Kategoritë e Përgjigjeve

Si mund të hiqet një prokurë nga një person që ka prokurë ?! Deklarata Noteriale është e vlefshme që i hiqet e drejta atij personi që ka prokurën në të cilën ne nuk dëshirojm më që ai të ketë Prokurë ?!
Qytetari: B.Q.
Data: 16 Janar 2023, Kategoria: Civile, Prokurë