut në rast se këto pasuri kanë qenë objekt i rivlerësimit;
  iii) vendndodhjen e pasurive; dhe/ose
  iv) të dhënat e regjistruara në regjistrat publikë nëse këto pasuri janë objekt i ndonjë procedure ligjore; dhe
  v) nëse ndonjë nga këto pasuri është vendosur si garanci, ose është objekt i ndonjë barre dhe, nëse po, vlera e kredisë së siguruar;
  d) listë të bilanceve aktuale të parave në gjendje dhe burimet e të ardhurave;
  dh) listë të kreditorëve, të cilët janë persona fizikë, përfshirë emrat e tyre, adresat, vlerën dhe burimin e detyrimeve;
  e) listë të kreditorëve që janë persona juridikë, përfshirë emrat e tyre, adresat, selitë, emrat e përfaqësuesve të tyre ligjorë, nëse është rasti, si dhe vlerat dhe burimin e detyrimeve;
  ë) listë të debitorëve të debitorit, qoftë këta persona fizikë ose juridikë, përfshirë emrat e tyre, adresat, selitë, vlerat dhe burimin e kredisë;

  Go to comment
  2020/11/29 at 9:48 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Aplikimi online per perftimin e nje oborri ne perdorim

  Përshëndetje! Ju bëjë me dije se ka dalur VKM Nr.827 datë 30.09.2020, “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objekteve pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim”.
  Ju aktualisht mund të aplikoni pranë platformës e- Albania. Bashkëlidhur gjendet linku ku mund të bëni aplikimin: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspx
  Ju duhet të plotwsoni formularin për kalimin në pronësi të oborreve në përdorim. Bashkëlidhur linku i formularit : file:///C:/Users/Utente/Downloads/441-9-%20ATP___KALIMI%20I%20OBORREVE%20N%C3%8B%20P%C3%8BRDORIM%20AL032006-115.pdf
  Për më tepër informacion në lidhje me VKM-në ju lutem referohuni: https://www.ashk.gov.al/ëp-content/uploads/2020/11/Vendim-i-KM_827_30.09.2020.pdf. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/28 at 10:40 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Informacion

  Pershendetje! Sa ju relatoni, ju sugjerojme qe fillimisht te administroni praktiken e plote te privatizimit te shtepise dhe praktiken e shitjes qe eshte eshte bere nga familjaret tuaj, e ne varesi te dokumentacionit mund te vleresoni edhe paligjshmerine e veprimeve juridike qe jane kryer.
  Ne rast se konstatoni se firma juaj eshte fallsifikuar, atehere mund t’i drejtoheni gjykates me kerkesepadi, duke kerkuar pavleshmerine absolute te kontrates se shitjes dhe zgjidhjen e pasojave perkatese, duke qene se sipas ligjit ju jeni bashkepronare me 1/4 pjese takuese te shtepise.
  Ndersa ne lidhje me legalizimin e baneses, leja e legalizimit del ne emer te personit qe ka bere vete-deklarimin prane ALUIZNIT dhe nuk lidhet me gjendjen e tij familjare. Pra, nuk ka rendesi administrimi i certifikates familjare ne percaktimin e titullarit te pronesise ne kete proces, pasi pasuria prezumohet qe eshte ne b/pronesi te vete-deklaruesit dhe bashkeshortes se tij. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/28 at 5:59 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Per pronat

  Pershendetje,

  Sipas nenit 193 te Kodit Civil “Vërtetimi gjyqësor i faktit të pronësisë nuk regjistrohet”. Njohja e faktit juridik mbi pasurite, nepermjet procesit gjyqesor, nuk konsiderohet menyre fitimi pronesie referuar legjislacionit shqiptar, dhe si e tille nuk mund te procedohet me regjistrimin e vendimit nga ana e ASHK-se. Vendimet gjyqesore me objekt vertetim fakti, se bashku me dokumentacionin tekniko -ligjor te prones te nxjerra nga arkivat, kane sherbyer ne funksion te procesit te kthimit dhe kompensimit te pronave prane Agjensise se Trajtimit te Pronave ATP-se.
  Ju bejme me dije se ekziston mundesia e fitimit te pronesise nepermjet institutit te parashkrimit fitues, nese ju i plotesoni kriteret ligjore sic parashkohet ne nenet 168, 169 te Kodit Civil. Kjo realizohet permes nje procesi gjyqesor. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/28 at 5:27 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Testamenti

  Pershendetje,
  Po, ju mund te hartoni nje testament te ri edhe pse keni realizuar nje te tille me pare. Testamenti i ri shfuqizon (le pa fuqi) testamentin e pare, nese behet per te njejtat disponime ose le pa fuqi pjeserisht testamentin e pare.
  Kodi Civil ne nenin 402 parashikon: “Testamenti me një datë të mëvonshme lë pa fuqi atë me datë të mëparshme në tërësi ose vetëm për pjesën që nuk pajtohet me testamentin e ri. Testamenti mbetet pa fuqi edhe me anë të një deklarate të bërë nga trashëgimlënësi në noteri”.
  Ju duhet te ndiqni te njejten procedure si ne rastin e testamentit te pare. Per me shume informacion duhet te interesoheni prane nje zyre noterie. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/28 at 5:19 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Përfitimi i oborrit në përdorim

  Pershendetje. Ju keni te drejte te regjistroni oborrin ne perdorim, sipas ligjit 20/2020, “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise”dhe VKM Nr.827. dt.30.09.2020, “Per përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit të pronësisë, të objektive pa titull pronësie, trojeve të tyre funksionale dhe të oborreve në përdorim”. Ju duhet të aplikoni on-line nëpërmjet platformës e-albania dhe të shlyeni tarifën përkatëse të shërbimit për procedurën administrative. Tarifa është 10.000 lekë. Më tej është ASHK e cila ndjek procedurat. Nëse ju doni që procesi të kryhet brenda 90 ditëve, atëherë duhet të paguani një tarifë ekstra. Në VKM në fjalë mund të verifikoni edhe nëse i plotësoni kriteret për të regjistruar oborrin në përdorim.
  Linkun e VKM-së e gjeni në vijim:
  https://www.ashk.gov.al/wp-content/uploads/2020/11/Vendim-i-KM_827_30.09.2020.pdf

  Go to comment
  2020/11/28 at 1:14 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Celebrimi

  Neni 146 I Kodit Familjes parashikon se: “Bashkëshorti që me lidhjen e martesës ka ndryshuar mbiemrin e tij, pas zgjidhjes së martesës merr mbiemrin që ka pasur para lidhjes së martesës. Gjykata, me kërkesën e bashkëshortit dhe kur është në interes të tij ose të fëmijëve, mund të lejojë që ai të mbajë mbiemrin që ka marrë me lidhjen e martesës”.
  Pra sa më sipër, duhet t’i kërkoni gjykatës, në kërkesën e zgjidhjes së martesës, që të mbani mbiemrin e bashkëshortes. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/28 at 12:42 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Takimi i femijes kete fundvit

  Pershendetje

  Nga sa mund te lexojme nga materiali qe keni derguar, pasi pika e vendimit nuk eshte e plote, kuptohet se kete vit femija do te qendroje me te emen, meqenese 2020 eshte vit cift. E drejta juaj per te kaluar pushime dimerore me femijen ju lind per pushimet e vitit te ardhshem, konkretisht ne datat 1-7 Janar. Ju lutem per nje informacion me te sakte mund te na dergoni vendimin e plote ne adresen info@juristionline.al. Te dhenat tuaja personale do te mbeten konfidenciale. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/28 at 12:33 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Dypunesimi

  Pershendetje

  Nuk ka asnje pengese ligjore qe ju te punoni ne dy apo me shume pune njekohesisht, pervec kur kushtet e njeres pune (apo edhe praktikes) nuk e lejojne nje gje te tille.

  Ne keto kushte, ju duhet te rakordoni per kete qellim me personat pergjegjes ne secilen pune/praktike lidhur me interferimin qe njera pune mund te kete te tjetra, ne kuptim te kushteve te tilla si per shembull, oraret apo konflikt interesi, etj.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/28 at 12:29 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Kur me pastrohet deshmia e penalitetit?

  Pershendetje,
  Referuar nenit 69 te Kodit Penal, ju do te konsideroheni i padenuar (rehabilituar), nese jeni dënuar me burgim për një kohë nga gjashtë muaj gjer në pesë vjet dhe që gjatë pesë vjetëve nga dita e vuajtjes së dënimit nuk keni kryer vepër tjetër penale. Me kalimin e ketij afati, deshmia juaj e penalitetit del “e paster”. Sidoqofte, ne rastet kur ju duhet te kryeni vetdeklarime te vecanta ne lidhje me “denimin tuaj”, pavaresisht se gjendja juaj gjyqesore eshte rehabilituar, jeni te detyruar te vetedeklaroni te dhenat ne lidhje me kete denim. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/27 at 3:25 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Akt Trashegimie pas vdekjes

  Pershendetje,

  Trashegimia celet kur vdes trashegimlenesi, nga cdo person i interesuar trashegimtar. Nese e keni fjalen per leshimin e dëshmise se trashëgimisë ligjore ose testamentare, lëshohet nga noteri i njësisë vendore ku ka patur vendbanimin e fundit trashëgimlënësi dhe kur vendbanimi i fundit i trashëgimlënësit nuk dihet, dëshmia e trashëgimisë lëshohet nga noteri që ushtron veprimtarinë në njësinë vendore ku ndodhet e gjithë pasuria e tij/pjesa kryesore e saj ose pranë të cilit është redaktuar testamenti me akt noterial, apo është depozituar për ruajtje testamenti ollograf ose testamenti i posaçëm.
  Dëshmia e trashëgimisë redaktohet në numër të barabartë me trashëgimtarët e përcaktuar në të. Noteri, në momentin e redaktimit, lëshon dëshminë e trashëgimisë në numër të barabartë me kërkuesit, ndërsa kopjet e tjera të redaktuara ruhen nga noteri dhe mund të tërhiqen nga trashëgimtarët e tjerë, sipas kërkesës së tyre.
  Akti i celjes se trashegimise dhe leshimi i deshmise se trashegimise kryhet vetem nje here nga ana e noterit (perjashtuar rastet e pavlefshmerise se celjes apo leshimit te deshmise se trashegimit).

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/27 at 3:17 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Pagesa e raportit shendetsor si pasoje e Covid 19

  Pershendetje. Nese ju jeni me raport shendetesor, pavaresisht arsyes, Covid 19, apo tjeter, atehere punedhenesi juaj eshte i detyruar qe ta paguaje ate, deri ne 15 dite dhe nese eshte me i gjate, i percillet per pagese Institutit te Sigurimeve.
  Nese nuk keni raport shendetesor, por thjesht jeni karantinuar per Covid-19, qofte edhe me shkrese te mjekut, nuk ka rregullim ligjor se si do te funksionoje pagesa e punemarresve, gjate periudhes se karantinimit. Nje prej zgjidhjeve te propozuara, ka qene qe te zbriten ditet nga leja e zakonshme.

  Go to comment
  2020/11/27 at 12:07 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Te drejtat ne bashkepronesi

  Pershendetje. Ne pyetjen tuaj shtroni disa ceshtje ligjore, te cilat po i trajtojme ne vijim:
  1. A ka te drejte bashkshorti pa dijenine time te beje prokure te pergjithshme pa dijenine dhe kunder vullnetit tim per pronen e perbashket?
  Bashkeshorti ka te drejte te beje prokure te pergjithshme, apo te posacme, me apo pa dijenine tuaj. Eshte e drejte ligjore e cdo personi qe te caktoje perfaqesues, te cilit i kalon pjeserisht apo teresisht te drejta ligjore qe ai i ka.
  2. A ka te drejte perfaqesuesi te lidhe kontrate huaperdorje per shtepine ne bashkepronesi?
  Ne parim po. Kontrata e huaperdorjes eshte kontrate administrimi dhe jo tjetersimi. Pra secili prej bashkepronareve ka te drejten e administrimit te zakonshem per administrimin e pasurise ne bashkepronesi.
  Ne momentin qe ju viheni ne dijeni per kete kontrate keni te drejta ta kundershtoni brenda nje viti nga dita qe eshte lidhur.

  A ka te drejte noterja te noterizoje akte te tilla ligjore me pretekstin se certifikata prones ka dale me nje emer.
  Kontrata e huaperdorjes eshte nje kontrate qe nuk eshte e nevojshme te behet me noter, por mund te behet edhe me shkrese te thjeshte. Nderkohe, prapesimi i noteres nuk qendron, pasi ne rast se kontrata do te ishte shitje, apo dhurimi, ajo do te ishte e detyruar te kerkonte qe te nenshkruhej edhe prej teje, si bashkepronare, persa kohe eshte pasuri ne bashkepronesi, pavaresisht se ne certifikate mund te jete me nje emer.

  A ka te drejte edhe mbasi I jam drejtuar sapo kam marre dijeni dhe nuk reagon?
  Nuk eshte detyre e noteres per te vepruar. Duhet t’i drejtohesh me shkrim dy paleve kontraktore per anullimin e kontrates dhe nese nuk zgjidhet, ke te drejte t’i drejtohesh gjykates.

  Si mund te liroj shtepine para ndarjes se prones e cila eshte nje proces qe do kohe.
  Se pari, ju duhet te paraqiteni prane ASHK dhe te kerkoni qe prona te regjistrohet edhe ne emrin tuaj, ne perputhje me ligjin. Ky eshte hapi i pare per te penguar, cdo veprim juridik transferimi te perhershem. Se dyti, ju keni te drejte, sic ju spejguam edhe me siper, te kerkoni anullimin ne gjykate te kontrates se huaperdorjes, se lidhur pa miratimin tuaj.

  Go to comment
  2020/11/27 at 12:04 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Send i paluajtshem

  Pershendetje,

  Ne vijim te pergjigjes se kolegut, ju sqaroj se nese pasuria eshte nje e tere dhe ju doni te dhuroni vetem nje pjese faktike te pasurise (pra nje siperfaqe te caktuar), atehere fillimisht ju duhet te ndani pasurine dhe te pajiseni me certifikate pronesise per secilen pjese. Me marrjen e certifikates se pasurise qe doni te dhuroni, paraqiteni prane nje zyre noterie dhe kryeni veprimin juridik te dhurimit apo shitjes.
  Ndersa, nese pasuria eshte nje e tere dhe ju deshironi te dhuroni nje pjese ideale te pasurise (pra 1/3, 1/2, apo 1/4 pjese, pa bere ndarje faktike te siperfaqes qe dhurohet), ne kete rast nuk ka nevoje per ndarje paraprake te pasurise prane ASHK-se, por paraqiteni direkt me palen tjeter perfituese prane nje zyre noteriale dhe kryeni veprimet perkatese. Akti noterial (dhurim apo shitje) duhet te depozitohet me pas prane ASHK per t’u rregjistruar.

  Qe te jeni kushtet e vlefshmerise se kontrates se dhurimit, duhet te ploteshen kushtet:
  1. Te ekzistoje Vullneti i lire i dhuruesit per kalimin e prones se palujatshme ne favorin tuaj (i cili shprehet para noterit);
  2. Objekti i kontrates te jete ne qarkullim civil (do te thote pasuria te mos kete kufizime, barre, etj);
  3. Duhet te respektohet forma e hartimit te kontrates se dhurimit me objekt sende te paluajtshme, e cila duhet te jete ajo noteriale (pra te pergatitet para nje noteri).

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/26 at 3:15 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Send i paluajtshem

  Pershendetje! Po, ju mund te kaloni nje pjese te tokes tuaj tek nje person tjeter, permes veprimit juridik te shitjes apo dhurimit. Keto veprime juridike kryhen prane noterit dhe prezent duhet qe te jene te dyja palet (shitesi, bleresi apo dhuruesi e pranuesi i dhurimit ose perfaqesuesit e tyre me prokure). Me pas akti noterial (kontrate dhurimi ose shitje) duhet te depozitohet per rregjistrim prane Agjensise Shteterore te Kadastres. Faleminderit!

  Go to comment
  2020/11/26 at 6:16 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Leje vjetore

  Pershendetje. Ju keni te drejte qe brenda tre viteve te kerkoni permbushjen e detyrimeve qe rrjedhin nga kontrata e punes. Per lejen vjetore ky kerkim mund te behet vetem ne formen e pageses dhe jo te diteve te pushimit. Kjo nuk eshte e lidhur me lidhjen e kontrates se re. Megjithate, pavaresisht sa me siper, nese periudha midis dy marredhenieve eshte deri ne tre muaj, atehere marredhenia e punes konsiderohet e vazhdueshme dhe ne kete rast nuk jane dy kontrata pune, por nje e vetme.

