JURISTI ONLINE

Kërko ndihmë juridike dytësore

Në bazë të ligjit Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, qytetarët mund të përfitojnë:

  • Ndihmë ligjore falas për përpilimin e akteve të nevojshme për të vënë në lëvizje gjykatën;
  • Ofrim i këshillimit ligjor falas për të vënë në lëvizje gjykatën;
  • Përfaqësim dhe mbrojtje falas para gjykatës në çështjet administrative, civile dhe në çështjet penale.
  • Përjashtimin nga pagesa e tarifave gjyqësore;
  • Përjashtimin nga shpenzimeve gjyqësore.

Cdo qytetar për të verifikuar nëse përmbush kriteret e përcaktuara në ligj për të përfituar nga shërbimet e mësipërme mund të kontaktojë në:

Ndihma.Juridike@drejtesia.gov.al
ndihmajuridike.elbasan@drejtesia.gov.al