Ada Dimo

Pergjigjet
përgjigje
Feedback
11
pëlqime

Kontakt

Ada Dimo

Profili

Juriste, Zyra e Ndihmës Ligjore pranë Ministrisë së Drejtësisë
Eksperienca:
2013 - 2014 – Asistente avokate prane studio ligjore “Malo & Partners”
01/2014–01/2015 - Avokate/Juriste prane Arsis NGO
24/01/2015–31/12/2015 – Juriste prane Abkons shpk (projketi TAP)
01/02/2016–30/06/2016 - Eksperte ligjore prane rrjetit “Sot per te ardhmen” (projekti UNICEF mbi drejtesine restauruese per te mitur)
15/06/2017–29/06/2018 - Junior Legal Assistant prane Balfin shpk
03/09/2018- ne vijim – Eksperte ligjore prane Streha LGBT (projekti i BE mbi akesimin e sistemit te drejtesise nga komuniteti LGBT)
01/10/2018- ne vijim – Eksperte ligjore prane Zyres se mbrojtjes ligjore prane Ministrise se Drejtesise

Kategorite/fusha e ekspertimit: Kryesisht ne fushen civile, te drejtat sociale, tregtare, familjare, etj.