  Go to comment
  2020/11/25 at 7:51 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Leje qendrimi per shtetasit e huaj

  Përshëndetje! Personi i interesuar duhet të drejtohet pranë autoriteteve rajonale përgjegjëse për kufirin dhe migracionin në territorin ku ai ka vendosur vendbanimin. Për të aplikuar për lejen e qëndrimit në Shqipëri, forma e duhur e aplikimit varet nga motivi për të qëndruar në Shqipëri, në rastin e sipër cituar është “për motive të tjera të justifikuara”, të cilat duhet të jenë të faktuara me dokumentet.
  Aplikimi për “leje qëndrimi për raste të tjera” duhet të ketë të bashkëlidhur dokumentacionin e mëposhtëm:
  1. Fotokopje e dokumentit të vlefshëm të udhëtimit
  2. Kërkesën nga autoriteti për trajtimin e kësaj kategorie
  3. Vërtetim i gjendjes gjyqesore nga Vendi i origjinës i legalizuar, përkthyer, noterizuar
  4. Vërtetim të sigurimeve shëndetësore në Shqipëri
  5. Vërtetim për burime financiare të mjaftueshme për jetesën në Shqipëri
  6. Kontratë e blerjes ose Certifikatë e pronësisë së banesës.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/24 at 10:30 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Leje qendrimi per shtetasit e huaj

  Pershendetje,

  Kërkesa për leje qëndrimi paraqitet pranë autoriteteve rajonale përgjegjëse për kufirin dhe migracionin, konkretisht ne Departamentin per kufirin dhe Migracionin prane Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit. Dokumentacionin e nevojshme per aplikim mund ta aksesoni ne linkun ne vijim: https://ealbania.al/eAlbaniaServices. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/24 at 7:17 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Detyrime të prapambetura

  Pershendetje. Si rregull detyrimet jane ne ngarkim te pronarit te meparshem te njesise. Perjashtimisht nese ne kontrate eshte parashikuar shprehimisht qe keto detyrime do t’ju kalojne juve, atehere ju keni detyrim t’i paguani. Nese eshte rasti i pare, do ti beni nje ankese me shkrim OSHEE-se ku t’i parashtroni situaten dhe nje kopje te kontrates se tjetersimit. Ankesen do e mbeshtesni ne ligjin per furnizimin me energji elektrike, ne Kodin Civil dhe ne kodin e matjes se energjise elektrike. Nese OSHEE ju kthen serish te njejten pergjigje do i drejtoheni me Ankim, Entit Rregullator te Energjise.

  Go to comment
  2020/11/24 at 5:07 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Pyetje per sqarim Covid-19

  Pershendetje,

  Sipas protokolleve ne fuqi, te gjitha llojet e aktiviteteve qofte biznese apo edhe institucione shteterore dhe private, sipas llojit te veprimtarise duhet te zbatojne rregullat e vecanta, te administrimit dhe menaxhimit te aktivitetit.
  1- Subjekti fillimisht verifikon objektin e veprimtarisë së tij duke vetëpërcaktuar nivelin e riskut sipas kodeve të veprimtarisë. Në rast të aktiviteteve menatyrë të përzier ku një subjekt ushtron disa aktivitetet, vetëpërcaktimi do të kryhet sipas adresave sekondare dhe llojit të çdo aktiviteti.
  2- Person i caktuar nga administratori/personi fizik kryen çdo ditë vetëvlerësimin personal dhe të personave të punësuar nëse kanë simptoma të COVID-19 sipas checklistës së miratuar. Në rast të simptomave nuk duhet lejuar në asnjë rast vijimi i aktivitetit nga personi përkatës dhe duhet të raportohet menjëherë si rast në numrin 127.
  3- Subjekti lejohet të veprojë vetëm në orarin e caktuar dhe personeli i punësuar/Administratori
  /Personi Fizik Tregtar duhet të mbajë maskën mbrojtëse duke mbuluar hundën dhe gojën.
  4- Në hyrje subjekti duhet të ofrojë produktin higjenizues të duarve për personelin dhe të kujdeset për rimbushjen e tyre. Përqindja e substancës aktive duhet të jetë minimalisht 60%.
  5- Duhet të garantohet dhe respektohet në çdo moment distanca prej 2 m midis personelit të punësuar.
  6-Subjekti duhet të afishojë në një vend të dukshëm në fasadë mundësinë e Sherbimeve online, mundësinë e rezervimit të takimit online apo me telefon.
  7-Në asnjë rast nuk lejohet kontakti fizik midis personelit.
  8- Subjekti duhet të kryejë dezinfektim të ambientit dhe larje para hapjes dhe pas mbylljes, sidomos të tavolinave, banaqeve, telefonave dhe çdo hapësire ku ka patur kontakt prekje.
  9- Subjekti duhet të sigurojë ajrim sipas mundësisë minimalisht 3 herë në ditë.
  10- Subjekti duhet të afishojë listën e simptomave të COVID-19 sipas checklistës së miratuar.
  11- Për çdo rast Administratori/Personi Fizik Tregtar lajmëron menjëherë strukturat përkatëse veçanërisht Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor dhe Inspektoriatin Shëndetesor Shteteror.
  12- Subjekti duhet të afishojë detyrimin për vetëvlerësim të simptomave nga klientët dhe personeli i punësuar/adminstratori/personi fizik tregtar sipas formatit të miratuar ku përmendet përgjegjësisa administrative apo penale për personin që nuk merr masat sipas detyrimeve ligjore dhe numri jeshil (0800 40 40) për denoncim.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/24 at 3:25 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pyetje per sqarim Covid-19

  Pershendetje,

  Personat e diagnostifikuar me Covid ose qe dyshohet se jane me Covid deri ne marrjen e pergjigjes nga tamponi e kane te detyrueshme izolimin social. E kunderta, pra mos-veteizolimi, pervecse perben kundravajtje penale, kur plotesohen kushtet e Nenit 89/b, klasifikohet edhe si veper penale dhe denohet respektivisht.

  Nese ju pretendoni nje gje te tille ju mund ti drejtoheni numrit jeshil 0800 40 40 per denoncim te rastit, gjithashtu edhe Prokurorise per te bere kallezimin tuaj.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/24 at 12:38 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kamera sigurie

  Pershendetje

  Ju bejme me dije se, ne nenin 6, pika 2 e ligjit “Per mbrojtjen e te dhenave personale” citohet se: “Perpunimi i të dhënave personale, të përcaktuara në kuadër të veprimtarive të parandalimit dhe ndjekjes penale, për kryerjen e një vepre penale kundër rendit publik dhe të veprave të tjera në fushën e të drejtës penale, si dhe në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare, kryhet nga autoritetet zyrtare të përcaktuara në ligj”. Policia gjyqesore ose prokurori i ceshtjes dergon vetem nje shkrese per te kerkuar proven ne rastin konkret kamer sigurie.

  E drejta e aksesit sigurohet ne baze te nenit 12 te ligjit “Per mbrojtjen e te dhenave personale”. Ne perputhje me udhezimin nr. 3 date 05.03.2010 mbi “Përpunimin e të dhënave personale me sistemin e video survejimit në ndërtesa dhe mjedise te tjera” ne piken 3 te tij percaktohet se: Përpunimi i të dhënave personale me anë të një sistemi video survejimit është i ligjshëm:
  a) për përmbushjen e detyrave të përcaktuara me ligj të veçantë. Në këto raste është e nevojshme që të respektohen dispozitat e ligjit në fjalë.
  b) me pëlqimin e subjektit të të dhënave, por praktikisht kjo është e mundshme vetëm në raste shumë të kufizuara, atëherë kur identifikimi i një grup personash që janë brenda zonës së kamerës bëhet në mënyrë të qartë;
  c) pa pëlqimin e subjektit por gjithnjë duke respektuar kriteret e përcaktuara në nenin 6 të ligjit “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”

  Sipas Udhëzimit nr.3, ju informojmë se ju keni detyrimin e vendosjes së tabelës së posaçme në vende të dukshme per të gjithë personat që e frekuentojë objektin/ambientin ku është vendosur sistemi i video survejimit. Mos respektimi i kritereve ligjore per vendosjen e video survejimin apo pengimi i organeve te percaktuara me ligj per sigurimin e provave mund te perbejne veper penale ose kundervajtje administrative. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/24 at 12:23 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Pensioni

  Pershendetje! Pensioni invaliditetit per invalidet te cilet nuk kane vite pune (vjetersi ne pune) merret nga bashkia. Pensioni invaliditetit per invalidet te cilet kane vite pune trajtohen nga ISSH.
  Ne rastin tuaj ju jeni trajtuar me pension invaliditeti nga Bashkia dhe nuk ju njihen si vjetersi ne pune. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/24 at 9:51 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Cila është menyra ligjore për të zgjidhur procesin ?

  Pershendetje,
  Nese eshte marre nje vendim per pezullim te ekzekutimit te vendimit nga ana e Gjykates se Larte, atehere ju jeni te detyruar te prisni derisa Kolegji Administrativ i Gjykates se Larte te shprehet per themelin e ceshtjes. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/24 at 9:44 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Prokure

  Pershendetje,

  Per terheqjen e lekeve nga llogaria bankare e te perfaqesuares, ju duhet te jeni te pajisur me nje prokure te posacme nga personi ne fjale, prokure e cila duhet hartuar perpara nje noteri publik.
  Nese llogaria bankare eshte dy-emerore, pra ne emrin tuaj dhe te nje personi tjeter, ju duhet te paraqiteni te dy tek punonjesi i bankes dhe t’i shprehni vullnetin qe terheqja e lekeve nga llogaria mund te behet ne cdo moment nga secili prej jush, edhe vecmas pa qene e nevojshem prania e te dyve.

  Nese keni ndonje paqartesi ose pyetje tjeter, ju mund te telefononi falas per keshillim ligjor ne Nr. Jeshil 0800 10 10, nga e hena ne te premte, ora 10:00-14:00. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/24 at 8:50 am
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Kamera sigurie

  Pershendetje,

  Në rastet kur gjatë hetimeve paraprake, rezulton se një send/provë materiale ka lidhje me veprën penale që hetohet ose ndihmon/jep te dhena ne sqarimin e fakteve te saj, domosdoshmërish procedohet me mbajtjen e një procesverbali për marrjen e provës materiale. Kështu procedohet edhe gjatë veprimeve të tjera hetimore paraprake, si këqyrje, kontrolle, etj. por ne cdo rast juve si person i interesuar duhet t’ju vihet ne dizpozicion nje kopje e procervebalit ose e vendimit te prokurorit per sekuestrimin e sendit. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/24 at 8:35 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Marrja e mases se sigurimit te padise

  Pershendetje. Ne parim ekziston mundesia qe ju te paraqisni kerkese per marrjen e mases se sigurimit, duke kerkuar vendosjen e sekuestros konservative mbi pasurine objekt i gjykimit, deri ne zgjidhjen e ceshtjes per fitimin e pronesise me parashkrim fitues pa titull. Ju keni te drejte te paraqisni kerkesen ne cdo moment, derisa gjykata nuk ka marre vendim. Gjykata eshte e detyruar qe brenda 5 diteve nga marrja e kerkeses te shprehet per masen e sigurimit. Vendimi i gjykates mund te merret ne dhome keshillimi, ose mund te therrase palet. Duke pasur parasysh rrethanat aktuale dhe rrezikun e pandemise, me shume mundesi gjykata do ta vleresoje kerkesen ne dhome keshillimi. Per te vendosur marrjen e mases se sigurimit te padise, eshte e nevojshme qe kerkesa te mbeshtetet ne prova me shkrese dhe t’i krijohet bindja qe rrezikohet ekzekutimi i vendimit te gjykates ne rast se pritet derisa ceshtja te zgjidhet me vendim perfundimtar. Pra paraqitja e kerkeses nuk do te thote domosdoshmerisht pranimin e saj nga ana e gjykates. Ne rast se gjykata vendos rrezimin e kerkeses, ju nuk keni te drejte te beni ankim, por mund ta riperserisni kerkesen.

  Go to comment
  2020/11/23 at 7:03 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Aktet nenligjore te ligjit 20/2020

  Pershendetje. Deri me tani eshte miratuar vetem VKM Nr. 827, datë 30.9.2020, “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për miratimin e dokumentit te pronesise, te objekteve pa titull pronesie, trojeve te tyre funksionale dhe te oborreve ne perdorim”. Kjo VKM eshte publikuar ne Fletore Zyrtare ne dt.2.11.2020.

  Go to comment
  2020/11/23 at 6:57 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Perparesite e aksionit

  Pershendetje. Pika 2 e nenit 116 e ligjit “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare”, nuk prezumon shteruese perparesite qe rrjedhin nga aksioni, por shprehet se: “Shënimi në statut i përparësive, që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve, prezumohet shterues.” Kjo do te thote qe nese ne Statut jane te percaktuar aksione me perparesi dhe eshte percaktuar edhe lista perkatese e perparesive, atehere kjo eshte ezauruese, pra perparesite e aksionit jane vetem ato qe njihen ne statut. Nese Statuti nuk ka te parashikuar nje liste perparesish do te zbatohen ato qe jane te parashikuara ne ligj.

  Go to comment
  2020/11/23 at 4:25 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Cfare ndodh nese kapeni me 0,2 gr lende narkotike te llojit kanabis?

  Përshëndetje,

  Legjislacioni penal Shqiptar, nuk e ka të parashikuar specifikisht, sasinë e lëndës narkotike që duhet konsideruar si dozë për përdorim vetjak.
  Kodi penal parashikon vetëm togëfjalëshin “përveç rastit të përdorimit vetjak dhe në doza të vogla”, ku në të dyja rastet dozë e vogël do të thotë, “sasi totale e vogël e gjetur”, dhe jo “sasi e ndarë në shumë doza të vogla”, dhe rasti i përdorimit vetjak, duhet detyrimisht të përckatohet nga një ekspert toksikologjik, i cili kryen vlerësimet përkatëse, pasi jo cdo përdorues i lëndëve narkotike, ka të njëjtin kapacitet absorbues fizik të lëndës narkotike.
  Prandaj, edhe pse ju keni përcjelle të dhëna për sasinë e lëndës narkotike të gjetur dhe keni specifikuar që është për përdorim vetjak, i vetmi organ që përcakton, pergjegjesine në këtë rast apo/ose specifikon që është për përdorim vetjak është gjykata.
  Gjithsesi, figura e veprës penale në këtë rast, përmban disa element të tjerë, të cilët analizohen nga gjykata, dhe nuk mjafton vetëm sasia dhe deklarimi që është për përdorim vetjak, për të vlerësuar përgjegjësinë penale.
  Neni 238/1 i Kodit Penal te Republikes se Shqiperise parashikon, perjashtimin nga pergjegjesia penale per personat qe u gjenden lende, ne doza te vogla, per perdorim vetjak. Referuar jurisprudences se Gjykates se Larte, kushti per pergjegjesine penale te personit perdorues eshte, qe masa e lendes narkotike te mos jete ne doza te vogla.

  Per percaktimin e dozave, gjykata bazohet ne disa elemente:
  1.Lloji lendes narkotike ose psikotrope;
  2.Shkalla e varesise se personit nga lenda narkotike;
  3.Sasia e lendes narkotike qe mund te perdoret nga nje person pa i shkaktuar deme shendetesore;
  4.Sasia e gjetur sherben per nje perdorim apo me shume.

  (Pergjigja i referohet Vendimit Unifikues se Gjykates se Larte, nr.1, date 27.03.2008)
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/23 at 4:23 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Rast urgjent - Levizja per ne Shqiperi

  Pershendetje!
  Ne kushtet kur mbiemri juaj eshte ndryshuar per shkak te marteses, pasaporta shqiptare vazhdon te jete e vleshme. Pra juve ju lejohet te udhetoni. Por per te shmangur cdo burokraci te mundshme, edhe pse ne vleresimin tim nuk eshte e nevojshme, mund te mbani me vete nje certifikate martese. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/23 at 4:16 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Kerkoj konsultim lidhur me nje ceshtje

  Pershendetje!

