Pa kategori

Qytetari: ..
Data: 7 Shtator 2022, Kategoria: Pa kategori
Informacion lidhur me kontrollin teknik dhe taksat e qarkullimit të mjeteve në Republikën e Shqipërisë Prej datës 13 mars 2020, Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor (DShTRR), ka ndërprerë zyrtarisht të gjitha shërbimet që mund të kryhen vetëm pranë zyrave të saj, duke përjashtuar veprimet online. Për këtë arsye është vendosur pezullimi i […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Informacion për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19  Akti normativ i miratuar në 24 mars 2020, ka për objekt përcaktimin e kushteve dhe të kritereve për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve, si një leje e veçantë, gjatë kohëzgjatjes së epidemisë së […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Ofrimi i asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19 Këshilli ministrave ka miratuar marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë gjatë kohëzgjatjes së epidemisë të shkaktuar nga COVID-19 si vijon: a) dërgimin e pagesave mujore që subjektet përfitojnë nga programi i […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Informacion për përcaktimin e kategorisë së tatimpaguesve dhe të kritereve të përdorimit të procedurës së thjeshtëzuar të fiskalizimit Këshilli ministrave ka miratuar përcaktimin e kategorisë së tatimpaguesve dhe të kritereve të përdorimit të procedurës së thjeshtëzuar të fiskalizimit, si më poshtë: 1. Tatimpaguesit që lëshojnë fatura për transaksione me para në dorë, mund të lëshojnë […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Informacion mbi veprimtarinë e pushtetit gjyqësor gjatë epidemisë së COVID-19 Me aktin normativ nr.9, dt.25.03.2020, është vendosur përcaktimin e rregullave të veçanta për zhvillimin e veprimtarisë gjyqësore dhe të prokurorisë me qëllim garantimin e të drejtës për një proces të rregullt në veprimtarinë gjyqësore dhe atë të prokurorisë, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë të […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
KËRKESË PËR PËRFITIM TË NDIHMËS FINANCIARE   I vetëpunësuari (emër atësi mbiemër)/Personi Juridik _______________________________  NUIS (NIPT-i) _____________________________________________________________ Drejtoria Rajonale Tatimore___________________________________________________ Nr. Telefoni  _______________________________________________________________ Adresë e-mail-i _____________________________________________________________   LISTA E PUNONJËSVE PËRFITUES TË SUBJEKTIT (I VETËPUNËSUARI, PUNONJËSIT E PAPAGUAR TË FAMILJES DHE TË PUNËSUARIT) PËR PERIUDHËN: __________________________________________   Nr. Emri, Atësia, Mbiemri Numri Personal (NID) Banka […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori
Përfitimi i ndihmës financiare për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19   Këshilli i Ministrave nëpërmjet vendimit nr. 254, datë 27.3.2020 miratoi:    Dhënien e ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 000 000 (katërmbëdhjetë milionë) lekë, për periudhën pas ndërprerjes së aktivitetit ekonomik/marrëdhënieve të punës për shkak të gjendjes së […]
Qytetari: ..
Data: 5 Shkurt 2022, Kategoria: Pa kategori

Shërbimet e ofruara nga juristët e regjistruar në platformën Juristionline.al nuk përkojnë domosdoshmërisht me qëndrimet e Ministrisë së Drejtësisë dhe Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
Platforma “Juristionline.al” është krijuar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë