Personi fizik

Ne rastin embledhjes me force te detyrimeve tatimore te prapambetura, a shtrihen detyrimet e prapambetura tatimore te nje tatimpaguesi person fizik edhe ne pasurine e tij personale?

Qytetari: H.B.
Data: 8 May 2024, Kategoria: Shoqëri tregtare

Përgjigje nga Avokatët tanë për pyetjen.

Juristi Online

One Response

  1. Përshëndetje,
    Po, kjo pasi tregtari/personi fizik, për detyrimet që rrjedhin nga veprimtaritë e ushtruara, përgjigjet personalisht me të gjithë pasurinë e të drejtat e tij të tashme dhe të ardhshme, përfshirë pasuritë e luajtshme e të paluajtshme, pronësitë industriale e intelektuale, kreditë ndaj të tretëve e çdo të drejtë apo pasuri tjetër, vlera e të cilave mund të shprehet në para.
    Faleminderit.

Leave a Reply