1. Ligj nr.15 dt.10.3.2016 Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive.
 2. Ligj nr.35.2020 dt.16.04.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”
 3. Ligj Nr. 49/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 14, datë 11.4.2020, të këshillit të ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, ‘Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19’, të ndryshuar”
 4. Ligj Nr. 23/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 2, datë 11.3.2020, të këshillit të ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 15/2016, “Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive”
 5. Ligj Nr. 24/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19””.
 6. Ligj Nr. 25/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 16.3.2020, të këshillit të ministrave, “Për disa shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19””
 7. Ligj Nr. 26/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 5, datë 17.3.2020, të këshillit të ministrave, “Për një shtesё në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar”
 8. Ligj Nr. 28/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 7, datë 23.3.2020, të këshillit të ministrave, “Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve”
 9. Ligj Nr. 29/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 8, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa shtesa dhe ndryshime në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar”
 10. Ligj Nr. 30/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 9, datë 25.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid- 19”
 11. Ligj Nr. 33/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 12, datë 2.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Pёr njё shtesё nё aktin normativ nr. 3, datё 15.3.2020, tё Kёshillit tё Ministrave, “Pёr marrjen e masave tё veçanta administrative gjatё kohёzgjatjes sё periudhёs sё infeksionit tё shkaktuar nga Covid-19”, tё ndryshuar”
 12. Ligj Nr. 34/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 13, datë 2.4.2020, të këshillit të ministrave, “Pёr marrjen e masave tё veçanta nё fushёn e veprimtarisё sё shёrbimit pёrmbarimor gjyqёsor, ndёrmjetёsimit dhe administrimit tё procedurave tё falimentimit gjatё kohёzgjatjes sё gjendjes sё epidemisё sё shkaktuar nga Covid-19”
 13. Ligj Nr. 51/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 16, datë 17.4.2020, të këshillit të ministrave, “për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosuragjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”
 14. Ligj Nr. 60/2020 Për ratifikimin e marrëveshjes së përbashkët të prokurimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, komisionit evropian dhe vendeve anëtare të bashkimit evropian për të prokuruar kundërmasat mjekësore
 15. Ligj Nr. 73/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 20, datë 20.5.2020, të këshillit të ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, ‘për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19’, të ndryshuar”
 16. Ligj Nr. 75/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit nr. 21, datë 27.5.2020, “Për disa ndryshime në aktin normativ nr. 9, datë 25.3.2020, të këshillit të ministrave, ‘Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid- 19’”, miratuar me ligjin nr. 30/2020
 17. Ligj Nr. 76/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 22, datë 27.5.2020 “Për shfuqizimin e aktit normativ nr. 13, datë 2.4.2020, të këshillit të ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe administrimit të procedurave të falimentimit, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19””, miratuar me ligjin nr.34/2020
 18. Ligj Nr. 86/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 24, datë 27.05.2020, “për një shtesë në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, ‘për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19’, të ndryshuar”
 19. Ligj Nr. 95/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 29, datë 15.7.2020, të këshillit të ministrave, “Për një shtesë nëaktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, ‘Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19’, të ndryshuar”
 20. Ligj Nr. 104/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 30, datë 20.7.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të këshillit të ministrave, ‘Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19’, të ndryshuar”
 21. Ligj Nr. 132/2020 Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 31, datë 7.10.2020, “për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues, të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19 dhe familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore”
 22. Ligj Nr. 134/2020 Për ratifikimin e marrëveshjes së angazhimit ndërmjet këshillit të ministrave të republikës së shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, dhe aleancës GAVI, për pjesëmarrjen në strukturën globale të qasjes në vaksinat Covid-19 (covax facility)
 23. Ligj Nr. 144/2020 Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, për projektin për reagimin ndaj emergjencës Covid-19 në Shqipëri
 24. Akt normativ nr.2 dt. 11.03.2020 Për shtesa dhe ndryshime në ligjin ‘Për parandalimin dhe luftimin e infeksioneve dhe sëmundjeve infektive.