  Sa ju relatoni, makina eshte sekuestruar ne vleren e proves materiale (e kjo me te drejte) sepse ka sherbyer si send per kryerjen e vepres penale, te dyshuar nga prokuroria.
  Ju duhet te beni kerkese me shkrim prane prokurorise (bazuar ne nenin 217 te K. Pr. Penale) dhe te kerkoni qe t’ju kthehet sendi (makina) e sekuestruar sepse nuk eshte produkt i vepres penale dhe mbi te gjitha mbajtja e makines ne sekuestro nuk i sherben më zbardhjes se çeshtjes nga prokuroria.
  Gjithashtu, ne baze te nenit 212 te Kodit te Procedures Penale, ju mund te kundershtoni ne gjykate vendimin e prokurorise per sekuestrimin e sendit.

  Neni 212 i K. Pr. Penale
  “I pandehuri, personi tek i cili janë sekuestruar sendet dhe ai që ka të drejtë ne kërkimit të tyre, mund të bëjë ankim në gjykatë, e cila merr vendim të arsyetuar brenda 10 ditëve.
  2. Kundër vendimit të gjykatës lejohet ankim brenda 5 ditëve. Gjykata e apelit jep vendim të arsyetuar brenda 10 ditëve nga marrja e akteve.
  3. Ankimi nuk e pezullon zbatimin e vendimit.

  Neni 217 i Kodit te Pr. Penale
  Kthimi i sendeve të sekuestruara
  1. Kur nuk është e nevojshme mbajtja e sekuestros për qëllime prove, sendet e sekuestruara i kthehen atij që i takojnë edhe para se të merret vendimi përfundimtar. Kur është e nevojshme, organi procedues urdhëron të sillen sendet e kthyera.

  Go to comment
  2020/11/23 at 4:04 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kur duhet ta marr une femijen?

  Pershendetje
  Me aq sa ju na keni derguar , pushimet dimerore ju referoheni se do fillojne nga dt 24-31 dhjetor ne vitet Tek dhe do vazhdojne dhe nga dt 1-7 janar per vitet cift pra perkatesisht ne vitin 2021 e ne vijim dhe nuk i referohet vitit aktual.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/23 at 9:54 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Divorci

  Pershendetje,

  Ne lidhje me percaktimin e prindit te cilit do t’i besohet rritja dhe edukimi i femijes pas zgjidhjes se marteses eshte gjykata ajo qe vendos, duke u bazuar ne kriterin e interesit me te larte te femijes. Per vleresimin e interesit te femijes, gjykata do te marre ne konsiderate nje seri faktoresh, nder te cilet:
  – Mosha e femijes dhe perkatesia e tij gjinore
  Sipas eksperteve te psikologjise, ne pjesen me te madhe te rasteve, ne vitet e para te femijerise, afeksioni i femijes eshte me i fuqishem ne drejtim te nenes. Kjo pasi ne nje moshe te tille, eshte e kuptueshme qe femija ka me teper nevoje per kujdesin e nenes ne drejtim te rritjes dhe formimit te karakterit.
  – Lidhjet afeksionale te femijes me njerin apo tjetrin prind, si dhe ato te prinderve ndaj femijes;
  – Profili socio-moral i secilit prind; Ky profil nenkupton vleresimin e opinionit publik ne raport me sjelljet e prindit. Nuk paraqet interes cdo sjellje e prindit ne shoqeri, por vetem ato qendrime te prindit, te cilat mund te ndikojne ne edukimin e femijes.
  – Mundesite e secilit prind per edukimin e femijes;
  – Mundesine me te mire per zhvillimin moral, intelektual dhe fizik te femijes;
  – Gjendja shendetsore e femijes;
  – Sjellca e secilit prind ne raport me femijen, para zgjidhjes se marteses;
  – Menyra sesi jane permbushur detyrimet prinderore, para zgjidhjes se marteses;
  – Gjendja shendetsore e prinderve;
  – Mundesite materiale qe ka secili prind, per sigurimin e mirerritjes e edukimit te femijes;
  – Niveli arsimor dhe intelektual i secilit prind;
  – Profesioni i secilit prind dhe angazhimet profesionale te tyre;
  – Siperfaqja dhe kushtet e banimit te secilir prind;
  – Vleresimi i personave me te cilet prindi do te bashkejetoje pas zgjidhjes se marteses, nese nuk do te jetojne te vetem; etj.

  Ekzistenca dhe vertetimi i teresise se faktoreve te sipercituarm nuk eshte i domosdoshem ne cdo rast gjykimi. Gjykata heton dhe vlereson me kujdes rrethanat e ceshtjes tuaj konkrete.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/23 at 9:35 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Njoftimi i prokurorise

  Pershendetje

  Pas perfundimit te hetimeve, prokurori njofton mbi përfundimin e hetimeve paraprake të pandehurin, mbrojtësin e tij, si dhe viktimën ose trashëgimtarët e saj. I pandehuri njoftohet gjithashtu, se ka të drejtë që brenda dhjetë ditëve të paraqesë memorie e dokumente, t’i kërkojë prokurorit kryerjen e hetimeve shtesë, të bëjë deklarime apo të kërkojë që të merret në pyetje. Kur i pandehuri kërkon të pyetet, prokurori është i detyruar të procedojë me pyetjen e tij.
  Kur prokurori pranon kërkesën e të pandehurit për të kryer hetime shtesë, ato duhet të përfundojnë brenda tridhjetë ditëve nga paraqitja e kërkesës. Ky afat mund të zgjatet vetëm një herë dhe jo
  më shumë se dy muaj dhe në çdo rast pa kaluar afatin tërësor të hetimit.
  Kur nuk e pranon kërkesën e të pandehurit, prokurori merr vendim të arsyetuar, sipas paragrafit 2, të nenit 110, të kodit te procedures penale.

  Në përfundim të hetimeve paraprake, prokurori procedon si më poshtë:
  a) vendos pushimin e akuzës apo çështjes, në rastet e parashikuara nga paragrafi 1, i nenit 328, ose i kërkon gjykatës pushimin e akuzës apo çështjes, në rastet e parashikuara nga neni 329/a i K.Pr.Penale;
  b) i kërkon gjykatës dërgimin e çështjes në gjyq, kur nuk procedon sipas neneve 400, 406/a dhe 406/dh të K.Pr.Penale

  Nese ceshtja i dergohet gjykates, gjate procedure se shqyrtimit paraprak, pasi degjon diskutimet e paleve, gjykata mund te vendose:
  a) pranimin e kërkesës së prokurorit dhe dërgimin e çështjes në gjyq, kur çmon se ka prova të mjaftueshme në mbështetje të akuzës;
  b) dërgimin e çështjes në gjykatën kompetente, kur palët paraqesin marrëveshje mbi kushtet e pranimit të fajësisë dhe caktimin e dënimit;
  c) dërgimin e çështjes në gjykatën kompetente kur i pandehuri ka kërkuar gjykimin e shkurtuar, pasi kryen verifikimin mbi gjendjen
  e akteve, sipas parashikimeve të nenit 332/c të këtij Kodi;
  ç) pushimin e akuzës ose të çështjes kur janë rastet e paragrafit 1, të nenit 328, të Kodit te Procedures Penale.

  Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/22 at 3:06 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Dicorci

  Përshëndetje!

  Në vazhdim të përgjigjes se koleges, ju beje me dije se në rast të dhunës së bashkshortit, ju mund t’i drejtohet me anë të një kërkese postës së policisë më të afërt (të zonës ku banoni ose ndodheni), njësisë përkatëse vendore (komunë, bashki), qendrës shëndetësore të zonës ku banon apo ndodheni ose me kërkesë-padi gjykatës së rrethit të vendbanimit, për të marrë masat e nevojshme.
  Organi kompetent për lëshimin e urdhrave mbrojtës në rastin e dhunës në familje është gjykata e rrethit gjyqësor, seksioni familjar.
  Kërkesën për urdhër mbrojtjeje pranë gjykatës mund ta paraqesin: a) vetë viktima; b) përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës; c) policia / prokuroria.
  Mbrojtja ndaj dhunës në familje sigurohet duke larguar menjëherë të paditurin/ën (dhunuesin/en) nga banesa për një afat kohor të caktuar me urdhër të gjykatës dhe të mos e lejojë të rihyjë në banesë pa autorizimin e gjykatës.

  Për cdo paqartësi, ju lutem kontaktoni në numrin jeshil 0800 10 10, nga e hëna në të premte, gjatë orarit 08:00-14:00. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/21 at 10:20 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Leje qendrimi per shtetasit e huaj

  Përshëndetje!
  Neni 32 i Ligjit Nr.108/2013 “PËR TË HUAJT” përcakton se të huajt mund të qëndrojnë në Republikën e Shqipërisë:
  1. I huaji mund të qëndrojë në Republikën e Shqipërisë për një periudhë afatshkurtër, për një periudhë të përkohshme, si dhe të përhershme.
  2. Qëndrimi për një periudhë afatshkurtër nuk mund të kalojë afatin 90 ditë për 180 ditë, në bazë të vizës së lëshuar apo hyrjes pa vizë, përjashtuar kur përcaktohet ndryshe në këtë ligj ose në marrëveshje të njohura nga Republika e Shqipërisë.
  3. Qëndrimi për një periudhë të përkohshme dhe të përhershme mund të realizohet vetëm nëpërmjet pajisjes së të huajit me leje qëndrimi.
  Sa me sipër, në rast se ju ka kaluar afati 90 ditë për 180 ditë, ju duhet të pajiseni me leje qëndrimi.
  Kërkesa për t’u pajisur me leje qëndrimi në Republikën e Shqipërisë paraqitet pranë autoriteteve rajonale përgjegjëse për kufirin dhe migracionin në territorin ku ju keni vendosur vendbanimin.
  Gjithashtu kërkesa për t’u pajisur me “leje qëndrimi” mundesohet edhe përmes sherbimit elektronik ne portalin e-Albania. Fillimisht duhet te regjistroheni ne e-Albania nepermjet nje dokumenti identifikimi (karte identiteti ose pasaporte biometrike).
  Për më shumë informacion mbi mënyren e aplikimit dhe pajisjen me leje qëndrimi po ju referoj linkun: https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9628. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/21 at 9:42 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne lidhje me moskthimin e pergjigjes nga RNSH-MD

  Pershendetje. Ministria e Drejtesise nuk i disponon prokurat qe mund te jene leshuar ne emrin tuaj. Prokura leshohet prane Noterit dhe eshte noteri ai i cili ruan nje kopje te prokures. Pra ju duhet t’i drejtoheni me kerkese noterit ku keni firmosur per prokuren. Nese prokura eshte perdorur per te transferuar pasuri te paluajtshme, atehere ajo eshte depozituar prane Regjistrit te Pasurive te Paluajtshme. Ju mund te aplikoni prane drejtorise vendore te Agjencise Shteterore te Kadastres per te kerkuar informacion per kontratat e lidhura. Me ane te kontratave te tjetersimit, ju jeni ne gjendje qe te identifikoni prokuren e perdorur.

  Go to comment
  2020/11/21 at 9:01 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Problem pronesie

  Pershendetje. Lidhur me kontraten e dhurimit, nese keni pretendime se nenshkrimi eshte marre ne kundershtim me ligjin, mund t’i drejtoheni me nje kallezim prokurorise. Lidhur me pasurine, ne momentin qe vjehrri juaj ka vdekur, nese ai ka lene testament, pasuria i kalon personit qe eshte percaktuar si perfitues ne testament. Nese vjehrri nuk ka lene testament, e gjithe pasuria e vjehrrit tuaj do te ndahet ndermjet, bashkeshortes se tij (vjehrres tuaj), e cila ka te drejten te perfitoje 1/2 e pasurise, nderkohe 1/2 tjeter e pasurise do te ndahet ndermjet te gjithe femijeve te vjehrrit, duke perfshire edhe bashkeshortin tuaj. Nese nuk ka testament, secili prej trashegimtareve, duke perfshire edhe bashkeshortin tuaj ka te drejte qe t’i drejtohet nje noteri, per te kerkuar leshimin e deshmise se trashegimise ligjore.

  Go to comment
  2020/11/21 at 8:54 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Dicorci

  Pershendetje. Nese bashkeshorti juaj ju dhunon, ju keni te drejte te kerkoni Urdher Mbrojtje dhe me ndryshimet e fundit qe i jane bere ligjit, ju keni te drejte te jetoni ne banesen bashkeshortore dhe bashkeshorti te largohet. Ne te njejten kohe ju keni te drejte te paraqisni edhe kerkesen per zgjidhje martese, duke kerkuar qe kujdestaria e femijeve t’ju lihet juve.

  Go to comment
  2020/11/21 at 8:49 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Nderrim mbiemri

  Përshëndetje! Mbiemri mund të ndryshojë vetëm në rastet e mëposhtme:
  a) sipas rasteve të parashikuara në Kodin e Familjes;
  b) me kërkesë të personit të interesuar, sipas procedurës së parashikuar në nenet 57/1 deri në 57/10 të këtij Ligjit Nr. 10 129, datë 11.5.2009 “PËR GJENDJEN CIVILE” (I përditësuar).
  Kërkesa për ndryshimin e emrit/mbiemrit i paraqitet përgjegjësit të zyrës së gjendjes civile, ku kërkuesi ka vendbanimin.
  Çdo shtetas mund të kërkojë ndryshimin e mbiemrit pranë zyrës së gjendjes civile ku ka vendbanimin. Kërkesa duhet të përmbajë arsyen/shkakun e ndryshimit të emrit/mbiemrit dhe emrin/mbiemrin e ri që kërkohet të merret. Kërkesa paraqitet personalisht nga kërkuesi në zyrën e gjendjes civile përkatëse.
  Kërkesa për ndryshimin e mbiemrit duhet të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe papërshtatshmërie.
  Ministri përgjegjës për gjendjen civile parashikon me udhëzim rregullat lidhur me përcaktueshmërinë e emrave/mbiemrave që konsiderohen të papërshtatshëm, si dhe listën me emra dhe mbiemra të personave që kanë rëndësi historike, familjeve të shquara në shkallë kombëtare apo të mirënjohura në bashkinë/komunën ku ka vendbanimin kërkuesi, së bashku me një listë, pasi merr paraprakisht mendimin e institucioneve të specializuara.
  Sa më sipër, ligji nuk parashikon mundesinë e ndryshimit të mbiemrit në rastin tuaj. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/21 at 8:43 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Vendim divorci

  Pershendetje!

  Nuk mund t’ju informojme rreth tarifave te perkthimit, pasi ato jane varesisht tarifave te aplikueshme nga secili perkthyes dhe llojit te perkthimit. Gjithashtu edhe tarifat noteriale variojne nga noteri, por ne cdo rast jane minimalisht ne masen e percaktuar nga Urdheri i Ministrit te Drejtesise, nr. 279, datë 14.6.2012 “Për miratimin e tarifave të shërbimeve noteriale”, i ndryshuar. Per kete shkak, do duhet te interesoheni konkretisht prane nje noteri dhe perkthyesi per tu informuar rreth ketyre tarifave.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/21 at 8:18 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Divorc ne nje shtet tjeter

  Pershendetje,

  Në bazë të nenit 393 te Kodit të Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë, të gjitha vendimet e gjykatave të huaja, duhet të njihen nga Gjykata e Apelit në Shqipëri para se të fillojnë të zbatohen.
  Gjykata e Apelit nuk e shqyrton çështjen në themel, por vetëm kontrollon nëse vendimi i paraqitur nuk përmban dispozita që vijnë në kundërshtim me nenin 394 të Kodit të Procedurës Civile.

  Dokumentet që duhen paraqitur për t’i dhënë fuqi vendimeve të gjykatave të huaja janë:
  – Kërkesa;
  – Kopja e vendimit që duhet të zbatohet dhe përkthimi i tij në shqip (i noteruar);
  – Vërtetim nga gjykata që ka nxjerrë vendimin se ai ka marrë formë të prerë, si edhe përkthimi i tij në shqip (i noteruar). Si kopja e vendimit ashtu edhe vërtetimi se vendimi ka marrë formë të prerë, duhet të jenë me vulë Apostillë ose të legalizuara për vendet që nuk janë palë në Konventën e Hagës për Apostillën;
  – Prokura, në rast se kërkesa paraqitet nga përfaqësuesi i të interesuarit, e përkthyer në shqip (i noteruar) kur është përpiluar në gjuhë të huaj;

  Me njohjen e vendimit te gjykates, vendimi i zgjidhjes se marteses qe ka marre forme te prere duhet t’i komunikohet sherbimit te gjendjes civile per te bere ndryshimet perkatese.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/20 at 6:39 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Divorc ne nje shtet tjeter

  Pershendetje!

