Kategoritë e Përgjigjeve

Ne rastin embledhjes me force te detyrimeve tatimore te prapambetura, a shtrihen detyrimet e prapambetura tatimore te nje tatimpaguesi person fizik edhe ne pasurine e tij personale?
Qytetari: H.B.
Data: 8 May 2024, Kategoria: Shoqëri tregtare
Pershendetje te nderuar, Faleminderit per pergjigjet dhe punen qe po beni. Dua te di nese ka nevoje per vendim asambleje kur behet saktesim i adreses se selise kryesore te shoqerise. Pra jo ndryshim, por saktesim per te shprehur adresen sipas formatit te prashikuar nga ligji nr. 9270 dhe sipas adresarit (https://adresari.mb.gov.al/map/). Ne secilin nga rastet, […]
Qytetari: A.S.
Data: 14 January 2024, Kategoria: Shoqëri tregtare
Jane dy aksioner, kane bere shitjen e aksionit dhe ka blere tjetri me noter, u aplikua qkb, kontrata, ai i pendua per shitjen dhe ka bere nje deklarat noteriale per anullim, revokim me kontrate nuk ka bere,ka aplikuar qkb, per rezfuzim, a duhet qkb ta regjistroi kontraten e shitjes? Ne rast se jo cfare behet […]
Qytetari: ..
Data: 4 January 2024, Kategoria: Shoqëri tregtare
Pershendetje! Nje sqarim ju lutem! Ne rastin e nje shpk me ortak shtetas te huaj individe dhe administrator shqiptar, vendimet e asamblese duhet te jene ne dy gjuhe apo vetem ne shqip? duhet te perkthehen dhe noterizohen nga perkthyes te autorizuar perpara raportimit ne QKB apo mjafton qe vendimi te shprehet ne 2 gjuhe dhe […]
Qytetari: E.I.
Data: 12 July 2023, Kategoria: Civile, Shoqëri tregtare
Përshëndetje! Doja të pyesja nëse në një SHPK, ku 2 ortakët e kësaj shoqërie zotërojnë kuota të barabarta pra 50% secili, a mundet njëri prej tyre të bëje transferimin tek të tretët të kuotës së tij pa qënë nevoja e miratimit të ortakut tjetër?
Qytetari: I.G.
Data: 27 February 2023, Kategoria: Shoqëri tregtare