 25. Akt-normativ nr.3 dt 15.3.2020 Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19
 26. Akt Normativ Nr.4, datë 16.3.2020 Për disa shtesa në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19.
 27. Akt Normativ Nr. 5, datë 17.3.2020 Për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar.
 28. Akt normativ nr.6 dt.21.3.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.882019, “Për buxhetin e vitit 2020″.
 29. Akt normativ nr. 7 dt. 23.03.2020 Për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve.
 30. Akt normativ nr. 8 dt. 24.03.2020 Mbi rezervat e produkteve ushqimore dhe të tjerave dhe barnave mjekësore.
 31. Ndreqje gabimi material në aktin normativ nr.8 dt. 24.3.2020.
 32. Akt normativ nr.9 dt. 25.3.2020 Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19.
 33. Akt Normativ Nr. 12, datë 2.4.2020 Për një shtesë në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar.
 34. Akt normativ nr.13 dt.2.4.2020 “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë së shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe procedurave të falimentimit”.
 35. Akt normativ Nr.14, dt. 11.4.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr.3, dt. 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19, të ndryshuar
 36. Akt normativ Nr.15, dt. 15.4.2020 Për disa ndryshime në ligjin nr.882019, Për buxhetin e vitit 2020, të ndryshuar
 37. Akt normativ Nr.16, dt. 17.4.2020 Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19
 38. Akt Normativ nr.18 dt. 23.04.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar
 39. Akt Normativ Nr.20, datë 20.5.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar
 40. Akt Normativ Nr.21, datë 27.5.2020 Për disa ndryshime në aktin normativ nr.9, datë 25.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19”, miratuar me ligjin nr.30/2020
 41. Akt Normativ Nr. 24, datë 27.5.2020 Për një shtesë në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar
 42. Akt Normativ Nr. 26, datë 10.6.2020 Për marrjen e masave të përkohshme për mbështetjen e sektorit të turizmit
 43. Akt Normativ Nr. 30, datë 20.7.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar
 44. Akt Normativ Nr. 31, datë 7.10.2020 Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19 dhe familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore
 45. Akt Normativ Nr. 32, datë 12.10.2020 Për një ndryshim në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19”, të ndryshuar
 46. DEKRET Nr.11480, datë 8.5.2020
 47. DEKRET Nr.11481, datë 8.5.2020
 48. DEKRET Nr. 11532, datë 2.7.2020
 49. DEKRET Nr. 11822, datë 10.11.2020
 50. VKM nr.203 dt. 26.2.2020 Për procedurat që përdoren për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit.
 51. VKM nr.204 date 09.03.2020 Për marrjen e masave për ngritjen e infrastrukturës për shërbimin e karantinës dhe për një shtesë fondi në buxhetin e miratuar për Ministrinë e Mbrojtjes.
 52. VKM nr.207 date 10.03.2020 Për dhënie shpërblimi për personelin, mjekë, infermierë dhe punonjës të tjerë.
 53. VKM nr. 211 date 11.03.2020 Për angazhimin e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë për të siguruar zbatimin e masave parandaluese ndaj epidemisë së shkaktuar nga Covid-19.
 54. VKM Nr. 277, datë 6.4.2020 Për miratimin e garancisë shtetërore të huas me bankat e nivelit të dytë për pagat e tregtarëve ose shoqërive tregtare, aktiviteti i të cilave është prekur nga vendimet e këshillit të ministrave, në kuadër të menaxhimit të situatës së krijuar nga Covid-19, si edhe për përcaktimin e kushteve e të kritereve të marrëveshjes së garancisë dhe marrëveshjes së mirëkuptimit.
 55. VKM nr.228 dt. 18.03.2020 Për një shtesë në vendimin nr.11, datë 10.1.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të Ministrit të Shtetit për Rindërtimin”.
 56. VKM nr. 236 dt. 19.03.2020 “Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga COVID19.
 57. VKM nr. 237 dt. 20.03.2020 Për një shtesë në vendimin nr.511, datë 24.10.2002, të Këshillit të Ministrave, “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet shtetërore”, të ndryshuar.
 58. VKM Nr.240, datë 21.3.2020 Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2020, miratuar për Ministrinë e Shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për përhapjen e infeksionit të shkaktuar nga Covid-2019.
 59. VKM Nr.242, datë 22.3.2020 Për disa shtesa në vendimin nr.203, datë 26.2.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat që përdoren për lidhjen e kontratave që diktohen nga interesa thelbësorë të shtetit”.
 60. VKM nr. 243 dt. 24.3.2020 Për shpalljen e fatkeqësisë natyrore.
 61. VKM nr. 254 datë 27.03.2020 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore të shpallur si pasojë e COVID-19”
 62. Udhezues praktik mbi menyren e plotesimit te kerkeses per perfitim financiar.
 63. Udhëzim Nr. 253, datë 10.4.2020 Për menaxhimin e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, për arsye të epidemisë së shkaktuar nga Covid-19
 64. Udhëzim Nr. 18, datë 8.5. 2020 Për organizimin e mësimit, vlerësimin e nxënësve, provimet përfundimtare dhe mbylljen e vitit shkollor 2019–2020, në shkollat profesionale publike dhe jopublike, në kushtet e gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e Covid-19
 65. Udhëzim Nr. 12, datë 18.05.2020 Për mosorganizimin dhe zhvillimin e vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor, viti shkollor 2019-2020, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e Covid-19
 66. Udhëzim Nr. 13, datë 18.05.2020 Për vlerësimin me notë të nxënësve që nuk do t’u nënshtrohen provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2019-2020, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia Covid-19
 67. Udhëzim Nr. 38, datë 19.10.2020 Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues, të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19, si dhe ndaj familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore
 68. VKM nr. 267 dt. 31.3.2020 Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administratës shtetërore gjatë periudhës së epidemisë.
 69. VKM nr.269 dt. 1.4.2020 Lehtësimi i tregtimit të mallrave të nevojës së parë Brenda Ballkanit Perëndimor.
 70. VKM nr. 272 dt. 3.4.2020 Për blerje kite për laboratorin mikrobiologjik.
 71. VKM nr.273 dt. 3.4.2020 Për trajtimin dhe asgjësimin e mbetjeve që dalin nga shërbimet ku marrin trajtim pacientët me COVID-19 për QSUT.
 72. VKM nr. 274 dt. 3.4.2020 Për furnizim vendosje respiratorë me dy modalitete për adultë dhe moshë pediatrike për COVID-19.
 73. VKM nr.276 dt. 06.04.2020 Për miratimin e kontratës me objekt Blerje materiale mjekësore në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së virusir COVID-19.
 74. VKM Nr.284, dt. 10.4.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.254, dt. 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19”
 75. VKM Nr.305, dt. 16.4.2020 Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19
 76. VKM Nr.311, dt. 16.4.2020 Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19
 77. VKM Nr. 341 dt.23.4.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.305, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19
 78. VKM Nr.342 dt. 25.4.2020 Për një ndryshim në vendimin nr.243, datë 24.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”-25-342
 79. Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 424, datë 27.5.2020 Për një shtesë në vendimin nr.171, datë 27.3.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”
 80. Vendim Nr.360, datë 4.5.2020  Për një shtesë në vendimin nr.311, datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19”
 81. Vendim i Kuvendit nr.18.20 dt.23.04.2020 Për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore
 82. Vendim qarkullues nr.13 dt. 12.3.2020 Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja.
 83. Vendim qarkullues nr.14 dt. 12.3.2020 Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka.
 84. Vendim qarkullues nr.15 datë 12.3.2020 Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim kreditit dhe të unioneve të tyre.
 85. Vendim KEC nr.4 dt. 30.03.2020 Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të disa funksionarëve dhe nëpunësve të administratës shtetërore gjatë periudhës së epidemisë.
