JURISTI ONLINE

Kërko ndihmë juridike dytësore

Në bazë të ligjit Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, qytetarët mund të përfitojnë:

  • Ndihmë ligjore falas për përpilimin e akteve të nevojshme për të vënë në lëvizje gjykatën;
  • Ofrim i këshillimit ligjor falas për të vënë në lëvizje gjykatën;
  • Përfaqësim dhe mbrojtje falas para gjykatës në çështjet administrative, civile dhe në çështjet penale.
  • Përjashtimin nga pagesa e tarifave gjyqësore;
  • Përjashtimin nga shpenzimeve gjyqësore.

Cdo qytetar për të verifikuar nëse përmbush kriteret e përcaktuara në ligj për të përfituar nga shërbimet e mësipërme mund të kontaktojë në:

Ndihma.Juridike@drejtesia.gov.al
Tirane:          ndihma.juridike@drejtesia.gov.al
Durres:         ndihmajuridike.durres@drejtesia.gov.al
Fier:              ndihmajuridike.fier@drejtesia.gov.al
Lushnje:       ndihma.juridikelushnje@drejtesia.gov.al
Lezhe:          ndihmajuridike.lezhe@drejtesia.gov.al
Shkoder:      ndihmajuridike.shkoder@drejtesia.gov.al
Gjirokaster:  ndihmajuridike.gjirokaster@drejtesia.gov.al
Pogradec:     ndihmajuridike.pogradec@drejtesia.gov.al
Vlore:           ndihmajuridike.pogradec@drejtesia.gov.al
Diber:           ndihmajuridike.diber@drejtesia.gov.al

Institucioni Qendror: Drejtoria e Ndihmes Juridike Falas: dnjf@drejtesia.gov.al