  Me sa ju sqaroni martesa juaj eshte zgjidhur ne gjykaten e nje shteti te huaj, konkretisht ne Itali. Duke qene se ende figuroni e martuar ne Shqiperi, atehere ju duhet qe te administroni nje kopje vendimi te gjykates italiane (ne formen e duhur ligjore) e me pas te beni nje kerkese ne gjykaten e apelit te vendbanimit tuaj ne Shqiperi, duke kerkuar njohjen dhe dhenien fuqi vendimit te gjykates italiane ne Republike e Shqiperise.
  Vendimi i Gjykates se Apelit i dergohet nga kjo e fundit Zyres se Gjendjes Civile ku keni lidhur martese, per te kryer veprimet konkrete ne lidhje me ndryshimin e elementeve te gjendjes civile (statusi civil; mbiemri) si pasoje e zgjidhjes se marteses. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/20 at 6:34 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Vertetim nga gjykata dhe prokuroria

  Pershendetje,
  Ju duhet t’i drejtoheni Gjykates se Rrethit Gjyqesore dhe Prokurorise se Rrethit te qytetit ku ju banoni. Duhet te keni parasysh te keni me vete mjetin tuaj te identifikimit, si dhe te paguani taksen 200 leke per secilin nga vertetimet qe kerkoni. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/20 at 6:28 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Femijet me prinder te divorcuar

  Pershendetje,
  Nuk ka nje parashikim ligjor qe pengon apo pezullon takimet e femijes me babain. Sigurisht qe duhet te respektohen masat dhe protokollet e sigurise te nxjerra per parandalimin e infektimit dhe perhapjes se Covid-19. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/20 at 2:05 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Sigurimet shoqerore

  Pershendetje,

  Pyetja nuk eshte e qarte. Ju lutem na sqaroni situaten tuaj duke rishkruar serish ne platforme ose mund te telefononi falas ne Nr. Jeshil 0800 10 10, cdo dite nga e hena ne te premte, ora 10:00 – 14:00. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/19 at 8:31 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Aksionet me perparesi (pa te drejte vote)

  Pershendetje,

  Neni 122 (1) i ligjit nr. 9901 “Per Shoqerite Tregtare” vendos rregullin e pergjithshem “nje aksion, nje vote”. Aksionet me perparesi, zakonisht emetohen si aksione pa te drejte vote. Me arsye, Neni 122 (2) e kufizon emetimin e aksioneve te tilla me 49 % te kapitalit te shoqerise per te eleminuar mundesine qe investuesit qe zoterojne me pak se 51 % te kapitalit te shoqerise ta vendosin nen kontroll shoqerine pikerisht permes kesaj natyre. Nese perparesia anulohet, atehere keto aksione rifitojne te drejten e votes (neni 149 (4)). Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/19 at 8:24 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Certifikata e pronesise/Permbarimi

  Pershendetje. Kreditori ka te drejte qe te kryeje nje sere veprimesh juridike per te realizuar kredine e tij, sigurisht nepermjet sherbimit permbarimor. Ne kete rast eshte permbaruesi i cili duhet te marre masat e nevojshme qe pasuria e paluajtshme te mund te jete objekt i procedurave permbarimore me qellim ekzekutimin e detyrimit ne favorin tuaj.

  Go to comment
  2020/11/19 at 8:20 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Keshillim Ligjore

  Pershendetje. Gjyqtari duhet te heqe dore, ose ju te kerkoni doreheqjen e tij ne rast se dy ceshtjet gjyqesore ne te cilat ju jeni pale, kane lidhje me njera-tjetren dhe gjykata duke u shprehur per njeren prej tyre, ka paragjykuar vendimmarrjen edhe per ceshtjen tjeter. Ne te kundert, nese ceshjet nuk jane te lidhura me njera-tjetren, atehere vetem fakti qe ju jeni pale ne te dyja proceset, nuk perben shkak te mjaftueshem per te kerkuar perjashtimin e gjyqtarit.

  Go to comment
  2020/11/19 at 8:18 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Problem me pronen

  Pershendetje. Ligji per legalizimin e ndertimeve pa leje ka si objekt te tij formalizimin e ndertimit pa leje te kryer ne token e vete ndertuesit informal, apo ne token e personave te trete. Leja e legalizimit legalizon vetem objektin informal dhe jo token. Pikerisht per kete arsye juve ju eshte regjistruar ne emrin tuaj ndertesa. Nderkohe per token, nese ajo eshte ne pronesi te personave te trete, ligji kerkon qe te miratohet nje Vendim i Keshillit te Ministrave per te shpronesuar pronaret e ligjshem ne favor te ndertuesve informal. Pasi perfundon procedura e shpronesimit, ndertuesit informal i kerkohet qe te paguaje vleren e percaktuar te truallit dhe me pas trualli kalon ne emer te pronarit te nderteses dhe regjistrohet regjistrin kadastral.

  Go to comment
  2020/11/19 at 8:06 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pyetje per formular aplikimi ne ASHK

  Pershendetje
  Ju sugjerojme t’i drejtoheni zyrave te ADISA-s ne qytetin ku ju banoni, ne menyre qe personat e autorizuar me ofrimin e sherbimeve perkatese, t’ju ndihmojne per te paraqitur sakte kerkesen tuaj drejtuar ASHK-se. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/19 at 8:06 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kujdestaria e femijes

  Pershendetje,

  Percaktimi i prindit prane te cilit do te banoje femija pas zgjidhjes se marteses mund te percaktohet ne dy menyra: (1) ndermjet percaktimit vullnetar, pra permes nje marreveshje te perbashket te bashkeshorteve; ose (2) percaktimit nepermjet nje vendimi gjyqesor.

  Gjykata do te vendose per kete ceshtje ne keto dy raste:
  – bashkeshortet nuk kane arritur marreveshje;
  – marreveshja vleresohet nga gjykata se eshte ne kundershtim me interesin e femijes;
  – Nese pretendohet nga palet apo persona te trete pavlefshmeria e marreveshjes se prinderve;
  Si rregull, percaktimi i prindit te cilit do t’i besohet femija, behet gjate gjykimit te zgjidhjes se marteses. Ne kete rast kjo eshte nje kerkese dytesore ne raport me zgjidhjen e marteses, ndaj do te shqyrtohet gjate te njejtit gjykim.

  Ne lidhje me percaktimin e prindit te cilit do t’i besohet rritja dhe edukimi i femijes pas zgjidhjes se marteses, gjykata vendos duke u bazuar ne kriterin e interesit me te larte te femijes. Per vleresimin e interesit te femijes, gjykata do te marre ne konsiderate nje seri faktoresh, nder te cilet:
  – Mosha e femijes dhe perkatesia e tij gjinore
  Sipas eksperteve te psikologjise, ne pjesen me te madhe te rasteve, ne vitet e para te femijerise, afeksioni i femijes eshte me i fuqishem ne drejtim te nenes. Kjo pasi ne nje moshe te tille, eshte e kuptueshme qe femija ka me teper nevoje per kujdesin e nenes ne drejtim te rritjes dhe formimit te karakterit.
  – Lidhjet afeksionale te femijes me njerin apo tjetrin prind, si dhe ato te prinderve ndaj femijes;
  – Profili socio-moral i secilit prind; Ky profil nenkupton vleresimin e opinionit publik ne raport me sjelljet e prindit. Nuk paraqet interes cdo sjellje e prindit ne shoqeri, por vetem ato qendrime te prindit, te cilat mund te ndikojne ne edukimin e femijes.
  – Mundesite e secilit prind per edukimin e femijes;
  – Mundesine me te mire per zhvillimin moral, intelektual dhe fizik te femijes;
  – Gjendja shendetesore e femijes;
  – Sjellja e secilit prind ne raport me femijen, para zgjidhjes se marteses;
  – Menyra sesi jane permbushur detyrimet prinderore, para zgjidhjes se marteses;
  – Gjendja shendetesore e prinderve;
  – Mundesite materiale qe ka secili prind, per sigurimin e mirerritjes e edukimit te femijes;
  – Niveli arsimor dhe intelektual i secilit prind;
  – Profesioni i secilit prind dhe angazhimet profesionale te tyre;
  – Siperfaqja dhe kushtet e banimit te secilir prind;
  – Vleresimi i personave me te cilet prindi do te bashkejetoje pas zgjidhjes se marteses, nese nuk do te jetojne te vetem; etj.

  Ekzistenca dhe vertetimi i teresise se faktoreve te sipercituarm nuk eshte i domosdoshem ne cdo rast gjykimi. Gjykata heton dhe vlereson me kujdes rrethanat e ceshtjes tuaj konkrete.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/19 at 8:03 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Demshperblim per largim nga puna

  Pershendetje. Ne rast se punedhenesi juaj ka shkelur proceduren dhe afatet e zgjidhjes se kontrates se punes, ju keni te drejte t’i drejtoheni gjykates me kerkese padi, duke kerkuar shperblimin e demit perkates. Padia paraqitet ne gjykaten civile te vendbanimit tuaj. Taksa gjyqesore eshte 3000 leke. Per te hartuar kerkese padine do t’ju duhet keshillim ligjor profesional. Nese ju nuk keni mundesi te paguani nje avokat, mund t’i drejtoheni gjykates me kerkese per te marre nje avokat pa pagese. Per kete duhet te plotesoni formularin per kerkimin e ndihmes juridike dytesore.

  Go to comment
  2020/11/19 at 7:59 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Nderrimi i emrit dhe mbiemrit te vajzes

  Pershendetje,

  Ne baze te nenit 52 te Kodit te Familjes, percaktohet se: “Fëmija merr mbiemrin e përbashkët të prindërve. Kur prindërit kanë mbiemra të ndryshëm, të gjithë fëmijët mbajnë një mbiemër, atë që do të vendosin prindërit me marrëveshje. Kur marrëveshja nuk arrihet, fëmijët mbajnë mbiemrin e të atit”.

  Ne nenin 57 te ligjit nr. 10129, datë 11.5.2009 “Per Gjendjen Civile” i perditesuar, parashikohen rastet e ndryshimit te emrit/mbiemrit. Ne kete dispozite percaktohet se emri/mbiemri mund te ndryshohet me kërkesë të personit të interesuar, sipas procedurës së parashikuar në nenet 57/1 deri në 57/10 të këtij ligji, brenda 1 viti nga mbushja e moshës madhore, dhe vetëm një herë, si dhe sipas nenit 45 të këtij ligji.

  Persa me siper, vleresojme se kerkesa per ndryshimin e emrit/ mbiemrit duhet te behet nga vete personi i interesuar (femija juaj ne rastin konkret), brenda 1 viti nga mbushja e moshës madhore, dhe vetëm një herë, ne lidhje me shkaqet qe percaktohen shprehimisht ne ligj. Deri ne arritjen e kesaj moshe, sipas ligjit femija mban mbiemrin e te atit.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/19 at 7:58 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Zgjidhja martesore

  Pershendetje! Per te marre nje kopje te njesuar me origjinalin te vendimit qe ka zgjidhur martesen, ju duhet te paraqiteni prane sekretarise se Gjykates qe ka dhene vendimin, duke depozituar kerkesen tuaj (me te dhenat e paleve, daten e gjyqit, objektin etj) dhe paguar tarifen perkatese te sherbimit. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/19 at 7:37 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Bllokim patente

  Pershendetje

  Ne lidhje me problematiken tuaj, Ju mund te kontaktoni ne nr jeshil 0800 10 10, ku do te keni mundesi te konsultoni rastin direkt me juristet e platformes dhe te merrni keshillim ligjor falas. Nr jeshil eshte i arritshem cdo dite nga e hena ne te premte, ora 10:00 deri ne oren 14:00. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/18 at 8:48 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Mashtrimet

  Pershendetje,

  Nese ju dyshoni se nje person ka kryer vepren penale te mashtrimit dhe per kete eshte denuar, ju nuk keni te drejte ta kerkoni kete si informacion, si ne Shqiperi, ashtu edhe ne France, pasi keto te dhena jane te dhena personale dhe mund te aksesohen vetem nga vete personi, ose autoritetet publike kompetente. Ne rast se ju mendoni se ky person ju ka mashtruar juve, keni te drejte te beni kallezim per kete person, prane prokurorise ose policise, pavaresisht se ku e ka vendbanimin aktual ky person.

  Go to comment
  2020/11/18 at 8:31 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Gjobe doganore

  Pershendetje. Detyrimi doganor dhe gjoba e leshuar nga autoritet doganore jane titull ekzekutiv. Ju keni pasur te drejte qe t’i ankimoni fillimisht prane Drejtorise se Pergjithshme te Doganave dhe me pas prane Gjykates Administrative. Nese ju nuk keni ndjekur rrugen administrative dhe me pas ate gjyqesore, apo nese gjykata e ka rrezuar padine tuaj, atehere ju jeni te detyruar te paguani detyrimin doganor dhe gjoben perkatese. Fakti qe keto detyrime jane titull ekzekutiv do te thote qe autoritetet doganore i drejtohen Gjykates per leshimin e urdherit te ekzekutimit dhe per kete ne baze te K.Pr.Civile, ju si debitori nuk njoftoheni fare. Pas miratimit te Urdherit te Ekzekutimit, ceshtja kalon ne permbarim dhe eshte ky i fundit qe kerkon nga ju fillimisht permbushjen e detyrimit vullnetarisht dhe me pas kalon ne ekzekutim te detyrueshem. Lidhur me pyetjen tuaj: Si mund te paguaje te gjithe kete shume dhe te me mbahet automjeti qe në 2015? Nese ju do te kishit permbushur detyrimin doganor ne vitin 2015, autoritetet doganore kishin detyrim ligjor te zhbllokonin automjetin. Persa kohe ju nuk e keni permbushur detyrimin, makina ka vijuar e bllokuar.

  Go to comment
  2020/11/18 at 8:28 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on A munden te marr lejen e vitit 2019?

  Pershendetje,

  Neni 93 i Kodit te Punes, ne piken 3 dhe 4 parashikon shprehimisht:
  3. Pushimet vjetore duhet të jepen gjatë vitit të punës ose deri në fund të tremujorit të parë të vitit pasardhës, por asnjëherë nuk duhet të jenë më pak se një javë kalendarike pa ndërprerje.
  4. E drejta e pushimeve që nuk jepen nga punëdhënësi ose nuk merren nga punëmarrësi parashkruhet brenda tre vjetëve nga dita në të cilën punëmarrësit i lind kjo e drejtë.
  Ne pamje te pare, keto dispozita vijne ne kundershtim me njera tjetren, por ne fakt nuk eshte keshtu. Pika tre, rregullon pikerisht afatin maksimal se kur mund te kryhen pushimet vjetore, pra deri ne tre mujorin e pare te vitit pasardhes, qe do te thote per vitin 2019, leja mund te merrej deri ne mars te vitit 2020.

  Afati i parshkrimit i rregulluar nga pika e katert, eshte afati brenda te cilit personi ka te drejten qe te rivendose gjyqesisht te drejten e tij. Pra pika e katert rregullon te drejten e padise per te kerkuar shperblimin per lejen qe nuk eshte kryer brenda afatit ligjor.
  Megjithate, pavaresisht sa me siper, ju me marreveshje me punedhenesin tuaj, duke qene se rasti juaj ka shkak te arsyeshem, mund te bini dakord per ta llogaritur si leje, ose te kerkoni leje pa te drejte page. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/18 at 8:17 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Padi në Strasburg

  Pershendetje,

  Te gjithe informacionin e nevojshem mbi menyren sesi te pergatisni nje ankese te vlefshme ne GJEDNJ; si t’i drejtoheni gjykates dhe dokumentet e nevojshme per t’u dorezuar, etj mund t’i gjeni prane webit te Gjykates Europiane te Drejtave te Njeriut, sipas linkut me poshte: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/alb&c=

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/18 at 9:26 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Informacion

  Pershendetje. Nga informacioni qe ju relatoni nuk eshte shume i qarte problemi juridik qe ju shtroni. Megjithate, ne parim, mund t’ju themi se ne rast se ju keni nisur nje ceshtje gjyqesore dhe kjo eshte ende ne proces, ju nuk mund te rifilloni nje proces me objekt te njejte, pasi kjo vjen ne kundershtim me Kodin e Procedures Civile, pavaresisht kohes qe mund te duhet derisa ceshtja te perfundoje. Per mundesine per te nisur nje proces te ri, me objekt te ndryshem, eshte i nevojshem nje informacion me i plote dhe studim i praktikes.

