Ndihmë Juridike Dytësore

Në bazë të ligjit Nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, qytetarët mund të përfitojnë:

  • Ndihmë ligjore falas për përpilimin e akteve të nevojshme për të vënë në lëvizje gjykatën;
  • Ofrim i këshillimit ligjor falas për të vënë në lëvizje gjykatën;
  • Përfaqësim dhe mbrojtje falas para gjykatës në çështjet administrative, civile dhe në çështjet penale.
  • Përjashtimin nga pagesa e tarifave gjyqësore;
  • Përjashtimin nga shpenzimeve gjyqësore.
 

Cdo qytetar për të verifikuar nëse përmbush kriteret e përcaktuara në ligj për të përfituar nga shërbimet e mësipërme mund të kontaktojë në:

Ndihma.Juridike@drejtesia.gov.al
Tirane: ndihma.juridike@drejtesia.gov.al
Durres: ndihmajuridike.durres@drejtesia.gov.al
Fier: ndihmajuridike.fier@drejtesia.gov.al
Lushnje: ndihma.juridikelushnje@drejtesia.gov.al
Lezhe: ndihmajuridike.lezhe@drejtesia.gov.al
Shkoder: ndihmajuridike.shkoder@drejtesia.gov.al
Gjirokaster: ndihmajuridike.gjirokaster@drejtesia.gov.al
Pogradec: ndihmajuridike.pogradec@drejtesia.gov.al
Vlore: ndihmajuridike.pogradec@drejtesia.gov.al
Diber: ndihmajuridike.diber@drejtesia.gov.al