1. Informacion për përftimin e ndihmës financiare nga punëmarrësit
  2. Informacion i përditësuar lidhur me kufizimin e lirisë së lëvizjes në Republikën e Shqipërisë
  3. Informacion mbi aktin normativ që rregullon veprimtarinë e shërbimit përmbarimor gjyqësor, ndërmjetësimit dhe procedurave të falimentimit gjatë epidemisë së COVID-19
  4. Kompetencat e njësive të vetëqeverisjes vendore në kuadër të situatës së gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga COVID-19
  5. Informacion për masat e veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19
  6. Formulari KËRKESË PËR PËRFITIM TË NDIHMËS FINANCIARE
  7. Informacion për veprimtarinë gjyqësore gjatë COVID-19
  8. Informacion për përfitimin e ndihmës financiare për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19
  9. Informacion për përcaktimin e kategorisë së tatimpaguesve dhe të kritereve të përdorimit të procedurës së thjeshtëzuar të fiskalizimit
  10. Informacion për qëndrimin e përkohshëm në shtëpi të të dënuarve për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19
  11. Ofrimi i asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19