  Go to comment
  2020/11/17 at 8:01 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Terheqja e dosjes nga arkiva

  Pershendetje. Ne arkive, ju duhet te beni vetem ato pagesa qe jane ne perputhje me tarifat e publikuara dhe te cilat paguhen me mandatin perkates ne zyrat postare, apo sportelet e sherbimit. Nga ana tjeter, nese juristi ju ka kerkuar kete shume si pagese per sherbimin e tij, jeni ju qe vendosni nese do doni ta angazhoni per kete sherbim, perkudrejt tarifes se kerkuar prej tij.

  Go to comment
  2020/11/17 at 7:33 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Sugjerim

  Pershendetje,

  Kodi Civil parashikon se heqja dorë nga pronësia mbi pasuritë e paluajtshme në dobi të një tjetri, është e vlefshme kur bëhet me akt noterial e regjistrohet. Ju duhet te parqiteni prane nje noteri dhe te hartoni deklaraten noteriale. Me pas, qe kjo procedure te jete e vlefshme duhet realizuar regjistrimi perkates prane ASHK. Aplikimin per rregjistrim mund ta realizoni online nepermjet portalit e-Albania, ku pervec aplikimit dhe pagimit te tarifes perkatese duhet te dorezoni edhe dokumentacionin e meposhtem:
  1.Harten treguese te pasurisë
  1.Aktin noterial për heqje dorë nga pronësia
  2.Kartelaen e pasurisë
  2.Certifikatën e pronësise.

  * Pasuria e paluajtshme e tjetersuar, nuk regjistrohet pa provuar pagimin e detyrimit (Tatimi i kalimit të drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme) pranë zyrave vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/17 at 5:22 pm
 • Ernaldo Abazi

  From Ernaldo Abazi on Per kryerje punimesh

  Pershendetje,

  Per t’u pajisur me leje ndertimi ose per te dorezuar deklaraten paraprake te punimeve duhet te interesoheni dhe te kerkoni informacion prane Bashkise/Njesise Bashkiake ku jetoni. Kategorizimi i punimeve qe do te kryeni dhe pajisja e tyre me leje ose jo, behet duke u mbeshtetur ne ligjin “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” dhe rregulloret perkatese.
  Ndërhyrje të mirëmbajtjes së zakonshme nuk kane nevoje per pajisjen me leje ndertimi, por duke qene se ju do te kryeni disa lloje ndertimi qe mund te rezultojnë në rikonstruksion, riparim dhe restaurim që çojnë në krijimin e një strukture tërësisht ose pjesërisht të ndryshme nga ajo e mëparshme, mund te jete e nevojshme leje ndertimi ose se paku deklarate paraprake punimesh, qe duhet dorezuar ne Bashkine perkatese.
  Ne cdo rast ju keshilloj te kerkoni informacion te specializuar prane bashkise, nese duhet leje ndertimi ne lidhje me punimet qe do te kryeni, si dhe procedurat konkrete. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/17 at 4:57 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Deklarata Noteriale

  Pershendetje!

  Deklarata Noteriale nuk perben mjet ligjor per fitimin e pronesise ne kuptim te Kodit Civil. Do duhet qe palet te percaktojne ne cfare forme transferohet pronesia: me shitje, dhurim apo trashegimi. Varesisht formes, palet duhet te shprehin qarte vulletin e tyre nepermjet nenshkimit te akteve perkatese (kontrate shitje, dhurimi apo testament). Cdo forme, ka implikimet e saj ne drejtim te tatimeve te aplikueshme, pagimi i te cilave eshte kusht per regjistrimin e transferimit te pronesise ne regjistrin e pasurive te paluajtshme.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/17 at 5:28 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Kostot e terheqjes se dosjes nga arkiva

  Pershendetje. Në momentin e aplikimit do të paguani tarifën e pranimit, që është 1500 lekë dhe pagesën e shërbimit postar. Pasi të merrni përgjigjen do të paguani 100 lekë për çdo fletë të fotokopjuar. Nese informacionin e kerkoni me procedure te përshpejtuar, atehere do te duhet te paguani nje tarifë tjetër. Per drejtorine e pergjithshme te arkivave, aplikimi per dokumente behet prane Zyres Postare ne fillim te rruges “Jordan Misja”, qe ndodhet pikerisht prane zyrave te Drejtorise se Pergjithshme te Arkivave.

  Go to comment
  2020/11/16 at 9:02 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Zgjidhje martese

  Pershendetje!

  Ligji i procedures civile nuk parashikon nje numer konkret seancash gjyqesore per nje proces te tille. Megjithate procesi i zgjidhjes se marteses kalon ne disa faza:
  1. Procedura e pajtimit është fazë e veçantë e procesit, përmes së cilës tentohet të arrihet pajtimi i bashkëshortëve dhe pengimi i zgjidhjes së martesës. Gjatë kësaj seance aktiviteti i gjykatës nga juridiksional, shndërrohet në një ndërmjetësim ku pikërisht gjykata luan rolin e ndërmjetësit.
  2. Caktimi i masave të përkohshme – Gjatë gjykimit të zgjidhjes së martesës, gjykata mund të marrë disa masa të përkohshme të cilat do të kenë fuqi juridike deri në përfundim të gjykimit për zgjidhje martese. Caktimi i masave të përkohshme ka të bëjë me ushqimin dhe vendbanimin e fëmijës dhe të
  bashkëshortit të pasiguruar gjatë kohëzgjatjes së gjykimit të zgjidhjes së martesës.
  3. Seanca kryesore apo prezantimi i provave – Seanca kryesore, ose procedura e provave, paraqet fazën qendrore të procedurës së zgjidhjes se marteses. Të provuarit e përbëjnë veprimet procedurale të paleve ne proces, të cilët kanë të bëjnë me mbledhjen, ekzaminimin dhe çmuarjen, me qëllim të
  vërtetimit të gjendjes materiale juridike (shkaqet e zgjidhjes se marteses). Gjykata përveç këtyre provave, mund të angazhojë edhe ekspertë të ndryshëm për të dhënë mendimet e tyre profesionale lidhur me ndonjë çështje. Kur bashkëshortët kanë paraqitur propozimin e tyre të përbashkët për zgjidhje te marteses me marrëveshje, gjykata si rregull nuk zhvillon procedurë të provave. Faktet dhe provat të cilët janë paraqitur në marrëveshje nuk analizohen dhe vërtetohen.
  4. Marrja e vendimit – Marrja e vendimit paraqet fazën e fundit në procesin e zgjidhjes se marteses, ku gjykata vendos me vendim, pavarësisht se procedura është e filluar me padi apo me propozim të
  përbashkët. Gjykata mund të refuzojë padinë dhe propozimin për zgjidhje marteses ose ta pranoje ate.

  Ne lidhje me kohezgjatjen e procesit, synohet qe procesi te mbyllet brenda nje kohe te arsyeshme, pasi referuar jurisprudences se GjEDNj-se, tejzgjatja e procedurave të zgjidhjes së martesës ekzistuese konsiderohet si shkelje e së drejtës për martesë.

  Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/16 at 8:56 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Prone truall e marre me Vendim te Keshillit Bashkiak Sarande

  Pershendetje. Nisur nga dokumentacioni bashkengjitur rezulton se nuk eshte pasqyruar ne regjistrat kadastrale Vendimi i Keshillit Bashkiak per kalimin e prones ne emrin tuaj. Ne kete rast, ju duhet te beni kerkese prane ASHK, Drejtoria Rajonale Sarande qe trualli te regjistrohet ne emrin tuaj, mbi bazen e ketij vendimi te Keshillit Bashkiak. Nese ky veprim refuzohet, duhet t’i drejtoheni gjykates.
  Lidhur me pyetjen tuaj, Vendimi i Keshillit Bashkiak mund te behet nul, vetem me vendim gjykate.

  Go to comment
  2020/11/16 at 1:35 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Në vijim te pyetjes: pronesia

  Pershendetje. Ne vendimin e gjykates nder te metat e konstatuara eshte fakti qe krahas formularit te vetedeklarimit, duhet te kishit bashkengjitur dosjen e legalizimit. Si person, i interesuar ju keni te drejte te terhiqni nje kopje te kesaj dosjeje prane ASHK ne cdo moment. Ne kushtet kur objekti eshte i paregjistruar prane ASHK dhe nuk ka nje numer unik identifikimi, vetem formulari i vetedeklarimit per legalizim eshte i pamjaftueshem per te bere nje identifikim te sakte te prones. Per kete arsye, me te drejte gjykata kerkon qe te dorezoni te gjithe dosjen e legalizimit.
  Se dyti, kerkohet qe per pasurine tjeter te kete nje identifikim te sakte. Nese pasuria qe ju pengon juve ne pronen tuaj, eshte e regjistruar ne Kadaster atehere ju duhet te pajiseni me nje kartele pasurie. Nese kjo pasuri nuk eshte e regjistruar ne kadaster, do t’ju duhet te beni nje aplikim prane ASHK per te pare nese eshte aplikuar per legalizimin e saj. Nese nuk eshte aplikuar per legalizim, atehere ju duhet te beni nje gentplan nga nje ekspert i licensuar, i cili te beje identifikimin ne terren te pasurise perkatese.
  Ne kete rast, kerkimi i objektit tuaj duhet te jete mbi bazen e padise Mohuese, pra do kerkoni si pike te pare te objektit te padise: Pushim cënimi në pronësi dhe mospërsëritjen në të ardhmen. Si dhe kerkimet e tjera qe ju i keni paraqitur: prishjen e ndertimit dhe shperblimin e demit.

  Go to comment
  2020/11/16 at 9:05 am
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on E drejta per informim

  Pershedentje! Po, kopjen e kallzimit duhet qe t’jua vene ne dispozicion, si dhe keni cdo te drejte mbi kerkime te ndryshme ne lidhje me te dhenat dhe veprimet e kryera, duke bere kerkese-memorie ne baze te nenit 110 Kodit te Procedures Penale. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/16 at 8:43 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Ligji i ri per dhunen

  Pershendetje!

  1. Ligji nr.9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare” te ndryshuar, percakton se mbrojtja ndaj dhunes ne familje sigurohet duke larguar menjehere te paditurin/en (dhunuesin/en) nga banesa per nje afat kohor te caktuar me urdher te gjykates dhe te mos e lejoje te rihyje ne banese pa autorizimin e gjykates. Pra, afati i largimit te paditurit/es (dhunuesit/es) nga banesa percaktohet ne urdherin e gjykates.
  2. Ligji kundra dhunes ne familje percakton se gjykatat civile mund te vendosin masa mbrojese (urdher mbrojtjeje/urdher i menjehershem mbrojtjeje) per viktimat e dhunes ne familje. Pervec mjeteve civile (urdherave te mbrojtjes) per t’u mbrojtur nga dhuna, ekziston edhe mundesia ne baze te Kodit Penal per tu nisur nje procedim penal ndaj dhunuesit. Ne baze te Kodit Penal dhuna ne marredheniet familjare, keqtrajtimi i te miturve si dhe perndjekja nga persona qe kane pasur apo kane lidhje shpirtërore me viktimen e dhunes perbejne vepra te posaçme penale.

  Nese keni ndonje pyetje tjeter ose paqartesi per sa me siper shpjegohet, ju mund te telefoni falas ne Nr. Jeshill 0800 10 10, nga e hena ne te premte, ora 10:00-14:00, ku mund te diskutoni me ne detaje problematiken tuaj me juristet e platformes. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/15 at 10:32 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Informacion per sigurimin e shtepise

  Pershendetje! Percaktimi i perfitimit nga siguracioni i shtepise varet nga polica e sigurimit. Ne varesi te polices se sigurimit percaktohet edhe sa perfitoni ju ne rast se banesa prishet. Perfitimi nuk ka lidhje me pagesen e mbetur te kredise.
  Perfitimi nga polica e sigurimit nuk pengon te drejten e marrjes se shtepise qe do te rindertohet. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/15 at 9:52 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Info per rindertimin

  Pershendetje! Percaktimi i perfitimit nga siguracioni i shtepise varet nga polica e sigurimit. Ne varesi te polices se sigurimit percaktohet edhe sa perfitoni ju ne rast se banesa prishet. Perfitimi nuk ka lidhje me pagesen e mbetur te kredise.
  Perfitimi nga polica e sigurimit nuk pengon te drejten tuaj per marrjen e shtepise qe do te rindertohet. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/15 at 9:50 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Si duhet të veproj?

  Pershendetje
  Ju nuk mund te beni aktin e shitjes, pasi eshte nje akt juridik qe behet ndermjet personave te gjalle (inter vivos). Ju duhet t’i drejtoheni noterit per te celur deshmine e trashegimise se te ndjerit dhe ne vijim te ndiqni proceduren e kalimit te pronesise se mjetit nga i ndjeri tek trashegimtari/et ligjore. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/15 at 3:41 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Legalizim Shtepie

  Pershendetje!

  Nese e keni vete-delaruar ndertimin pa leje prane ish- ALUIZNI-t (sot ASHK-ja), atehere ju mund te paraqisni nje kerkese per informacion per t’u interesuar mbi statusin e aplikimit tuaj, si dhe pershpejtimin e procedurave per legalizimin e baneses. Kerkesen mund ta dergoni ne rruge postare, drejtuar Zyres Vendore te ASHK Tirane dhe per dijeni, Drejtorise se Pergjithshme te ASHK-se Tirane. Kerkeses duhet t’i bashkelidhni nje kopje te formularit te vete-deklarimit te baneses dhe nje kopje te leternjoftimit tuaj.
  Nese nuk merrni pergjigje per kerkesen tuaj brenda 10 diteve pune, atehere ju mund t’i drejtoheni me ankese Komisionerit per te Drejten e Informimit. Gjithashtu, nese konstatoni zvarritje te procesit nga ana e ASHK-se ne lidhje me kerkesen tuaj per legalizim banese, ju mund t’i drejtoheni me ankese edhe Institucionit te Avokatit te Popullit.

  Nese keni ndonje pyetje tjeter ose paqartesi per sa me siper, ju mund te telefononi per keshillim ligjor falas ne Nr. Jeshill 0800 10 10, nga e hena ne te premte, ora 10:-14:00. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/15 at 10:42 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: vula e thate noteriale

  Pershendetje. Nisur nga fakti qe behet fjale per nje kontrate qiraje me afat 30 vjecar, e cila duhet domosdoshmerisht te behet me akt noterial, atehere ne zbatim te nenit 69, te ligjit 110/2018 “Per noterine”, akti ose veprimi noterial, që nuk përmban te dy llojet e vulave noteriale, ate te njome dhe te thate, nuk është i vlefshëm. Ju mund te paraqiteni prane zyres noteriale per te kerkuar ndreqjen e aktit noterial, pasi mund te jete nje lapsus.

  Go to comment
  2020/11/14 at 7:12 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Ceshtje pronesie

  Pershendetje!

