JURISTI ONLINE

Covid 19 – Legjislacioni Miratuar

 1. Ligj nr.15 dt.10.3.2016 Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive.
 2. Ligj nr.35.2020 dt.16.04.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”
 3. Akt normativ nr.2 dt. 11.03.2020 Për shtesa dhe ndryshime në ligjin ‘Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive.
 4. Akt-normativ nr.3 dt 15.3.2020 Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19
 5. Akt Normativ Nr.4, datë 16.3.2020 Për disa shtesa në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19.
 6. Akt Normativ Nr. 5, datë 17.3.2020 Për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar.
 7. Akt normativ nr.6 dt.21.3.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.882019, “Për buxhetin e vitit 2020″.
 8. Akt normativ nr. 7 dt. 23.03.2020 Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve.
 9. Akt normativ nr. 8 dt. 24.03.2020 Mbi rezervat e produkteve ushqimore dhe të tjerave dhe barnave mjekësore.
 10. Ndreqje gabimi material në aktin normativ nr.8 dt. 24.3.2020.
 11. Akt normativ nr.9 dt. 25.3.2020 Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19.
 12. Akt Normativ Nr. 12, datë 2.4.2020 Për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar.
 13. Akt normativ nr.13 dt.2.4.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe procedurave të falimentimit”.
 14. Akt normativ Nr.14, dt. 11.4.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr.3, dt. 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, të ndryshuar
 15. Akt normativ Nr.15, dt. 15.4.2020 Për disa ndryshime në ligjin nr.882019, Për buxhetin e vitit 2020, të ndryshuar
 16. Akt normativ Nr.16, dt. 17.4.2020 Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19
 17. Akt Normativ nr.18 dt. 23.04.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar
 18. VKM nr.203 dt. 26.2.2020 Për procedurat që përdoren për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit.
 19. VKM nr.204 date 09.03.2020 Për marrjen e masave për ngritjen e infrastrukturës për shërbimin e karantinës dhe për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes.
 20. VKM nr.207 date 10.03.2020 Për dhënie shpërblimi për personelin, mjekë, infermierë dhe punonjës të tjerë.
 21. VKM nr. 211 date 11.03.2020 Për angazhimin e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë për të siguruar zbatimin e masave parandaluese ndaj epidemisë së shkaktuar nga Covid-19.
 22. VKM Nr. 277, datë 6.4.2020 Për miratimin e garancisë shtetërore të huas me bankat e nivelit të dytë për pagat e tregtarëve ose shoqërive tregtare, aktiviteti i të cilave është prekur nga vendimet e këshillit të ministrave, në kuadër të menaxhimit të situatës së krijuar nga Covid-19, si edhe për përcaktimin e kushteve e të kritereve të marrëveshjes së garancisë dhe marrëveshjes së mirëkuptimit.
 23. VKM nr.228 dt. 18.03.2020 Për një shtesë në vendimin nr.11, datë 10.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrit të Shtetit për Rindërtimin”.
 24. VKM nr. 236 dt. 19.03.2020 “Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COVID19.
 25. VKM nr. 237 dt. 20.03.2020 Për një shtesë në vendimin nr.511, datë 24.10.2002, të Këshillit të Ministrave, “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, të ndryshuar.
 26. VKM Nr.240, datë 21.3.2020 Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga Covid-2019.
 27. VKM Nr.242, datë 22.3.2020 Për disa shtesa në vendimin nr.203, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat që përdoren për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit”.
 28. VKM nr. 243 dt. 24.3.2020 Për shpalljen e fatkeqësisë natyrore.
 29. VKM nr. 254 datë 27.03.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore të shpallur si pasojë e COVID-19”
 30. Udhezues praktik mbi menyren e plotesimit te kerkeses per perfitim financiar.
 31. VKM nr. 267 dt. 31.3.2020 Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administratës shtetërore gjatë periudhës së epidemisë.
 32. VKM nr.269 dt. 1.4.2020 Lehtësimi i tregtimit të mallrave të nevojës së parë Brenda Ballkanit Perëndimor.
 33. VKM nr. 272 dt. 3.4.2020 Për blerje kite për laboratorin mikrobiologjik.
 34. VKM nr.273 dt. 3.4.2020 Për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 për QSUT.
 35. VKM nr. 274 dt. 3.4.2020 Për furnizim vendosje respiratorë me dy modalitete për adultë dhe moshë pediatrike për COVID-19.
