Ligji

Ligj nr.10 385, datë 24.2.2011 “Për ndërmjetësimin në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve”, i përditësuar

http://drejtesia.gov.al/wp-content/uploads/2019/02/Ligj_10385_04022011_perditesuar_2018.pdf

Lista e ndërmjetësve të licensuar:

http://www.gjykatatirana.gov.al/previewdoc.php?file_id=734

Tarifat standarte për shërbimin e ndërmjetësimit:

Vendim  Manuali 14.09.2018 Manuali Tarifave te ndermjetesimit.pdf