  Ne lidhje me problematiken qe parashtroni, mund te ndodhe qe kartela dixhitale qe ju shfaqet ne portal mos te jete e perditesuar, pra mos te reflektoje gjendjen fundore te karteles fizike ku duhet te jene shenuar te gjitha veprimet mbi pasurine.
  Nisur nga sa relatoni ne pyetjen tuaj, fakti qe zoteroni certifikaten e pronesise se pasurise e ben te paqarte situaten, pasi per kryerjen e cdo veprimi mbi pasurine do te duhet te dorezohet certifikata origjinale e pasurise.
  Gjithsesi, nisur nga pergjigja elektronike qe keni marre nga nenpunesit e ASHK-se, ju inkurajojme qe te kerkoni informacion zyrtar mbi pasurine dhe kopje dokumentacioni te te gjithe veprimeve/transaksioneve qe jane kryer mbi pasurine. Kerkesen duhet t’ia drejtoni zyres vendore te ASHK-se ku ndodhet prona juaj, si dhe per dijeni Drejtorise se Pergjithshme te ASHK-se ne Tirane dhe Ministrise se Drejtesise.
  Duke qene se jeni jashte shtetit, kerkesen mund ta dergoni prane ketyre institucioneve ne rruge postare ose mund te autorizoni nje person te trete qe ndodhet ne Shqiperi per marrjen e ketyre sherbimeve prane ASHK-se, per llogari tuajen ose/dhe kryerjen e aplkimit prane nje zyre noterie.
  Gjithashtu, per cdo ankese qe keni ne lidhje me sherbimet publike te ofruara ASHK, mund te beni ankese ne platformen https://www.shqiperiaqeduam.al/. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/14 at 5:40 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Dhurate prone

  Pershendetje

  Hyrja e palëve në një marrëdhënie juridike të ndërsjellët, kërkon në radhë të parë jo vetëm vullnetin e tyre për të realizuar veprimin juridik, por duhet që nga njëra palë të ofrojë dhe pala tjetër të pranojë këtë ofertë. Mënyra e lidhjes së kontratës se dhurimit, që parashikohet ne Kodin tone Civil është ajo e arritjes së marrëveshjes ndërmjet propozimit dhe pranimit. Kjo realizohet ne dy menyra: 1. Keto mund te realizohen ne dy akte te ndara, nje akt per oferten/propozimin e plote dhe ne nje akt tjeter vecmas pranimi i dhurimit. Ne rastin konkret, noteria do t’i jete referuar aktit per pranimin e dhurimit nga ana juaj.
  2. Nese te dyja palet jane dakort per dhurimin e pasurive, atehere si “oferta per dhurim nga nena juaj”, ashtu dhe “pranimi i dhurimit nga ana juaj si perfituese” mund te behen ne te njejtin akt noterial – kontrate dhurimi, e cila nenshkruhet nga te dyja palet, duke shmanguar dy akte te ndara. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/14 at 4:59 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Ndryshimi i emrit

  Përshëndetje! Çdo shtetas mund të kërkojë ndryshimin e emrit pranë zyrës së gjendjes civile ku ka vendbanimin. Kërkesa duhet të përmbajë arsyen/shkakun e ndryshimit të emrit/mbiemrit dhe emrin/mbiemrin e ri që kërkohet të merret. Kërkesa paraqitet personalisht nga kërkuesi në zyrën e gjendjes civile përkatëse.
  Kërkesa për ndryshimin e emrit ose mbiemrit duhet të bëhet vetëm një herë dhe vetëm për shkaqe papërshtatshmërie.
  Ministri përgjegjës për gjendjen civile parashikon me udhëzim rregullat lidhur me përcaktueshmërinë e emrave/mbiemrave që konsiderohen të papërshtatshëm, si dhe listën me emra dhe mbiemra të personave që kanë rëndësi historike, familjeve të shquara në shkallë kombëtare apo të mirënjohura në bashkinë/komunën ku ka vendbanimin kërkuesi, së bashku me një listë, pasi merr paraprakisht mendimin e institucioneve të specializuara. Ky udhëzim është i detyrueshëm për zbatim nga zyrat e gjendjes civile, si dhe çdo organ tjetër shtetëror.
  Sa më sipër, në rastin tuaj është zyra e gjëndjes civile ku keni vendbanimin e cila vendos ne lidhje me papërshtashmërine e emrit tuaj.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/14 at 4:34 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Ne vijim te pyetjes: Perfaqesimi i te miturve ne gjykimin penal

  Pershendetje,
  Pavaresisht pjesemarrjes se perfaqesuesit ligjor te femijes ne proces, femija ka te drejte te jete prezent dhe kjo nuk e pengon qe te jete pjese aktive e procesit. Femija ka te drejte për t’u shprehur e për t’u dëgjuar në të gjitha nivelet e vendimmarrjes për çështje që lidhen me të. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/14 at 12:28 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: Perfitimi per dhenien e prones per ndertim

  Pershendetje. Kontrata e sipermarrjes eshte nje veprim juridik i dyanshem, permbajtja e te cilit percaktohet nga palet kontraktore. Kodi Civil percakton vetem nje kornize te pergjithshme per kete kontrate, por te drejtat dhe detyrimet konkrete percaktohen nga vete palet. Duke qene se objekti i kesaj kontrate do te jene pasuri te paluajtshme, atehere kjo kontrate duhet te behet me akt noterial. Ju mund te kerkoni nga noteri nje model kontrate, per te pare elementet kryesore ne permbajtje te saj. Lidhur me “kerkesat marxhinale te perfitimtit”, serish nuk ka asnje percaktim dhe/ose kufizim ligjor. Jane vete palet qe bien dakord per nje perqindje te caktuar te perfitimit (ne menyre te ngjashme sic bien dakord per cmimin e nje pasurie objekt i nje kontrate shitje).

  Go to comment
  2020/11/13 at 9:58 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Vule e thate noteriale

  Pershendetje. Kontrata e qirase deri ne 9 vite mund te behet edhe me shkrese te thjeshte, pra jo me akt noterial, por vetem me nenshkrimin e paleve ne kontrate. Nese per ndonje arsye mospermbushjeje, ju shkoni ne gjykate, kjo kontrate eshte plotesisht e vlefshme, nese ka nenshkrimin e rregullt te te dyja paleve.

  Go to comment
  2020/11/13 at 8:33 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ne vijim te pyetjes: bllokimi ne çertifikaten e pronesise

  Pershendetje. Ju nuk mund te depozitoni nje deklarate te tille as te hartuar vete dhe as perpara noterit, pasi ne baze te Kodit Civil dhe ligjit per kadastren, mbi pronen ku ju jeni bashkepronar nuk mund te kryhet asnje veprim ligjor pa miratimin tuaj, te drejtperdrejte, apo nepermjet nje prokure. Pra kjo deklarate do te dublonte parashikimet ligjore, pasi kjo qe ju kerkoni eshte nje e drejte absolute e pronarit, pavaresisht perqindjes qe ka ai ne pronesi.
  Prandaj, sic ju kemi shpjeguar, ju se pari do te duhet te merrni informacion per veprimet e kryera nga familjaret tuaj, te kerkoni pavlefshmerine e tyre ne gjykate dhe nese eshte e nevojshme edhe bllokimin e prones duke vendosur sekuestro konservative.
  Nderkohe, paraprakisht ju mund te beni edhe nje kerkese drejtuar Drejtorit te Drejtorise Vendore te Agjencise Shteterore te Kadastres ku ndodhet prona juaj, per te bere bllokimin e prones, ne baze te nenit 27, pika a te ligjit 111/2018 “Per kadastren”, qe parashikon bllokimin e prones per 30 dite, “për të parandaluar një mashtrim ose veprim të padrejtë, që ka për qëllim kalimin e
  pronësisë në mënyrë të paligjshme”
  Urdhri i ndalimit të veprimeve kadastrale, në çdo rast, zgjat 30 ditë kalendarike, nga dita e lëshimit të tij. Pas këtij afati ai e humbet fuqinë e tij, nëse nuk është vendosur sigurimi i padisë nga gjykata.

  Go to comment
  2020/11/13 at 12:00 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Martese me shtetase te bashkimit evropian

  Pershendetje,

  Duke qene se jeni rezident jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë, ju mund të aplikoni online permes portalit e-Albania për të kryer lidhje martese me nje shtetas të huaj. Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës Shqiptare ne Sofje, pranohet aplikimi dhe ju si aplikant ftoheni per të ndjekë procedurat perkatese, për të kryer pagesën dhe për të dërguar mandatin origjinal (jo fotokopje) me postë. Ju njoftoheni më pas nga konsulli me e-mail/telefon për ditën e paraqitjes në përfaqësi për të kryer Aktin e Martesës.

  Per me shume informacion mbi dokumentacionin e nevojshem dhe hapat e procedures per lidhjen e marteses me shtetas te huaj, lutem vizitoni linqet e meposhtme:
  https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=9778
  https://punetejashtme.gov.al/aplikim-per-lidhje-martese-me-shtetas-te-huaj/

  Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/13 at 11:56 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Perfitimi nga dhenia e prones per pallat

  Pershendetje. Se pari per percaktimin e pjeseve takuese e rendesishme eshte marreveshja qe ju lidhni me shoqerine sipermarrese, ku pervec perqindjes duhet te percaktohen edhe modalitetet specifike. Se dyti, llogaritja e perqindjes behet duke llogaritur perqindjen e siperfaqes se truallit ne pronesine tuaj, ne raport me siperfaqen totale per ndertimin e e pallatit, dhe me pas ky koeficent shumezohet me koeficentin e zhvillimit te prones, i cili eshte i percaktuar ne lejen e ndertimit. Koeficenti i zhvillimit te prones ka te beje me siperfaqen ndertimore ne volum (katet mbi dhe nen toke) qe do te realizohen per kete ndertim. Si perfundim siperfaqja llogaritet sipas te gjitha njesive te ndarjes se nje objekti pallat, qe jane: apartament, njesi sherbimi dhe vende parkimi; gjithmone nese objekti ka te tille.

  Go to comment
  2020/11/13 at 11:52 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Letrat per divorc

  Pershendetje,

  Sipas Kodit te Familjes, zgjidhja e marteses mund te realizohet me pelqimin e te dy bashkeshorteve ose me kerkesen e njerit prej tyre.
  Zgjidhja e marteses me pelqimin e të dy bashkeshorteve (nenet 125-128 te Kodit te Familjes) bazohet ne nje marreveshje reciproke e hartuar ne nje zyre noterie, në të cilen te jete parashikuar menyra e rregullimit te pasojave qe vijne si rrjedhoje e zgjidhjes se marteses, te cilat jane:
  Lenien per rritje dhe edukim te femijeve te mitur dhe percaktimin e te ardhurave per rritjen dhe edukimin e tyre (nese ju keni femije )
  Kontributin e secilit bashkeshort ne favor te bashkeshortit nevojtar.
  Rregullimin e marredhenieve pasurore midis bashkeshorteve.
  Kete marreveshje se bashku me kerkesen per zgjidhjen e marteses e depozitoni ne Gjykate, personalisht ose nepermjet perfaqesuesit tuaj.

  Zgjidhja e marteses me kerkesen e njerit bashkeshort eshte e parashikuar ne nenet 132 -133 te Kodit te Familjes, dhe per shkak te shkeljeve te perseritura te detyrimeve qe rrjedhin nga martesa per pasoje jetesa e perbashket e bashkeshorteve, behet e pamundur dhe martesa humbet qellimin e saj.
  Fillimisht ju duhet te depozitoni kerkesepadine per zgjidhje martese ne Gjykaten e Rrethit te vendbanimit tuaj te fundit te perbashket, ose ne Gjykaten e Rrethit te vendabanimit te te paditurit dhe me pas Gjykata cakton seancen e pajtimit, ne te cilen palet duhet te jene detyrimisht prezent.

  Dokumentet qe duhet te paraqiten ne gjykate:
  – certifikatat perkatese te gjendjes civile (certifikate lindjeje e bashkëshorteve, certifikate e trungut familjar, certifikate martese);
  – dokumente qe tregojnë te ardhurat, gjendjen ekonomike dhe pasurite e te dy bashkeshorteve si psh.
  dokumente pronesie te pasurive te ndryshme te regjistruara te luajtshme dhe te paluajtshme;

  Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/13 at 9:04 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Zgjidhja e kontrates se qirase

  Pershendetje. Se pari, per kete duhet te njoftoni menjehere qiradhenesin. Qe zgjidhja e kontrates ne menyre te njeanshme, te jete ne perputhje me ligjin, duhet qe te kete mospermbushje te kushteve thelbesore te kontrates. Ne kete rast, nese sendi objekt i kontrates se qirase ka te meta (fizike ose juridike), atehere ju keni detyrimin te njoftoni qiradhenesin. Ne rast se nga ana e qiradhenesit nuk merren masat e duhura, apo nuk eshte e mundur te merren masat e duhura per t’i dhene nje zgjidhje situates, ju mund ta zgjidhni kontraten. Do te ishte mire qe te shikonit edhe kushtet e kontrates, pasi ne marreveshje mund te jete parashikuar perjashtimi ose kufizimi i përgjegjësise se qiradhënësit për veset e sendit.

  Go to comment
  2020/11/12 at 6:47 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Ne vijim te pyetjes: fyerje dhe rendim psikologjik

  Pershendetje,

  1. Ju mund t’i drejtoheni prokurorise ose policise per te kallzuar ngjarjen. Kallëzimi përmban elementet thelbësore të faktit, burimet e provës, gjeneralitetet, banimin dhe çdo gjë tjetër që vlen për identifikimin e personit të cilit i atribuohet fakti, të personit të dëmtuar dhe të atyre që janë në gjendje të sqarojnë rrethanat e faktit.
  Ne baze te nenit 59 te Kodit te Procedures Penale, duke qene se jeni dëmtuar nga veprat penale të parashikuara nga nenet 119 (Fyerja), 120 (Shpifja) të Kodit Penal, ju bejme me dije se ju keni të drejtë të paraqisni drejtperdrejte kërkesë në gjykatë dhe të merrni pjesë në gjykim si palë për të vërtetuar akuzën dhe për të kërkuar shpërblimin e dëmit. Ne kete rast, prokurori merr pjesë në gjykimin e këtyre çështjeve dhe, sipas rastit, kërkon dënimin e të pandehurit ose pafajësinë e tij.

  2. Po, ju mund t’i referoni personat qe kane qene te pranishem gjate konfliktit dhe prokuroria/ gjykata mund t’i therrase ne cilesine e personave/deshmitareve mund te japin te dhena per ngjarjen.

  3. Kallëzimi i paraqitet prokurorit ose një oficeri të policisë gjyqësore me gojë ose me shkrim, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesit.
  Ndersa kerkesa penale si viktime akuzuese sipas nenit 59 te K.Pr. Penale paraqitet direkt ne sekretarine e Gjykates. Viktima akuzuese që nuk ka zotësi për të vepruar i ushtron të drejtat që i janë njohur me ligj nëpërmjet përfaqësuesit ligjor.
  Sipas nenit 60 te Kodit te Procedures Penale, kërkesa për gjykim e viktimës akuzuese duhet te permbaje detyrimisht te dhenat e meposhtme:
  a) gjenealitetet e viktimës akuzuese dhe adresën e saktë të saj;
  b) gjeneralitetet e personit që akuzohet dhe adresën e tij;
  c) emrin dhe mbiemrin e përfaqësuesit dhe prokurën;
  ç) parashtrimin e arsyeve që përligjin kërkesën si dhe provat në të cilat ajo mbështetet;
  d) nënshkrimin e viktimës akuzuese ose të përfaqësuesit të tij.

  4. Po, ju jeni brenda afateve per te bere kallzimin ose depozituar kerkesen per gjykim drejtperdrejte ne gjykate per veprat penale te fyerjes dhe/ose shpifjes (nenet 119-120 Kodi Penal). Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/12 at 3:26 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Demtim muri rrethues

  Pershendetje. Per t’ju dhene nje keshillim ligjor lidhur me formulimin e objektit, apo dokumentet e nevojshme te kerkuara nga gjykata, do t’ju luteshim qe te bashkengjisnit vendimin e gjykates per kthimin e akteve. Nese deshironi, per te ruajtur konfidencialitetin, mund t’i fshini emrat tuaj nga vendimi.

  Go to comment
  2020/11/12 at 2:53 pm
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Si paguhen ditet e karantines se detyrueshme?

  Pershendetje,

  Ne vijim te pergjigjes se koleges, po ju parashtrojme edhe nje zgjidhje tjeter alternative (e cila ka funksionuar ne praktike), kjo permes komunikimit dhe dakordesimit drejtperdrejte me punedhenesin tuaj. Ne cdo rast, ju bejme me dije se pagesa nga ana e punedhenesit duhet te jete e plote.

  Aktet nenligjore te nxjerra ne funksion te parandalimit te perhapjes se Covid-19, diktojne nevojen qe personat te vete-karantinohen edhe ne rastet kur ata jane te dyshuar si pasoje e kontaktit me nje person te infektuar, dhe kjo, ne vleresimin tim, jo domosdoshmerisht perben paaftesi te perkohshme ne pune. Ne kete kuptim, mendoj se duhet te bisedoni me punedhenesin tuaj mbi menyren sesi do te kryhet pagesa per keto 14 dite karantinim, e cila ka ardhur si pasoje e kesaj situate.

  Si dokumentacion provues, ju mund te paraqisni te punedhenesi juaj analizat e kryera (tamponi, analiza gjaku, etj), si dhe nese jeni trajtuar me mjekime mund te paraqisni dhe recetat perkatese. Ne praktike, ndodh qe punedhenesi te kerkoje edhe rezultatet e tamponit i cili duhet te rezultoje negativ. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/12 at 11:05 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Leje dalje - Covid

  Pershendetje,

  Ne mbeshtetje te Urdhrit te Ministrise se Shendetesise dhe Mbrojtejs Social nr. 616, date 09.11.2020, pika 2 dhe 3 parashikon se: “Perjashtim nga kufizimi i levizjes ne fashen orare 22.00-06.00, behet per personat te cilet duhet te levizin per emergjenca shendetesore, motive pune apo arsye te domosdoshme pajisen me autorizim permes portalit e-Albania. Personeli i shendetesise, punonjesit e strukturave te sherbimeve kritike, perjashtohen nga rregulli i aplikimit ne portalin e-albania, duke patur dokumentacionin qe verteton punesimin prane institucionit.”

