KËRKESË PËR PËRFITIM TË NDIHMËS FINANCIARE

KËRKESË PËR PËRFITIM TË NDIHMËS FINANCIARE

 

I vetëpunësuari (emër atësi mbiemër)/Personi Juridik _______________________________ 

NUIS (NIPT-i) _____________________________________________________________

Drejtoria Rajonale Tatimore___________________________________________________

Nr. Telefoni  _______________________________________________________________

Adresë e-mail-i _____________________________________________________________

 

LISTA E PUNONJËSVE PËRFITUES TË SUBJEKTIT (I VETËPUNËSUARI, PUNONJËSIT E PAPAGUAR TË FAMILJES DHE TË PUNËSUARIT) PËR PERIUDHËN: __________________________________________

 

Nr. Emri, Atësia, Mbiemri Numri Personal (NID) Banka e nivelit të dytë ku ka llogarinë Numri i llogarisë bankare
1
2
3
4
5
6

 

Kujdes: nga kjo ndihmë financiare përfitojnë vetëm të vetëpunësuarit/punonjësit e papaguar te familjes, të punësuarit të subjekteve tatimpagues të regjistruar në organet tatimore dhe që ushtrojnë veprimtari ekonomike apo aktivitete të cilat jane mbyllur për shkak të situatës së emergjencës si pasojë e përhapjes së virusit Covid-19. Subjektet tatimpaguese të regjistruara duhet të kenë përgjegjësi tatimore të Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin ose Tatimin mbi Fitimin, dhe të kenë deklaruar për vitin 2019 të ardhura  deri në 14 (katërmbëdhjetë) milionë lekë.

 

Emri Mbiemri

_______________________________

 

Datë _________

Firma ______________

Shkarko formularin ketu: Formulari KËRKESË PËR PËRFITIM TË NDIHMËS FINANCIARE


Qytetari: . . Data: 29 March , 2020, Kategoria: Uncategorized.

Comments are closed.


Kthehu tek pyetjet