 86. Vendim KEC nr.5 dt.01.04.2020 Për shtyrjen e afateve të pagesave të qerasë.
 87. Vendim KNEC Nr.7, dt 9.4.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.254, datë 27.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri 14 milionë lekë, ndihmës ekonomike e të pagesës të së ardhurës nga papunësia gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore, të shpallur si pasojë e COVID-19”
 88. Vendim KNEC Nr. 9, dt. 15.4.2020 Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19
 89. Vendim KNEC Nr.10, dt. 15.4.2020 Për mënyrën e organizimit të akomodimit të përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19
 90. Vendim KNEC Nr.11, dt. 17.4.2020 Për faljen e masave administrative me karakter ndëshkues të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19
 91. Vendim KNEC Nr.12 dt.17.4.2020 Për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID19
 92. Vendim KNEC Nr. 13 dt. 22.4.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.305,datë 16.4.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës së përfitimit të ndihmës financiare për të punësuarit aktualë dhe punonjësit e larguar nga puna si pasojë e COVID-19
 93. Vendim KNEC Nr.14, dt.23.4.2020 Për miratimin e listës së përditësuar të strukturave akomoduese për akomodimin e përkohshëm të personave që riatdhesohen si rezultat i gjendjes së shkaktuar nga COVID-19
 94. Vendim i Entit Rregullator të Energjisë nr.58, dt. 26.3.2020 Mbi përcaktimin e mënyrës së faturimit të energjisë elektrike, gjatë periudhës së zbatimit të aktit normativ të Këshillit të Ministrave nr.8, datë 24.03.2020
 95. Vendim Nr.17, datë 28.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.193, datë 20.3.2020, të Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, “Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike”
 96. Vendim KNSH nr.97 dt.6.4.2020 Autorizim i Ndihmës Shtetërore COVID-19 Skema e garancisë shtetërore të huasë
 97.  Vendim Nr.16, datë 28.4.2020  Për dhënien e ndihmës me personel infermier për Republikën e Italisë
 98. Vendim Nr. 205, datë 9.3.2020 Për një shtesë fondi në buxhetin e vitin 2020, miratuar për ministrinë e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale, për marrjen e masave për plotësimin e nevojave paraprake për infeksionin e shkaktuar nga Covid-19
 99. Vendim Nr.208, datë 10.3.2020 Për caktimin e datave 10 deri 23 mars 2020 ditë pushimi për prindin kujdestar të fëmijëve të mitur
 100. Vendim Nr.214, datë 12.3.2020 Për caktimin e datës 13 mars 2020 ditë pushimi për nëpunësit dhe punonjësit e administratës publike
 101. Vendim Nr.241, datë 21.3.2020 Për miratimin e kontratës me objekt “blerje materiale për mbrojtjen personale (MMP) për COVID-19”
 102. Vendim Nr.1, datë 25.3.2020 Për konfirmimin dhe vijimin e zbatimit të masave të veçanta administrative të marra gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19 
 103. Vendim Nr.2, datë 25.3.2020 Për vendosjen në dispozicion të ministrisë së shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale të pasurisë së ish-universitetit “Kristal”
 104. Urdher nr.122 dt. 26.02.2020 Për miratimin e protokolleve për masat ndaj Coronavirus-it nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore.
 105. Urdher nr. 123 dt.26.02.2020 Për një shtesë në urdhrin nr. 632, datë 29.8.2018, “Për miratimin e listës së sëmundjeve infektive, të detyrueshme për t’u raportuar nga institucionet shëndetesore”.
 106. Urdher nr.131 dt. 08.03.2020 Për ndalimin e eksportit të barnave dhe të pajisjeve mjekesore
 107. Urdher nr. 132 dt 08.03.2020 Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura.
 108. Urdhër nr.133 dt. 8.3.2020 Për kufizimin e lëvizjes së shoqëruesve dhe ose familjarëve të pacientëve nëpër spitale.
 109. Urdhër nr.134 dt. 8.3.2020 Për vetëkarantinimin e personave që hyjnë në territorin e Shqipërisë nga zona e izoluar në Itali.
 110. Urdhër nr.135 dt. 9.3.2020 Për mbylljen e institucioneve arsimore për parandalimin e përhapjes së Covid-19.
 111. Urdhër nr.135-1 dt. 9.3.2020 Për mbylljen e veprimtarisë së çerdheve përkufizimin e përhapjes së infeksionit Covid-19.
 112. Urdhër nr.147 dt. 9.3.2020 Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në QSUT dhe Spitalin Universitar “Shefqet Ndroqi”.
 113. Urdhër Nr.156 dt. 10.3.2020 Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19.
 114. Urdhër nr.156-1 dt. 10.3.2020 Për ndalimin e të gjitha lëvizjeve së udhëtarëve drejt Italisë.
 115. Urdher 156-2 dt.11.03.2020 Shpalljen e Gjendjes se Epidemise nga Infeksioni COVID-19.
 116. Urdhër nr 157 dt. 10.3.2020 Për marrjen e masave për parandalimin e infektimit nga Covid 19 të përfituesve të shërbimeve të përkujdesit shoqëror.
 117. Urdhër nr.158 dt. 11.3.2020 Për pezullimin e funksionimit të komisioneve të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar dhe invaliditetit të punës.
 118. Urdhër nr.160 dt. 11.3.2020 Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjithë strukturat spitalore publike dhe jopublike.
 119. Urdher nr. 160 prot. date 17.03.2020 Kryeministri -Banka e Shqiperise.
 120. Urdhër Nr. 164, dt. 12.3.2020 Për mbylljen e bareve, restoranteve, lokaleve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët
 121. Urdher nr.165 dt. 12.03.2020 mbylljen e kabineteve klinikave dentare.
 122. Urdhër nr.168 dt. 14.3.2020 Për ndalimin kufizimin e lëvizjeve me mjetet e transportit.
 123. Urdher nr.168.1 dt.15.03.2020 Per kufizimin e levizjeve brenda vendit.
 124. Urdhër Nr.173.1 dt. 14.3.2020 Për ndalimin e lëvizjes përmes rrugëve ajrore me Greqinë
 125. Urdher nr.177.1 dt.16.03.2020 Per kufizimin e levizjeve ne zonat urbane.
 126. Urdhër Nr.177.2 dt. 18.3.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr. 1771 datë 16.3.2020 “Për kufizimin e lëvizjes në zonat urbane
 127. Urdhër nr.193 dt.20.03.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqiperisë.
 128. Tabela e Urdhrit 193 dt. 20.03.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqiperise.
 129. Urdher nr. 208 dt.30.3.2020 Per nje ndryshim ne Urdherin 193 dt. 20.03.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqiperise.
 130. Urdher nr.216 dt.1.4.2020Për një ndryshim në urdhrin nr. 190, datë Per Nderprerjen e Procesit Mesimor ne te gjitha Institucionet Arsimore Publike dhe Jopublike.
 131. Urdhër Nr.217, dt. 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.164, datë 12.3.2020 “Për mbylljen e bareve, restoranteve dhe lokaleve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët”
 132. Urdher nr 221 dt.01.04.2020 Per nje ndryshim ne Urdherin nr.165 dt. 12.03.2020 mbylljen e kabineteve klinikave dentare.
 133. Urdher nr.222 dt.01.04.2020 Per nje ndryshim ne Urdherin-nr. 132 dt 08.03.2020 Për mbylljen e aktiviteteve publike dhe jopublike dhe anullimin e grumbullimeve masive në vende të mbyllura apo të hapura.
 134. Urdher nr. 223 dt.01.04.2020 Per nje ndryshim ne Urdhër Nr.156 dt. 10.3.2020 Për marrjen e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19.
 135. Urdhër Nr. 255, dt. 10.4.2020 Për disa ndryshime në urdhërin nr.193, datë 20.3.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë
 136. Urdhër Nr. 256, dt. 10.4.2020 Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhërin nr. 193, datë 20.3.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar
 137. Urdhër Nr. 257, dt. 10.4.2020 Për detajimin e aktiviteteve sipas nomenklaturës së aktiviteteve ekonomike
 138. Urdhër nr.263 dt.17.4.2020 për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësoret pensionistë, të sëmurëve kronikë, në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen me mjete private.
 139. Urdhër Nr. 263.1 dt. 18.4.2020 Për disa shtesa në urdhërin nr. 263, datë 17.4.2020, Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjeksor
 140. Urdhër Nr. 266 dt. 21.04.2020 Per percaktimin e kategorive te bizneseve sipas niveleve te riskut dhe miratimin e protokolleve te masave higjeno sanitare dhe distancimit social
 141. Urdhër Nr. 273, dt. 24.4.2020 Për disa ndryshime në urdhërin nr. 263, datë 17.4.2020 Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë
 142. Urdhër nr.278 dt.25.4.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar
 143. Urdhër nr.279 dt.25.4.2020 Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në zona të gjelbërta
 144. Urdhër Nr.286, datë 30.4.2020 Për një shtesë dhe ndryshim në urdhrin nr.193, datë 20.3.2020 Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar
 145. Urdhër Nr.287, datë 30.4.2020 Për disa ndryshime në Urdhrin nr 263 datë 17.4.2020 “ Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private”, të ndryshuar.