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/12 at 10:46 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Kontrata e internetit me nje kompani telekomunikacioni

  Pershendetje. Nese detyrimet qe ju kerkojne, i perkasin periudhes pas ndryshimit te kontrates, atehere ju keni te drejte te mos i paguani.
  Nese ju refuzoni te beni pagesen vullnetarisht, per te vjelur prej jush detyrimet ne menyre ligjore, e vetmja mundesi eshte t’i drejtohen gjykates me kerkese padi. Faturat jane bere titull ekzekutiv, pra qe ekzekutohen pa gjyq themeli, por vetem me kerkese per urdher ekzekutimi ne maj te vitit 2014, pra ne rastin tuaj shoqeria mundet vetem te kerkoje permbushjen e detyrimeve ne gjykate.
  Nese ata i drejtohen gjykates, ju do te paraqisni kunderpadi ku te kerkoni pavlefshmerine e kontrates se sherbimit per shkak te ndryshimit te kushteve thelbesore te kontrates ne menyre te njeanshme. Kjo eshte e vertete per cdo kontrate, por ne rastin tuaj kur pala eshte ne pozite superiore, ju jeni edhe me shume te mbrojtur si nga Kodi Civil, ashtu edhe nga ligji per mbrojtjen e konsumatorit.

  Go to comment
  2020/11/12 at 9:43 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kodi Civil 1981

  Pershendetje
  Ju mund te drejtoheni prane cdo librarie, nese e disponojne, ose ne Biblioteken e qytetit ku ju banoni. Nese jeni student, nje mundesi aksesimi eshte edhe prane bibliotekes se Fakultetit te Drejtesise, prane Universitetit te Tiranes. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/12 at 9:34 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Si paguhen ditet e karantines se detyrueshme?

  Pershendetje,

  Në këtë periudhë pandemie aplikohet një raport i veçantë. Ky dokument ndryshe nga raportet e tjera mjekësore, jo vetëm justifikon qëndrimin në karantinë, por të garanton marrjen e plotë të pagës.
  Raporti, si për të shëruarit nga koronavirusi ashtu dhe për personat e kontaktit që u kërkohet izolim, lëshohet vetëm nga epidemiologu i Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Nëse do të jenë 14 ditë, 21 apo 1 muaj izolim për të infektuarit dhe rastet e kontaktit kjo varet nga ecuria e sëmundjes.

  Baza ligjore: Ligji nr. 15, date 10.03.2016 ” Per parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe semundjeve infektive”, neni 3, pika 19; Urdher Ministri nr. 81, date 10.02.2020 “Per miratimin e protokolleve dhe algoritmeve per parandalimin e semundjes covid-19”; Urdher Ministri nr. 53/2, date 26.02.2020 “Per funksionimin dhe zbatimin e rregullores se karantines”.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/12 at 9:31 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Leje dalje - Covid

  Pershendetje,

  Në zbatim të Urdhrit nr. 616, datë 9.11.2020 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit”, bizneset mund të aplikojnë online ne portalin e-Albania për t’u pajisur me leje qarkullimi për transportin e punonjësve të deklaruar ose ofrimin e shërbimeve të tyre.
  – “Leje për transport për stafin” mundëson marrjen e lejes javore nga subjekti për qarkullimin e një ose më shumë automjeteve për kryerjen e transportit të punonjësve për përshkimin e itinerarit: Shtëpi-Punë-Shtëpi. Personeli që do të transportohet me këto mjete, duhet të jetë i punësuar pranë subjektit aplikues dhe duhet të jetë i pajisur edhe me leje pune individuale.
  – “Leje për qarkullim për shërbimet e subjekteve” mundëson pajisjen me leje pa limit për subjektet të cilët mund të autorizojnë punonjësit e tyre për të lëvizur me qëllim ofrimin e shërbimeve të subjektit 24 orë në 24 duke specifikuar edhe arsyen përkatëse të lëvizjes si: shërbime delivery, shpërndarje malli, ruajtje objektesh etj.

  Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/12 at 9:30 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Ne vijim te pyetjes: Perfaqesimi i te miturve ne gjykimin penal

  Pershendetje,

  Ne nenin 16 te Kodit te Drejtesise Penale per te Mitur (ligji 37/2017) percaktohet se “E drejta e pjesëmarrjes në proces përfshin të drejtën e të miturit për t’u dëgjuar dhe për të shprehur pikëpamjet e tij, të cilat mbahen parasysh në përputhje me moshën dhe nivelin e zhvillimit të të miturit. Në rastet kur i mituri kërkon të dëgjohet, kërkesa e tij pranohet, përveçse për arsye të rëndësishme, të cilat arsyetohen në vendimin përkatës. Nëse i mituri nuk mund ta ushtrojë këtë të drejtë, mund ta realizojë atë nëpërmjet prindit si përfaqësues ligjor.
  I mituri, drejtpërdrejt dhe/ose nëpërmjet përfaqësuesit ligjor, ka të drejtë të marrë pjesë në çdo proces vendimmarrjeje lidhur me të. I mituri nuk mund të detyrohet të marrë pjesë personalisht në proces. Mospjesëmarrja nuk mund të rëndojë pozitën e tij ose/dhe të përdoret në disfavor të tij”.

  Ne vijim ne nenin 19, pika “ç” (te drejtat e te miturit ne konflikt me ligjin) te kodit parashikohet se: “i mituri ne konflikt me ligjin ka të drejtën që të ketë prindin të pranishëm dhe/ose të drejtën të shoqërohet nga një person i besuar”.

  Ndersa, ne rast se i mituri ka qene dëshmitar ose viktimë e dhunës në familje, atehere ndalohet të merret në pyetje në praninë e prindit ose të afërmit abuzues gjatë procedurës së vendosjes së urdhrit të mbrojtjes, urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/11 at 9:07 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Gjobe prej 10,000 lekesh per rregjistrimin e vend-banimit

  Pershendetje. Ligji qe ju parashtroni eshte miratuar nga Kuvendi i Republikes se Shqiperise ne date 22 tetor 2020, por nuk ka hyre ende ne fuqi. Per momentin ligji eshte kthyer nga ana e Presidentit te Republikes. Ne keto kushte, Kuvendi mund te rishqyrtoje duke bere ndryshime, ose mund ta miratoje serish ne gjendjen ne te cilen eshte aktualisht projektligji.
  Ne keto kushte, ju mund te prisni derisa te qartesohet situata e projektligjit.

  Go to comment
  2020/11/11 at 8:31 am
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Urdher Mbrojtje

  Përshëndetje! Ligji Nr.9669, datë 18.12.2006 “PËR MASA NDAJ DHUNËS NË MARRËDHËNIET FAMILJARE” , përcakton se:
  Në rast të dhunës në familje, viktima për të kërkuar urdhër mbrojtie mund t’i drejtohet me anë të një kërkese postës së policisë më të afërt (të zonës ku banon ose ndodhet), njësisë përkatëse vendore (komunë, bashki), qendrës shëndetësore të zonës ku banon apo ndodhet ose me kërkesë-padi gjykatës së rrethit të vendbanimit, vendndodhjes së saj ose të dhunuesit/es, për të marrë masat e nevojshme. Kërkesën për urdhër mbrojtjeje mund ta paraqesin: a) vetë viktima; b) përfaqësuesi ligjor ose avokati i viktimës; c) policia / prokuroria.
  Neni 14 i këtij ligji parashikon se forma e kërkesë-padisë është :
  1. Kërkesë-padia për lëshimin e urdhrave të mbrojtjes dhe urdhrave të menjëhershëm të mbrojtjes duhet të përmbajë edhe:
  a) të dhëna personale rreth familjes ose marrëdhënieve farefisnore mes viktimës dhe dhunuesit;
  b) përshkrimin e qartë të fakteve dhe rrethanave, në të cilat ka ndodhur akti i dhunës në familje, duke përfshirë arsyet që sqarojnë cenimin e sigurisë, të shëndetit apo të mirëqenies së viktimës nga i/e padituri/a (dhunuesi/ja) të parashikuara në nenin 3 pikat 1 dhe 2 të këtij ligji;
  c) masat mbrojtëse të posaçme që kërkohen;
  ç ) nënshkrimin e kërkuesit.
  2. Kërkesë-padia për urdhër mbrojtjeje mund të paraqitet në çdo kohë para gjykatës nga ana e personave që legjitimohen për ta kërkuar atë. Në rastet kur kërkohet ndihmë e menjëhershme, kërkesa mund të plotësohet dhe të paraqitet pranë komisariatit më të afërt të policisë dhe punonjësi i policisë vepron në përputhje me ligjin “Për Policinë e Shtetit”.
  3. Për hartimin e kërkesë-padisë, përgatitjen e akteve dhe paraqitjen e tyre në gjykatë kërkuesi asistohet nga një avokat falas.
  4. Kërkuesi shkarkohet nga taksat e gjykatës. Me daljen e urdhrit të mbrojtjes, shpenzimet gjyqësore i ngarkohen palës që ka ushtruar dhunë në familje. Në rast të kundërt, shpenzimet gjyqësore i ngarkohen kërkuesit.
  5. Kërkesë-padia regjistrohet në një regjistër të veçantë dhe protokollohet ditën e dorëzimit të saj.

  Për këshillim ligjor falas dhe më tepër informacion, ju mund të telefononi në numrin jeshil 0800 10 10, nga e hëna në të premte, ora 08:00-14:00.
  Faleminderit.

  Go to comment
  2020/11/10 at 2:58 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Kerkoj ndihme juridike

  Pershendetje. PDV2 eshte Plani i Detajuar Vendor, i cili zevendeson lejen e zhvillimit dhe eshte faza e pare e miratimit te lejes se ndertimit.
  Hapi i pare qe duhet te beni, eshte te aplikoni per nje kartele pasurie. Nese eshte lidhur nje kontrate sipermarrjeje midis familjareve tuaj dhe nje shoqerie sipermarrese, atehere kjo kontrate duhet te jete regjistruar ne regjistrat kadastrale. Pasi te konfirmoni kete gje, mund te kerkoni nje kopje te kesaj kontrate. Nese rezulton se ne kete kontrate eshte perfshire nenshkrimi juaj, kur ju nuk e keni dhene, atehere ju keni dy rruge. Te beni kallezim ne prokurori, pasi kontrata eshte e falsifikuar. Se dyti, te ndiqni ceshtjen ne rruge civile, duke kerkuar pavlefshmerine e kontrates se sipermarrjes, pasi ju nuk keni dhene miratimin tuaj.
  Nderkohe si mase paraprake, duhet te njoftoni Bashkine per kete problematike me ane te nje shkrese.

  Go to comment
  2020/11/10 at 10:26 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Bllokim ne çertifikaten e pronesise

  Pershendetje,

  Do ju sugjeroja qe te verifikonit prokuren e pergatitur prane noterit, nese eshte hartuar ne perputhje me ligjin dhe ne prezencen tuaj. Ne rast se konstatoni se prokura eshte e parregullt, atehere ju mund te kerkoni ne gjykate pavlefsherine absolute te saj dhe te te gjitha akeve te kryera ne baze te saj, si dhe te kerkoni marrjen e mases per bllokimin e prones ne zyren e kadastres deri ne perfundim te procesit gjyqesor. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/10 at 9:24 am
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Bllokim ne çertifikaten e pronesise

  Pershendetje! Ne fillim duhet te aplikoni prane zyres se kadastres per administrimin e te gjithe praktikes hipotekore dhe ne rast se konstatoni veprime juridike te kryera pa vullnetin tuaj, atehere ju duhet qe t’i drejtoheni gjykates me qellim pavlefshmerine e te gjithe veprimeve juridike te kryera mbi pasurine. Njekohesisht ju bej me dije se, nese vleresoni se jeni ne kushtet e kryerjes se vepres penale te fallsifikimit te dokumentave, atehere duhet te shikoni mundesine e paraqitjes edhe te nje kallezimi penal ne Prokurori apo polici ndaj punonjesve konkret te zyres se kadastres, noterit, etj. Kallezimit t’i bashkangjisni te gjithe praktiken dokumentare te pasurise. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/10 at 8:57 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Biresimi

  Pershendetje
  Çdo person i cili është i interesuar të birësojë duhet t’i drejtohet me kërkesë Komitetit Shqiptar të Birësimit. Ky organ mbledh, vlerëson kërkesat për birësim të bërë nga shtetas të huaj dhe vendas, jep informacionet e nevojshme lidhur me plotësimin e dokumentacioneve.
  Aplikanti birësues paraqet në Komitet dokumentacionin e mëposhtëm:
  1. Kërkesën me motivimin e birësimit.
  2. Të dhënat personale për marrëdhëniet ndërpersonale të anëtarëve të familjes, informacione për pjesëtarët e familjes dhe qëndrimin e tyre ndaj birësimit.
  3. Të dhënat për gjendjen civile, si kopjen e letërnjoftimit, certifikatën e martesës, certifikatën e
  zgjidhjes së martesës ose të vdekjes së bashkëshortit.
  4. Vërtetimin e gjendjes gjyqësore.
  5. Deklaratën për fëmijërinë, mënyrën e rritjes, edukimin dhe profesionin.
  6. Raportin mjekësor dhe historinë mjekësore të familjes.
  7. Vërtetime të punësimit, të të ardhurave dhe të pasurisë së paluajtshme.
  8. Vërtetimin e pronësisë së banesës dhe të dhëna për kushtet e banimit.
  9. Deklaratën me të dhënat për gjendjen ekonomike dhe sociale.
  10. Vërtetimin, nga organet e njësisë së qeverisjes vendore të vendbanimit, për sjelljen dhe figurën
  morale.
  11. Deklaratën e gatishmërisë së familjarëve dhe të miqve në mbështetje të aplikantit birësues.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/10 at 8:52 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Short

  Pershendetje,

  Cdo gjykate e ka te specifikuar ne rregulloren e saj te brendshme se sa here ne jave hidhet shorti. Do ju sugjeronim qe te interesoheshit prane kryesekretarise se gjykates perkatese. Ne dijenine tone, shorti hidhet minimalisht 1 here ne jave.
  Per me shume informacion mbi menyren e funksionimit e organizimit te gjykates dhe procedurave gjyqesore, mund te konsultoni edhe faqen elektronike te gjykates ne linkun: http://www.gjykatatirana.gov.al/ Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/10 at 8:50 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Aplikimi online per perftimin e nje oborri ne perdorim

  Pershendetje
  Nese do aplikoni per rregjistrimin e oborrit te shtepise, ju keshillojme te paraqiteni prane zyrave ADISA ne menyre qe te aplikoni. Personat e autorizuar per te ofruar shermbim prane zyres Adisa mund tiu orientojne sakte mbi menyren e aplikimit dhe dokumentacioni qe duhet te shoqeroje kerkesen tuaj gjate aplikimit pasi ne portalin e-albania , nuk eshte konfirmuar nje sherbim fiks per kete lloj aplikimi nga ana e ASHK.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 8:52 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Perfaqesimi i te miturve ne gjykimin penal

  Kodi i Drejtesise Penale per te MInurin parashikon se: “Në çdo fazë të drejtesise penal per të miturit në konflikt me ligjin ose viktime , ka te drejten e ndihmes ligjore dhe psikologut , falas, pa pagese , te garantuar nga shteti , sipas legjislacionit perkates.
  Te njejtin qendrim mban edhe Kodi i Procedures Penale lidhur me te Miturin, vecanerisht ne nenet 35, 171/3, 297/3, 361/a, pra detyrimin qe nje i mitur kur deshmon, paraqitet per njohje, eshte i akuzuar apo akuzues, te shprehet vetem me pranine mbrojtesit ligjore dhe nje psikologu.