 36. VKM nr.276 dt. 06.04.2020 Për miratimin e kontratës me objekt Blerje materiale mjekësore në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së virusir COVID-19.
 37. VKM Nr.284, dt. 10.4.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.254, dt. 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19”
 38. VKM Nr.305, dt. 16.4.2020 Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19
 39. VKM Nr.311, dt. 16.4.2020 Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19
 40. VKM Nr. 341 dt.23.4.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.305, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19
 41. VKM Nr.342 dt. 25.4.2020 Për një ndryshim në vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”-25-342
 42. Vendim Nr.360, datë 4.5.2020  Për një shtesë në vendimin nr.311, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19”
 43. Vendim i Kuvendit nr.18.20 dt.23.04.2020 Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore
 44. Vendim qarkullues nr.13 dt. 12.3.2020 Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja.
 45. Vendim qarkullues nr.14 dt. 12.3.2020 Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka.
 46. Vendim qarkullues nr.15 datë 12.3.2020 Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim kreditit dhe të unioneve të tyre.
 47. Vendim KEC nr.4 dt. 30.03.2020 Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administratës shtetërore gjatë periudhës së epidemisë.
 48. Vendim KEC nr.5 dt.01.04.2020 Për shtyrjen e afateve të pagesave të qerasë.
 49. Vendim KNEC Nr.7, dt 9.4.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.254, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19”
 50. Vendim KNEC Nr. 9, dt. 15.4.2020 Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19
 51. Vendim KNEC Nr.10, dt. 15.4.2020 Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19
 52. Vendim KNEC Nr.11, dt. 17.4.2020 Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19
 53. Vendim KNEC Nr.12 dt.17.4.2020 Për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID19
 54. Vendim KNEC Nr. 13 dt. 22.4.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.305,datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19
 55. Vendim KNEC Nr.14, dt.23.4.2020 Për miratimin e listës së përditësuar të strukturave akomoduese për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19
 56. Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.58, dt. 26.3.2020 Mbi përcaktimin e mënyrës së faturimit të energjisë elektrike, gjatë periudhës së zbatimit të aktit normativ të Këshillit të Ministrave nr.8, datë 24.03.2020
 57. Vendim Nr.17, datë 28.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.193, datë 20.3.2020, të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike”
 58. Vendim KNSH nr.97 dt.6.4.2020 Autorizim i Ndihmës Shtetërore COVID-19 Skema e garancisë shtetërore të huasë
 59. Urdher nr.122 dt. 26.02.2020 Për miratimin e protokolleve për masat ndaj Coronavirus-it nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore.
 60. Urdher nr. 123 dt.26.02.2020 Për një shtesë në urdhrin nr. 632, datë 29.8.2018, “Për miratimin e listës së sëmundjeve infektive, të detyrueshme për t’u raportuar nga institucionet shëndetesore”.
 61. Urdher nr.131 dt. 08.03.2020 Për ndalimin e eksportit të barnave dhe të pajisjeve mjekesore
 62. Urdher nr. 132 dt 08.03.2020 Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura.
 63. Urdhër nr.133 dt. 8.3.2020 Për kufizimin e lëvizjes së shoqëruesve dhe ose familjarëve të pacientëve nëpër spitale.
 64. Urdhër nr.134 dt. 8.3.2020 Për vetëkarantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali.
 65. Urdhër nr.135 dt. 9.3.2020 Për mbylljen e institucioneve arsimore për parandalimin e përhapjes së Covid-19.
 66. Urdhër nr.135-1 dt. 9.3.2020 Për mbylljen e veprimtarisë së çerdheve përkufizimin e përhapjes së infeksionit Covid-19.
 67. Urdhër nr.147 dt. 9.3.2020 Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në QSUT dhe Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”.
 68. Urdhër Nr.156 dt. 10.3.2020 Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19.
 69. Urdhër nr.156-1 dt. 10.3.2020 Për ndalimin e të gjitha lëvizjeve së udhëtarëve drejt Italisë.
 70. Urdher 156-2 dt.11.03.2020 Shpalljen e Gjendjes se Epidemise nga Infeksioni COVID-19.
 71. Urdhër nr 157 dt. 10.3.2020 Për marrjen e masave për parandalimin e infektimit nga Covid 19 të përfituesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror.