 146. Urdhër Nr.288, datë 30.4.2020 Për disa shtesa në urdhrin nr.279, datë 25.4.2020 Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në Zonat e gjelbërta
 147. Urdhër Nr. 159, Datë 11.3.2020 Për kufizimin e lëvizjes së pacientëve, shoqëruesve dhe/ose familjarëve dhe organizimin e shërbimeve në institucionet e kujdesit shëndetësor ku kryhen vizita dhe konsulta ambulatore
 148. Urdhër nr.173, datë 14.3.2020 Për ndalimin e të gjitha lëvizjeve të mjeteve të transportit në pikat kufitare tokësore
 149. Urdhër Nr.168/2, datë 18.3.2020 Për kufizimin e lëvizjes me automjetet private ose shtetërore të administratës publike
 150. Urdhër Nr.190, datë 19.3.2020 Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit covid-2019
 151. Urdhër Nr.218, datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr.160, datë 11.3.2020 “për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjithë strukturat spitalore publike dhe jopublike”
 152. Urdhër Nr.219, datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr. 147, datë 9.3.2020, “Për nderprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në qendrën spitalore universitare “Nënë Tereza” dhe spitalin universitar “Shefqet Ndroqi”
 153. Urdhër Nr. 220, datë 1.4.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr. 158, datë 11.3.2020, “Për pezullimin e funksionimit të komisioneve të vlerësimit të personave me aftësi të kufizuar dhe invaliditetit të punës”
 154. Urdhër i Përbashkët Nr. 240, datë 7.4.2020 Për vetëkarantinimin e shtetasve shqiptarë, të cilët duan të futen në territorin e republikës së shqipërisë, nga të gjitha pikat kufitare tokësore
 155. Urdhër Nr. 254, datë 10.4.2020 Për protokollin e funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jopublike, që ofrojnë shërbimin e strehimit (strehëzat) për viktimat e dhunës në familje dhe trafikimit, në situatën e pandemisë së Covid-19
 156. Urdhër Nr. 289, datë 4.5.2020 Për miratimin e udhëzuesit për “Masat ndaj Covid-19 që duhet të ndërmarrin institucionet arsimore”
 157. Urdhër Nr. 290, datë 4.5.2020 Për miratimin e protokollit të funksionimit të qendrave rezidenciale publike dhe jopublike, që ofrojnë shërbimin e strehimit afatgjatë për të moshuarit, gjatë periudhës së fatkeqësisë natyrore për arsye të epidemisë Covid-19
 158. Urdhër Nr.300, datë 8.5.2020 “Për ofrimin e shërbimeve stomatologjike në klinika/kabinete dentare”
 159. Urdhër Nr. 301, datë 8.5.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”
 160. Urdhër Nr.302, datë 8.5.2020 “Për një shtesë dhe ndryshim në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
 161. Urdhër Nr.303, datë 8.5.2020 Për disa ndryshime në Urdhrin nr 263 datë 17.4.2020 “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private” të ndryshuar.
 162. Urdhër Nr.304, datë 8.5.2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Urdhërin nr.279, datë 25.4.2020 “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “Zonat e Gjelbërta”
 163. Urdhër Nr.305, datë 8.5.2020 Për mënyrën e vetëkarantinimin të personave që riatdhesohen
 164. Urdhër Nr. 308, datë 11.5.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
 165. Urdhër nr.193/2, datë 14.5.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbyljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
 166. Urdhër Nr.193/4, datë 15.5.2020 Për një ndryshim në Urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
 167. Nr.319, datë 15.5.2020 Për disa ndryshime në urdhrin nr 263 datë 17.4.2020 “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private”, të ndryshuar
 168. Urdhër Nr.320, datë 15.5.2020 “Për disa kufizime në ofrimin e shërbimeve në bare, restorante dhe lokale, fast-food
 169. Urdhër Nr. 326, datë 15.5.2020 Për kufizimin e aktiviteteve sportive
 170. Urdhër Nr.327, datë 18.5.2020 Për disa shtesa dhe nryshime në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar
 171. Urdhër Nr.328, datë 18.5.2020 “Për disa shtesa në urdhrin nr.279, datë 25.4.2020 “Për lehtësimin e posaçëm të lëvizjes në “Zonat e Gjelbërta”, të ndryshuar
 172. Urdhër Nr.333, datë 20.5.2020 Për miratimin e udhëzuesit të institutit të shëndetit publik për “Masat ndaj Covid-19 që duhet të ndërmarrin institucionet e kopshteve dhe çerdheve”
