Rreth Nismës

Centre for Legal Empowerment ofron ndihmë dhe shërbime ligjore për të garantuar aksesin e qytetarëve në drejtësi, nëpërmjet platformës www.Juristionline.al.

Qytetarët mund të këshillohen dhe informohen lidhur me të drejtat dhe detyrimet e tyre sipas legjislacionit në fuqi, metodat për ushtrimin e këtyre të drejtave në procesin gjyqësor dhe në atë jashtëgjyqësor, dhënien e ndihmës në hartimin e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje organet publike ose në kuadër të marrëdhënieve me personat juridikë dhe fizikë privatë, etj.

Juristët e platformës janë në shërbim të qytetarëve në çdo orë të ditës.

#NdihmëLigjore #JuristiOnline