 72. Urdhër nr.158 dt. 11.3.2020 Për pezullimin e funksionimit të komisioneve të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar dhe invaliditetit të punës.
 73. Urdhër nr.160 dt. 11.3.2020 Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjithë strukturat spitalore publike dhe jopublike.
 74. Urdher nr. 160 prot. date 17.03.2020 Kryeministri -Banka e Shqiperise.
 75. Urdhër Nr. 164, dt. 12.3.2020 Për mbylljen e bareve, restoranteve, lokaleve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët
 76. Urdher nr.165 dt. 12.03.2020 mbylljen e kabineteve klinikave dentare.
 77. Urdhër nr.168 dt. 14.3.2020 Për ndalimin kufizimin e lëvizjeve me mjetet e transportit.
 78. Urdher nr.168.1 dt.15.03.2020 Per kufizimin e levizjeve brenda vendit.
 79. Urdhër Nr.173.1 dt. 14.3.2020 Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Greqinë
 80. Urdher nr.177.1 dt.16.03.2020 Per kufizimin e levizjeve ne zonat urbane.
 81. Urdhër Nr.177.2 dt. 18.3.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr. 1771 datë 16.3.2020 “Për kufizimin e lëvizjes në zonat urbane
 82. Urdhër nr.193 dt.20.03.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqiperisë.
 83. Tabela e Urdhrit 193 dt. 20.03.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqiperise.
 84. Urdher nr. 208 dt.30.3.2020 Per nje ndryshim ne Urdherin 193 dt. 20.03.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqiperise.
 85. Urdher nr.216 dt.1.4.2020Për një ndryshim në urdhrin nr. 190, datë Per Nderprerjen e Procesit Mesimor ne te gjitha Institucionet Arsimore Publike dhe Jopublike.
 86. Urdhër Nr.217, dt. 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.164, datë 12.3.2020 “Për mbylljen e bareve, restoranteve dhe lokaleve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët”
 87. Urdher nr 221 dt.01.04.2020 Per nje ndryshim ne Urdherin nr.165 dt. 12.03.2020 mbylljen e kabineteve klinikave dentare.
 88. Urdher nr.222 dt.01.04.2020 Per nje ndryshim ne Urdherin-nr. 132 dt 08.03.2020 Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura.
 89. Urdher nr. 223 dt.01.04.2020 Per nje ndryshim ne Urdhër Nr.156 dt. 10.3.2020 Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19.
 90. Urdhër Nr. 255, dt. 10.4.2020 Për disa ndryshime në urdhërin nr.193, datë 20.3.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë
 91. Urdhër Nr. 256, dt. 10.4.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhërin nr. 193, datë 20.3.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar
 92. Urdhër Nr. 257, dt. 10.4.2020 Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike
 93. Urdhër nr.263 dt.17.4.2020 për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësoret pensionistë, të sëmurëve kronikë, në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen me mjete private.
 94. Urdhër Nr. 263.1 dt. 18.4.2020 Për disa shtesa në urdhërin nr. 263, datë 17.4.2020, Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjeksor
 95. Urdhër Nr. 266 dt. 21.04.2020 Per percaktimin e kategorive te bizneseve sipas niveleve te riskut dhe miratimin e protokolleve te masave higjeno sanitare dhe distancimit social
 96. Urdhër Nr. 273, dt. 24.4.2020 Për disa ndryshime në urdhërin nr. 263, datë 17.4.2020 Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë
 97. Urdhër nr.278 dt.25.4.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar
 98. Urdhër nr.279 dt.25.4.2020 Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në zona të gjelbërta
 99. Urdhër Nr.286, datë 30.4.2020 Për një shtesë dhe ndryshim në urdhrin nr.193, datë 20.3.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar
 100. Urdhër Nr.287, datë 30.4.2020 Për disa ndryshime në Urdhrin nr 263 datë 17.4.2020 “ Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private”, të ndryshuar.
 101. Urdhër Nr.288, datë 30.4.2020 Për disa shtesa në urdhrin nr.279, datë 25.4.2020 Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në Zonat e gjelbërta