 173. Urdhër Nr. 339, datë 22.5.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr. 193, datë 20.3.2020 “Për mbylljen apo kufizimin e lëvizjeve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar
 174. Urdhër Nr. 340, datë 22.5.2020 Për disa ndryshime në urdhrin nr. 263 datë 17.4.2020 “Për përcaktimin e orareve të lëvizjes për këmbësorët pensionistë, të sëmurëve kronikë në trajtim mjekësor dhe të rregullave për lëvizjen e mjeteve private”, të ndryshuar
 175. Urdhër Nr. 190/1, datë 26.5.2020 Për një ndryshim dhe shtesë në urdhrin nr. 190, datë 19.3.2020 “Për mbylljen e veprimtarisë së institucioneve arsimore publike dhe jopublike dhe çerdheve për kufizimin e përhapjes së infeksionit Covid-2019”, të ndryshuar
 176. Urdhër i Përbashkët Nr. 350, datë 29.5.2020 Për shfuqizimin e urdhrit të përbashkët nr. 240, datë 7.4.2020, “Për vetëkarantinimin e shtetasve shqiptarë, të cilët duan të futen në territorin e Republikës së Shqipërisë, nga të gjitha pikat kufitare tokësore”
 177. Urdhër Nr. 351, datë 29.5.2020 Për marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së Covid-19
 178. Urdhër Nr. 352, datë 29.5.2020 Për një shtesë në urdhrin nr.326, datë 15.5.2020 “Për kufizimin e aktiviteteve sportive”
 179. Urdhër i përbashkët Nr. 353, datë 29.5.2020 Për miratimin e “Protokollit të masave anti-Covid-19 përgjatë sezonit turistik”
 180. Urdhër Nr. 169, datë 5.6.2020 Për zbatimin e protokolleve të operimit në transportin ajror, transportin rrugor dhe transportin detar, në kuadër të parandalimit dhe të kontrollit të pandemisë Covid-19
 181. Urdhër Nr. 165, datë 9.6.2020 Për një ndryshim në Urdhrin nr. 14, datë 16.1.2020 “Për shpalljen e ‘thirrjes së pestë’, në kuadër të programit kombëtar të praktikave të punës”
 182. Urdhër Nr. 381, datë 23.6.2020 Për miratimin e protokollit për funksionimin e qendrave publike dhe jopublike, jorezidenciale, që ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuara, gjatë dhe pas periudhës së fatkeqësisë natyrore, deri në përfundim të masave të distancimit fizik/social, për shkak të epidemisë Covid-19
 183. Urdhër Nr. 425, datë 16.7.2020 Për miratimin e udhëzuesit të institutit të shëndetit publik “Mbi përdorimin e barrierave mbrojtëse/maskave në ambiente të mbyllura publike dhe tregtare”
 184. Urdhër Nr. 180, datë 22.7.2020 Për shpalljen e disa ndryshimeve të standardit ndërkombëtar të raportimit financiar nr. 16 “koncesionet e qirasë të lidhura me Covid-19”; standardit ndërkombëtar të raportimit financiar nr. 3 “kombinimet e biznesit”; standardit ndërkombëtar të raportimit financiar nr. 1 “adoptimi për herë të parë i snrf-ve”; standardit ndërkombëtar të raportimit financiar nr. 9 “instrumentet financiare”; standardit ndërkombëtar të kontabilitetit nr. 41 “bujqësia”; standardit ndërkombëtar të kontabilitetit nr. 37 “provizionet; detyrimet dhe aktivet e kushtëzuara”; standardit ndërkombëtar të kontabilitetit nr. 16 “aktivet afatgjata materiale (toka, ndërtesa, makineri e pajisje)”
 185. Urdhër Nr. 437, datë 23.7.2020 Për miratimin e procedurës së kryerjes së testimeve molekulare RT-PCR për SARS-COV-2 dhe njohjes së laboratorëve jopublikë për kryerjen e testimit për nevoja administrative
 186. Urdhër Nr. 213/1, datë 1.9.2020 Për marrjen e masave të veçanta nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19, për aplikuesit dhe përfituesit e ndihmës ekonomike
 187. Urdhër Nr. 266/1, datë 1.9.2020 Për marrjen e masave të veçanta nga komisionet e vlerësimit të aftësisë së kufizuar dhe invalidëve të punës për parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19
 188. Urdhër Nr. 531, datë 28.9.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr. 351, datë 29.5.2020 “Për marrjen e masave të veçanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së Covid-19”, të ndryshuar
 189. Urdhër Nr. 659, datë 2.12.2020 Për një ndryshim në urdhrin nr. 615, datë 9.11.2020, “për mbylljen e bareve, restoranteve, fast food dhe lokaleve”
 190. Urdhër Nr. 660, datë 2.12.2020 Për një ndryshim në Urdhrin nr.616, datë 9.11.2020, “Për kufizimin e lëvizjes brenda vendit”