  Per sa me siper, pavaresisht formimit intelektual, eshte kerkese e detyrueshme e ligjit qe i mituri te perfaqesohet ne cdo faze apo cilesi proceduriale nga psikologu. Cdo veprim ne te kundert eshte i pavlefshem.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 8:01 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ndihme ekonomike

  Pershendetje. Per te aplikuar per ndihmen ekonomike ne e-albania, duhet te ndiqni keto hapa:
  Hapat e procedurës
  – Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania
  – Zgjidhni shërbimin “Ndihma ekonomike për individë”
  – Klikoni butonin “Përdor”
  – Konsultoni online informacionin në lidhje me ndihmën ekonomike
  Per me shume mund te konsultoheni ne linkun:
  https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=4435

  Go to comment
  2020/11/09 at 7:44 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Ndryshim emri

  Pershendetje. Shkaqe papershtatshmerie konsiderohen ato kur emri ka permbajtje te papershtatshme ne baze te kuptimit te gjuhes shqipe. Te tille mund te konsiderohen emrat fyes, diskriminues, etj..

  Go to comment
  2020/11/09 at 7:41 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Lidhje martese

  Pershendetje. Secili prej jush duhet te paraqitet prane zyres se gjendjes civile perkatese dhe te kerkoje qe te behet shpallja e marteses. Nëpunësi i gjendjes civile bën shpalljen e saj, duke afishuar në vende të caktuara nga bashkia ose komuna aktin, ku tregohet identiteti, profesioni, vendbanimi dhe vendqëndrimi i bashkëshortëve të ardhshëm, si dhe vendi ku do të lidhet
  martesa. Shpallja duhet te qendroje te pakten 10 dite dhe me pas te behet lidhja e marteses.
  Në datën e caktuar, nëpunësi i gjendjes civile, pasi bindet për identitetin e bashkëshortëve të ardhshëm, në bazë të akteve dhe të thënieve të dëshmitarëve, si dhe të vetë bashkëshortëve të ardhshëm, në prani të dy dëshmitarëve, u lexon bashkëshortëve të ardhshëm nenet e këtij Kodi që përmbajnë të drejtat dhe detyrimet e bashkëshortëve, merr nga secili bashkëshort deklarimin se ata duan të lidhin martesë dhe, pasi merr pëlqimin e tyre, i shpall në emër të ligjit të martuar.
  Akti i martesës hartohet menjëherë, nënshkruhet nga bashkëshortët, dëshmitarët dhe nëpunësi i gjendjes civile dhe regjistrohet në regjistrin e martesave.
  Taksa per aktin e lidhjes se marteses eshte 1000 leke.

  Go to comment
  2020/11/09 at 7:39 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Kallezim penal

  Pershendetje! Ju mund ta dergoni kallzimin tuaj prane prokurorise perkatese permes sherbimit postar. Kallëzimi duhet te përmbaje elementet thelbësore të faktit, burimet e provës, gjeneralitetet, banimin dhe çdo gjë tjetër që vlen për identifikimin e personit të cilit i atribuohet fakti, të personit të dëmtuar dhe të atyre që janë në gjendje të sqarojnë rrethanat e faktit. Kallëzimet anonime nuk mund të përdoren. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/09 at 7:33 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Pronesia e tokes bujqesore

  Pershendetje. Se pari, ju keni te drejte te kundershtoni fitimin e pronesise nga personi tjeter, pasi duhet te regjistrohet AMTP-ja e familjes tuaj bujqesore. Per kete duhet te kerkoni nje kopje te dokumentacionit te regjistrimit te pasurise ne emer te personit te trete. Pasi te verifikoni se mbi cfare baze, ky person ka fituar pronesine dhe ka bere regjistrimin, mund te beni kundershtimin perkates.

  Go to comment
  2020/11/09 at 7:32 pm
 • Altin Fushaxhia

  From Altin Fushaxhia on Dhe sa kohë duhet të pres për 1 datë gjyqi?

  Pershendetje! Sa ju relatoni e vetmja rruge, eshte ti drejtoheni relatores se çeshtjes me ane te nje kerkese per pershpejtim te shqyrtimit te ankimit ku ju jeni pale ndergjyqese. Per shkak te numrit te madh te ceshtjeve, ngarkeses se gjyqtareve dhe procesit “VETING” jane krijuar vakume ne trupen gjyqesore qe kane sjelle edhe vonesa te gjykimi te ceshtjeve.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 7:30 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Trashegimia nga jashte shtetit

  Pershendetje. Nese trashegimlenesi dhe pasuria qe ju trashegoni ndodhet ne nje shtet tjeter, atehere do te zbatohen rregullat e atij shteti. Ne keto kushte ne nuk mund t’ju japim nje keshillim ligjor lidhur me detyrimet tatimore, per trashegimine ne nje vend tjeter.

  Go to comment
  2020/11/09 at 7:25 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Mbajta peng e femijeve

  Pershendetje
  Ne cdo rast, ne cilesine e prindit, ju ligjerisht jeni nje nder kujdestaret ligjor te femijeve tuaj, pavaresisht se i jane lene per rritje dhe edukim prindit tjeter. Ju keni te drejten e takimit, si dhe te interesoheni per ecurine e tyre shendetesore, ne shkolle dhe cdo aspekt tjeter te jetes se tyre. Ne rast se elemente te caktuar te rritjes dhe edukimit te femijeve ju nuk i zgjidhni me mirekuptim, atehere ne cdo moment, edhe pasi te jete zgjidhur perfundimisht martesa, keni te drejte te paraqisni kerkese prane gjykates.
  Ne rastin tuaj, ju keni te drejte qe te beni nje ankim ne polici, per te kerkuar qe te takoni femijet tuaj. Largimi i femijes jashte vendit, pavaresisht se ka qene i autorizuar me vendim gjykate , nuk sherben per t’iu penguar juve per te takuar femijet. Nese jemi ne kushtet qe bashkeshorti juaj ju pengon per t’i takuar femijet, do t’ju vinte ne ndihme qe te kishit nje adrese te sakte te ish- bashkeshortit tuaj, per ta deklaruar ne polici, me qellim qe te kerkohet bashkepunimi me autoritetet e shtetit grek. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 9:49 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Prone

  Pershendetje
  Nese do aplikoni per rregjistrimin e oborrit te shtepise, ju keshillojme te paraqiteni prane zyrave ADISA ne menyre qe te aplikoni . Personat e autorizuar per te ofruar shermbim prane zyres Adisa mund tiu orientojne sakte mbi menyren e aplikimit dhe dokumentacioni qe duhet te shoqeroje kerkesen tuaj gjate aplikimit pasi ne portalin e-albania , nuk eshte konfirmuar nje sherbim fiks per kete lloj aplikimi nga ana e ASHK.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 9:39 am
 • Ada Dimo

  From Ada Dimo on Informacion per sigurimin e shtepise

  Pershendetje,

  Per kete ju duhet te mbeshteteni ne termat e rene dakord ne Kontraten e Sigurimit te shtepise. Mbi faljen e pjeses se mbetur te kredise, vleresoj se ju duhet t’i referoheni termave dhe kushteve te kontrates se kredise dhe parashikimit mbi rastin fator. Falja e mundshme e kredise nuk ju pengon te perfitoni banese nga fondi i banesave te rindertuara. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 9:34 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Zgjidhje martesore

  Pershendetje
  Per informacionin e kerkuar duhet ti drejtoheni sekretarise se gjykates ku keni bere zgjidhjen e marteses.
  Ju mund te paraqiteni personalisht ose avokati juaj i autorizuar me prokure ose kushdo tjeter qe ju keni autorizuar me prokure mund te pyes dhe te terheq vendimin e gjykates.
  Platforma e juristit online nuk ka akses ne sistemin e gjykates per tiu konfirmuar nese ka marre forme te prere vendimi apo jo, ne vetem ofrojme keshillim ligjore falas.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 9:32 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Interpretim VKM-je

  Pershendetje
  Ne vleresimin tim anetare i familjes qe i referohet VKM-ja ne fjale jane personat qe bashkejetojne me ju ose qe jane ne certifikate familjare me ju.
  Kjo do te thote se nese nuk jane ne nje certifikate familjare me ju dhe nuk kane jetuar me ju, atehere ju nuk mund te perfitoni shperblimin per rastin e sipercituar, por vetem lejen e zakonshme ne rast vdekje qe percaktohet sipas Kodit te Punes.

  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 6:46 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Kadastra

  Pershendetje!
  Neni 64 i Ligji 20/2020 “Per perfundimin e proceseve kalimtare te pronesise ne Republiken e Shqiperise”, ka parashikuar rastet e zgjidhjes se problemeve te mbivendosjes se pronave, te shkaktuara perpara hyrjes ne fuqi te ketij ligji, nga gabimet materiale ose pasaktesite e hartave kadastrale apo titujve te pronesise.
  Neni 65 i ketij ligji parashikon procedurat qe ndiqen ne rastet e mbivendosjes fiktive. Ne rast se mbivendosja buron nga gabimet materiale ose pasaktesite e hartave apo titujve te pronesise, ju duhet t’i drejtoheni Drejtorise Rajonale vendore te ASHK-se ku keni te regjistruar pronen, e cila ka detyrimin qe te kontrolloje harten kadastrale per te identifikuar nese mbivendosja buron nga gabime ose pasaktësi ne pozicionimin e titullit te regjistruar ne harten kadastrale. Nese eshte e nevojshme, drejtoria vendore evidenton ne terren pasurite.
  Ne rast se nuk jeni ne kushtet e gabimeve materiale ose pasaktesive te hartave apo titujve te pronesise, atehere ju duhet t’i drejtoheni gjykates per shqyrtimin e ceshtjes ne themel dhe zgjidhjen e problematikes se mbivendosjes se titujve te pronesise.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 6:27 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Gabim i pjesshem i emrit ne diplomen e gjimnazit

  Pershendetje. Gabimet ne dokumentet shkollore per te cilat ka kaluar kaq shume kohe, mund te behen vetem me ane te Gjykates, duke kerkuar korrigjimin e akteve ne baze te nenit 388 te K.Pr.Civile. Duhet ti paraqisni gjykates dokumentet qe vertetojne gabimet e pretenduara: Aktet e gjendjes civile si dhe nje vertetim nga shkolla per periudhen se kur keni kryer studimet. Persa kohe keni edhe gabime ne emer, do t’ju duhet te paraqisni edhe nje vertetim negativ nga Regjistri i Gjendjes Civile, qe te vertetoje se nuk ekziston nje person me te dhenat e gabuara, sic rezulton ne dokumentin e shkolles.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 5:55 am
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Vertetim nga prokuroria qe nuk jam ne gjendje penale

  Pershendetje,
  Ju mund te drejtoheni Prokurorise per terheqjen e vertetimit qe nuk jeni person nen hetim.
  Per marrjen e ketije vertetimi eshte e nevojshme te keni nje kopje te kartes se identitetit, si dhe te paguani taksen e pulles prej 200 leke.
  Vertetimi merret te nesermen e aplikimit ose edhe brenda dites ne varesi te fluksit te punes te institucionit.
  Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/09 at 5:49 am
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Regjistrim shtepie

  Pershendetje. Ndertimet me leje kalohen per regjistrim me legalizim ne rast se ka shkelje, apo ndryshim te kushteve te lejes, psh eshte ndertuar nje siperfaqe me e madhe se ajo e parashikuar ne lejen e ndertimit. Lidhur me token, ju thoni qe eshte trasheguar nga gjyshi, i cili e ka fituar me AMTP. Ne rast se toka eshte fituar me AMTP, do te thote qe eshte ne pronesi te te gjithe familjes bujqesore, pra jo vetem te gjyshit, por te gjithe anetareve te trungut familjar te gjyshit ne 1 gusht 1991. Per te mos paguar per token, ju duhet te beni regjistrimin e AMTP-se, ne emer te te gjithe anetareve te familjes bujqesore dhe nese ndonje prej tyre ka nderruar jete, edhe te trashegimtareve te tyre.

  Go to comment
  2020/11/07 at 7:48 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Formularet kredi te buta/dhe per bonus qiraje

  Pershendetje,

  Ligji qe rregullon ndihmen qe jep shteti lidhur me perfitimin e banesave sociale eshte ligji 22/2018 “Për strehimin social”.
  Se pari, ju duhet te plotesoni kriteret e ketij ligji per te perfituar nga programet sociale (me poshte keni informacion mbi kriretet). Kriteret zbatohen vetëm për ato individë/familje që kanë të ardhura të pamjaftueshme ose që nuk kanë fare të ardhura.
  Statusin e përfituesit nga programet sociale, sipas këtij ligji, e gëzon çdo individ që ka mbushur moshën 18 vjeç dhe familjet e regjistruara në zyrat e gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilët në momentin e aplikimit plotësojnë ke kritere:
  a) nuk kanë në pronësi një banesë ose zotërojnë sipërfaqe banimi nën normat e strehimit apo banojnë në banesa jashtë standardeve në fuqi, për të cilat normat e strehimit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave;
  b) kanë mbetur të pastrehë, si rezultat:
  i) i fatkeqësive natyrore;
  ii) i prishjes së objekteve të pakualifikuara si banesë;
  iii) i zhvendosjeve për shkak të investimeve publike dhe nga objektet e përjashtuara nga procesi i legalizimeve;
  iv) nga zbatimi i akteve administrative dhe zbatimi i vendimeve gjyqësore të formës së prerë;
  c) familjet që kanë një banesë të vjetër, në rrezik shembjeje, ose një banesë që i nënshtrohet një plani rregullues, për shkak të vjetërsisë së saj.

  Se dyti, ju bejme me dije se aplikimi për të përfituar strehim, bëhet me dy faza.
  Në fazën e parë ju duhet te paraqisni kerkesen prane Bashkise tuaj perkatese, sipas formatit qe kjo Bashki ka miratuar. Nese ju kaloni fazen e pare te perzgjedhjes, do te njoftoheni nga Bashkia per te plotesuar dokumentacionin e nevojshem.

  Lidhur me formularet perkates per te aplikuar, lutem drejtohuni prane Njesise Administrative/Bashkise ku keni vendbanimin. Faleminderit,

  Go to comment
  2020/11/07 at 12:20 pm
 • Griselda Dama

  From Griselda Dama on Pune

  Pershendetje,

  Punedhenesi juaj ka detyrimin qe te plotesoje librezen e punes per periudhen qe ju keni qene e punesuar prane tij. Mjafton qe kontributet te jene derdhur prane sigurimeve shoqerore ne menyre qe keto vite pune t’iu njihen. Per kete mund te interesoheni prane ISSH-se per te verifikuar nese jane paguar kontributet nga ish-punedhenesi per periudhen qe interesoheni.

  Ne rast se keto kontribute per vitet qe ju pretendoni se keni punuar nuk ju jane paguar, atehere ju bejme me dije se afati per te kerkuar permbushjen e detyrimeve qe rrjedhin nga kontrata e punes, duke perfshire dhe pagesen e kontributeve te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore, eshte tre vite, nga momenti qe iu ka lindur e drejta. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/07 at 12:05 pm
 • Marsida Feshti

  From Marsida Feshti on Vendimi i trashegimise

  Pershendetje! Neni 411 i Kodit Civil parashikon se : “Padia për pavlefshmërinë e testamentit ose të disponimit me testament mund të ngrihet nga trashëgimtari dhe nga çdo tjetër person i interesuar brenda tre vjetëve nga çelja e trashëgimisë.” Pra, ju duhet ti drejtoheni gjykates me padi me objekt konstatimin e pavlefshmerine se testamentit.
  Per me teper informacion ne lidhje me rastet e pavlefshmerise se testamentit referohuni neneve 403-410 te Kodit Civil. Faleminderit

  Go to comment
  2020/11/06 at 12:33 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Vendimi i formes se prere

  Pershendetje. Ne regjistrin kadastral mund te regjistrohet vetem vendimi gjyqesor i formes se prere, pra nese ka ankim per vendimin e shkalles se pare, atehere ju duhet te prisni qe procesi gjyqesor te mbyllet edhe ne Apel. Ne cdo rast, prane e-albanias ekziston nje opsion, per regjistrimin e kerkese padise ne regjistrin kadastral. Ky regjistrim eshte i vlefshem per 30 dite. Ligji i ri per kadastren, nuk e njeh nje procedure te tille.

  Go to comment
  2020/11/06 at 12:18 pm
 • Dorina Ndreka

  From Dorina Ndreka on Humbja e diplomes

  Pershendetje. Shkolla nuk te pajis me diplome te re, por te jep nje vertetim notash, i cili i shoqeruar me vendimin e gjykates, eshte ekuivalent me diplomen.

  Go to comment
  2020/11/06 at 12:03 pm